Quyết định số 108/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định số 108/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2007/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 108/2007/QĐ-BNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V QU N LÝ VÀ S D NG DÊ Đ C GI NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh gi ng v t nuôi s 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i khóa 11; Căn c ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Chăn nuôi, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v qu n lý và s d ng dê đ c gi ng”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Chăn nuôi, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Vũ Văn Tám QUY Đ NH V QU N LÝ VÀ S D NG DÊ Đ C GI NG (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 108/2007/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài nuôi dê đ c gi ng t i Vi t Nam đ s n xu t tinh đông l nh, tinh l ng s d ng trong th tinh nhân t o ho c đ ph i gi ng tr c ti p (sau đây g i là cơ s nuôi dê đ c gi ng). Đi u 2. Cơ s nuôi dê đ c gi ng ph i th c hi n các quy đ nh trong Pháp l nh gi ng v t nuôi và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. Đi u 3. Các t ng dùng trong Quy đ nh này đư c hi u như sau: 1. Cơ s nuôi dê đ c gi ng là nơi nuôi dê đ c đ s n xu t tinh s d ng th tinh nhân t o ho c đ ph i gi ng tr c ti p.
 2. 2. Ch ng ch ch t lư ng gi ng là văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n ch ng nh n ph m c p gi ng đ i v i dê đ c gi ng. 0 3. Tinh dê đông l nh là tinh d ch dê đư c b o qu n trong Nitơ l ng nhi t đ -196 C 0 4. Tinh dê l ng là tinh d ch dê pha loãng đư c b o qu n nhi t đ 5 C. Chương 2. QU N LÝ VÀ S D NG DÊ Đ C GI NG Đ S N XU T TINH ĐÔNG L NH Đi u 4. Cơ s nuôi dê đ c gi ng đ s n xu t tinh đông l nh ph i b o đ m các đi u ki n quy đ nh t i đi m a, b, c, đ và e kho n 1 Đi u 19 và kho n 1 Đi u 20 c a Pháp l nh gi ng v t nuôi, đ ng th i ph i b o đ m các đi u ki n sau đây: 1. Dê đ c gi ng đ s n xu t tinh đông l nh là dê đ c đã đư c ki m tra năng su t cá th . Dê đ c gi ng ph i có lý l ch ba đ i, kèm theo phi u ki m d ch thú y hàng năm, ch ng ch ch t lư ng gi ng. M i đ c gi ng đ u đư c đánh s và vào s theo dõi theo quy đ nh. 2. S lư ng dê đ c gi ng đ s n xu t tinh đông l nh trong m t cơ s không ít hơn 3 con đ c gi ng làm vi c cho m t gi ng. 3. Chu ng tr i ph i b o đ m tiêu chu n k thu t, tiêu chu n v sinh thú y và b o v môi trư ng theo quy đ nh c a pháp lu t v thú y và pháp lu t v b o v môi trư ng. Di n tích chu ng nuôi t i 2 thi u 2,5m /con (không bao g m di n tích máng ăn, máng u ng) và sân chơi không dư i 2 5m /con. 4. Có ho c thuê nhân viên k thu t đư c đào t o, c p ch ng ch v k thu t khai thác, pha ch , s n xu t và b o qu n tinh đông l nh do cơ quan có th m quy n c p. 5. Có đ s theo dõi ch t lư ng tinh, trang thi t b và v t tư chuyên ngành ph c v cho khai thác, ki m tra, đánh giá ch t lư ng tinh, pha ch , s n xu t và b o qu n tinh. Đi u 5. Trong th i gian khai thác tinh, dê đ c gi ng ph i đư c theo dõi và ki m tra đ nh kỳ m i tháng m t l n v ch tiêu t l tinh trùng kỳ hình (K). M i l n khai thác tinh ph i ki m tra các ch tiêu: màu s c, mùi, lư ng xu t tinh (V), ho t l c c a tinh trùng (A), n ng đ tinh trùng (C) và đ pH. K t qu ki m tra ch t lư ng tinh ph i đư c ghi chép đ y đ , chính xác vào s , bi u m u theo quy đ nh (Ph l c 5, 6, 7). Đi u 6. Khai thác, ki m tra ch t lư ng, pha ch , b o t n, phân ph i, v n chuy n tinh dê ph i th c hi n theo đúng các quy đ nh k thu t th tinh nhân t o dê do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. Đi u 7. Hàng năm cơ s nuôi dê đ c gi ng ph i th c hi n bình tuy n, giám đ nh và lo i th i nh ng con không đ tiêu chu n gi ng. Các cơ s nuôi dê đ c gi ng ph i báo cáo đ nh kỳ sáu tháng m t l n v ch t lư ng dê đ c gi ng, ch t lư ng tinh, k t qu s n xu t và tiêu th tinh dê v i cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n. Đi u 8. S l n khai thác tinh không quá 03 l n/tu n; tu i b t đ u khai thác s d ng tinh c a dê đ c gi ng n i, dê lai và không ít hơn 12 tháng tu i; dê đ c gi ng ngo i không ít hơn 15 tháng tu i; th i gian s d ng dê đ c gi ng không quá 4 năm. Đi u 9. Dê đ c gi ng ph i đư c tiêm phòng vacxin và ki m tra các b nh truy n nhi m theo quy đ nh. Nghiêm c m khai thác, lưu hành và s d ng tinh dê đ c gi ng đang b b nh, trong th i kỳ b nh ho c trong d ch. Đi u 10. Môi trư ng đ pha loãng và b o t n tinh dê đư c s n xu t trong nư c ho c nh p kh u l n đ u ch đư c đưa vào s d ng sau khi đã đư c kh o nghi m và có quy t đ nh c a C c trư ng C c Chăn nuôi cho phép ng d ng trong s n xu t trên cơ s k t qu nghi m thu, đánh giá c a H i đ ng khoa h c do B thành l p. Chi phí kh o nghi m do t ch c, cá nhân s n xu t, nh p kh u ch u trách nhi m (Ph l c 2, 3).
 3. Đi u 11. T ch c, cá nhân xu t kh u, nh p kh u dê đ c gi ng, tinh dê th c hi n theo Pháp l nh gi ng v t nuôi và các văn b n pháp lu t liên quan. Chương 3. QU N LÝ VÀ S D NG DÊ Đ C GI NG Đ S N XU T TINH L NG Đi u 12. Cơ s nuôi dê đ c gi ng đ s n xu t tinh l ng ph i b o đ m các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 4 Quy đ nh này, có ho c thuê k thu t viên đã đư c đào t o, c p ch ng ch v k thu t khai thác, ki m tra, pha ch , s n xu t và b o qu n tinh l ng c a cơ quan có th m quy n c p. Đi u 13. Trong th i gian s n xu t tinh l ng, dê đ c gi ng ph i đư c theo dõi và ki m tra đ nh kỳ 03 tháng m t l n ch tiêu t l tinh trùng kỳ hình (K). M i l n khai thác tinh ph i ki m tra các ch tiêu: màu s c, mùi, lư ng xu t tinh (V), ho t l c c a tinh trùng (A), n ng đ tinh trùng (C) và đ pH. K t qu ki m tra ch t lư ng tinh d ch ph i đư c ghi chép đ y đ , chính xác vào s bi u m u theo quy đ nh. Đi u 14. Khai thác, ki m tra, ch t lư ng, pha ch , s n xu t, b o t n, phân ph i, pha ch , s n xu t, b o t n, phân ph i, v n chuy n tinh ph i tuân th theo các quy đ nh k thu t th tinh nhân t o dê c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Bao bì đ ng tinh l ng ph i có nhãn theo quy đ nh pháp lu t v ghi nh n hàng hóa. Đi u 15. Cơ s nuôi dê đ c gi ng ph i th c hi n các quy đ nh t i Đi u 9, 10, 11 c a Quy đ nh này. Chương 4. QU N LÝ VÀ S D NG DÊ Đ C GI NG Đ PH I GI NG TR C TI P Đi u 16. Cơ s s n xu t, kinh doanh dê đ c gi ng đ ph i gi ng tr c ti p ph i tuân th theo Đi u 19 c a Pháp l nh gi ng v t nuôi. Đi u 17. Dê đ c gi ng s d ng đ ph i gi ng tr c ti p ph i đư c tiêm phòng vacxin và ki m tra các b nh truy n nhi m theo quy đ nh c a ngành thú y. Đi u 18. Tu i dê đ c gi ng b t đ u ph i gi ng tr c ti p t 10 tháng tu i tr lên đ i v i các gi ng dê n i, dê lai, không ít hơn 13 tháng tu i đ i v i dê ngo i. Th i gian s d ng dê đ c đ ph i gi ng tr c ti p trong m t đàn không quá 2 năm, tránh ph i gi ng đ ng huy t. Chương 5. QU N LÝ NHÀ NƯ C Đ I V I CHĂN NUÔI DÊ Đ C GI NG Đi u 19. Phân c p qu n lý Nhà nư c đ i v i cơ s nuôi dê đ c gi ng như sau: 1. C c Chăn nuôi có trách nhi m: a) Th c hi n qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng dê đ c gi ng trên ph m vi c nư c, qu n lý ch t lư ng gi ng các cơ s chăn nuôi dê đ c giông đ s n xu t tinh đông l nh và các cơ s dê gi ng g c do B qu n lý; b) Ban hành các bi u m u theo dõi, đánh giá, qu n lý ch t lư ng gi ng đ i v i dê đ c gi ng trên ph m vi c nư c; c) T ch c ki m tra, đánh giá vi c th c hi n quy đ nh qu n lý và s d ng dê đ c gi ng c a các cơ s s n xu t, kinh doanh dê đ c gi ng. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Th c hi n qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng dê đ c gi ng, s n xu t tinh l ng trên ph m vi t nh, thành ph và c p ch ng ch ch t lư ng gi ng cho các cơ s chăn nuôi dê đ c gi ng thu c t nh qu n lý;
 4. b) Hàng năm t ch c th c hi n bình tuy n đ c gi ng các cơ s chăn nuôi dê đ c gi ng thu c S qu n lý; c) Ch đ o cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành c p huy n t ch c th c hi n vi c bình tuy n, giám đ nh đàn dê đ c gi ng ph i gi ng tr c ti p trên đ a bàn; d) T ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n quy đ nh qu n lý và s d ng dê đ c gi ng c a các cơ s nuôi dê đ c gi ng trên đ a bàn do t nh, thành ph qu n lý; đ) Báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Chăn nuôi) v công tác qu n lý Nhà nư c s lư ng, ch t lư ng dê đ c gi ng trên đ a bàn t nh, thành ph m t l n/năm vào tháng 12 hàng năm. 3. Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành c p huy n: a) Q an lý Nhà nư c đ i v i ch t lư ng dê đ c gi ng s d ng đ ph i gi ng tr c ti p t i cơ s chăn nuôi trên đ a bàn; b) T ch c th c hi n vi c bình tuy n dê đ c gi ng trên đ a bàn; c) Báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công tác qu n lý Nhà nư c v s lư ng, ch t lư ng dê đ c gi ng trên đ a bàn vào tháng 11 hàng năm. 4. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m: a) Ki m tra, giám sát các cơ s nuôi dê đ c gi ng trên đ a bàn ch p hành nghiêm ch nh quy đ nh này; b) Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành c p huy n t ch c kê khai, ki m kê l p danh sách các h chăn nuôi đ c gi ng; thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m hành chính trong công tác qu n lý dê đ c gi ng theo phân c p. Đi u 20. Các đơn v trong ph m vi trách nhi m c a mình, n u có vư ng m c trong quá trình th c hi n Quy đ nh, đ ngh ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ xem xét, gi i quy t ./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Vũ Văn Tám PH L CS 01 TÊN CƠ QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : ……./ …………, ngày ………tháng …… năm ……. V/v Xu t, nh p kh u tinh dê ĐƠN XIN NH P KH U, XU T KH U TINH DÊ GI NG Kính g i: C c Chăn nuôi – B Nông nghi p và PTNT Tên t ch c, cơ quan xu t, nh p kh u: .....................................................................................
 5. Gi y đăng ký kinh doanh s : ..................................................................................................... Đ a ch : ...................................................................................................................................... Đi n tho i: Fax………………………….. Email: ........................................................................... Đ ngh C c Chăn nuôi cho phép đ …………. Nh p (xu t) kh u ……….. li u tinh dê gi ng (……… đ c gi ng). C th như sau: STT Tên gi ng Ph m S hi u S lư ng li u Th i gian H ns Xu t x dê c p gi ng dê đ c tinh (ho c s s n xu t d ng gi ng con dê đ c) 1 2 3 4 T ng s : .................................................................................................................................... B ng ch : ................................................................................................................................. Th i gian nh p, xu t kh u: ......................................................................................................... C ng nh p, xu t kh u: ............................................................................................................... Chúng tôi xin cam k t th c hi n đúng Pháp l nh gi ng đ ng v t nuôi, Pháp l nh thú y, các quy đ nh v ki m d ch và các th t c h i quan c a Nhà nư c Vi t Nam T CH C, CÁ NHÂN XU T, NH P KH U (Ký tên, đóng d u) PH L CS 02 TÊN CƠ QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : ……./ …………, ngày ………tháng …… năm ……. V/v Nh p kh u môi trư ng pha loãng tinh dê ĐƠN XIN NH P KH U MÔI TRƯ NG PHA LOÃNG, B O T N TINH DÊ Kính g i: C c Chăn nuôi – B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Tên t ch c, cá nhân xin nh p kh u: ......................................................................................... Gi y đăng ký kinh doanh/QĐ thành l p/CMND s : ..................................................................... Đ a ch : ...................................................................................................................................... Đi n tho i: ………………………….. Fax: ....................................................................................
 6. Đ ngh C c Chăn nuôi cho phép đ …………. Nh p kh u môi trư ng dùng đ pha loãng, b o t n tinh đ có s lư ng và m t s ch tiêu k thu t chính như sau: STT Tên môi trư ng pha Thành ph n và ch tiêu k S lư ng (ml) Xu t x loãng thu t c a môi trư ng 1 2 3 4 T ng s : .................................................................................................................................... B ng ch : ................................................................................................................................. Th i gian nh p kh u: ................................................................................................................. C ng nh p kh u:........................................................................................................................ Chúng tôi xin cam k t th c hi n đúng Pháp l nh gi ng đ ng v t nuôi, Pháp l nh thú y, các quy đ nh v ki m d ch, đánh d u gia súc v n chuy n và các th t c h i quan c a Nhà nư c Vi t Nam. T CH C, CÁ NHÂN XU T, NH P KH U (Ký tên, đóng d u) PH L CS 03 TÊN CƠ QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : ……./ …………, ngày ………tháng …… năm ……. V/v Kh o nghi m môi trư ng pha loãng tinh dê ĐƠN XIN KH O NGHI M MÔI TRƯ NG PHA LOÃNG, B O T N TINH DÊ Kính g i: C c Chăn nuôi – B Nông nghi p và PTNT Tên t ch c, cá nhân xin kh o nghi m: ..................................................................................... Gi y đăng ký kinh doanh s : ..................................................................................................... Đ a ch : ...................................................................................................................................... Đi n tho i: ………………………….. Fax: .................................................................................... Đ ngh C c Chăn nuôi cho phép kh o nghi m môi trư ng dùng đ pha loãng, b o t n tinh dê có s lư ng và m t s ch tiêu k thu t chính như sau: STT Tên môi trư ng Thành ph n và ch tiêu k S lư ng (ml) Xu t x pha loãng thu t c a môi trư ng
 7. 1 2 3 4 T ng s : .................................................................................................................................... B ng ch : ................................................................................................................................. Th i gian kh o nghi m: .............................................................................................................. Đ a đi m kh o nghi m:............................................................................................................... T CH C, CÁ NHÂN KH O NGHI M (Ký tên, đóng d u) PH L CS 04 TÊN CƠ QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : ……./ …………, ngày ………tháng …… năm ……. V/v Kh o nghi m tinh dê ĐƠN XIN KH O NGHI M TINH DÊ GI NG Kính g i: C c Chăn nuôi – B Nông nghi p và PTNT Tên t ch c, cá nhân xin kh o nghi m: ..................................................................................... Gi y đăng ký kinh doanh s : ..................................................................................................... Đ a ch : ...................................................................................................................................... Đi n tho i: ………………………….. Fax: .................................................................................... Đ ngh C c Chăn nuôi cho phép kh o nghi m ……….li u tinh dê gi ng. C th như sau: STT Tên gi ng dê Ph m c p gi ng S hi u dê S lư ng Năm Xu t x đ c gi ng li u tinh s n xu t 1 2 3 4 T ng s : .................................................................................................................................... B ng ch : .................................................................................................................................
 8. Th i gian kh o nghi m: .............................................................................................................. Đ a đi m kh o nghi m:............................................................................................................... T CH C, CÁ NHÂN KH O NGHI M (Ký tên, đóng d u)
 9. PH L CS 05 QU N LÝ LÝ L CH DÊ Đ C GI NG Tên cơ s chăn nuôi: ........................................................................................................................................................................................... Gi ng: ………………………………….. Dòng: ....................................................................................................................................................... S t i: .................................................................................................................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh: .......................................................................................................................................................................................... Nơi sinh: .............................................................................................................................................................................................................. Ngày nh p nuôi: .................................................................................................................................................................................................. Ngày b t đ u s d ng: ......................................................................................................................................................................................... S hi u b : …………………………………………. m : .......................................................................................................................................... Ngày xu t: ........................................................................................................................................................................................................... M US KI M TRA KH NĂNG SINH S N VÀ PHÁT TRI N B N THÂN L n Ngày S l n T l th Tu i Tr ng M c tiêu Cao Dài thân Vòng Ghi chú ki m tháng ph i thai (%) ph i lư ng l n t n th c ăn vây chéo ng c tra năm gi ng gi ng ph i gi ng (kg/ngày) (cm) (cm) (cm) (kg) B n thân Anh ch em Đ i sau M US THEO DÕI PH M CH T TINH D CH DÊ (Áp d ng đ i v i dê đ c gi ng TTNT và s n xu t tinh đ ng l nh) S Ngày Gi Nhi t Ph m ch t tinh d ch Pha loãng Ngư i Ghi
 10. hi u l y l y đ ki m chú Lo i S S con tinh tinh không T l M c tra T l môi li u li u đ c khí Màu C VAC kỳ đ V ml A 6 9 R ch t pH trư ng tinh tinh s c 10 /ml 10 hình pha % s s n tiêu % loãng d ng xu t th
 11. PH L CS 06 M US THEO DÕI K T QU PH I GI NG C A DÊ Đ C GI NG (Áp d ng đ i v i dê đ c gi ng ph i gi ng tr c ti p) S hi u con đ c Ngày ph i gi ng K t qu ph i S con/l a Ghi chú gi ng PH L CS 07 L CH L Y TINH Ngày, tháng, S hi u dê đ c năm Ghi chú Đ cs 1 Đ cs 2 Đ cs 3 Đ cs 4 20-10-07 + + 21-10-06 + + 22-10-06 + + 23-10-06 + +
Đồng bộ tài khoản