Quyết định số 1057-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
6
download

Quyết định số 1057-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1057-BYT/QĐ về việc ban hành 7 tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1057-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1057-BYT/Q Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 1994 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 1057-BYT/Q NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 1994 V VI C BAN HÀNH 7 TIÊU CHU N V V SINH AN TOÀN TH C PH M B TRƯ NG B YT Theo ngh c a ông V trư ng V v sinh phòng d ch, V khoa h c - ào t o, B Y t . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này 7 tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm (có ph l c kèm theo). 1. Danh m c các ph gia th c phNm và gi i h n cho phép s d ng (Ph l c 1). - Các ch t ph gia b o qu n - Các ch t ph gia ch ng ô-xy hoá - Các ch t ph gia i u hoà a xít - Các ch t ph gia gây nhũ hoá - Các ch t ph gia n nh - Các ch t ph gia i u v - Các ch t ph gia ch ng vón c c - Các ch t ph gia ch ng t o b t - Các ch t ph gia t o ng t - Các ch t ph gia làm tăng ông c và dày. 2. Danh m c các ch t dinh dư ng cho phép b sung thêm vào th c phNm và gi i h n s d ng (Ph l c 2).
  2. - Vintmin và mu i khoáng - Axitsamin - Axít béo 3. Quy nh m c năng lư ng t i a c a các lo i th c phNm năng lư ng th p (Ph l c 3). 4. Gi i h n các ch t dinh dư ng trong b t dinh dư ng và th c ăn óng h p cho tr em (Ph l c 4). 5. Danh m c và gi i h n các ph gia th c phNm ư c phép s d ng trong ch bi n th c ăn cho tr em (Ph l c 5). 6. Gi i h n kim lo i n ng t i a cho phép có trong th c phNm (Ph l c 7). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành, nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Ông V trư ng V v sinh phòng d ch có trách nhi m t ch c, ch o và theo dõi vi c tri n khai th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u tiêu chuNn nào chưa phù h p thì nghiên c u trình lãnh o B xem xét b sung, s a i. i u 4. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V v sinh phòng d ch, Chánh thanh tra B Y t , Giám c S Y t , Chánh thanh tra S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản