Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 101/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG PHƯƠNG TI N ĐI L I T I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 26/02/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh đ nh s 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Quy t đ nh s 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy đ nh tiêu chu n, đ nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c; Đ tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c đ i v i tài s n nhà nư c là phương ti n đi l i c a các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch qu n lý, s d ng phương ti n đi l i t i các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c. Đi u 2: Quy ch này áp d ng th ng nh t cho các phương ti n đi l i c a Nhà nư c ph c v công tác c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c, cơ quan s nghi p, cơ quan qu c phòng, an ninh, T ch c chính tr , T ch c chính tr - xã h i, T ch c xã h i, T ch c xã h i- ngh nghi p có th hư ng kinh phí c a Ngân sách Nhà nư c (g i chung là cơ quan hành chính s nghi p) và xe ô tô con ph c v nhu c u công tác cho các ch c danh lãnh đ o, xe ô tô ph c v công tác chung c a doanh nghi p Nhà nư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 c a Th tư ng Chính ph (sau đây g i chung là Quy đ nh c a Th tư ng Chính ph ) . Phương ti n đi l i ph c v chi n đ u c a cơ quan qu c phòng, an ninh và ph c v l tân đ i ngo i c a Nhà nư c th c hi n qu n lý theo quy đ nh riêng. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 25/5/1999. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ch c chính tr , T ch c chính tr - xã h i, T ch c xã h i, T ch c xã h i- ngh nghi p, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng các cơ quan liên quan khác t ch c th c hi n Quy ch này./. Nguy n Th Kim Ngân (Đã ký) QUY CH QU N LÝ, S D NG PHƯƠNG TI N ĐI L I T I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 101 /1999/QĐ-BTC ngày 28 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1:
  2. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Phương ti n đi l i ph c v nhu c u công tác t i các cơ quan qu n lý Nhà nư c, cơ quan s nghi p, cơ quan qu c phòng, an ninh, T ch c chính tr , T ch c chính tr - xã h i, T ch c xã h i và T ch c xã h i - ngh nghi p (g i chung là cơ quan hành chính s nghi p) đư c hình thành t ngu n ngân sách Nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c ho c đư c xác l p s h u Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t và phương ti n mua s m t ngu n v n c a doanh nghi p Nhà nư c đư c qu n lý, s d ng theo Quy ch này g m: Các lo i xe ô tô con ph c v các ch c danh có tiêu chu n s d ng xe ô tô theo Quy đ nh c a Th tư ng Chính ph và các ch c danh tương đương v i các ch c danh này c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n; Các lo i xe ô tô t 15 ch ng i tr xu ng s d ng chung ph c v công tác c a các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c; Các lo i xe ô tô chuyên dùng v i tính năng, tác d ng riêng đ s d ng cho nh ng công vi c đ c thù ho c m c đích nh t đ nh c a các cơ quan hành chính s nghi p như: xe ch thu c ch a b nh; xe phòng cháy ch a cháy; xe ph c v cho phát thanh, truy n hình; xe ch ti n, kim khí quý, đá quý, n ch đ c bi t; xe ch thương b nh binh; xe ch ph m nhân; xe c n c u ph c v cho giao thông công chính và các lo i xe ô tô chuyên dùng khác; Xe ô tô t 16 ch ng i tr lên, xe ô tô t i; Các lo i phương ti n đi l i khác: tàu, thuy n các lo i, xe mô tô 3 bánh c a các cơ quan hành chính s nghi p. Đi u 2: Phương ti n đi l i c a Nhà nư c t i các đơn v l c lư ng vũ trang thu c B Qu c phòng, B Công an; phương ti n đi l i ph c v l tân đ i ngo i c a Nhà nư c, ph c v công tác ngo i giao c a nư c C ng hoà xã h i Ch nghĩa Vi t Nam t i nư c ngoài th c hi n theo quy đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph và B Tài chính. Đi u 3: B Tài chính th c hi n vi c qu n lý Nhà nư c đ i v i m i phương ti n đi l i thu c s h u Nhà nư c ph c v công tác t i các cơ quan hành chính s nghi p (HCSN) và doanh nghi p Nhà nư c (DNNN). Chương 2: TRANG C P PHƯƠNG TI N ĐI L I Đi u 4: Các cơ quan HCSN có tiêu chu n, đ nh m c s d ng phương ti n đi l i ph c v nhu c u công tác đư c B Tài chính (đ i v i các cơ quan HCSN thu c Trung ương qu n lý), UBND c p t nh (đ i v i các cơ quan HCSN thu c đ a phương qu n lý) t ng bư c th c hi n trang c p ho c mua đ phương ti n đi l i theo các hình th c sau: Đi u chuy n phương ti n đi l i t cơ quan qu n lý, s d ng vư t tiêu chu n, đ nh m c ho c không có nhu c u s d ng sang các cơ quan có nhu c u s d ng và còn thi u so v i tiêu chu n, đ nh m c quy đ nh; Trang c p t các ngu n phương ti n đi l i t ch thu sung quĩ Nhà nư c ho c đư c xác l p quy n s h u nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; phương ti n đi l i c a các chương trình, d án đã k t thúc; phương ti n đi l i đư c vi n tr , bi u, t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c thu c Nhà nư c qu n lý; Mua s m m i phương ti n đi l i b ng ngu n thu h p pháp c a cơ quan, đơn v đư c phép s d ng theo quy đ nh c a pháp lu t; Mua s m m i phương ti n đi l i b ng ngu n kinh phí đư c b trí trong d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm đư c duy t. Đi u 5: Mua s m phương ti n đi l i cho các cơ quan HCSN đư c th c hi n như sau : 1- Hàng năm, cơ quan, đơn v th hư ng ngân sách Nhà nư c căn c vào th c tr ng phương ti n đi l i và tiêu chu n, đ nh m c theo Quy đ nh c a Th tư ng Chính ph đ xác đ nh nhu c u mua s m phương ti n đi l i, l p d toán báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p đ : a) B , cơ quan, t ch c trung ương t ng h p báo cáo B Tài chính;
  3. b) S , ban, ngành, cơ quan đ a phương và UBND c p huy n t ng h p, báo cáo S Tài chính- V t giá. 2- Th m quy n quy t đ nh trang c p, mua s m phương ti n đi l i ph c v công tác hàng năm c a các cơ quan HCSN đư c quy đ nh như sau: B trư ng B Tài chính th m đ nh nhu c u trang b phương ti n đi l i c a các cơ quan, đơn v HCSN thu c Trung ương qu n lý và t ng h p vào d toán chi ngân sách Trung ương hàng năm v trang b , mua s m phương ti n đi l i cho các cơ quan HCSN thu c Trung ương trình c p có th m quy n quy t đ nh theo đúng quy đ nh c a phát lu t v Ngân sách Nhà nư c; Giám đ c S Tài chính-V t giá th m đ nh nhu c u trang b phương ti n đi l i c a các cơ quan, đơn v HCSN thu c đ a phương qu n lý trình Ch t ch UBND c p t nh xem xét, quy t đ nh đưa vào d toán chi ngân sách đ a phương hàng năm v trang b , mua s m phương ti n đi l i cho các cơ quan HCSN thu c đ a phương và trình c p có th m quy n quy t đ nh theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v Ngân sách Nhà nư c. 3- Kho b c Nhà nư c ch th c hi n vi c thanh toán c p phát kinh phí mua s m phương ti n đi l i đ i v i các cơ quan đơn v HCSN khi có văn b n thông báo mua s m phương ti n đi l i c a B Tài chính (đ i v i cơ quan HCSN thu c trung ương qu n lý) ho c UBND c p t nh (đ i v i các cơ quan HCSN thu c đ a phương qu n lý). K t thúc năm ngân sách cơ quan Tài chính các c p không ch p nh n quy t toán kinh phí mua phương ti n đ i v i nh ng cơ quan, đơn v không th c hi n theo quy đ nh này. Đi u 6: Tiêu chu n, đ nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan HCSN thu c đ i tư ng đư c trang b xe ô tô đư c th c hi n như sau: 1- Xe ô tô con ph c v các ch c danh lãnh đ o có tiêu chu n s d ng xe theo đúng ch c danh, lo i xe theo quy đ nh c a Th tư ng Chính ph . 2- Xe ô tô s d ng chung cho t ng cơ quan, đơn v HCSN do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các t ch c đoàn th trung ương, Ch t ch UBND c p t nh quy đ nh căn c vào cơ c u t ch c b máy, biên ch , quy mô ho t đ ng và tính ch t công vi c trong ph m vi tiêu chu n, đ nh m c theo Quy đ nh c a Th tư ng Chính ph . Đ i v i m t s ngành có đi u ki n và tính ch t ho t đ ng đ c thù, các B , ngành trung ương và đ a phương th ng nh t v i B Tài chính vi c quy đ nh đ nh m c s d ng xe ô tô và các phương ti n đi l i khác cho phù h p. 3- M c giá mua m i xe ô tô th c hi n theo đúng Quy đ nh c a Th tư ng Chính ph . M c giá mua này không bao g m các kho n ti n l phí trư c b và b o hi m phương ti n. Trong trư ng h p giá xe ô tô trên th trư ng có bi n đ ng tăng, gi m t 20% tr lên B Tài chính s thông báo đi u ch nh m c giá mua m i. Chương 3: QU N LÝ, S D NG PHƯƠNG TI N ĐI L I Đi u 7: Phương ti n đi l i ph c v công tác c a các cơ HCSN tuy t đ i không đư c: 1- Bán, trao đ i, t ng cho b t c t ch c, cá nhân nào, n u không đư c phép c a c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 2- S d ng đ cho thuê. 3- S d ng vào m c đích cá nhân. Đi u 8: Phương ti n đi l i ph c v nhu c u công tác c a các cơ quan HCSN ph i đư c b o dư ng, s a ch a theo đúng quy đ nh v qu n lý k thu t c a Nhà nư c đ i v i t ng lo i phương ti n. Ngu n kinh phí b o dư ng, s a ch a phương ti n đi l i đư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm. Đi u 9: Vi c đi u chuy n, thu h i, thanh lý phương ti n đi l i c a các cơ quan HCSN trong trư ng h p dư i đây ph i theo đúng quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n : - Dôi th a so v i tiêu chu n, đ nh m c do Nhà nư c quy đ nh; - Không có nhu c u s d ng; - C n ph i thanh lý.
  4. Riêng đ i v i xe ô tô con ph c v các ch c danh có tiêu chu n s d ng thư ng xuyên và đưa đón t nơi đ n nơi làm vi c hàng ngày đã s d ng t 10 v n km tr lên và t l hao mòn t 70% tr lên ho c không đ m b o an toàn khi v n hành; Th trư ng cơ quan l p báo cáo g i cơ quan có th m quy n đ đư c trang b xe m i, đ ng th i quy t đ nh x lý xe cũ theo quy đ nh hi n hành. Trình t , th t c, th m quy n đi u chuy n, thu h i, thanh lý phương ti n đi l i đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Đi u 10: Sau m t năm, ch m nh t vào ngày 31 tháng 01 năm sau các cơ quan, đơn v HCSN ph i l p báo cáo tình hình qu n lý, s d ng phương ti n đi l i đ n ngày 31/12 năm trư c theo quy đ nh sau : 1- Đ i v i cơ quan, đơn v tr c ti p qu n lý, s d ng phương ti n đi l i thu c trung ương qu n lý thì l p báo cáo g i cho cơ quan qu n lý tr c ti p c p trên đ các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ch c chính tr , T ch c chính tr - xã h i, T ch c xã h i, T ch c xã h i - ngh nghi p t ng h p, báo cáo s phương ti n đi l i hi n có c a toàn ngành mình g i B Tài chính. 2- Đ i v i cơ quan, đơn v tr c ti p qu n lý, s d ng phương ti n đi l i thu c đ a phương qu n lý thì l p báo cáo g i cho cơ quan qu n lý tr c ti p c p trên đ các S , Ban, ngành, t ch c đ a phương và UBND c p qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh t ng h p s phương ti n đi l i hi n có c a t t c các đơn v tr c thu c g i S Tài chính-V t giá đ t ng h p báo cáo UBND c p t nh và B Tài chính. 3- B Tài chính có trách nhi m t ng h p s phương ti n đi l i hi n có hàng năm c a các cơ quan HCSN trong c nư c báo cáo Chính ph . Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 11: Th trư ng các cơ quan HCSN đư c Nhà nư c giao qu n lý và s d ng phương ti n đi l i có trách nhi m: 1- B trí s d ng phương ti n đi l i c a cơ quan mình theo đúng tiêu chu n, đ nh m c do Nhà nư c quy đ nh. 2- Báo cáo tình hình qu n lý, s d ng phương ti n đi l i theo quy đ nh t i Đi u 10 Quy ch này. 3- Căn c vào Quy ch này, xây d ng và t ch c th c hi n n i quy qu n lý, s d ng phương ti n đi l i c a cơ quan, đơn v đư c Nhà nư c giao. 4- Th c hi n b o dư ng, s a ch a phương ti n theo đúng quy đ nh v qu n lý k thu t c a Nhà nư c đ i v i t ng lo i phương ti n đi l i. 5-Trong trư ng h p cán b , công ch c cơ quan có nhu c u s d ng phương ti n đi l i thu c s h u Nhà nư c vào vi c riêng ph i đư c Th trư ng cơ quan đ ng ý và ngư i s d ng phương ti n đi l i ph i ch u m i chi phí v n hành phương ti n theo đơn giá cho thuê phương ti n cùng lo i c a doanh nghi p v n t i hành khách t i đ a phương. Đi u 12: B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ch c chính tr , T ch c chính tr - xã h i c p Trung ương và Ch t ch UBND c p t nh có trách nhi m: 1- D ng vi c b trí s d ng xe ô tô đ i v i các đ i tư ng không thu c di n đư c b trí xe ô tô đưa đón t nơi đ n nơi làm vi c hàng ngày. 2- Thu h i và đi u chuy n s xe ô tô c a các cơ quan HCSN vư t s lư ng và m c giá so v i tiêu chu n, đ nh m c do Nhà nư c quy đ nh. Đ i v i các trư ng h p xe ô tô trong cơ quan HCSN đang s d ng, n u giá tr còn l i c a xe ô tô này so v i m c giá theo tiêu chu n quy đ nh c a Th tư ng Chính ph b ng 1,5 l n tr lên thì thu h i; n u giá tr còn l i dư i 1,5 l n thì đơn v đư c ti p t c s d ng nhưng ph i b trí đi u chuy n trong n i b cho h p lý. 3- Th c hi n đi u chuy n các xe ô tô đã đư c x lý theo quy đ nh t i Kho n 1 và 2 Đi u này đ trang c p cho các đ i tư ng đư c s d ng xe ô tô trong n i b B , ngành, đ a phương
  5. mình theo đúng tiêu chu n, đ nh m c s d ng xe ô tô theo Quy đ nh c a Th tư ng Chính ph và quy đ nh c th c a B , ngành, đ a phương. Trư ng h p không s d ng h t s xe ô tô thu h i thì báo cho B Tài chính đ s p x p b trí s d ng. 4- Th c hi n ch đ báo cáo v tình hình qu n lý, s d ng xe ô tô và các phương ti n đi l i khác trong các cơ quan HCSN c a B , ngành và đ a phương qu n lý theo quy đ nh t i Đi u 10 Quy ch này. 5- K p th i ph n ánh nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n v B Tài chính đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét và x lý. Đi u 13: T ng giám đ c, Giám đ c DNNN căn c quy đ nh t i Quy ch này th c hi n vi c mua s m, qu n lý, s d ng, s p x p, đi u chuy n s xe ô tô con ph c v nhu c u công tác cho các ch c danh lãnh đ o và xe ô tô ph c v công tác chung c a doanh nghi p theo các quy đ nh sau : 1- Tuỳ theo ph m vi ho t đ ng s n xu t kinh doanh và kh năng tài chính c a mình đư c mua xe ô tô ph c v nhu c u công tác cho các ch c danh lãnh đ o và xe ô tô ph c v công tác chung theo đúng tiêu chu n, đ nh m c s d ng xe ô tô theo Quy đ nh c a Th tư ng Chính ph . 2- D ng vi c b trí xe ô tô đưa đón t nơi t i nơi làm vi c hàng ngày và xe ph c v công tác chung đ i v i các ch c danh lãnh đ o và DNNN không có tiêu chu n s d ng xe. 3- Đ i v i xe ô tô hi n đang ph c v các ch c danh lãnh đ o có tiêu chu n đư c s d ng xe ô tô đưa đón t nơi t i nơi làm vi c hàng ngày và ph c v công tác chung, n u giá tr còn l i c a xe này so v i m c giá theo tiêu chu n quy đ nh c a Th tư ng Chính ph b ng 1,5 l n tr lên thì th c hi n vi c s p x p, đi u chuy n trong ph m vi doanh nghi p. Sau khi s p x p, đi u chuy n còn th a thì x lý bán đ u giá đ thu h i v n cho s n xu t kinh doanh. 4- Đ i v i nh ng xe ô tô th a do vư t tiêu chu n, đ nh m c quy đ nh mà doanh nghi p không t x lý đư c thì báo cáo B qu n lý ngành, UBND c p t nh đ x lý. Các B , UBND c p t nh có trách nhi m cân đ i s xe ô tô này và x lý đi u đ ng cho các đơn v trong n i b B , ngành, đ a phương theo nguyên t c mua bán; Trư ng h p đơn v nh n tài s n đi u đ ng không đ kh năng thanh toán thì các B , UBND c p t nh có văn b n đ ngh B Tài chính gi i quy t ghi tăng gi m v n cho các đơn v . 5- Nghiêm c m s d ng các lo i xe ô tô ph c v các ch c danh có tiêu chu n s d ng, xe ô tô ph c v công tác chung c a DNNN vào m c đích cá nhân. Trư ng h p có nhu c u s d ng xe ô tô vào vi c riêng thì th c hi n theo quy đ nh t i Kho n 5 Đi u 11 Quy ch này. 6- Vi c như ng bán, cho thuê, đi u chuy n, thanh lý xe ô tô thu c quy n qu n lý, s d ng c a doanh nghi p th c hi n theo quy đ nh c a ch đ qu n lý tài chính hi n hành đ i v i DNNN ( Ngh đ nh s 59/CP ngày 3/10/1996 và Ngh đ nh s 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 c a Chính ph và các Thông tư hư ng d n c a các cơ quan ch c năng). Đi u 14: Cơ quan Tài chính nhà nư c các c p th c hi n vi c xu t toán m i kho n chi phí v n hành ho c đ ngh v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy t đ nh thu h i phương ti n đi l i đ i v i các trư ng h p cơ quan HCSN và DNNN qu n lý, s d ng không đúng tiêu chu n, đ nh m c do Nhà nư c quy đ nh và Quy ch này. Đi u 15: Cơ quan Tài chính các c p có trách nhi m giúp B trư ng B Tài chính và Ch t ch UBND c p t nh : 1- Hư ng d n, theo dõi giám sát các cơ quan HCSN và DNNN th c hi n trang c p, qu n lý, s d ng, x lý phương ti n đi l i t i các cơ quan HCSN và DNNN. 2- T ch c th c hi n ki m tra vi c trang b , mua s m, b trí s d ng và x lý s xe ô tô hi n có trong các cơ quan HCSN và DNNN t i các B , ngành, đ a phương theo đúng Quy đ nh c a Th tư ng Chính ph và Quy ch này. 3- Th c hi n th m đ nh nhu c u trang c p phương ti n c a cơ quan HCSN đ trình B trư ng B Tài chính, Ch t ch UBND c p t nh quy t đ nh trang c p, thu h i, đi u chuy n, thanh lý phương ti n đi l i t i các cơ quan HCSN và t ng h p tình hình trang c p, qu n lý, s d ng và x lý phương ti n đi l i t i các cơ quan HCSN theo quy đ nh t i Quy ch này.
  6. Đi u 16: Nh ng quy đ nh trư c đây v qu n lý, s d ng phương ti n đi l i trong các cơ quan HCSN và xe ô tô con ph c v công tác cho các ch c danh lãnh đ o, xe ô tô ph c v công tác chung c a DNNN trái v i Quy ch này đ u bãi b .
Đồng bộ tài khoản