Quyết định số 102/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 102/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang thành Vườn quốc gia Vũ Quang , tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C CHUY N KHU B O T N THIÊN NHIÊN VŨ QUANG THÀNH VƯ N QU C GIA VŨ QUANG , T NH HÀ TĨNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 1674/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và c a y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh (t trình s 97 TT/UB-NL2 ngày 23 tháng 7 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Chuy n Khu b o t n thiên nhiên Vũ Quang, t nh Hà Tĩnh thành Vư n qu c gia trong h th ng các khu r ng c d ng Vi t Nam, g m các n i dung sau: 1. Tên g i: Vư n qu c gia Vũ Quang . 2. V trí, to a lý, quy mô di n tích Vư n qu c gia Vũ Quang: - V trí a lý: Vư n qu c gia Vũ Quang n m phía Tây B c t nh Hà Tĩnh, cách th xã Hà Tĩnh 75 km. - Phía ông giáp xã Hoà H i, huy n Hương Khê. - Phía Tây giáp xã Sơn Kim huy n Hương Sơn. - Phía Nam giáp biên gi i Vi t Nam - Lào. - Phía B c giáp xã Sơn Tây, huy n Hương Sơn, và các xã Hương i, Hương Minh, huy n Vũ Quang. - To a lý: + T 180 09! n 180 26! vĩ B c, + T 1050 16! n 1050 33I kinh ông .
  2. - Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng: T ng di n tích: 55. 028, 9 ha. Trong ó: - Phân khu b o v nghiêm ng t: 38. 800,0 ha. - Phân khu ph c h i sinh thái: 16. 184,9 ha. - Phân khu hành chính d ch v : 44,0 ha. Vùng m c a Vư n qu c gia Vũ Quang có di n tích là 6.254,4 ha bao g m các xã:Hương i n, Hương Quang, Hương i, Hương Minh, Hương Th (huy n Vũ Quang), Hoà H i (huy n Hương Khê), Sơn Tây, Sơn Kim (huy n Hương Sơn) và m t ph n xã Sơn Th (huy n Vũ Quang). 3. M c tiêu nhi m v c a Vư n qu c gia Vũ Quang: - B o t n m u chuNn v h sinh thái r ng B c Trư ng Sơn, b o t n s a d ng sinh h c c trưng c a vùng r ng t nhiên phía Tây Nam khu IV, thu c dãy Trư ng Sơn ti p giáp v i biên gi i Vi t Nam - Lào. - Góp ph n duy trì s cân b ng sinh thái và gia tăng che ph r ng, b o m an ninh môi trư ng và s phát tri n b n v ng v t nhiên kinh t c a các t nh Khu IV, ng th i phát huy các giá tr c a h sinh thái r ng ph c v công tác nghiên c u khoa h c, tham quan và du l ch sinh thái. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh tr c ti p qu n lý Vư n qu c gia Vũ Quang. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh có trách nhi m: - Trình c p có thNm quy n phê duy t D án u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia Vũ Quang và D án u tư xây d ng và phát tri n vùng m c a Vư n qu c gia Vũ Quang theo các quy nh hi n hành. - Trình c p có thNm quy n phê duy t D án phát tri n du l ch sinh thái thu c Vư n qu c gia Vũ Quang. i u 3. V t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Vũ Quang: Giao Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh quy t nh v t ch c và b máy qu n lý c a Vư n qu c gia Vũ Quang trên cơ s nh ng quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban T ch c Cán b Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
  3. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng, - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th y s n, Khoa h c, Công ngh và Môi tru ng, - Ban T ch c Cán b Chính ph , - T ng c c a chính, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - H ND, UBND t nh Hà Tĩnh, Nguy n Công T n - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Tòa án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Vư n qu c gia Vũ Quang, t nh Hà Tĩnh, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, - Lưu: NN (5), VT, Q CH VQG Lò Giò Xa Mát
Đồng bộ tài khoản