Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH GIA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LAI NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 105/2007/Q -UBND Pleiku, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C QUY NNH T M TH I H TR CHO NHÂN VIÊN THÚ Y C P XÃ U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh thú y; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007, v vi c h tr i v i nhân viên thú y c p xã; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i công văn s 1350/STC-QLNS ngày 15/11/2007 v vi c ngh quy t nh h tr cho nhân viên thú y c p xã, QUY T NNH: i u 1. T m th i h tr hàng tháng cho nhân viên thú y xã, phư ng, th tr n (c p xã) trên a bàn t nh Gia Lai b ng 75% so v i m c lương t i thi u hi n hành. M c h tr trên ư c áp d ng t ngày 01/01/2008. i u 2. 1/ Giao Giám c S Tài chính phân b d toán ngân sách cho c p huy n h tr úng quy nh. 2/ Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph t ch c tri n khai th c hi n úng quy nh. 3/ Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m hư ng d n v chuyên môn cho cán b thú ý c p xã. i u 3. Các ông Chánh văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, N i v ; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh và th trư ng các s , ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng
Đồng bộ tài khoản