Quyết định số 105/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 105/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2001/QĐ-BNN về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Giám định máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp trực thuộc Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn sang trực thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2001/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 105/2001/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NGUYÊN TRẠNG TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN SANG TRỰC THUỘC VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị quyết Ban cán sự Đảng họp ngày 01/10/2001 về công tác tổ chức cán bộ;Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng trung tâm Giám đinh máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp (tên gọi tắt là Trung tâm Giám định máy nông nghiệp) từ trực thuộc Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn sang trực thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp. Trung tâm Giám định máy nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp, Trung tâm được tiếp tục sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trụ sở của Trung tâm đặt tại xã Trâu quỳ, huyện Gia lâm, thành phố Hà nội (Trụ sở hiện tại của Trung tâm ). Điều 2. Giao cho Cục trưởng Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn và Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp chịu trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, đất đai,hồ sơ tài liêu, lao động, chỉ tiêu biên chế, hiện có của Trung tâm Giám định máy nông nghiệp. Thời gian bàn giao và tiếp nhận xong trước ngà 30/11/2001.
  2. Giao cho các Vụ thuộc Bô theo chức năng hướng dẫn hai đơn vị nói trên tiến hành bàn giao và tiếp nhận Trung tâm Giám đinh máy móc nông nghiệp theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước. Giao cho Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp xây dựng lại nhiệm vụ cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động cụ thể của Trung tâm Giám đinh máy móc nông nghiệp phù hợp với nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện trên cơ sở phân cấp của Bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ,thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn và Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết địn h này. KT. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Cao Đức Phát
Đồng bộ tài khoản