Quyết định số 109/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 109/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 6) vốn vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 109/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO K HO CH I U CH NH, B SUNG ( T 6) V N VAY C A CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c lu t t ch c h i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Thông báo s 857/TB-TU ngày 20 tháng 8 năm 1999 c a Ban Thư ng v Thành y v ch trương kích c u thông qua u tư các d án b c xúc phát tri n kinh t -xã h i trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch qu n lý v vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án thu c chương trình kích c u ; Quy t nh s 44/2000/Q -UB ngày 17 tháng 7 năm 2000 và Quy t nh s 81/2001/Q -UB-TH ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung m t s i u c a quy ch qu n lý vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3611/KH T-TH ngày 11 tháng 9 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao k ho ch i u ch nh, b sung ( t 6) các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph theo danh m c d án ính kèm, v i t ng s v n ư c h tr lãi vay là 1.003,17 t (m t ngàn l ba t , m t trăm b y mươi tri u) ng [trong ó b sung m i 64 d án v i t ng s v n ư c h tr lãi vay 1.001,97 t (m t ngàn l m t t , chín trăm b y mươi tri u) ng, i u ch nh tăng v n 01 d án v i s v n tăng thêm 1,2 t (m t t hai trăm tri u) ng, i u ch nh tên 01 d án]. i u 2.- Giám c các S qu n lý chuyên ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, ch u tư d án có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài thNm quy n gi i quy t c a các S và y ban nhân dân các qu n-huy n. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c S Y t , Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p
  2. và Phát tri n nông thôn, Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Th d c- Th thao, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và ch u tư các d án liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP - Các T , T TH (4b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản