Quyết định số 102/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 102/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 102/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3612/KH T-TH ngày 11 tháng 9 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho Ki n trúc sư Trư ng thành ph ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng b sung năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung v i t ng s v n u tư 1,25 t (M t t , hai trăm năm mươi tri u) ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm). i u 2.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 2 CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP - Các T , T TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản