Quyết định số 104/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 – 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 – 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 – 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 – 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 104/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU PHÁT TRI N RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH GIAI O N 2002 – 2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph giai o n 2001-2005 và k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” trong năm 2001 ; Căn c Quy t nh s 11/2001/Q -UB ngày 12 tháng 02 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t chương trình gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi thành ph t năm 2001 n năm 2005 ; Căn c Quy t nh s 1902/Q -UB ngày 06 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v chương trình phát tri n nông nghi p và nông thôn giai o n 2002-2005 ; Căn c Ch th s 10/2002/CT-UB ngày 15 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng các bi n pháp kh c ph c ng c do s d ng thu c b o v th c v t trên rau mu ng nư c ; Xét T trình c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s 781/CV-NN- KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2002 và công văn s 3424/KH T-NNg ngày 28 tháng 8 năm 2002 c a S K ho ch và u tư th c hi n chương trình rau an toàn trên a bàn thành ph giai o n 2002 – 2005 ; QUY T NNH i u 1.- Nay phê duy t Chương trình m c tiêu phát tri n rau an toàn trên a bàn thành ph H Chí Minh giai o n t năm 2002-2005 (kèm theo quy t nh này). i u 2.- Giao Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph i h p các s -ngành, qu n-huy n liên quan và các doanh nghi p tri n khai chương trình, các d án c th phát tri n rau an toàn c a thành ph ; xúc ti n thương m i, h p ng tiêu th s n phNm, m r ng di n tích gieo tr ng. Nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng rau. Nghiên c u chuy n giao ti n b khoa h c k thu t s n xu t rau an toàn.
  2. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, S Tài chánh-V t giá, S Y t , S Thương m i, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S a chính-Nhà t, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, các s -ngành liên quan, T ng Công ty Nông nghi p Sàigòn, T ng Công ty Thương m i Sàigòn, Th trư ng các t ch c, cơ quan oàn th , các doanh nghi p trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã có s n xu t nông nghi p ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn KT. CH TNCH - B K ho ch và u tư PHÓ CH TNCH - B Thương m i - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND thành ph - Thư ng tr c UBND thành ph - S Giáo d c và ào t o, S Công nghi p - S Văn hóa và Thông tin, Vi n Kinh t - y ban M t tr n T qu c thành ph Mai Qu c Bình - H i Nông dân TP, H i Liên hi p Ph n TP, - Thành oàn TNCS H Chí Minh - Cơ quan Báo ài : Phát Thanh TP, Truy n hình TP, Báo Sàigòn Gi i phóng, Tu i tr , Ngư i Lao ng - UBND các Qu n-Huy n : 2, 7, 8, 9, 12, Bình Th nh, Gò V p, Th c, C Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, C n Gi . - VPH -UB : CPVP, các T NCTH. - Lưu (CNN/M). CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU PHÁT TRI N RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH GIAI O N 2002 – 2005. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 104 /2002/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) I.- TH C TR NG V S N XU T, KINH DOANH, TIÊU TH RAU TRÊN NA BÀN THÀNH PH : 1. Di n tích gieo tr ng rau hàng năm vùng ngo i thành nh ng năm trư c ây kho ng t 10.000 - 12.000 ha/năm, s n lư ng t 200.000 - 250.000 t n rau. Do quá trình ô th hóa nên di n tích tr ng rau gi m d n. Năm 2001, di n tích gieo tr ng c năm t 9.905 ha, s n lư ng 175.285 t n t p trung nhi u vào mùa khô, nh t là rau ăn lá. 2. Lư ng rau tiêu th hàng năm c a thành ph kho ng trên 400.000 t n, bình quân trên 1.200 t n/ngày và kho ng 50-60% ư c s n xu t t các t nh Lâm ng, Tây Ninh, Ti n Giang, Long An, … trong ó ngu n Lâm ng chi m a s (ch y u là
  3. rau x l nh). Lư ng rau lưu thông h ng ngày các ch u m i thay i t 100 -150 t n/ch u m i, cao i m có th lên n 200 t n/ngày. M t s ít rau ư c các nhà vư n bán tr c ti p cho ngư i tiêu dùng t i ch các huy n ngo i thành. 3. Rau và m t s qu r t d b nhi m m t s c ch t nh t là dư lư ng thu c B o v th c v t, kim lo i n ng, nitrate và các vi trùng ; ký sinh trùng. Dư lư ng thu c B o v th c v t tác ng làm nh hư ng n s c kho v b nh c p tính l n mãn tính. Công tác ki m tra ánh giá ch t lư ng rau qu lưu thông kinh doanh trên th trư ng và các ch chưa ư c quan tâm úng m c ã x y ra m t s trư ng h p ng c do ăn rau qu b ô nhi m các y u t c h i, dư lu n xã h i r t quan tâm và lo l ng. Vì v y ph i có các gi i pháp m nh, k p th i h n ch h u qu áng ti c. 4. Thành ph ã có ch trương s n xu t rau s ch an toàn t năm 1996 ã t m t s k t qu trong công tác khuy n nông, tuyên truy n, v n ng, hư ng d n k thu t cho ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng v rau an toàn, nhưng nhìn chung ti n ch m, c n ph i nhanh chóng kh c ph c thi u sót, t n t i t p trung cao, Ny m nh hơn n a trong th i gian t i. II.- N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU S N XU T, KINH DOANH RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH : 1. Nhi m v m c tiêu t nay n năm 2010 : 1.1- Nhi m v : - Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa trong vi c gieo tr ng, b o qu n, ch bi n rau u th c phNm m b o an toàn cho ngư i tiêu dùng và ch bi n xu t khNu. - T ch c th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c qua các ho t ng tuyên truy n giáo d c, v n ng ki m tra, x lý nh m m b o các lo i rau s n xu t, kinh doanh an toàn i v i s c kh e ngư i tiêu dùng và ch t lư ng ch bi n hàng xu t khNu. - T ng bư c t ch c l i h th ng kinh doanh, tiêu th s n phNm, mb o u ra và hi u qu s n xu t rau an toàn cho nông dân và ngư i tiêu dùng. 1.2- M c tiêu : 1.2.1- Ph n u n năm 2005 : - Trên 90% nông dân ngo i thành n m v ng quy trình s n xu t rau an toàn. - Trên 50% s n lư ng rau s n xu t ngo i thành có dư lư ng thu c tr sâu dư i m c quy nh. - T ng bư c t ch c, xây d ng h th ng ki m soát, ki m tra, ch tài các cơ s kinh doanh tiêu th rau các ch u m i trên a bàn thành ph . - Ch m d t vi c lưu hành thu c B o v th c v t b c m s d ng trên a bàn thành ph .
  4. 1.2.2- n năm 2010 : Các s n phNm rau s n xu t và kinh doanh trên a bàn thành ph m b o các tiêu chuNn v ch t lư ng rau an toàn có dư lư ng thu c tr sâu, kim lo i n ng, nitrate u dư i m c quy nh c a Nhà nư c. 2. V các chương trình d án c th : 2.1- án i u ch nh nh hư ng quy ho ch và k ho ch s n xu t rau an toàn ngo i thành : 2.1.1- M c tiêu : - Xác nh và công b cho các h s n xu t, ơn v kinh doanh bi t các vùng s n xu t rau ngo i thành m b o và không m b o an toàn cho ngư i tiêu dùng. - xu t các gi i pháp và ti n chuy n i phương th c s n xu t, chuy n i cơ c u cây tr ng các vùng rau có nguy cơ ô nhi m. 2.1.2- M t s công tác ch y u : - T ch c kh o sát, ánh giá th c tr ng toàn b v i u ki n t nhiên và kinh t -xã h i các vùng s n xu t rau mu ng nư c và m t s lo i rau có nguy cơ ô nhi m cao, m c phát sinh ô nhi m ngu n nư c, ô nhi m thu c b o v th c v t, dư lư ng thu c b o v th c v t trên s n phNm rau s n xu t ngo i thành. D báo nhu c u tiêu dùng, ch bi n xu t khNu các ch ng lo i rau an toàn và nh hư ng k ho ch chuy n i cơ c u ch ng lo i rau ngo i thành t nay n năm 2005 và n 2010. - Xây d ng b n hi n tr ng v m c ô nhi m các vùng gieo tr ng rau an toàn t năm 2005 n năm 2010. 2.1.3- K ho ch t ch c th c hi n : - Cơ quan ch trì : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p th c hi n : y ban nhân dân các qu n-huy n, các s -ngành liên quan (Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Vi n Quy ho ch, S a chính-Nhà t, S K ho ch và u tư, S Thương m i, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng), các oàn th qu n chúng trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. 2.2- Chương trình xúc ti n thương m i ; tiêu th s n ph m rau an toàn trên a bàn thành ph : 2.2.1- M c tiêu : - T ng bư c t ch c l i h th ng phân ph i, lưu thông, tiêu th rau an toàn trên a bàn thành ph n năm 2005 t i các ch , siêu th u có khu kinh doanh rau an toàn ph c v tiêu dùng và xu t khNu.
  5. - Tăng s lư ng ngư i tiêu dùng rau an toàn, b o m u ra cho s n phNm rau an toàn theo hình th c h p ng liên k t, liên doanh gi a doanh nghi p và h nông dân tiêu th s n phNm. - Th c hi n các chính sách khuy n khích nh m b o m l i ích cho ngư i s n xu t, cơ s kinh doanh rau an toàn. - T ch c và phân công ph i h p qu n lý, ki m tra x lý rau không t ch t lư ng t vùng ngo i thành, các t nh v ch u m i và các ch trung tâm c a thành ph . 2.2.2- V các án, d án ch y u : - i u tra, kh o sát, nghiên c u xây d ng án t ch c l i m ng lư i kinh doanh, tiêu th rau an toàn trên a bàn thành ph m t cách h p lý, khoa h c và hi n i. Giao S Thương m i ch trì, ph i h p S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Liên minh H p tác xã thành ph , trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. - Thúc Ny ti n các d án u tư xây d ng các ch u m i nông s n, xây d ng và tri n khai m t s d án u tư nâng c p các ch , quày hàng kinh doanh rau qu ch t lư ng cao v i s ph i h p ch t ch gi a các qu n-huy n, doanh nghi p, ch u tư v i th i gian t ch c th c hi n t năm 2002 n năm 2005. - án v cơ ch , chính sách h tr s n xu t-kinh doanh rau qu an toàn ; mi n gi m thu ; h p ng bao tiêu s n phNm, liên k t - liên doanh gi a doanh nghi p, cơ s kinh doanh - ch bi n v i h nông dân (ho c T s n xu t, H p tác xã) s n xu t rau an toàn và giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p S Tài chánh-V t giá, S Thương m i trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. - Xây d ng website v s n xu t-kinh doanh, t ch c các ho t ng xúc ti n thương m i v rau an toàn. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p ngành, a phương, doanh nghi p liên quan (trang website xúc ti n thương m i, tiêu th nông s n phNm) trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. 2.2.3- V t ch c th c hi n : - Th i gian t năm 2002 n năm 2005. - Ch trì : Giao S Thương m i thành ph ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Vi n Kinh t thành ph , các qu n-huy n, H i Nông dân, H i Liên hi p Ph n thành ph và các t ch c, doanh nghi p xây d ng án, d án c th trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quý IV/2002. 2.3- Chương trình phát tri n s n xu t, m r ng di n tích gieo tr ng rau an toàn : 2.3.1- M c tiêu : (Xem bi u 1, bi u 2) - nh hư ng cơ c u s n xu t và phát tri n s n xu t rau an toàn ngo i thành, c n tránh tình tr ng lo i rau c n mà không có cung c p và ngư c l i.
  6. - Nhanh chóng và kiên quy t gi m s n xu t rau nh ng khu v c ô nhi m do ngu n nư c, ch t th i và s d ng thu c tr sâu không úng quy nh, ch m d t vi c s d ng các lo i thu c tr sâu b c m. 2.3.2- Các án, d án ch y u : ( Bi u 3). - D án u tư cho công tác khuy n nông, chương trình Qu n lý d ch h i t ng h p (IPM) hư ng d n, t p hu n nông dân tr ng rau v quy trình k thu t canh tác, s d ng thu c tr sâu và các hóa ch t trong quá trình s n xu t rau an toàn ph c v cho ngư i tiêu dùng. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o Trung tâm Nghiên c u Khoa h c k thu t - Khuy n nông, Chi c c B o v th c v t t ch c th c hi n. - D án t ch c theo dõi giám sát, phân tích xác nh n ch t lư ng rau cho các h s n xu t, vùng s n xu t rau khi thu ho ch và cung c p thông tin cho các h kinh doanh và ngư i tiêu dùng. Giao Chi c c B o v th c v t thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai th c hi n. - D án u tư xây d ng và s n xu t, cung ng h t gi ng rau s ch b nh, ch t lư ng cao. Giao Công ty Gi ng cây tr ng thành ph thu c T ng Công ty Nông nghi p Sàigòn th c hi n. - D án u tư thi t b ki m nh gi ng rau và các bi n pháp qu n lý gi ng rau trên a bàn thành ph , giao Trung tâm Ki m nh gi ng Cây tr ng-V t nuôi và Chi c c B o v th c v t thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n. - Xây d ng và tri n khai d án phát tri n s n xu t rau an toàn các xã tr ng i m : Tân Phú Trung thu c huy n C Chi ; các xã Tân Th i Nhì, Xuân Th i Sơn, Xuân Th i Thư ng, Tân Hi p thu c huy n H c Môn ; các xã Tân Quý Tây, xã Bình Chánh thu c huy n Bình Chánh trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph phê duy t trong quý III/2002. Tri n khai t v ông Xuân năm 2002-2003 và giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o Chi c c B o v th c v t, Trung tâm Nghiên c u Khoa h c k thu t - Khuy n nông hư ng d n t ch c th c hi n. - Tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách h tr c a Nhà nư c v u tư, khuy n khích phát tri n s n xu t nông nghi p, c bi t i v i rau an toàn t i các vùng qu n-huy n, trên cơ s các quy t nh, công văn thành ph ã ban hành : + Quy t nh s 81/2000/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2000 i v i các d án h tr u tư thông qua chương trình kích c u c a thành ph (s n xu t, nhân gi ng). + Công văn s 419/UB-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v h tr lãi su t (t 4% n 7%) cho s n xu t nông nghi p, diêm nghi p, nuôi th y s n. + Ti p t c nghiên c u, xu t m t s cơ ch , chính sách h tr khuy n khích khác như : · Tr giá mi n gi m thu s n phNm rau an toàn (cho ngư i s n xu t, h kinh doanh).
  7. · Chính sách u tư, h tr v khoa h c k thu t, thi t b t n tr , ông l nh, ch bi n, v n chuy n rau. · Cơ ch th c hi n h p ng bao tiêu s n phNm rau an toàn gi a ngư i s n xu t v i cơ s kinh doanh, ch bi n. 2.3.3- K ho ch t ch c th c hi n : - Th i gian : t nay n năm 2005. - Cơ quan ch trì : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v th c hi n : Trung tâm Nghiên c u Khoa h c k thu t-Khuy n nông và Chi c c B o v th c v t cùng ph i h p các oàn th : H i Nông dân, H i Liên hi p Ph n , các phương ti n thông tin i chúng c a các Báo, ài phát thanh, ài truy n hình thành ph . 2.4- Chương trình nâng cao hi u l c và hi u qu các ho t ng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng rau trên a bàn thành ph : 2.4.1- M c tiêu : - Gi m nhanh s n lư ng các lo i rau kém ch t lư ng, không b o m an toàn cho ngư i tiêu dùng và ch bi n xu t khNu lưu thông trên a bàn thành ph . 2.4.2- Công tác ch y u : - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p các ngành, ơn v , cơ quan, qu n- huy n trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v qu n lý ch t lư ng rau trên a bàn thành ph . - T ch c l c lư ng và tăng cư ng công tác ki m tra, x lý s n phNm rau không b o m quy nh v ch t lư ng rau an toàn và các vi ph m v s n xu t, kinh doanh rau, thu c b o v th c v t và hóa ch t khác. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o Chi c c B o v th c v t hư ng d n và ki m tra các cơ s rau s n xu t ngo i thành, phân tích dư lư ng thu c tr sâu trong rau ; S Thương m i ph i h p S Y t , Trung tâm Y t D phòng thư ng xuyên ki m tra rau t i các ch , siêu th và s n phNm rau ch bi n. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l p d án u tư thi t b , cơ s v t ch t k thu t c n thi t cho vi c ki m tra, giám nh ch t lư ng rau qu , trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong năm 2002. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i S Văn hoá và Thông tin t ch c công tác thông tin, tuyên truy n v n ng v s n xu t và tiêu dùng s n phNm rau an toàn trên a bàn thành ph . 2.5- Chương trình nghiên c u chuy n giao ti n b khoa h c công ngh : 2.5.1- T p trung các công tác ch y u :
  8. - Nh p n i, kh o nghi m, ch n t o các gi ng rau m i có năng su t, ch t lư ng và giá tr cao ; s n xu t các gi ng rau F1. - Nghiên c u h p lý hóa quy trình s n xu t, v n chuy n, b o qu n, ch bi n rau m b o an toàn cho ngư i tiêu dùng. - Nghiên c u các quy trình, thi t b ki m tra nhanh, k p th i và chính xác các hóa ch t c h i nh t là dư lư ng thu c tr sâu nh m b o m ch t lư ng s n phNm rau áp ng yêu c u c a ngư i tiêu dùng và cơ s kinh doanh ; x lý các c ch t trong rau vư t tiêu chuNn quy nh Nhà nư c. 2.5.2- T ch c th c hi n : - Th i gian t ch c th c hi n t năm 2002 n năm 2005. - Cơ quan ch trì : S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (và ơn v tr c thu c), Trư ng i h c, Vi n Nghiên c u, qu n-huy n và các doanh nghi p có liên quan t ch c th c hi n. III.- V T CH C TH C HI N : 1. Thành l p Ban Ch o s n xu t, tiêu th rau an toàn thành ph g m các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Thương m i và các qu n-huy n tr ng i m s n xu t rau (huy n C Chi, Bình Chánh, Hóc Môn…) trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong quí III/2002 và giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm cơ quan thư ng tr c Ban ch o. 2. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p các s -ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n liên quan l p án xây d ng chương trình d án, k ho ch c th th c hi n các chương trình v s n xu t-tiêu th rau an toàn trên a bàn thành ph có hi u qu . 3. nh kỳ 3 tháng Ban ch o Chương trình s n xu t, tiêu th rau an toàn thành ph t ch c giao ban, sơ k t, báo cáo tình hình, k t qu t ch c th c hi n và vư ng m c v Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph k p th i i u ch nh, b sung phù h p th c t ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản