Quyết định số 1070/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 1070/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1070/2005/QĐ-UBTDTT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra Ủy ban thể dục thể thao do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1070/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH À N NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 69/2005/Q -UBND à N ng, ngày 01 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TR M KI M DNCH NG V T HOÀ PHƯ C U BAN NHÂN DÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 3667/1998/Q -UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 c a UBND thành ph à N ng ban hành quy nh v qu n lý t ch c-b máy, biên ch , cán b , công ch c hành chính-s nghi p và cán b qu n lý doanh nghi p Nhà nư c thu c UBND thành ph à N ng qu n lý; Theo ngh c a Giám c S Thu s n Nông Lâm t i T trình s 378/TT-TSNL ngày 16 tháng 5 năm 2005 và ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1: Thành l p Tr m ki m d ch ng v t Hoà Phư c. a i m: T i Qu c l 1A, phía Nam xã Hoà Phư c, huy n Hoà Vang, thành ph à N ng. i u 2: Tr m ki m d ch ng v t Hoà Phư c là ơn v tr c thu c Chi c c Thú y thành ph thu c S Thu s n Nông Lâm thành ph à N ng. Tr m ki m d ch ng v t Hoà Phư c có trách nhi m giúp Chi c c Thú y thành ph th c hi n nhi m v ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t, ki m tra các phương ti n v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t, góp ph n th c hi n công tác phòng ch ng d ch b nh cho ng v t, v sinh an toàn th c phNm cho ngư i tiêu dùng. Tr m ki m d ch ng v t Hoà Phư c ư c s d ng con d u theo quy nh. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 536/Q -UB ngày 19 tháng 01 năm 2004 c a UBND thành ph à N ng v vi c thành l p Tr m ki m d ch gia c m t m th i Hoà Phư c. i u 4: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : Thu s n Nông Lâm, N i v , Th trư ng các cơ quan, ơn v , a phương có liên quan và Chi c c trư ng Chi c c Thú y thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH À N NG - Như i u 4; - CT& các PCT UBND TP; CH TNCH - Lưu VP UBND TP,SNV Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản