Quyết định số 1070/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 1070/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1070/2005/QĐ-UBTDTT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra uỷ ban thể dục thể thao do Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm Uỷ Ban Thể Dục Thể Thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1070/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1070/2005/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO S 1070/2005/Q -UBTDTT NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA U BAN TH D C TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao; Căn c Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm 2005 c a U ban Th d c th thao; Xét ngh c a V trư ng: V Pháp ch , V T ch c cán b và Thanh tra U ban, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch T ch c và ho t ng c a Thanh tra U ban Th d c th thao” g m 7 chương và 25 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 755/1998/Q -UBTDTT ngày 10/8/1998 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra Th d c th thao. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra U ban Th d c th thao, V trư ng, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao, Giám c S Th d c th thao, S Văn hoá - thông tin và Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Danh Thái ( ã ký) QUY CH
  2. T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA U BAN TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1070/2005/Q -UBTDTT ngày 24 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh t v t ch c, nguyên t c làm vi c và m i quan h công tác c a Thanh tra U ban Th d c th thao (Thanh tra U ban). 2. Quy ch này ư c áp d ng v i các t ch c và cá nhân ho t ng trong ph m vi qu n lý Nhà nư c c a U ban Th d c th thao (U ban). i u 2.Nguyên t c ho t ng c a Thanh tra U ban Thanh tra U ban ho t ng ch tuân theo pháp lu t; m b o tính chính xác, khách quan, trung th c, công khai, dân ch , k p th i; không làm c n tr ho t ng bình thư ng c a cơ quan t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra. Chương 2: NHI M V QUY N H N VÀ T CH C THANH TRA U BAN i u 3.Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra U ban Thanh tra U ban th c hi n nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Lu t Thanh tra ngày 15/6/2004; Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25/3/2005 c a Chính ph “Quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a Lu t Thanh tra”; Ngh nh s 144/2004/N -CP ngày 14/7/2004 c a Chính ph “V t ch c, nhi m v và quy n h n c a Thanh tra Th d c th thao” và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 4.T ch c c a Thanh tra U ban 1. Thanh tra U ban g m Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Thanh tra viên và công ch c làm công tác thanh tra. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra và thanh tra viên theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ c u t ch c c a Thanh tra U ban g m có: - Phòng thanh tra hành chính; - Phòng thanh tra chuyên ngành; - Phòng t ng h p.
  3. Chương 3: NHI M V C A CÁC PHÒNG CH C NĂNG i u 5.Phòng thanh tra hành chính 1. Tham mưu giúp Chánh thanh tra th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v thanh tra hành chính trong lĩnh v c th d c th thao; xây d ng chương trình, k ho ch công tác thanh tra hành chính hàng năm trình các c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. 2. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a các cơ quan, t ch c, cá nhân tr c thu c U ban. 3. Tham mưu giúp Chánh thanh tra th c hi n nhi m v phòng ng a, u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ki m tra, xác minh, k t lu n n i dung khi u n i, t cáo Chánh thanh tra tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao gi i quy t khi u n i, t cáo theo thNm quy n. 5. Tham gia hư ng d n nghi p v công tác thanh tra cho Thanh tra S Th d c th thao, S Văn hoá Thông tin và Th d c th thao (Thanh tra S ) và Thanh tra nhân dân các ơn v tr c thu c U ban. 6. Ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng quy nh trái pháp lu t ư c phát hi n trong quá trình th c hi n nhi m v . 7. Th c hi n ch báo cáo v i Chánh thanh tra và t ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng theo quy nh. 8. Th c hi n nhi m v khác do Chánh thanh tra giao. i u 6.Phòng thanh tra chuyên ngành 1. Tham mưu giúp Chánh thanh tra th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v thanh tra chuyên ngành th d c th thao; xây d ng chương trình, k ho ch công tác thanh tra chuyên ngành th d c th thao hàng năm trình các c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. 2. Thanh tra công tác t ch c ào t o, hu n luy n, thi u - bi u di n th d c, th thao; công tác t ch c, qu n lý i tuy n th thao; ho t ng d ch v và truy n bá th d c, th thao. 3. Thanh tra vi c th c hi n các quy nh v tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v , k thu t trong t ch c ho t ng th d c, th thao. 4. X ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 5. Tham gia hư ng d n nghi p v công tác thanh tra cho Thanh tra S và Thanh tra nhân dân các ơn v tr c thu c U ban. 6. Ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng quy nh trái pháp lu t ư c phát hi n trong quá trình th c hi n nhi m v . 7. Th c hi n ch báo cáo v i Chánh thanh tra theo quy nh. 8. Th c hi n nhi m v khác do Chánh thanh tra giao. i u 7.Phòng t ng h p 1. Tham mưu giúp Chánh thanh tra th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v công tác thanh tra và t ng h p chương trình, k ho ch công tác hàng năm trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t. 2. Giúp Chánh thanh tra theo dõi, t ng h p tình hình công tác thanh tra trong Ngành và c a Thanh tra U ban; báo cáo lãnh o U ban và Thanh tra Chính ph theo quy nh. 3. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra. 4. Th c hi n nhi m v hành chính, văn thư lưu tr theo hư ng d n c a Văn phòng U ban. 5. Th c hi n nh ng nhi m v khác do Chánh thanh tra giao. Chương 4: CH LÀM VI C C A THANH TRA U BAN i u 8.Ch làm vi c c a Thanh tra U ban 1. Thanh tra U ban làm vi c theo ch th trư ng, cán b lãnh o c p dư i ph i ch p hành và tuân th quy t nh c a cán b c p trên, công ch c ph i ch p hành quy t nh c a cán b lãnh o các c p. Khi có căn c cho r ng quy t nh c a c p trên là trái pháp lu t thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh, trong trư ng h p ngư i ra quy t nh v n yêu c u ph i ch p hành quy t nh thì ph i ch p hành, ng th i ph i báo cáo lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh. 2. Thanh tra viên và công ch c làm công tác thanh tra làm vi c tr c ti p v i Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và ph i ch u trách nhi m cá nhân v các công vi c ư c giao. Trư ng h p c n thi t có th làm vi c tr c ti p v i Chánh thanh tra và Phó Chánh thanh tra. i u 9.Giao ban và h p 1. Chánh Thanh tra ho c Phó chánh thanh tra ch trì h p giao ban sau khi tham d giao ban v i Lãnh o U ban. T i cu c h p, các Trư ng phòng báo cáo công vi c kỳ
  5. trư c, xu t các ki n ngh tri n khai công vi c kỳ t i. Chánh thanh tra ánh giá sơ b v vi c th c hi n công vi c kỳ trư c, gi i áp các ki n ngh , ph bi n, ch o và giao nhi m v kỳ t i cho các phòng. Trong trư ng h p c n thi t, Chánh thanh tra i u ng và giao nhi m v tr c ti p cho cán b , công ch c trong cơ quan. 2. Các cu c h p chuyên môn, sơ k t 6 tháng, t ng k t năm và các cu c h p t xu t khác ư c t ch c theo ch o c a Chánh thanh tra. T i các cu c h p chuyên môn, Trư ng các phòng có liên quan ph i chuNn b báo cáo trư c cho Chánh thanh tra. 3. Phòng T ng h p có trách nhi m ghi biên b n các cu c h p, khi c n thi t vi t thông báo k t lu n c a Chánh thanh tra g i các phòng th c hi n. i u 10.Ch i công tác 1. Chánh thanh tra i công tác a phương và nư c ngoài ph i ư c s ng ý c a B trư ng, Ch nhi m U ban và báo cáo k t qu khi k t thúc. 2. Phó Chánh thanh tra, Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và công ch c khi có nhi m v i công tác ph i ư c s ng ý c a Chánh thanh tra và báo cáo k t qu khi k t thúc. i u 11.Ch báo cáo - thông tin 1. Chánh thanh tra có trách nhi m thông báo v các ch trương, chính sách, pháp lu t và ý ki n c a Lãnh o U ban cho cán b , công ch c trong ơn v . 2. Trong quá trình th c hi n và sau khi k t thúc nhi m v ư c giao, các Trư ng phòng ph i báo cáo k t qu v i Chánh thanh tra ho c Phó Chánh thanh tra ph trách; cán b công ch c ph i thư ng xuyên báo cáo Trư ng phòng ho c Phó trư ng phòng v công vi c c a mình. i u 12.Ph i h p gi i quy t công vi c gi a các phòng 1. i v i công vi c có liên quan n nhi m v c a nhi u phòng, Trư ng phòng ư c giao ch trì có trách nhi m trao i v i Trư ng phòng có liên quan th c hi n. 2. Trư ng phòng không ư c t ý chuy n công vi c thu c ch c năng nhi m v c a phòng mình sang phòng khác; không x lý, gi i quy t công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a phòng khác. Các phòng ch th c hi n nh ng công vi c không thu c ch c năng, nhi m v c a phòng khi ư c Chánh thanh tra ho c Phó Chánh thanh tra giao. 3. i v i nh ng v n vư t quá ch c năng, nhi m v c a phòng ho c thu c ch c năng, nhi m v c a phòng khác, Trư ng phòng ph i trình Chánh thanh tra ho c Phó Chánh thanh tra tr c ti p ph trách gi i quy t. Chương 5: PH M VI TRÁCH NHI M VÀ TH M QUY N GI I QUY T CÔNG VI C
  6. i u 13.Ph m vi trách nhi m và th m quy n gi i quy t công vi c c a Chánh thanh tra: 1. Chánh thanh tra là Th trư ng cơ quan Thanh tra U ban, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a cơ quan Thanh tra U ban. 2. Tr c ti p i u hành công vi c c a cơ quan và qu n lý cán b , công ch c theo ch th trư ng, tr c ti p ph trách công tác phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t v ch ng tham nhũng. 3. Xây d ng k ho ch công tác hàng năm c a Cơ quan trình B trư ng, Ch nhi m U ban và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. Trư ng h p c n thi t, ngh B trư ng, Ch nhi m U ban s a i, b sung k ho ch công tác thanh tra. 4. Ki m tra, ôn c vi c th c hi n các nhi m v c a các phòng và cán b , công ch c trong Cơ quan. 5. Quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra th c hi n quy t nh thanh tra. Trong trư ng h p c n thi t, quy t nh s a i, b sung k ho ch thanh tra, thay i thành viên c a oàn thanh tra. Xem xét n i dung báo cáo thanh tra và ký k t lu n thanh tra i v i nh ng cu c thanh tra do Chánh thanh tra quy t nh. 6. Tr c ti p tham gia oàn thanh tra v i tư cách Trư ng oàn i v i nh ng cu c thanh tra có n i dung ph c t p, ph m vi r ng ho c do B trư ng, Ch nhi m U ban yêu c u. 7. Khi i v ng có th u quy n cho m t Phó chánh thanh tra i u hành Cơ quan nhưng v n ph i ch u trách nhi m v các quy t nh c a Phó chánh thanh tra. i u 14.Ph m vi trách nhi m và th m quy n gi i quy t công vi c c a Phó Chánh thanh tra: 1. Giúp Chánh thanh tra trong vi c lãnh o, i u hành Cơ quan. ư c Chánh thanh tra u quy n và giao nhi m v ph trách, qu n lý, i u hành m t ho c m t s lĩnh v c công tác c a Cơ quan và ch u trách nhi m trư c Chánh thanh tra, trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. 2. Ki m tra, ôn c vi c th c hi n nhi m v c a các phòng và cán b , công ch c trong Cơ quan thu c ph m vi ph trách. 3. i u hành Cơ quan khi ư c Chánh thanh tra u quy n và ch u trách nhi m trư c Chánh thanh tra, trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. 4. Tr c ti p tham gia oàn thanh tra v i tư cách Trư ng oàn ho c thành viên tuỳ theo tính ch t và yêu c u c a cu c thanh tra. Ch u trách nhi m báo cáo k t qu thanh tra trong trư ng h p ư c c làm Trư ng oàn thanh tra. i u 15.Ph m vi trách nhi m và th m quy n gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng
  7. 1. Trư ng phòng là ngư i lãnh o phòng, ch u trách nhi m toàn di n trư c Chánh thanh tra và Phó chánh thanh tra ph trách phòng v ho t ng c a phòng. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch công tác hàng năm c a phòng và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 3. Tham mưu, xu t v i Chánh thanh tra v nh ng bi n pháp th c hi n nhi m v c a cơ quan thanh tra, ngh c p có thNm quy n s a i, b sung k ho ch thanh tra. 4. Phân công, giao nhi m v , hư ng d n nghi p v và ki m tra, ôn c vi c th c hi n nhi m v i v i các thành viên c a phòng. 5. Tr c ti p tham gia oàn thanh tra v i tư cách Trư ng oàn ho c thành viên tuỳ theo tính ch t và yêu c u c a cu c thanh tra. Ch u trách nhi m báo cáo k t qu thanh tra trong trư ng h p ư c c làm Trư ng oàn thanh tra. 6. U quy n cho Phó trư ng phòng i u hành công vi c c a phòng khi v ng m t nhưng v n ph i ch u trách nhi m v các quy t nh c a Phó trư ng phòng. i u 16.Ph m vi trách nhi m và th m quy n gi i quy t công vi c c a Phó trư ng phòng 1. Giúp Trư ng phòng trong vi c lãnh o i u hành phòng. 2. Ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác c a phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. 3. i u hành công vi c c a phòng khi ư c Trư ng phòng u quy n và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v các quy t nh c a mình. 4. Tr c ti p tham gia oàn thanh tra v i tư cách Trư ng oàn ho c thành viên tuỳ theo tính ch t và yêu c u c a cu c thanh tra. Ch u trách nhi m báo cáo k t qu thanh tra trong trư ng h p ư c c làm Trư ng oàn thanh tra. i u 17.Ph m vi trách nhi m và th m quy n gi i quy t công vi c c a Thanh tra viên và công ch c làm công tác thanh tra 1. Thanh tra viên là công ch c nhà nư c ư c b nhi m vào ng ch thanh tra th c hi n nhi m v thanh tra. 2. Ph c tùng s i u hành c a Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra; Trư ng phòng và Phó trư ng phòng tr c ti p ph trách. 3. Tham mưu, xu t nh ng bi n pháp th c hi n nhi m v c a Cơ quan, c a phòng và ngh c p có thNm quy n s a i, b sung k ho ch thanh tra khi có căn c cho r ng k ho ch không phù h p. 4. Tr c ti p tham gia oàn thanh tra v i tư cách Trư ng oàn ho c thành viên tuỳ theo tính ch t và yêu c u c a cu c thanh tra. Ch u trách nhi m báo cáo k t qu thanh tra trong trư ng h p ư c c làm Trư ng oàn thanh tra.
  8. Chương 6: M I QUAN H CÔNG TÁC C A THANH TRA U BAN i u 18.M i quan h c a Thanh tra U ban v i Lãnh o U ban Thanh tra U ban là cơ quan c a U ban, ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a B trư ng, Ch nhi m U ban. B trư ng, Ch nhi m U ban có th phân công Phó ch nhi m tr c ti p theo dõi và ch o nhưng v n ch u trách nhi m v ho t ng c a Thanh tra U ban. i u 19.M i quan h c a Thanh tra U ban v i Thanh tra Chính ph Thanh tra U ban thu c h th ng Thanh tra Nhà nư c, ch u s ch o, hư ng d n công tác t ch c, nghi p v c a Thanh tra Chính ph . i u 20.M i quan h c a Thanh tra U ban v i các V , ơn v tr c thu c U ban 1. Các V , ơn v tr c thu c U ban là cơ quan cùng c p và có quan h ph i h p theo ch c năng, nhi m v chuyên môn ư c giao th c hi n công tác thanh tra. 2. Các V , ơn v có trách nhi m cung c p tài li u, c cán b c ng tác giúp Thanh tra U ban trong vi c xây d ng k ho ch và ti n hành các ho t ng thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng. 3. Thanh tra U ban có trách nhi m thông báo nh ng thông tin c n thi t t k t qu thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý c a các V , ơn v . 4. Thanh tra U ban ph i h p gi i quy t nh ng vi c sau thanh tra, ki n ngh B trư ng, Ch nhi m U ban s a i, b sung ho c ban hành nh ng quy nh, chính sách, ch phù h p v i yêu c u qu n lý. i u 21.M i quan h c a Thanh tra U ban v i các t ch c xã h i v th d c th thao thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c c a U ban 1. Các t ch c xã h i v th d c th thao tr c thu c U ban là m t trong các i tư ng c a Thanh tra U ban 2. Các t ch c xã h i v th d c th thao có trách nhi m th c hi n ch t ki m tra và gi i quy t khi u n i, t cáo theo i u l c a t ch c mình, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra c a Thanh tra U ban. 3. Thanh tra U ban có thNm quy n thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t c a các t ch c xã h i v th d c th thao nh m ph c v công tác qu n lý Nhà nư c c a U ban. i u 22.M i quan h c a Thanh tra U ban v i các S Th d c th thao, S Văn hoá -Thông tin và Th d c th thao
  9. Thanh tra U ban ph i h p v i các S trong vi c ch o, hư ng d n Thanh tra S th c hi n nhi m v , k ho ch công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý Nhà nư c c a U ban. i u 23.M i quan h c a Thanh tra U ban v i các t ch c, cá nhân thu c các cơ quan khác Thanh tra U ban có trách nhi m ph i h p v i thanh tra các B , ngành và các cơ quan khác, nh m b o m vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c th d c th thao và các quy nh c a pháp lu t v th d c th thao trong ho t ng c a các B , ngành, các cơ quan khác. Chương 7: KHEN THƯ NG, K LU T VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 24.Khen thư ng, k lu t T ch c, cá nhân th c hi n t t Quy ch này s ư c khen thư ng, nh ng trư ng h p vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 25.Trách nhi m thi hành Thanh tra U ban có trách nhi m ôn c, hư ng d n, theo dõi vi c th c hi n Quy ch này. Các V , ơn v tr c thu c U ban, các S Th d c th thao, S Văn hoá thông tin và Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c c a U ban Th d c th thao và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c c n ph n ánh k p th i U ban Th d c th thao s a i, b sung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản