Quyết định số 1012/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 1012/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1012/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Bá thủy giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1012/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1012/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÔNG NGUY N BÁ TH Y, GI CH C TH TRƯ NG B Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t c a Qu c h i v vi c thành l p các B , cơ quan ngang B c a Chính ph nhi m kỳ khóa XII; Xét t trình c a B trư ng B N i v t i văn b n s 2242/TTr-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. ông Nguy n Bá Th y, Phó Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em, nay gi ch c Th trư ng B Y t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Y t và ông Nguy n Bá Th y ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : - Như i u 3; TH TƯ NG - Ban Bí thư ( b/c); ( ã ký) - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các V TCCB, VX; Website CP; - Lưu : VT, VPBCS (2), H
Đồng bộ tài khoản