intTypePromotion=1

Quyết định số 1037/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 1037/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1037/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay về khuyến khích và bảo hộ đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1037/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1037/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA ÔNG U-RU-GOAY V KHUY N KHÍCH VÀ B O H U TƯ. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa ông U-ru-goay v khuy n khích và b o h u tư ký t i Montevideo ngày 12 tháng 5 năm 2009. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh nói trên. i u 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c th c hi n Hi p nh. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - TTCP, PTT Ph m Gia Khiêm; - Các B : K ho ch và u tư, Ngo i giao, Tư pháp; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : PL, TH, C ng TT T; - Lưu: VT, QHQT (2). Ph m Gia Khiêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản