Quyết định số 1059-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1059-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1059-BYT/QĐ về việc thành lập tổ chức giám định pháp y Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1059-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1059-BYT/Q Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 1990 QUY T NNH V VI C THÀNH L P T CH C GIÁM NNH PHÁP Y TRUNG ƯƠNG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a h i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B y t và Ngh nh 196-H BT ngày 11-12-1989 c a H i ng B trư ng quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B ; Căn c Ngh nh 117-H BT ngày 21-7-1988 c a H i ng b trư ng quy nh v giám nh tư pháp; Căn c Quy t nh 64-BYT/Q ngày 18-2-1989 c a B Y t b nhi m các giám nh viên trư ng, giám nh viên pháp y và pháp y tâm th n c p Trung ương; Xét ngh c a Giám nh viên trư ng pháp y t i công văn ngày 30-8-1990 v vi c t tr s làm vi c sau khi ã có s tho thu n c a Giám c b nh vi n h u ngh Vi t - c; Theo ngh c a các ng chí V trư ng các V T ch c - lao ng, qu n lý s c kho ; QUY T NNH: i u 1. Thành l p t ch c giám nh pháp y Trung ương tr c thu c B Y t . Tr s làm vi c t t i b nh vi n h u ngh Vi t - c. i u 2. - T ch c giám nh pháp y Trung ương có nhi m v : - Th c hi n trưng c u giám nh pháp y c a các cơ quan ti n hành t t ng trung ương và a phương. - Ch o chuyên môn k thu t nghi p v v i các t ch c giám nh pháp y các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương. i u 3. T ch c giám nh pháp y Trung ương do giám nh viên trư ng pháp y lãnh o. i u 4. T ch c giám nh pháp y Trung ương ư c s d ng con d u theo m u c a B N i v hư ng d n t i công văn s 104/C13 (P3) ngày 2-5-1990.
  2. i u 5. T ch c giám nh pháp y Trung ương ư c s d ng tài kho n c a b nh viên h u ngh Vi t - c giao d ch và thanh toán v tài chính. D trù kinh phí hàng năm c a t ch c giám nh pháp y Trung ương g i V Tài chính - k toán B Y t ng th i g i b ng viên h u ngh Vi t c m t b n t ng h p kinh phí B c p cho b nh vi n có ghi riêng ph n c a t ch c giám nh pháp y Trung ương. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 7. Các ng chí Chánh văn phòng, V trư ng các V T ch c - Lao ng, Tài chính - k toán, Qu n lý s c kho , Giám c b nh vi n h u ngh Vi t - c, Hi u trư ng Trư ng i h c Y Hà n i và Giám nh viên trư ng pháp y ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn àn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản