Quyết định số 108/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 108/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2006/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2006/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc S :108 /2006/QĐ-BNN Hà N i, ngày 8 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Theo đ ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t QUY T Đ NH: Đi u 1: Đăng ký đ c cách 103 lo i thu c (g m 64 lo i thu c tr sâu, 22 lo i thu c tr b nh, 08 lo i thu c đi u hoà sinh trư ng, 08 lo i thu c tr c, 01 lo i thu c tr m i) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). Đi u 2: Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t đ nh này đư c th c hi n theo Qui đ nh v xu t kh u, nh p kh u hàng hoá đư c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 c a Chính ph . Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo chính ph . Đi u 4: C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như đi u 4; TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - Webside Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B liên quan; - Chi c c BVTV các t nh, TP; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - V Pháp ch B NN và PTNT; Bùi Bá B ng - V KHCN B NN và PTNT; - Lưu VP, C c BVTV. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc dinh kem
Đồng bộ tài khoản