Quyết định số 1047/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1047/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1047/2003/QĐ-UB Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1047/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 1047/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T K T QU CH Đ NH TH U GÓI TH U : S 1 D ÁN : NÂNG C P CH T LƯ NG CÔNG TRƯ NG X LÝ RÁC GÒ CÁT. Đ I DI N CH Đ U TƯ : CÔNG TY MÔI TRƯ NG ĐÔ TH . CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u và Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch u th u ; Căn c Ngh nh 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph v vi c phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Công văn s 910/CP-CN ngày 28/8/1999 và s 99/CP-QHQT ngày 31/01/2000 c a Th tư ng Chính ph ; Quy t nh s 2213/Q -UB- T ngày 10/4/2000 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t d án Nâng c p ch t lư ng Công trư ng x lý rác Gò Cát thành ph H Chí Minh ; Văn b n s 333/CP-CN ngày 24/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch u th u c a d án Nâng c p ch t lư ng Công trư ng x lý rác Gò Cát thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 924/Q -UB ngày 05/3/2002 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t t ng d toán công trình Nâng c p ch t lư ng Công trư ng x lý rác Gò Cát thành ph H Chí Minh ; Căn c Văn b n s 1062/CP-CN ngày 12/9/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh l n th 3 k ho ch u th u c a d án Nâng c p ch t lư ng Công trư ng x lý rác Gò Cát thành ph H Chí Minh ; Văn b n s 164/CP-CN ngày 14/02/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch nh th u gói th u s 1 c a d án Nâng c p ch t lư ng Công trư ng x lý rác Gò Cát thành ph H Chí Minh ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i công văn s 743/KH T ngày 03/3/2003; QUY T NNH: i u 1.- Phê duy t k t qu ch nh th u gói th u s 1 c a d án Nâng c p ch t lư ng Công trư ng x lý rác Gò Cát thành ph H Chí Minh, c th như sau :
  2. - D án : Nâng c p ch t lư ng Công trư ng x lý rác Gò Cát thành ph H Chí Minh. - Gói th u : s 1 (Cung c p thi t b chuyên dùng, v t tư chuyên ngành và tư v n l p thi t k k thu t, b n v thi công, qu n lý ào t o) - Tên nhà th u ư c ch nh : Công ty Vermeer Vi t Nam BV (thu c T ng Công ty Ballast Nedam International BV, Hà Lan) - Giá tr ch nh th u : 28.823.079 NLG Hà Lan Tương ương : 190,58 t ng - Ngu n tài chính th c hi n : (Vi n tr c a Chính ph Hà Lan, kinh phí do Công ty Vermeer t trang tr i, ngân sách thành ph H Chí Minh b sung cho Vermeer). - Lo i h p ng : H p ng tr n gói. - Th i gian th c hi n h p ng : 03 (ba) năm. i u 2.- Công ty Môi trư ng ô th thành ph ( ã sáp nh p Công ty x lý ch t th i thành ph ) ch u trách nhi m tri n khai các công vi c liên quan ti p theo, trình duy t n i dung h p ng theo úng qui nh c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư, S Giao thông công chánh, S Tài chính-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Công ty Môi trư ng ô th thành ph và Th trư ng các S -ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. CH T CH UBND THÀNH PH Nơi nh n : PHÓ CH T CH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph báo cáo - B K ho ch và u tư - TTUB : CT, PCT/TT, T - VPH -UB : PVP/ T -T T - Lưu ( T-Ng) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản