intTypePromotion=3

Quyết định số 1056/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 1056/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1056/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1056/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1056/QĐ-TTg Hà N i, ngày 16 tháng 8 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU KINH T DUNG QU T, T NH QU NG NGÃI Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đ ngh c a B trư ng B Xây d ng t i T trình s 39/TTr-BXD ngày 17 tháng 7 năm 2007 v vi c phê duy t đ án Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Dung Qu t, t nh Qu ng Ngãi đ n năm 2020, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Dung Qu t, t nh Qu ng Ngãi đ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi quy ho ch Ph m vi l p quy ho ch 10.300 ha, thu c t nh Qu ng Ngãi, bao g m các xã Bình Chánh, Bình Th nh, Bình Đông, Bình Thu n, Bình Tr , Bình H i và m t ph n di n tích đ t các xã Bình Phư c, Bình Hòa và Bình Phú c a huy n Bình Sơn, có ranh gi i đ a lý đư c xác đ nh như sau: - Phía Đông giáp bi n Đông; - Phía Tây giáp xã Bình Nguyên, huy n Bình Sơn; - Phía Nam giáp các xã: Bình Long, Bình Hi p, Bình Phú, huy n Bình Sơn; - Phía B c giáp sân bay Chu Lai. 2. Tính ch t - Là khu kinh t t ng h p, đa ngành, đa lĩnh v c bao g m: công nghi p, thương m i, d ch v , du l ch, đô th và nông, lâm, ngư nghi p. Trong đó tr ng tâm là phát tri n công nghi p l c - hóa d u - hóa ch t; các ngành công nghi p có quy mô l n bao g m: công nghi p cơ khí, đóng và s a ch a tàu bi n, lu ên cán thép, s n xu t xi măng, các ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng và các ngành công nghi p khác g n v i vi c khai thác hi u qu c ng nư c sâu Dung Qu t, sân bay Chu Lai và có s h tr v d ch v h u c n c a các đô th V n Tư ng, đô th D c S i. - Là m t trong nh ng trung tâm đô th - công nghi p - d ch v c a vùng kinh t tr ng đi m mi n Trung. - Là m t trong nh ng đ u m i giao lưu qu c t quan tr ng khu v c mi n Trung và Tây Nguyên. 3. Quy mô dân s và đ t đai a) Quy mô dân s : t ng dân s đ n năm 2015 kho ng 115.000 - 120.000 ngư i, đ n năm 2020 kho ng 165.000 - 190.000 ngư i; trong đó dân s đô th đ n năm 2015 kho ng 43.000 - 52.000 ngư i, đ n năm 2020 kho ng 130.000 - 160.000 ngư i. b) Quy mô đ t đai: T ng di n tích Khu kinh t : 10.300 ha, bao g m: - Khu b o thu (kho ng 362 ha) g m hai khu: phía Đông sông Trà B ng (142 ha) và phía Tây sông Trà B ng (220 ha);
  2. - Khu thu quan (kho ng 9.938 ha); - Đ t công nghi p (kho ng 2.574 ha); - Đ t các khu du l ch (kho ng 677 ha); - Đ t xây d ng các khu tái đ nh cư, khu đô th và dân cư nông thôn (kho ng 532 ha); - Đ t trung tâm công c ng (kho ng 160 ha); - Đ t kho tàng t p trung (kho ng 95 ha); - Đ t d tr phát tri n (kho ng 275 ha); - Đ t giao thông và công trình đ u m i h t ng k thu t (kho ng 640 ha); - M t nư c, cây xanh sinh thái và các lo i đ t khác (kho ng 3.146 ha). 4. Đ nh hư ng phát tri n không gian a) Phân khu ch c năng: - Khu b o thu (khu phi thu quan) đư c b trí g n li n v i sân bay Chu Lai và c ng Dung Qu t đ đ m b o thu n ti n cho các ho t đ ng kinh t đ i ngo i. - Khu công nghi p: g m khu công nghi p Đông Dung Qu t, khu công nghi p Tây Dung Qu t, khu công ngh cao và công nghi p k thu t cao: + Khu công nghi p Đông Dung Qu t (kho ng 1.668 ha), bao g m: c m công nghi p l c d u công su t 6,5 tri u t n năm (375 ha), c m công nghi p hoá d u, hoá ch t (250 ha), c m công nghi p đóng tàu (250 ha), c m công nghi p cơ khí cán thép (197 ha), công nghi p luy n cán thép (455 ha), liên h p công nghi p n ng Doosan (110 ha, k c c ng chuyên dùng), công nghi p v t li u xây d ng (31 ha), kho tàng (95 ha); + Khu công nghi p Tây Dung Qu t (kho ng 665 ha), g m công nghi p ch bi n nông, lâm, h i s n, cơ khí, đi n t , vi đi n t , t đ ng hóa, l p ráp, hàng dân d ng, s n xu t hàng tiêu dùng. + Khu công ngh cao và công nghi p k thu t cao (kho ng 250 ha), là khu v c th nghi m, chuy n giao và áp d ng công ngh cao trong s n xu t, b trí t i phía Nam lâm viên V n Tư ng, phía Đông tr c đư ng B c - Nam. - C ng : bao g m 2 khu c ng chính (t ng di n tích 378 ha). C ng t ng h p Dung Qu t đư c b trí trong v nh Dung Qu t; c ng chuyên dùng ph c v nhà máy l c d u đư c b trí trong v nh Vi t Thanh. - Các khu du l ch: đư c b trí phía Tây sông Trà B ng và khu v c V n Tư ng. - Các khu dân cư đô th , nông thôn: + Các khu tái đ nh cư và khu dân cư nông thôn (kho ng 532 ha): hình thành các khu tái đ nh cư đ ph c v công tác gi i phóng m t b ng, n đ nh và nâng cao đ i s ng dân cư, đào t o và chuy n đ i ngh nghi p phù h p v i t ng đ tu i. Đ i v i các khu dân cư nông thôn: gi nguyên hi n tr ng, c n có gi i pháp nâng cao đi u ki n s ng nhân dân. + Đô th m i V n Tư ng: đ n năm 2015 có quy mô kho ng 35.000 - 40.000 ngư i; đ n năm 2020 kho ng 110.000 - 130.000 ngư i; đ t xây d ng đô th kho ng 1.125 ha; + Đô th D c S i: đ n năm 2015 có quy mô dân s kho ng 8.000 - 12.000 ngư i (không bao g m đô th Châu ); đ t xây d ng đô th kho ng 292 ha. - Các khu trung tâm: ngoài các trung tâm thương m i, d ch v k t h p trong khu b o thu và trong các đô th , b trí 2 - 3 trung tâm d ch v t p trung, m i khu có qui mô kho ng 35 - 60 ha. Trung tâm đào t o, d y ngh và nghiên c u khoa h c đư c b trí g n k t v i đô th V n Tư ng. - Khu cây xanh sinh thái k t h p các khu du l ch ven bi n: cây xanh sinh thái đư c b trí ven bi n, ven các sông, h , trên đ i t o thành các gi i cây xanh phòng h , các lâm viên.
  3. b) Sân bay Chu Lai: tuy không thu c ranh gi i quy ho ch c a Khu kinh t Dung Qu t, nhưng là m t đ u m i giao thông quan tr ng c a toàn khu v c, ph c v Khu kinh t m Chu Lai, Khu kinh t Dung Qu t và các khu v c lân c n. c) B c c quy ho ch ki n trúc và b o v c nh quan thiên nhiên: - San l p c c b m t b ng các khu đ t xây d ng công trình, không phá v c nh quan thiên nhiên, các đ i cao, m t nư c sông ngòi, đ m phá; - B o t n h sinh thái bi n, đ m phá và n i đ ng, c i t o b sung nhi u lo i cây tr ng thích h p cho đô th và du l ch; - Khai thác h p lý các bãi t m bi n, c i t o các vùng ng p trũng, đ i núi cao, ven sông ngòi, kênh r ch t o thành các vùng cây xanh, không gian du l ch h p d n. 5. Đ nh hư ng phát tri n các công trình h t ng k thu t a) Giao thông: - Giao thông đư ng b + Đư ng b đ i ngo i Xây d ng m i tr c chính đ i ngo i Đông Tây thay th vai trò tuy n D c S i - c ng Dung Qu t, cơ b n song song v i tuy n cũ, d ch chuy n v phía Nam kho ng t 1,4 - 1,6 km. Các tr c chính đ i ngo i B c Nam g m: tr c s 1 n i t tr c đ i ngo i Đông Tây v phía B c và n i sang tr c giao thông chính c a Khu kinh t Chu Lai; tr c s 2 n i t c ng Dung Qu t v đô th m i V n Tư ng; tr c s 3 n i Dung Qu t v i đô th m i V n Tư ng, v i thành ph Qu ng Ngãi và các huy n phía Nam c a t nh. Giao thông tĩnh và đ u m i giao thông: t ch c b n nút giao thông khác c t (m i nút có quy mô 7 - 13 ha); các qu ng trư ng giao thông; các b n xe và hai c u đư ng b , m t c u đư ng s t vư t sông Trà B ng. + Đư ng n i b H th ng giao thông n i b c a Khu kinh t ph i tuân th m ng lư i đư ng trong quy ho ch chung Khu công nghi p Dung Qu t và các quy ho ch chi ti t đã đư c c p có th m quy n phê duy t. H th ng tuy n ng d n d u n i t nhà máy l c d u t i c ng chuyên d ng xăng d u, chi u dài kho ng 6,06 km, hành lang s d ng đ t 50 m và hành lang an toàn m i bên 150 m. - Giao thông đư ng s t: xây d ng tuy n đư ng s t n i t đư ng s t qu c gia đ n c ng Dung Qu t phía Nam tuy n giao thông đư ng b đ i ngo i Trì Bình - c ng Dung Qu t; xây d ng các nút giao thông khác c t v i các tuy n chính trong Khu kinh t ; xây d ng ga ph t i khu v c h u c ng có quy mô 15 ha, ga chính k t n i v i tuy n đư ng s t qu c gia n m ngoài ranh gi i Khu kinh t . - Giao thông thu : + C ng c ng t ng h p t i v nh Dung Qu t; + C ng chuyên dùng ph c v nhà máy l c hoá d u t i v nh Vi t Thanh; + C ng tàu du l ch t i ven bi n trung tâm đô th V n Tư ng. - Giao thông đư ng không: sân bay Chu Lai là công trình đ u m i giao thông đ i ngo i quan tr ng c a Khu kinh t m Chu Lai, Khu kinh t Dung Qu t và toàn b khu v c lân c n. b) Chu n b k thu t đ t đai: - Cao đ kh ng ch c t xây d ng cho các khu v c ph i đ m b o cao hơn c t ng p l t tương ng v i t n su t ng p l t c a t ng khu v c; - H th ng thoát nư c mưa: đ i v i các đô th trong Khu kinh t Dung Qu t ch n h th ng thoát nư c mưa riêng, đư c chia theo các lưu v c chính, hư ng thoát nư c ra bi n và sông Trà B ng. c) C p nư c:
  4. - Ngu n nư c l y t đ p Th ch Nham qua kênh B7; khi có nhu c u l n hơn, b sung ngu n nư c t h Nư c Trong; - Tiêu chu n c p nư c: đ n năm 2015 đ t 120 l/ngư i/ngđ, v i 85% dân s đư c c p nư c s ch; đ n năm 2020 đ t 150 l/ngư i/ngđ, v i 95% dân s đư c c p nư c s ch. Nư c ph c v phát tri n du l ch đ t tiêu chu n 300 l/ngư i/ngđ; nư c s n xu t công nghi p áp d ng tiêu chu n c p nư c đ i v i t ng ngành công nghi p. d) Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - Tiêu chu n thoát và x lý nư c th i sinh ho t tính theo tiêu chu n c p nư c; - Tiêu chu n ch t th i r n sinh ho t: đ n năm 2015 đ t 1,0 kg/ngư i/ngđ; đ n năm 2020 đ t 1,2 kg/ngư i/ngđ; - Tiêu chu n thu gom và x lý ch t th i r n công nghi p: 0,3 t n/ha/ngđ theo di n tích đ t xây d ng nhà máy; - Nghĩa trang: tiêu chu n di n tích 0,06 ha/1.000 ngư i; - Các khu đô th , khu du l ch, khu công nghi p ph i xây d ng h th ng thoát nư c th i riêng, nư c mưa riêng. Nư c th i t p trung v các tr m làm s ch đ x lý đ t tiêu chu n m c B - TCVN 5942-1995 trư c khi x ra môi trư ng; - Nư c th i công nghi p ph i đư c x lý 2 l n: x lý c c b trong t ng nhà máy sau đó t p trung v các tr m làm s ch c a khu công nghi p đ x lý l n 2 đ t tiêu chu n m c B - TCVN 5945-1995, TCVN 2001 trư c khi x ra môi trư ng; - Ch t th i r n đư c phân lo i t i ngu n, đư c thu gom v n chuy n đ n khu x lý ch t th i r n c a khu công nghi p Dung Qu t. đ) C p đi n: - Đi n sinh ho t: ch tiêu c p đi n đ n năm 2015 đ t 700 KWh/ngư i/năm; đ n năm 2020 đ t 1000 KWh/ngư i/năm; - Đi n ph c v d ch v công c ng: ch tiêu c p đi n b ng 30% đi n sinh ho t; - Đi n ph c v công nghi p xác đ nh theo nhu c u c a t ng lo i hình công nghi p; đi n ph c v các kho tàng 50 - 70 KW/ha; - Ngu n đi n: t lư i đi n qu c gia và ngu n b sung t nhà máy đi n c a m t s t h p công nghi p, thông qua các tr m 220 KV D c S i và Dung Qu t; tr m 220 KV D c S i đư c nâng lên thành tr m 500/220 KV; - Lư i đi n: bao g m các lư i đi n 110 KV, 22 KV và 0,4 KV. 6. Quy ho ch xây d ng đ t đ u (đ n năm 2015): - M c tiêu: hoàn thi n t ng bư c các công trình h t ng k thu t chính, xây d ng các khu tái đ nh cư ph c v di dân và gi i phóng m t b ng, đ u tư xây d ng các khu v c s n xu t, các khu du l ch, d ch v và cơ s h t ng các khu đô th m i. - Hình thành, phát tri n các khu ch c năng: + Đ u tư xây d ng các khu tái đ nh cư: Nam D c S i, Trung Minh (thu c đô th D c S i), phía Tây và phía Đông sông Trà B ng, B c sông Cà Ninh và Bình Thu n; đào t o chuy n đ i ngh nghi p, n đ nh đ i s ng c a ngư i dân tái đ nh cư. + Phát tri n các khu công nghi p: Khu công nghi p Đông Dung Qu t: hoàn thi n đ ng b h th ng h t ng k thu t chính, nhà máy l c d u và các c m công nghi p đã th c hi n xong các bư c chu n b đ u tư. Khu công nghi p Tây Dung Qu t: ti p t c hoàn thi n h th ng h t ng k thu t chính. + Phát tri n các khu du l ch: khu du l ch Thiên Đàng, Khe Hai (kho ng 190 ha, không k di n tích m t nư c) và khu du l ch sinh thái, th thao V n Tư ng (kho ng 487 ha). + Phát tri n các khu dân cư đô th :
  5. Khu đô th m i B c V n Tư ng: giai đo n đ u kho ng 350 - 400 ha, dân s kho ng 35.000 - 40.000 ngư i, không bao g m s lư ng công nhân xây d ng. Đô th D c S i: giai đo n đ u kho ng 120 ha, dân s kho ng 8.000 - 120.000 ngư i. Đi u 2. T ch c th c hi n Giao y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi ph i h p v i Ban Qu n lý Khu kinh t Dung Qu t: - Công b và t ch c qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Dung Qu t đ n năm 2020 theo quy đ nh c a pháp lu t; - Tri n khai l p quy ho ch chi ti t xây d ng và các d án đ u tư xây d ng, phát tri n Khu kinh t Dung Qu t theo đúng Quy ho ch chung xây d ng đư c phê duy t và các văn b n pháp lu t hi n hành có liên quan. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các B trư ng B Xây d ng, K ho ch và Đ u tư, Giao thông v n t i, Tài chính, Công thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn hoá, Th thao và Du l ch; các Th trư ng cơ quan liên quan; Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi; Giám đ c Ban Qu n lý Khu kinh t Dung Qu t và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Ban Ch đ o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n Sinh Hùng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (6b). Hoà 305 b n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản