Quyết định số: 1002/QĐ-BNN-KHCN năm 2011

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số: 1002/QĐ-BNN-KHCN năm 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 1002/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án đầu tư “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 1002/QĐ-BNN-KHCN năm 2011

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011 Số: 1002/QĐ-BNN-KHCN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “XÂY DỰNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Ngh ị định số 75/2009/NĐ- CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Ngh ị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp lý liên quan;
  2. Căn cứ Quyết định 798/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT 2008 - 2010 của Bộ NN&PTNT; Căn cứ Quyết định 251/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét Tờ trình số 54/TTr-TH ngày 03 tháng 03 năm 2011 của Trung tâm tin học và Thống kê về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án: “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (phụ lục kèm theo). Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, giao Trung tâm tin học và Thống kê chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện (khi có kế hoạch vốn) theo Đề cương, Dự toán được duyệt theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả hạng mục. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tài chính; Giám đốc Trung tâm tin học và Thống kê và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  3. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu; VT, KHCN. Hoàng Văn Thắng PH Ụ L Ụ C KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN “XÂY DỰNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN” (Kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phần công việc đã thực hiện TT Nội Giá trị Hình Thời Văn bản phê duyệt Đơn vị dung thực thực thức gian công hiện hiện/giá hợp thực việc hợp đồng hiện đồng/giá đã trúng thực thầu hiện (đồng) Tư Căn cứ Quyết định số 1 Trung 26.910.766 Theo 50
  4. vấn tỷ lệ ngày 81/QĐ-TH, ngày 16/8/2010 tâm Công lậ p nghệ phần của Trung tâm Tin học và phần trăm Thống kê v/v chỉ định thầu Báo mềm và tư vấn gói thầu “Khảo sát, cáo đầu tư GIS, Cục lập báo cáo kỹ thuật kinh tế kỹ thuật Dự án “Xây dựng, Công nghệ nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp Thông tin, Bộ và Phát triển nông thôn”. Tài nguyên và Môi trường 26.910.766 Tổng giá trị thực hiện, giá hợp đồng Hai mươi sáu triệu, chín trăm mười triệu, bảy trăm sáu mươi sáu đồng 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu TT Hạng mục Đơn vị thực hiện Thành tiền (đồng) Chi phí quản lý dự Ban Quản lý dự án 1 108.256.013 án
  5. Chi phí tư vấn Ban Quản lý dự án 2 139.065.338 khác Dự phòng Ban Quản lý dự án 3 283.334.235 530.655.586 Tổng giá trị thực hiện Năm trăm ba mươi triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm tám mươi sáu đồng 3. Phần kế hoạch đấu thầu TT Ký Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn Hình Thời Hình Thời Phương hiệu (Đồng) vốn thức thức gian thức gian gói lựa đấ u lựa hợp thực thầu chọn thầu chọn đồng hiện nhà nhà hợp thầu thầu đồng Tư vấn Tư vấn lập Chỉ 1 túi hồ Gói 108.376.02 NSNN 2011 Theo 2 1 thiết kế thi định sơ tỷ 1 tháng công, dự toán, thầu lệ %
  6. tổng dự toán Xây lắp Cải tạo, nâng Chỉ 1 túi hồ Gói 189.657.000 NSNN 2011 Theo 3 2 cấp các định sơ đơn 2 tháng phòng thư thầu giá viện Mua sắm hàng hóa Xây dựng Đấu 1 túi hồ Tr ọn 3 Gói 1.345.996.000 NSNN 2011- 6 phần mềm thầu sơ 3 2012 gói tháng thư viện điện rộng tử rãi trong nước Cung cấp, lắp Đấu 1 túi hồ Tr ọn 4 Gói 2.710.500.000 NSNN 2011- 6 đặt thiết bị và thầu sơ 4 2012 gói tháng Phần mềm rộng bản quyền rãi trong nước Thiết lập nội Tự 5 Gói 920.674.605 NSNN 2011- 14
  7. thực 5 dung thông 2012 tháng hiện tin Xây dựng Chỉ 1 túi hồ Tr ọn 6 Gói 48.500.000 NSNN 2011- 6 quy chế quản định sơ 6 2012 gói tháng lý, cập nhật, thầu khai thác thông tin Đào tạo Chỉ 1 túi hồ Tr ọn 7 Gói 68.730.000 NSNN 2011- 3 chuyển giao định sơ 7 2012 gói tháng công nghệ thầu 5.392.433.647 Tổng cộng giá trị thực hiện Năm tỷ, ba trăm chín hai triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản