Quyết định Số: 106/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
195
lượt xem
8
download

Quyết định Số: 106/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 106/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 106/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Căn cứ Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội tại Tờ trình số 6556/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp thành phố phục vụ cho việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong tố tụng hình sự, bao gồm các thành viên sau đây: 1. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính – Chủ tịch Hội đồng;
  2. 2. Bà Vương Thu Hằng, Phó trưởng Ban giá – Sở Tài chính – Thành viên Thường trực của Hội đồng; 3. Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn là thành viên của Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội quyết định thành viên cụ thể tham gia Hội đồng cho từng vụ việc, số lượng thành viên của Hội đồng định giá tài sản tối thiểu là 03 (ba) người. Điều 2. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội có trách nhiệm định giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ, Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính. Hội đồng định giá tài sản và các Thành viên Hội đồng định giá tài sản có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 – Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, đơn vị có liên quan và có thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH - Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
  3. - Các PCT UBND TP; - Bộ Tài chính; - Công an Thành phố; - PVPGiao, TH, NC; - Lưu: VT, KT. Hoàng Mạnh Hiển
Đồng bộ tài khoản