Quyết định số 1087/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 1087/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1087/BYT-QĐ về việc thành lập tổ chức thanh tra Nhà nước về y tế cấp Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1087/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1087/BYT-Q Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1991 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 1087/BYT-QD NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 1991 V VI C THÀNH L P T CH C THANH TRA NHÀ NƯ C V Y T C P TRUNG ƯƠNG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 244/H BT ngày 30/6/1990 c a H i ng B trư ng quy nh v h th ng Thanh tra Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 23/H BT ngày 24/1/1991 c a H i ng B trư ng ban hành i u l Thanh tra Nhà nư c v Y t và Thông tư s 18/BYT-TT ban hành ngày 2/7/1991 hư ng d n th c hi n i u l Thanh tra Nhà nư c v Y t . Theo ngh c a ông V trư ng V TC - L B Y t . QUY T NNH i u 1: Nay thành l p t ch c Thanh tra Nhà nư c v Y t c p Trung ương t i B Y t g i t t là Thanh tra B Y t bao g m: - Thanh tra V sinh - Thanh tra khám b nh, ch a b nh (c Y h c dân t c) - Thanh tra Dư c (c Y h c dân t c) - Thanh tra xét, gi i quy t khi u n i, t cáo. i u 2: Nhi m v c a Thanh tra B Y t : 1. Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v v sinh, khám b nh, ch a b nh và dư c c a các t ch c Nhà nư c, t p th và tư nhân, các t ch c xã h i và công dân trong c nư c. 2. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao và xét, gi i quy t, khi u n i t cáo i v i vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao t i cơ quan B Y t và các ơn v tr c thu c B . 3. Làm tham mưu cho B th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c Thanh tra và ch o công tác t ch c và nghi p v thanh tra i v i các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B .
  2. 4. Hư ng d n, ào t o, b túc nghi p v thanh tra chung, thanh tra chuyên ngành cho thanh tra các S Y t . 5. T ng h p, ánh giá và ra k ho ch ho t ng hàng năm cho công tác thanh tra Y t trong c nư c. 6. Th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Thanh tra viên theo Ngh nh 191/H BT ngày 18/6/1991 và Thông tư s 18/BYT-TT ban hành ngày 2/7/1991 hư ng d n th c hi n i u l thanh tra Nhà nư c v Y t . i u 3: Thanh tra B Y t ư c t ch c như sau: 1. Chánh thanh tra B Y t : Ph trách toàn b công tác thanh tra Y t bao g m: Thanh tra v sinh, thanh tra khám b nh, ch a b nh, thanh tra dư c và thanh tra xét gi i quy t khi u n i, t cáo. 2. Các Phó chánh thanh tra B Y t : ư c phân công ph trách giúp vi c cho Chánh thanh tra B theo t ng lĩnh v c sau: - Thanh tra v sinh - Thanh tra khám b nh, ch a b nh - Thanh tra dư c - Thanh tra xét, gi i quy t khi u n i, t cáo - Công tác t ng h p - Thư ng tr c phía Nam. 3. Thanh tra viên B Y t : S lư ng do Chánh thanh tra B ngh B trư ng quy t nh 4. B máy giúp vi c cho Chánh thanh tra B Y t bao g m: - B ph n t ng h p - B ph n thanh tra v sinh - B ph n thanh tra khám b nh, ch a b nh - B ph n thanh tra dư c - B ph n thanh tra xét, gi i quy t khi u n i, t cáo - B ph n thư ng tr c phía Nam i u 4: Thanh tra B y t ư c s d ng con d u riêng theo quy nh c a Ngh nh s 244/H BT ngày 30/6/1990 c a H i ng B trư ng.
  3. i u 5: Quy t nh có hi u l c k t ngày ban hành, nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này bãi b . i u 6: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V TC-L , Trư ng ban thanh tra B và các V , Ban có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản