Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH GIA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LAI c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 104/2007/Q -UBND Pleiku, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH 156/2007/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA PHÒNG, CH NG MA TUÝ N NĂM 2010 U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Quy t nh 156/207/Q -TTg ngày 25/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma tuý n năm 2010; Theo công văn b n hư ng d n s 2292 CV/BCA(C11) ngày 19/11/2007 c a B Công an v tri n khai th c hi n Chương trình qu c gia phòng, ch ng ma tuý n năm 2010 c a Chính ph ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban ch o phòng, ch ng t i ph m t nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n k ho ch th c hi n Quy t nh 156/207/Q -TTg ngày 25/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma tuý n năm 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Chánh văn phòng UBND t nh, Giám c Công an t nh, Thư ng tr c Ban ch o phòng, ch ng t i ph m t nh, các cơ quan thành viên Ban ch o phòng, ch ng t i ph m t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng K HO CH
  2. TH C HI N QUY T NNH 156/2007/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA PHÒNG, CH NG MA TÚY N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 104/2007/Q -UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a UBND t nh) I. M C ÍCH, YÊU C U: 1. M c ích: - u tranh làm gi m t i ph m ma túy và ngu n cung c p ch t ma túy; ki m ch và làm gi m ngư i nghi n ma túy trên a bàn; T ng bư c Ny lùi và xóa b cơ b n t n n ma túy ra kh i i s ng xã h i, t o môi trư ng lành m nh, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i t i a phương. - Ngăn ch n có hi u qu ngu n ma túy t nư c ngoài vào a bàn t nh; xóa b cơ b n các ư ng dây, t i m tàng tr , v n chuy n, mua bán và s d ng trái phép ch t ma túy; không x y ra tr ng cây có ch a ch t ma túy; ki m soát và qu n lý ch t ch vi c lưu thông, s d ng các lo i ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n. - Ph n u n năm 2010, toàn t nh gi m t 20 n 30% s ngư i nghi n ma túy so v i năm 2005, ki m ch t c gia tăng ngư i nghi n m i, gi m t l tái nghi n; 100% s xã, phư ng, th tr n, khu dân cư ăng ký xây d ng xã, phư ng, th tr n, khu dân cư lành m nh, không có t n n ma túy; trên 80% xã, phư ng, th tr n không có ma túy. 2. Yêu c u: - Nâng cao nh n th c và trách nhi m c a các ngành, các c p, các t ng l p nhân dân trong t nh v công tác u tranh phòng, ch ng ma túy và tác h i c a t n n ma túy. - Xác nh rõ vi c th c hi n các m c tiêu công tác phòng, ch ng ma tuý là quy t tâm chính tr , nhi m v thư ng xuyên c a các c p, các ngành và c a toàn dân dư i s lãnh o c a các c p u ng. II. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH. 1. Các nhi m v , gi i pháp ch y u trong t ch c th c hi n chương trình: a) Các c p, các ngành quán tri t, nh n th c y và tri n khai th c hi n nghiêm túc, có hi u qu Quy t nh 156/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và các chính sách, pháp lu t v công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m ma tuý; công tác cai nghi n, t ch c d y ngh , gi i quy t vi c làm sau cai nghi n và chính sách i v i ngư i tr c ti p tham gia u tranh ch ng ma tuý b hy sinh, thương t t, lây nhi m HIV/AIDS. b) Tăng cư ng trách nhi m và nâng cao năng l c c a chính quy n cơ s và các cơ quan, l c lư ng ch c năng như: Công an, Biên phòng, H i quan, Lao ng-Thương binh và Xã h i, Yt , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn… th c hi n có hi u qu các nhi m v qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng ma tuý; u tranh phòng, ch ng t i
  3. ph m v ma tuý; t ch c cai nghi n, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n; ngăn ch n tr ng cây có ch a ch t gây nghi n…theo ch c năng, nhi m v ư c giao. c) Phát huy s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr t t nh xu ng cơ s trong công tác phòng, ch ng ma tuý, trong ó: - Chính quy n các c p dư i s lãnh o c a c p y ng tri n khai quán tri t và th c hi n nghiêm các qui nh c a pháp lu t v trách nhi m c a ngư i ng u và trách nhi m c a cán b , ng viên trong công tác phòng, ch ng ma tuý a bàn qu n lý; Tăng cư ng trách nhi m, hi u qu i u hành, ch o c a UBND c p huy n, xã trong phòng ch ng ma tuý, nh t là các a bàn tr ng i m. - Ki n toàn Ban ch o phòng ch ng t i ph m các c p, phát huy vai trò thư ng tr c c a l c lư ng Công an và trách nhi m thành viên c a các ngành trong Ban ch o. Ban ch o có trách nhi m tham mưu cho UBND cùng c p xây d ng k ho ch phân công trách nhi m cho ngư i ng u các cơ quan, t ch c, doanh nghi p, ơn v , trư ng h c trong công tác phòng, ch ng ma tuý. - Công an t nh, B ch huy B i Biên phòng t nh ph i h p v i UBND c p huy n rà soát, b trí l c lư ng chuyên trách phòng, ch ng ma tuý c p t nh, c p huy n, các n biên phòng, trư c h t t p trung cho các a bàn tr ng i m. - S Lao ng-Thương binh và Xã h i c ng c , ki n toàn b máy và i ngũ cán b Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i t nh; l a ch n cán b có chuyên môn gi i nâng cao hi u qu công tác ch a tr , cai nghi n. d) Th c hi n xã h i hoá công tác phòng, ch ng ma tuý; a d ng hóa các hình th c cai nghi n, ph c h i, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t i gia ình, c ng ng và cai nghi n tư nhân huy ng các ngu n l c tham gia vào công tác cai nghi n; ph c h i và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma tuý, phòng ch ng tái nghi n. ) Các s , ngành có liên quan, trư c h t là l c lư ng Công an, Biên phòng, UBND các huy n biên gi i tăng cư ng h p tác v i chính quy n và l c lư ng ch c năng c a t nh Ratanakiri- Campuchia ch ng phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n có hi u qu vi c v n chuy n trái phép ma tuý t Campuchia vào a bàn t nh. 2. Phân công ch trì tri n khai th c hi n các án c a chương trình a) án 1: Tuyên truy n phòng, ch ng ma túy: Giao S Văn hóa-Thông tin ch trì, ph i h p v i S Tư Pháp, ài Phát thanh và Truy n hình t nh, Báo Gia Lai, M t tr n T qu c, các oàn th t nh và UBND các huy n, th xã, thành ph có k ho ch tri n khai th c hi n m b o các yêu c u sau: - T p trung nâng cao ch t lư ng công tác thông tin, tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng ma túy trong các cơ quan, t ch c, doanh nghi p, các t ng l p nhân dân t i a bàn dân cư phát huy tính ch ng, tích c c c a các cơ quan, t ch c và t ng ngư i dân trong công tác phòng, ch ng ma túy.
  4. - Tri n khai ng b các lo i hình thông tin, tuyên truy n, giáo d c sâu r ng nhi m v phòng, ch ng ma túy v i n i dung và hình th c phù h p cho t ng nhóm i tư ng; c bi t chú ý trong thanh, thi u niên, ng bào các dân t c thi u s và các nhóm i tư ng có nguy cơ cao v nghi n ma túy; t o ra phong trào sâu r ng trong toàn dân nh m lên án, phát hi n, t giác và tham gia u tranh phòng, ch ng ma túy. - L ng ghép chương trình thông tin, tuyên truy n giáo d c phòng, ch ng ma túy v i cu c v n ng ”Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” và các chương trình ho t ng văn hóa - thông tin khác. b) án 2: Tăng cư ng năng l c u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma túy. - Giao Công an t nh, B ch huy B i Biên phòng t nh, H i quan Gia Lai-Kon Tum có k ho ch ph i h p v i các ngành liên quan tri n khai th c hi n - Trong ó: + Công an t nh ch trì k ho ch th c hi n Ti u án 1: Tăng cư ng năng l c u tranh phòng ch ng t i ph m v ma tuý c a B Công an. + B ch huy B i Biên phòng t nh ch trì k ho ch th c hi n Ti u án 2: Tăng cư ng năng l c u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma tuý c a B Tư l nh B i Biên phòng (B Qu c phòng). + H i quan Gia Lai- Kon Tum ch trì k ho ch th c hi n Ti u án 4: Tăng cư ng năng l c u tranh phòng, ch ng t i ph m v ma tuý c a l c lư ng H i quan thu c B Tài chính. - N i dung ch y u c a vi c th c hi n án 2 là: + T p trung làm t t công tác i u tra cơ b n; tri n khai ng b các bi n pháp, m các t cao i m phát hi n, i u tra bóc g k p th i, x lý nghiêm các ư ng dây, t i m, i tư ng s n xu t, mua bán, tàng tr , t ch c s d ng trái phép các ch t ma túy, nh t là các a bàn tr ng i m. + Ch ng tri n khai công tác n m tình hình, i u tra, ngăn ch n có hi u qu ho t ng v n chuy n trái phép ch t ma túy t Campuchia vào a bàn t nh và ki m soát ch t ch , không t i ph m ma tuý ho t ng ph c t p khu v c biên gi i, c a khNu. + Ph i h p t t v i các ngành Ki m sát, Tòa án trong công tác i u tra, truy t và xét x các v án v ma túy. c) án 3: Nâng cao hi u qu công tác cai nghi n ma túy, qu n lý sau cai nghi n và nghiên c u, th m nh, tri n khai ng d ng, ánh giá các lo i thu c, phương pháp y h c trong i u tr , ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma túy. - S Lao ng- Thương binh và Xã h i, S Y t , Công an t nh có k ho ch ph i h p v i các ngành liên quan tri n khai th c hi n - Trong ó:
  5. + S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì k ho ch th c hi n Ti u án 1: Nâng cao năng l c và hi u qu công tác cai nghi n ma túy, t ch c d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i. + S Y t ch trì k ho ch th c hi n Ti u án 2: Nghiên c u, thNm nh, tri n khai ng d ng, ánh giá các lo i thu c, phương pháp y h c trong i u tr , ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma túy c a B Y t . + Công an t nh ch trì k ho ch th c hi n Ti u án 3: Nâng cao hi u qu cai nghi n ma túy trong các tr i t m giam, nhà t m gi c a B Công an. + B ch huy B i Biên phòng t nh ch trì k ho ch th c hi n Ti u án 4: T ch c công tác cai nghi n ma túy t i a bàn Biên gi i c a B Tư l nh B i Biên phòng (B qu c phòng). - Yêu c u c a vi c th c hi n án này là: T p trung nâng cao năng l c, hi u qu công tác cai nghi n, qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy; nghiên c u và tri n khai ng d ng các bài thu c cai nghi n, ph c h i ch c năng cho ngư i nghi n ma túy; ki m ch t c gia tăng ngư i nghi n m i, gi m t l tái nghi n. Ph n u n năm 2010 gi m t 30- 40% s ngư i nghi n so v i năm 2005 và 100% các cơ quan, doanh nghi p, ơn v hành chính, s nghi p, các ơn v l c lư ng vũ trang và trư ng h c không có ngư i nghi n ma túy. d) án 4: Phòng, ch ng ma túy trong trư ng h c. - Giao S Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i Công an t nh, S Y t , S Lao ng – Thương binh và Xã h i có k ho ch tri n khai th c hi n. - Yêu c u là tri n khai giáo d c phòng, ch ng ma tuý trong t t c các c p b c h c, ngành h c; tăng cư ng giáo d c phòng, ch ng ma túy trong các ho t ng ngo i khoá; c th hóa chương trình, k ho ch tri n khai giáo d c phòng, ch ng ma túy b ng các phương ti n thông tin, tuyên truy n phù h p, d hi u, d nh . ) án 5: Tăng cư ng qu n lý và ki m soát ti n ch t. - Giao S Thương m i và Du l ch ch trì ph i h p v i các ngành liên quan và UBND các a phương có k ho ch tri n khai th c hi n. - Yêu c u là ph i t ch c ki m soát, qu n lý ch t ch các ho t ng nh p khNu, xu t khNu, v n chuy n ch t ma tuý, ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n; các ho t ng s n xu t, phân ph i, mua bán và s d ng ti n ch t. e) án 6: Xây d ng xã, phư ng, th tr n, khu dân cư không có t n n ma túy. - ngh U ban M t tr n t qu c Vi t Nam t nh ch trì ph i h p Công an t nh, S Lao ng – Thương binh và Xã h i, các ngành liên quan và UBND các huy n, th xã, thành ph có k ho ch tri n khai th c hi n. - N i dung c a án này là Ny m nh phong trào toàn dân tham gia phát hi n, t giác ngư i s d ng, tàng tr , v n chuy n, mua bán ma túy; nhân r ng các mô hình ti n ti n
  6. v công tác phòng, ch ng ma túy và qu n lý ngư i nghi n t i cơ s ; g n công tác xây d ng phư ng, xã, th tr n, khu dân cư không có t n n ma tuý v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”. g) án 7: Xóa b vi c tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy . - Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p các ngành liên quan, UBND các huy n, th xã, thành ph có k ho ch tri n khai th c hi n - N i dung c a án là: T ch c ph bi n giáo d c pháp lu t, ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác phòng, ch ng ma túy v n ng nhân dân không tr ng cây có ch t ma túy; ki m tra phát hi n và k p th i tri t phá di n tích tr ng cây có ch t ma túy; Nâng cao năng l c cho cán b làm công tác v n ng xóa b cây có ch a ch t ma túy, nh t là i ngũ cán b cơ s . h) án 8: Thu th p, qu n lý h th ng d li u và x lý thông tin v tình hình ma túy trong công tác phòng, ch ng ma túy. - Giao Công an t nh ch trì ph i h p v i các ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i, Y t , B ch huy B i Biên phòng, Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân t nh có k ho ch tri n khai th c hi n - Yêu c u là ph i ti n hành kh o sát, i u tra, th ng kê, qu n lý d li u; th c hi n ch báo cáo tình hình nghi n ma tuý; t i ph m ma tuý; i u tra xét x t i ph m ma tuý; xu t nh p khNu, quá c nh, qu n lý và s d ng ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n. i) án 9: Tăng cư ng h p tác qu c t v phòng, ch ng ma túy. - Giao Công an t nh ch trì ph i h p v i B ch huy B i Biên phòng và các cơ quan, ơn v liên quan, UBND các huy n biên gi i có k ho ch tri n khai th c hi n - Yêu c u là ph i thư ng xuyên trao i thông tin, liên l c v i l c lư ng chuyên trách phòng ch ng ma túy t nh Ratanakiri- Campuchia ch ng phòng ng a, u tranh ngăn ch n, không t i ph m ma túy l i d ng các ho t ng xu t c nh, quá c nh mua bán, v n chuy n ma túy t Campuchia vào n i a và ngư c l i; ch ng tham gia các ho t ng h p tác qu c t trong khu v c v phòng, ch ng ma túy. 3. Kinh phí th c hi n: - Kinh phí chương trình Qu c gia phòng ch ng ma tuý do Chính ph c p hàng năm (Thư ng tr c Ban ch o PCTP c a t nh căn c yêu c u nhi m v phân b cho các ngành). - Kinh phí các B , ngành Trung ương ch trì án phân b tr c ti p cho các ngành c a a phương th c hi n án. - Ngoài các ngu n v n trên, hàng năm tuỳ tình hình th c t c a a phương Thư ng tr c Ban ch o Phòng, ch ng t i ph m t nh ph i h p v i S Tài chính, S K ho ch
  7. và u tư xu t UBND t nh h tr thêm t ngân sách a phương m b o vi c tri n khai th c hi n K ho ch t k t qu . III. T CH C TH C HI N. 1. Các s , ngành, oàn th ( ư c phân công ch trì th c hi n án) căn c K ho ch này và ch o c a ngành chuyên môn c p trên xây d ng k ho ch c th tri n khai th c hi n các án c a Chương trình trên a bàn t nh. 2. UBND các huy n, th xã, thành ph c th hóa K ho ch này ch o tri n khai th c hi n t i a phương; phân công trách nhi m c th cho các ngành, oàn th ch trì th c hi n các án; ki n toàn và nâng cao năng l c ho t ng c a Ban ch o phòng, ch ng t i ph m c p huy n, xã; ch o l ng ghép th c hi n công tác này v i các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i và l ng ghép có hi u qu v i chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; phòng, ch ng t n n m i dâm. 3. Các S K ho ch và u tư, S Tài chính ph i h p tham mưu UBND t nh phân b ngu n v n, m b o ngân sách tri n khai th c hi n K ho ch và hư ng d n n i dung, nh m c chi i v i các d án. 4. ngh UBMTTQVN t nh và các t ch c thành viên ch o các c p cơ s tham gia có hi u qu công tác phòng, ch ng ma tuý; ti p t c Ny m nh th c hi n phong trào “Xây d ng xã, phư ng lành m nh không có t n n xã h i”. 5. ngh Vi n Ki m sát nhân dân t nh, Tòa án nhân dân t nh, Thi hành án dân s t nh ph i h p v i Công an t nh và các cơ quan liên quan Ny m nh công tác i u tra, truy t , x lý, thi hành án các v ph m t i v ma túy. 6. Công an t nh- Cơ quan thư ng tr c Ban ch o phòng, ch ng t i ph m c a t nh ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n, ki m tra, ôn c các ngành, oàn th và UBND các huy n, th xã, thành ph trong vi c tri n khai th c hi n K ho ch này; nh kỳ t ng h p, báo cáo Ch t ch UBND t nh và Ban ch o Phòng ch ng ma tuý c a Chính ph theo qui nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản