Quyết định số 1039/1997/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1039/1997/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1039/1997/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với các Hiệp hội, liên đoàn thể thao do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1039/1997/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1039/1997/Q -BTC Hà N i , ngày 17 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC HI P H I, LIÊN OÀN TH THAO B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t T ch c Chính ph ã ư c Qu c h i thông qua ngày 30-9-1992; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28-10-1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 258-TTg ngày 14-6-1957 quy nh chi ti t thi hành lu t s 102- SL/L004 ngày 20-5-1957 v quy n l p h i; Căn c Ch th s 01-CT c a Ch t ch H BT (nay là Th tư ng Chính ph ) ngày 5-1- 1989 v vi c qu n lý t ch c và ho t ng c a các H i qu n chúng; tăng cư ng công tác qu n lý tài chính i v i các Hi p h i, Liên oàn th thao, nh m không ng ng phát tri n phong trào và nâng cao thành tích th thao nư c nhà; Xét ngh c a Ông V trư ng V Chính sách tài chính; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy ch qu n lý tài chính iv i các Hi p h i, Liên oàn th thao". Quy ch này áp d ng cho các Liên oàn, Hi p h i th theo, U ban Olympic Qu c gia (dư i ây g i t t là các Liên oàn) ã ư c thành l p theo quy nh t i Lu t s 102- SL/L04 ngày 20 tháng 5 năm 1957 và có i u l ã ư c Ban T ch c - Cán b Chính ph công nh n, bao g m các Liên oàn Trung ương và h th ng các c p a phương và các ngành trong toàn qu c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. V trư ng V Chính sách tài chính và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Tài chính trong ph m vi ch c năng, quy n h n, c a mình có trách nhi m t ch c tri n khai, hư ng d n th c hi n và ki m tra vi c thi hành quy t nh này. Ban ch p hành các Liên oàn ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký) QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC LIÊN OÀN, HI P H I TH THAO (Ban hành kèm Quy t nh s 1039/1997/Q -BTC ngày 17 tháng 12 năm 1997 c a B trư ng B Tài chính Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này áp d ng cho các Liên oàn, Hi p h i th thao (dư i ây g i t t là các Liên oàn) ã ư c thành l p theo quy nh t i Lu t s 102-SL/L04 ngày 20 tháng 5 năm 1957 và có i u l ã ư c Ban t ch c cán b Chính ph công nh n, bao g m các Liên oàn Trung ương và h th ng các c p a phương và các ngành trong toàn qu c. i u 2. Các Liên oàn ph i t m b o kinh phí cho các ho t ng c a mình và b o v quy n l i h p pháp c a các h i viên. Các kho n thu, chi c a Liên oàn ph i tuân th theo phương án ã ư c U ban Th d c - Th thao phê chuNn. i u 3. N u các Liên oàn có các ho t ng s n xu t kinh doanh thì ph i t ch c h ch toán riêng và ph i th c hi n nghĩa v i v i ngân sách nhà nư c như i v i các ơn v s n xu t kinh doanh khác. Chương 2: QU N LÝ VÀ S D NG TÀI S N C A LIÊN OÀN TH THAO i u 4. Tài s n c a Liên oàn bao g m toàn b các tài s n dư i d ng hi n v t, giá tr , ư c hình thành t ngu n óng góp c a các thành viên; tài s n ư c bi u, t ng và các tài s n ư c hình thành t các ngu n khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 5. Tài s n c a Liên oàn ch ư c s d ng nh m th c hi n các m c tiêu, nhi m v ã ư c nêu trong i u l ho t ng c a Liên oàn. i u 6. nh kỳ hàng năm Liên oàn ph i t ch c ánh giá l i giá tr tài s n, xác nh giá tr hao mòn c a tài s n theo ch hi n hành. i u 7. T n th t tài s n c a Liên oàn là s m t mát, hư h ng làm gi m giá tr tài s n c a Liên oàn do các nguyên nhân ch quan, khách quan gây ra. Khi s y ra t n th t tài s n Liên oàn ph i xác nh rõ nguyên nhân gây t n th t và l p phương án kh c ph c t n th t. i v i nh ng trư ng h p t n th t tài s n do nguyên
  3. nhân ch quan gây ra thì Liên oàn ph i xác nh trách nhi m và m c thi t h i c a t ng trư ng h p bu c ương s ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Liên oàn ư c quy n ch ng thanh lý, như ng bán tài s n thu c quy n s h u c a Liên oàn nh m m c ích tăng cư ng hi u qu ho t ng c a Liên oàn: 1. i h i Liên oàn quy t nh thanh lý như ng bán các b t ng s n c a Liên oàn sau khi có ý ki n ch p thu n c a U ban Th d c - Th thao. 2. Ban ch p hành Liên oàn quy t nh thanh lý, như ng bán các tài s n c a Liên oàn (tr các tài s n quy nh t i i m 1 c a i u này). Riêng nh ng tài s n có giá tr t 50 tri u ng tr lên khi Liên oàn mu n thanh lý, như ng bán ph i có ý ki n ch p thu n c a U ban Th d c - Th thao. 3. Khi như ng bán ph i nh giá l i tài s n và t ch c u giá theo quy nh c a pháp lu t. Ph n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán tài s n v i giá tr còn l i c a tài s n như ng bán và chi phí như ng bán tài s n ư c h ch toán vào: kho n thu c a Liên oàn (n u thu l n hơn chi); kho n chi (n u thu nh hơn chi). 4. Khi ti n hành thanh lý nh ng tài s n kém, m t phNm ch t, l c h u k thu t không th s d ng ư c; tài s n hư h ng không có kh năng ph c h i, Liên oàn ph i l p h i ng thanh lý, trư ng h p bán tài s n thanh lý ph i t ch c u giá theo quy nh c a pháp lu t. Ph n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do thanh lý tài s n v i giá tr còn l i c a tài s n thanh lý và chi phí thanh lý tài s n ư c h ch toán vào thu c a Liên oàn (n u thu l n hơn chi) ho c vào kho n chi (n u thu nh hơn chi). Chương 3: CÁC KHO N THU, CHI C A LIÊN OÀN TH THAO i u 9. Các kho n thu c a Liên oàn g m: 1. Ti n óng b t bu c c a các h i viên theo quy nh t i i u l c a Liên oàn (l phí h i viên, óng góp c a các t ch c cơ s ); 2. Thu l phí hành chính và chuyên môn như: l phí v n ng viên; l phí hu n luy n viên; l phí ăng ký thi u; 3. Ti n ng h c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 4. Ti n tài tr (tr c ti p ho c thông qua môi gi i) c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 5. Quà bi u, quà t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 6. Vi n tr c a các cá nhân và t ch c qu c t ; 7. Ti n h tr t ngân sách nhà nư c (n u có);
  4. 8. Ti n thu t ho t ng thanh lý, như ng bán tài s n c a Liên oàn; 9. Ti n thu t các ho t ng kinh t c a Liên oàn sau khi ã hoàn thành nghĩa v i v i Ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t như: + S n xu t kinh doanh; + Ho t ng qu ng cáo (k c các kho n tài tr thông qua qu ng cáo); + Bi u di n, thi u; + Xu t b n sách, báo, nguy t san, x s ; + Ti n cho thuê tài s n c a Liên oàn; + Ti n bán các bi u trưng, bi u tư ng, huy hi u... c a Liên oàn; + Ti n bán b n quy n truy n hình các gi i thi u th thao. 10. Các kho n thu khác như: ti n ph t th , ti n khi u ki n.... i u 10. Các kho n chi c a Liên oàn Các kho n chi c a Liên oàn ph i m b o nguyên t c: úng m c ích, ti t ki m, hi u qu nh m không ng ng phát tri n phong trào và nâng cao thành tích th thao và phù h p v i nh m c chi tiêu ã ư c i h i Liên oàn thông qua. Các kho n chi c th g m: 1. Th c hi n nghĩa v i v i Ngân sách Nhà nư c theo các quy nh hi n hành; 2. Chi cho ho t ng c a Văn phòng, Ban ch p hành, H i ngh , i h i Liên oàn bao g m: chi phí mua s m máy móc, dùng văn phòng, chi phí thuê a i m, chi phí l tân khánh ti t, ti n công tác phí, chi phí ti n lương, ti n công, cho nhân viên văn phòng (kho n chi này ư c xác nh trên cơ s h p ng lao ng ký gi a Liên oàn và ngư i lao ng), ti n i n, ti n nư c, cư c phí thông tin liên l c... 3. Chi b i dư ng t p hu n, hu n luy n viên, tr ng tài và h tr t p hu n v n ng viên thi u trong và ngoài nư c. 4. Chi v tuyên truy n, báo chí, xu t b n báo chí, thông tin khoa h c. 5. Chi h tr các gi i thi u chuyên môn theo quy nh c a i h i Liên oàn. 6. Chi t ng các gi i thư ng, khen thư ng, khuy n khích tài năng tr . 7. Chi xây d ng, trang b s a ch a cơ s v t ch t, thi t b . 8. Chi phí cho các ho t ng kinh t ;
  5. 9. Chi cho các ho t ng quan h qu c t ; 10. Các kho n chi phí v n ng các ngu n tài tr , k c chi hoa h ng cho các nhà môi gi i; 11. Các kho n chi h p lý khác. i u 11. i v i các kho n vi n tr c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài Liên oàn ph i th c hi n úng các cam k t v i ngư i vi n tr và các ch tài chính hi n hành c a Nhà nư c i v i ngu n vi n tr nh n ư c. Vi c qu n lý, thu, chi các kho n h tr t Ngân sách nhà nư c (n u có), ph i tuân th úng các quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hi n hành c a Nhà nư c. i u 12. Liên oàn có trách nhi m ti p nh n, qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. Hàng năm, Ban ch p hành Liên oàn ph i l p k ho ch ti p nh n, qu n lý và s d ng các ngu n tài tr báo cáo U ban Th d c - Th thao. Trư c khi ký h p ng tài tr Ban ch p hành Liên oàn ph i báo cáo U ban Th d c - Th thao theo dõi. T t c các kho n chi phí liên quan n vi c v n ng các ngu n tài tr ph i có ch ng t h p l và ph i theo dõi qu n lý ch t ch theo ch k toán th ng kê ã quy nh. Sau khi tr i các kho n chi phí h p l (k c ti n hoa h ng n u có) ngu n tài tr ch ư c s d ng cho m c ích phát tri n phong trào và nâng cao thành tích th thao c a Liên oàn. Chương 4: CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN i u 13. Liên oàn ph i t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c: + Ghi chép y ch ng t ban u; + C p nh t s sách k toán, ph n ánh y , trung th c, chính xác khách quan. i u 14. K t thúc năm tài chính Liên oàn ph i: + L p các báo cáo tài chính y , úng h n theo quy nh hi n hành (trong ó có quy t toán riêng ph n ti p nh n, s d ng ngu n kinh phí tài tr ), thuê ki m toán c l p n u th y c n thi t. + Ban ch p hành Liên oàn ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo cáo tài chính. + Công b công khai tình hình tài chính c a Liên oàn.
  6. + G i y , úng h n các báo cáo tài chính c a Liên oàn cho U ban Th d c - Th thao, B Tài chính và các cơ quan h u quan. Năm tài chính c a Liên oàn b t u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. Chương 5: TRÁCH NHI M C A I H I LIÊN OÀN, BAN CH P HÀNH LIÊN OÀN VÀ CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG VI C QU N LÝ TÀI CHÍNH LIÊN OÀN TH THAO i u 15. i h i Liên oàn là cơ quan lãnh o cao nh t c a Liên oàn, có nhi m v : 1. Thông qua d toán và quy t toán ngân sách c a Liên oàn; 2. Thông qua các nguyên t c, ch , nh m c chi tiêu c a Liên oàn; 3. Ki m tra và quy t nh nh ng v n kinh t - tài chính l n c a Liên oàn. 4. Quy t nh vi c thanh lý, như ng bán các b t ng s n thu c quy n s h u c a Liên oàn sau khi có s tho thu n b ng văn b n c a U ban Th d c - Th thao. Quy t nh phương án x lý t n th t v v n, tài s n c a Liên oàn; 5. Thành l p và ra quy ch ho t ng c a Ban Thanh tra ti n hành ki m tra giám sát vi c qu n lý, s d ng tài s n c a Liên oàn; 6. Quy t nh vi c thành l p ho c gi i th các doanh nghi p c a Liên oàn theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Ban ch p hành Liên oàn là cơ quan lãnh o cao nh t gi a 2 nhi m kỳ i h i c a Liên oàn, có nhi m v : 1. Xây d ng các nguyên t c, ch , nh m c chi tiêu trình i h i Liên oàn thông qua; 2. T ch c th c hi n d toán ngân sách ã ư c i h i Liên oàn thông qua; 3. Duy t kinh phí cho các chương trình; 4. Ch u trách nhi m trư c i h i Liên oàn v toàn b các quy t nh c a mình liên quan n v n tài chính c a Liên oàn; 5. Quy t nh vi c thanh lý, như ng bán các tài s n c a Liên oàn theo quy nh t i i m 2, i u 8 c a Quy ch này. 6. T ch c khai thác m i ngu n l c tài chính ph c v cho s nghi p phát tri n n n th thao nư c nhà;
  7. 7. Hàng năm ch u trách nhi m công khai hoá toàn b ho t ng kinh t tài chính c a Liên oàn. 8. L p d toán thu, chi và quy t toán ngân sách t ng th trình i h i Liên oàn thông qua và báo cáo U ban Th d c - Th thao phê chuNn; 9. L p d toán thu, chi và quy t toán ngân sách hàng năm báo cáo U ban Th d c - Th thao theo dõi giám sát; 10. Hàng năm l p k ho ch ti p nh n qu n lý, s d ng các ngu n tài tr và báo cáo U ban Th d c - Th thao; 11. Khi ký các h p ng tài tr Ban ch p hành Liên oàn ph i báo cáo U ban Th d c - Th thao theo dõi giám sát; 12. Trên cơ s các h p ng ã ký k t v i các nhà tài tr cho các gi i thi u và s tho thu n c a các h i viên, quy t nh phương án phân ph i ngu n tài tr , nh m thù lao x ng áng cho các v n ng viên tham d gi i. i u 17. Ban kinh t - tài chính Liên oàn là cơ quan do Ban ch p hành Liên oàn thành l p, giúp vi c cho Ban ch p hành th c hi n các nhi m v : 1. Xây d ng các k ho ch kinh t - tài chính và d toán ngân sách hàng năm và d toán ngân sách t ng th ; 2. T ch c tri n khai th c hi n các k ho ch kinh t - tài chính ã ư c thông qua; 3. Xây d ng các phương án huy ng và phân ph i các ngu n tài tr cho các gi i thi u; 4. T ch c th c hi n công tác qu n lý tài chính và k toán - th ng kê theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ban Thanh tra c a Liên oàn có nhi m v : 1. Ki m tra, giám sát m i ho t ng tài chính c a Liên oàn; 2. Ho t ng c a Ban Thanh tra ph i m b o tính khách quan, trung th c, ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, ch chính sách c a Nhà nư c và quy ch ho t ng do i h i Liên oàn ã ra. i u 19. Trách nhi m c a U ban Th d c - Th thao trong vi c qu n lý tài chính các Liên oàn. 1. Hư ng d n, theo dõi giúp và ki m tra các Liên oàn qu n lý, s d ng tài s n theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Phê chuNn các k ho ch, d toán ngân sách t ng th c a Liên oàn;
  8. 3. Ki m tra giám sát vi c th c hi n các k ho ch, d toán ngân sách hàng năm và d toán ngân sách t ng th ; 4. Giám sát vi c th c hi n các h p ng tài tr . i u 20. Các Liên oàn th thao và các cơ quan h u quan có trách nhi m thi hành i u l này, trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n ánh v B Tài chính nghiên c u s a i, b sung.
Đồng bộ tài khoản