Quyết định số 106/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
8
download

Quyết định số 106/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 106/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 106/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - HÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện Điều ước quốc tế được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc đã được Chủ tịch nước phê chuẩn ngày 12 tháng 4 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại tờ trình số 2742/TTr-BTM ngày 08 tháng 5 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc. Điều 2. Bộ Ngoại giao thông báo ngày phê duyệt Hiệp định cho Ban Thư ký ASEAN và các nước ký kết khác, đồng thời sao lục và công bố Hiệp định theo quy định. Điều 3. Bộ Thương mại là đầu mối liên lạc, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệp định. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại xây dựng danh sách các trọng tài viên đủ điều kiện để sẵn sàng tham gia giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của Việt Nam./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận:
  2. - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Thương mại, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thuỷ sản, Xây dựng, Y tế, TN và MT; - Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Phan Văn Khải - Ban Kinh tế Trung ương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, Công báo; - Lưu: VT, QHQT (5).Hà (45b)
Đồng bộ tài khoản