Quyết định số 1052/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
22
lượt xem
4
download

Quyết định số 1052/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1052/BYT-QĐ về việc quy định các hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1052/BYT-QĐ

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1052/BYT-Q Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 1992 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 1052 BYT-Q NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 1992 QUY T NNH CÁC M U X PH T HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T B TRƯ NG B YT Căn c Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính ngày 7-12-1989. Căn c vào i u 3 c a Ngh nh s 341/H BT ngày 22-9-1992 quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . Theo ngh c a Chánh Văn phòng B y t . QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này các m u: 1. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . 2. Quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . 3. Quy t nh áp d ng bi n pháp hành chính khác trong lĩnh v c y t . 4. Quy t nh áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t hành chính trong lĩnh v c y t . 5. Quy t nh chuy n h sơ vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t cho cơ quan i u tra truy c u trách nhi m hình s . 6. Biên b n v vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ( i tư ng vi ph m hành chính là cá nhân, t ch c nư c ngoài). 7. Biên b n t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . 8. Biên b n hu b tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . i u 2: Các lo i m u quy t nh, biên b n nói trong Quy t nh này thay th nh ng m u ã s d ng trư c ây. i u 3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành.
 2. i u 4: Các ông Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra B Y t và S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thanh tra viên y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ms: 01/XPHC c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 19 QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T Căn c vào i u 19, 28, 33 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. Căn c vào i u..... c a b n quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ban hành theo Ngh nh s 341/H BT ngày 22-9-1992. Căn c biên b n vi ph m hành chính l p ngày..... tháng..... năm 19; Xét n i dung, tính ch t hành vi vi ph m hành chính; Tôi: Ch c v : ơn v công tác QUY T NNH i u 1: X ph t hành chính v i các hình th c: * Hình th c ph t chính, m c ph t: * Hình th c ph t b sung (n u có): - iv i * Nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú (ho c nơi công tác, tr s cơ quan) ... * Dân t c (qu c t ch): * CMND (h chi u) s : ngày c p: nơi c p - Lý do: ã có hành vi vi ph m: Quy nh t i i u.... Ngh nh 341/H BT ngày 22-9-1992. - Bi n pháp x lý i v i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ã b t m gi (n u có):
 3. Cơ quan, ông (bà):..... có trách nhi m n p ph t ......s ti n trên cho:.... trong th i gian:... i u 2: Cơ quan ông (bà)....... có trách nhi m b i thư ng s ti n là:..... cho cơ quan ông (bà):........... trong th i gian:................ i u 3: Cơ quan, ông (bà) có tên trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngư i ra quy t nh (Ký tên) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ms: 02/XPHC c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 19 QUY T NNH T M GI TANG V T PHƯƠNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V CYT Căn c vào i u 27 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. Căn c biên b n vi ph m hành chính l p ngày tháng năm 19; Tôi: Ch c v : ơn v công tác QUY T NNH T m gi tang v t, phương ti n c a cá nhân (ho c t ch c) vi ph m hành chính. H và tên ngư i (ho c i di n t ch c) vi ph m: Nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú (ho c a ch cơ quan nơi công tác): Dân t c (qu c t ch): Ch ng minh thư nhân dân (h chi u) s : c p ngày Nơi c p: Tang v t, phương ti n vi ph m hành chính t m gi g m có: S Tên tang v t /v S Tình tr ng tang v t Ghi chú TT tính lư ng T ng c ng g m: kho n
 4. Giao cho ông (bà):.................... có trách nhi m b o qu n t i:........... h n ông (bà) ngày / /19 n t i:.......... gi i quy t. Quy t nh này ư c l p thành hai b n giao cho (cá nhân ho c i di n t ch c) s d ng tang v t phương ti n 1 b n. Ngư i ra quy t nh (Ký tên) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ms: 03/XPHC c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 19 QUY T NNH ÁP D NG BI N PHÁP HÀNH CHÍNH KHÁC Căn c vào i u 12 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. Căn c vào i u....... c a b n Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ban hành theo Ngh nh s 341/H BT ngày 22-9-1992. Căn c biên b n vi ph m hành chính l p ngày tháng năm 19; - Tôi: - Ch c v : - ơn v công tác: QUY T NNH Áp d ng bi n pháp hành chính khác sau ây: i v i cá nhân, (ho c t ch c vi ph m): a ch : U quy n cho ông (bà) có tên sau ây: là: Ti n hành th c hi n quy t nh này: Ngư i ra quy t nh (Ký tên) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ms: 04/XPHC c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 19
 5. QUY T NNH ÁP D NG BI N PHÁP CƯ NG CH THI HÀNH QUY T NNH X PH M VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T Căn c vào i u 31, 32 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính và i u... c a b nn quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ban hành theo Ngh nh s 341/H BT ngày 22-9-1992. m b o thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính s : .... ngày tháng..... năm 19 Tôi: Ch c v : ơn v công tác QUY T NNH Áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t hành chính; i v i: - Cá nhân: * H và tên: * Dân t c (qu c t ch): - Nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú ( a ch ho c nơi công tác): * CMND (h chi u) s : ngày c p: Nơi c p: - T ch c: * Tr s t t i: * i di n (cơ quan, ơn v ): - Bi n pháp cư ng ch : U nhi m cho ông (bà):......... là:...... thi hành Quy t nh này. Ngư i ra quy t nh (Ký tên) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ms: 05/XPHC c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 19
 6. QUY T NNH CHUY N H SƠ VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T CHO CƠ QUAN I U TRA TRUY C U TRÁCH NHI M HÌNH S Căn c vào i u 30 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính, xét th y vi c vi ph m hành chính có d u hi u c a t i ph m. Qui nh t i i u..... B lu t Hình s ; Căn c biên b n v vi ph m hành chính l p ngày tháng năm 19 và k t qu ki m tra xác minh. - Tôi: - Ch c v : - ơn v công tác QUY T NNH Chuy n h sơ vi ph m hành chính có d u hi u t i ph m n cơ quan i u tra hình s : .................. xem xét gi i quy t truy c u trách nhi m hình s . - H sơ tài li u g m: ...... b n (có biên b n bàn giao h sơ kèm theo) - Tang v t, phương ti n vi ph m hành chính g m (có biên b n bàn giao kèm theo). Ngư i ra quy t nh (Ký tên) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ms: 06/XPHC c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 19 BIÊN B N V VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T - Hôm nay, h i gi ngày tháng năm 19 Chúng tôi g m: 1. H và tên: Ch c v : ơn v công tác: 2. H và tên: Ch c v : ơn v công tác: Có s ch ng ki n c a ông (bà):
 7. 1. H tên: Nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú ( a ch ho c ơn v công tác) 1. H tên: Nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú ( a ch ho c ơn v công tác): Dân t c (qu c t ch):....... CMND (h chi u) s :..... ngày c p:........nơi c p: 2. H tên: Nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú ( a ch ho c ơn v công tác): Dân t c (qu c t ch):.... CMND (h chi u) s :.... ngày c p:...... nơi c p: ng i t i............... Ti n hành l p biên b n v vi ph m hành chính: H và tên ngư i (ho c i di n t ch c có vi ph m hành chính) tu i: Nơi ăng ký thư ng trú ( a ch ho c ơn v công tác): Dân t c (qu c t ch):...... CMND (h chi u) s :..... ngày c p:..... Nơi c p: N i dung vi ph m: L i khai c a ngư i vi ph m (ho c i di n t ch c có vi ph m): L i khai c a ngư i làm ch ng, ngư i ho c t ch c b h i (n u có): Căn c vào i u........ c a b n "Qui nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t " ban hành theo Ngh nh s : 341/H BT ngày 22/9/92 chúng tôi ã: T m gi : Chuy n v : ......... c p có thNm quy n gi i quy t. Ngoài nh ng tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ã t m gi k trên, chúng tôi không thu gi gì khác. Biên b n ư c l p thành hai b n, giao cho ương s m t b n và c l i cho m i ngư i có tên trên cùng nghe công nh n là úng và cùng ký tên Ngư i (ho c i di n t ch c) vi ph m Ngư i l p biên b n
 8. (Ký tên) (Ký tên) Ngư i làm ch ng Ngư i (ho c t ch c) b h i (Ký tên) (Ký tên) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ms: 07/XPHC c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 19 BIÊN B N V VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T ( i tư ng vi ph m hành chính là cá nhân, t ch c nư c ngoài) - Hôm nay, h i gi ngày tháng năm 19 Chúng tôi g m: 1. H và tên: Ch c v : ơn v công tác: 2. H và tên: Ch c v : ơn v công tác: Có s ch ng ki n c a ông (bà): 1. H tên: tu i: Nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú: CMND: Ngày c p: Nơi c p: 2. Phiên d ch: H tên: tu i: Nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú (ho c nơi công tác): Ti n hành l p biên b n t i:........... v vi ph m hành chính: H và tên ngư i vi ph m (ho c i di n t ch c) tu i: Qu c t ch: S h chi u: Cơ quan c p:
 9. a ch ăng ký cư trú t i Vi t Nam: M c ích nh p c nh ho c cư trú t i Vi t Nam: N i dung vi ph m L i khai c a ngư i vi ph m ho c i di n t ch c vi ph m: L i khai c a ngư i làm ch ng, ngư i ho c t ch c b h i (n u có): Căn c vào i u ........ c a b n "Qui nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t " ban hành theo Ngh nh s : 341/H BT ngày 22/9/92 chúng tôi ã: T m gi : Chuy n v : c p có thNm quy n gi i quy t: Ngoài nh ng tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ã t m gi k trên, chúng tôi không thu gi gì khác. Biên b n ư c l p thành hai b n, giao cho ương s m t b n và c l i và phiên d ch l i cho m i ngư i có tên trên cùng nghe công nh n là úng và cùng ký tên. Ngư i (ho c i di n t ch c) Ngư i làm ch ng Ngư i (ho c t ch c) b h i vi ph m (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) Phiên d ch Ngư i l p biên b n (Ký tên) (Ký tên) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ms: 08/XPHC c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 19 BIÊN B N TNCH THU TANG V T, PHƯƠNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V CYT Căn c Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t s : ngày tháng năm 19 Căn c vào Quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m ngày tháng năm 19 Chúng tôi g m:
 10. 1. 2. ã ti n hành l p biên b n t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. - Tang v t và phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu bao g m: - Tình tr ng, c i m phương ti n tang v t b t ch thu: Ngoài nh ng tang v t, phương ti n vi ph m hành chính k trên chúng tôi không t ch thu nh ng th gì khác. Ngư i vi ph m ( i di n TC vi ph m) Ngày.... tháng.... năm 19... (Ký tên) Ngư i l p biên b n (Ký tên) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ms: 09/XPHC c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 19 BIÊN B N HU B TANG V T, PHƯƠNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V CYT H i gi ngày tháng năm 19 T i; Căn c vào i u 33 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính; Căn c Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t s : ngày tháng năm 19 H i ng hu b tang v t, phương ti n vi ph m hành chính g m: 1. H và tên: Ch c v : i di n ơn v cơ quan: 2. H và tên: Ch c v : i di n ơn v cơ quan: 3. H và tên: Ch c v :
 11. i di n ơn v cơ quan: Ti n hành hu b tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, bao g m: 1. 2. Vi c hu b tang v t, phương ti n vi ph m hành chính có s ch ng ki n c a: 1. H và tên: là i di n chính quy n (ho c cơ quan chuyên môn). 2. H và tên: Là ngư i vi ph m hành chính (ho c i di n ơn v vi ph m hành chính). Vi c hu b tang v t, phương ti n vi ph m hành chính k t thúc vào h i.... gi .... ngày.... tháng....... năm 19... Ngư i vi ph m (ho c i Ngư i làm ch ng i di n các ơn v ti n di n ơn v , vi ph m HC) hành hu b (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên)
Đồng bộ tài khoản