intTypePromotion=3

Quyết định số 1000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 1000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1000/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh các tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án: cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai thuộc hành lang giao thông Côn Minh – Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH I U CH NH CÁC TI U D ÁN GI I PHÓNG M T B NG D ÁN: C I T O, NÂNG C P TUY N Ư NG S T YÊN VIÊN – LÀO CAI THU C HÀNH LANG GIAO THÔNG CÔN MINH – H I PHÒNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10/02/2009 c a Chính ph Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và các văn b n hư ng d n có liên quan; Căn c văn b n s 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý công tác GPMB các d án xây d ng công trình giao thông; Căn c Quy t nh s 2742/Q -BGTVT ngày 10/9/2007 c a B Giao thông v n t i quy t nh u tư d án C i t o, nâng c p tuy n ư ng s t Yên Viên- Lào Cai; Căn c Quy t nh s 1546/Q -BGTVT ngày 30/5/2008 c a B GTVT v vi c tách các TDA GPMB thu c d án C i t o, nâng c p tuy n ư ng s t Yên Viên – Lào Cai; Xét T trình s 520/TTr- S ngày 27/03/2009 c a TCT SVN; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh 2 ti u d án gi i phóng m t b ng thu c ph m vi các t nh, thành ph : Hà N i, Vĩnh Phúc c a d án “C i t o, nâng c p tuy n ư ng s t Yên Viên – Lào Cai” phù h p v i a gi i hành chính Hà N i m i i u ch nh là (Kinh phí b i thư ng, h tr và tái nh cư theo phương án t ng th GPMB ã ư c các a phương phê duy t): - Thành ph Hà N i (Huy n ông Anh, huy n Mê Linh): 25.085.877.960 (Hai mươi lăm t , không trăm tám lăm tri u, tám trăm b y b y ngàn, chín trăm sáu mươi ng). Huy n ông Anh: 25.085.877.960 ng. Huy n Mê Linh: 249.281.000 ng. - T nh Vĩnh Phúc (Huy n Bình Xuyên, huy n Vĩnh Tư ng): 234.281.000 ng (hai trăm ba mươi tư tri u, hai trăm tám m t ngàn ng). (Theo Quy t nh s 3346/Q -UBND ngày 15/11/2007 c a UBND T nh Vĩnh Phúc tr i kinh phí GPMB c a huy n Mê Linh) - Ngu n v n: S d ng v n i ng c a d án t ngân sách Nhà nư c. i u 2. T ch c th c hi n: 1. T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m: - Gi i quy t các th t c chuy n giao h sơ v a phương, ph i h p v i a phương t ch c gi i phóng m t b ng, tái nh cư theo quy nh t i văn b n s 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 c a Th tư ng Chính ph ;
  2. - B trí v n theo k ho ch GPMB và chuy n v n v a phương th c hi n t ti n d án yêu c u. 2. ngh y ban nhân dân các t nh/thành ph trong ph m vi các ti u d án t ch c tri n khai th c hi n các ti u d án gi i phóng m t b ng, tái nh cư theo các quy nh hi n hành. 3. Các n i dung khác ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 1546/Q -BGTVT ngày 30/5/2008 c a B GTVT i u 3. Các Ông (Bà) V trư ng: V K ho ch u tư, V Tài chính, C c trư ng C c QLXD&CLCTGT; T ng Giám c TCT SVN và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( báo cáo); - UBND các t nh, thành ph : Hà N i, Vĩnh Phúc; - Lưu: VT, KH T. Lê M nh Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản