intTypePromotion=3

Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh Phúc S : 109/2005/QĐ-UBND TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V CÔNG TÁC QU N LÝ CÁC D ÁN Đ U TƯ TRONG NƯ C U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính Ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Theo đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư t i T trình s 2663/2005/KHĐT-TH ngày 18 tháng 05 năm 2005; QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v công tác qu n lý các d án đ u tư trong nư c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a U ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý các d án đ u tư trong nư c. Bãi b các Công văn s 7173/UB-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2004, Công văn s 564/UB-ĐT ngày 26 tháng 01 năm 2005 và Công văn s 2037/UB-ĐT ngày 07 tháng 04 năm 2005 v T chuyên gia xét th u đ i v i các gói th u s d ng v n ODA ho c d án trong nư c có giá tr t 100 t đ ng tr lên; s a đ i m c 2 và m c 3, ph n I, Ch th s 29/2002/CT-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a U ban nhân dân thành ph v tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v đ u th u; bãi b các quy đ nh khác c a U ban nhân dân thành ph trái v i quy t đ nh này. Đ i v i các d án đã có Quy t đ nh đ u tư trư c ngày ban hành Quy t đ nh này, các s - ngành thành ph , U ban nhân dân các qu n - huy n, các ch đ u tư ti p t c th c hi n công tác l p, th m đ nh, phê duy t thi t k k thu t, d toán và t ng d toán theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a U ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý các d án đ u tư trong nư c. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám đ c S Xây d ng, Giám đ c S Giao thông – Công chính, Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Giám đ c S Công nghi p, Giám đ c S Bưu chính Vi n thông, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Khoa h c – Công ngh , Giám đ c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám đ c S N i v , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch U ban nhân dân các qu n - huy n, T ng Giám đ c và Giám đ c các doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph qu n lý, các Ch đ u tư ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH T CH Lê Thanh H i
 2. QUY Đ NH V CÔNG TÁC QU N LÝ CÁC D ÁN Đ U TƯ TRONG NƯ C (Kèm theo quy t đ nh s : 109/2005/qđ-ub ngày 20 tháng 06 năm 2005 c a u ban nhân dân thành ph ) Ph n 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. S K ho ch và Đ u tư là cơ quan đ u m i hư ng d n chính sách và h tr nhà đ u tư v th t c hành chính thu c lĩnh v c đ u tư trong nư c. Đi u 2. Hàng quý, căn c vào đ nh hư ng, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i t ng th i kỳ, S K ho ch và Đ u tư ph i h p v i các cơ quan có ch c năng xúc ti n đ u tư, các s - ngành, qu n-huy n l p danh m c các d án đ u tư trong nư c tham mưu cho U ban Nhân dân thành ph thông qua và công b kêu g i đ u tư. Đi u 3. Phân lo i d án và qu n lý Nhà nư c đ i v i các d án đ u tư xây d ng: 3.1. Các d án nhóm A không phân bi t ngu n v n, ch đ u tư có trách nhi m l p Báo cáo đ u tư xây d ng công trình g i B qu n lý ngành xem xét, trình Th tư ng Chính ph cho phép đ u tư. 3.2. Các lo i công trình không ph i l p d án mà ch c n l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: + Công trình xây d ng cho m c đích tôn giáo + Công trình xây d ng m i tr s cơ quan có t ng m c đ u tư dư i 03 (ba) t đ ng + Công trình h t ng xã h i có t ng m c đ u tư dư i 7 (b y) t đ ng s d ng v n ngân sách không nh m m c đích kinh doanh, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t xã h i, quy ho ch xây d ng và đã có ch trương đ u tư ho c đã đư c b trí trong k ho ch đ u tư. + Công trình xây d ng m i, s a ch a, c i t o s d ng v n ngân sách, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t xã h i, qui ho ch xây d ng, đã có ch trương đ u tư và đ u tư có hi u qu rõ r t, có t ng m c đ u tư dư i 5 (năm) t đ ng + Các công trình xây d ng khác không thu c các trư ng h p nêu trên có t ng m c đ u tư dư i 5 (năm) t đ ng, tuỳ t ng trư ng h p c th do ngư i quy t đ nh đ u tư xem xét, quy t đ nh vi c l p d án đ u tư xây d ng công trình ho c Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình và làm rõ tính hi u qu trư c khi quy t đ nh đ u tư. 3.3. Đ i v i d án c a doanh nghi p s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a nhà nư c và v n đ u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c thì Nhà nư c ch qu n lý v ch trương và quy mô đ u tư. Doanh nghi p có d án t ch u trách nhi m t ch c th c hi n và qu n lý d án đúng theo các quy đ nh c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3.4. Đ i v i các d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau thì các bên góp v n tho thu n v phương th c qu n lý theo quy đ nh đ i v i ngu n v n có t l % l n nh t trong t ng m c đ u tư. 3.5. Đ i v i các d án s d ng v n khác bao g m c v n tư nhân, ch đ u tư t quy t đ nh hình th c và n i dung qu n lý d án. 3.6. Giao cho các S đư c th m đ nh thi t k cơ s qui đ nh t i kho n 1 đi u 13 c a quy t đ nh này t ch c th m đ nh thi t k cơ s các d án nhóm B, nhóm C s d ng v n khác. Đi u 4. V đ a đi m xây d ng và qui ho ch, ki n trúc: 4.1. T t c các d án đ u tư xây d ng công trình ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng, b o đ m an ninh, an toàn xã h i
 3. và môi trư ng sinh thái, phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai và pháp lu t khác có liên quan. 4.2. Đ i v i các d án s a ch a, nâng c p, nhưng không làm thay đ i ch c năng và k t c u công trình, không m r ng di n tích xây d ng, không tăng chi u cao, không vi ph m l gi i và không thu c di n ph i di d i do gây ô nhi m môi trư ng thì không ph i th c hi n vi c tho thu n đ a đi m và qui ho ch, ki n trúc. 4.3. Đ i v i nh ng khu v c đã có qui ho ch chi ti t xây d ng đô th ho c qui ho ch xây d ng đi m dân cư nông thôn đư c duy t, S Quy ho ch Ki n trúc, U ban Nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n có trách nhi m công b công khai nh ng n i dung qui ho ch chi ti t sau khi đư c duy t theo quy đ nh đ nhà đ u tư có căn c l p d án đ u tư. 4.4. Đ i v i nh ng khu v c chưa có qui ho ch chi ti t xây d ng đô th ho c qui ho ch xây d ng đi m dân cư nông thôn đư c duy t, U ban Nhân dân qu n-huy n có trách nhi m cung c p nh ng thông tin c n thi t v đ a đi m đ u tư trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c; S Quy ho ch-Ki n trúc có trách nhi m cung c p thông tin v qui ho ch ki n trúc trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n đư c yêu c u b ng văn b n c a nhà đ u tư ho c S K ho ch và Đ u tư. 4.5. Đ i v i nh ng đ a đi m xây d ng chung cư, ngoài vi c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 và 4 đi u này, U ban Nhân dân các qu n-huy n ph i có ý ki n v s phù h p v i quy mô dân s trên đ a bàn qu n - huy n theo quy ho ch đư c duy t. Đi u 5. V vi c cung c p cho nhà đ u tư giá thuê đ t, m c thu ti n s d ng đ t, h sơ đ a chính và các thông tin đ t đai: 5.1. Khi nhà đ u tư ho c S K ho ch và Đ u tư có yêu c u cung c p các thông tin v giá thuê đ t, m c thu ti n s d ng đ t, S Tài Chính có trách nhi m tr l i b ng văn b n v giá thuê đ t, C c Thu thành ph có trách nhi m tr l i b ng văn b n v m c thu ti n s d ng đ t cho nhà đ u tư ho c S K ho ch và Đ u tư trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c văn b n yêu c u. 5.2. Phòng Tài Nguyên và Môi trư ng thu c U ban Nhân dân qu n-huy n có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho nhà đ u tư ho c S K ho ch và Đ u tư v h sơ đ a chính và các thông tin đ t đai trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c văn b n yêu c u. 5.3. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c U ban Nhân dân qu n-huy n có trách nhi m cung c p trích l c b n đ đ a chính; Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trư ng và Đăng ký nhà đ t thu c S Tài nguyên và Môi trư ng (ho c Văn phòng Đăng ký quy n s d ng đ t) có trách nhi m cung c p trích l c b n đ đ a chính, b n đ đ a hình cho nhà đ u tư. Vi c cung c p b n đ đ a chính, b n đ đ a hình ph i đ m b o theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c và đư c phép thu ti n theo đúng giá quy đ nh đư c U ban Nhân dân thành ph ban hành. Th i gian cung c p các lo i b n đ nêu trên không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n đư c yêu c u c a nhà đ u tư. Trong trư ng h p khu đ t không n m tr n lô th a ho c khu đ t n m trong khu v c chưa có b n đ đ a chính, b n đ đ a hình thì ph i thông báo cho nhà đ u tư đ thuê đơn v có ch c năng th c hi n vi c trích đo ho c l p b n đ đ a chính, b n đ đ a hình c a khu đ t. 5.4. S Xây d ng có trách nhi m cung c p cho nhà đ u tư k t qu kh o sát đ a ch t có s n (còn giá tr s d ng) khi nhà đ u tư có yêu c u đ l p d án và đư c phép thu ti n theo đúng giá quy đ nh do U ban Nhân dân thành ph ban hành. Th i gian S Xây d ng cung c p k t qu kh o sát đ a ch t công trình không quá 05 (năm) ngày làm vi c, k t khi nh n đư c văn b n yêu c u c a nhà đ u tư. Trong trư ng h p S Xây d ng không có s n k t qu kh o sát thì ph i thông báo ngay trong vòng 03 (ba) ngày làm vi c cho nhà đ u tư đ nhà đ u tư thuê đơn v có ch c năng th c hi n. Đi u 6. V phòng ch ng cháy, n : Khi th m đ nh thi t k cơ s , cơ quan th m đ nh có văn b n h i ý ki n cơ quan qu n lý nhà nư c v phòng cháy ch a cháy đ i v i các công trình thu c danh m c quy đ nh t i đi u 16 Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph . Cơ quan qu n lý
 4. nhà nư c v phòng cháy ch a cháy có ý ki n v phương án phòng ch ng cháy, n (bao g m b n v sơ đ h th ng phòng ch ng cháy, n ) trong th i gian không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n đư c văn b n yêu c u và h sơ đính kèm theo quy đ nh. Đi u 7. V b o v môi trư ng: Đ i v i các d án thu c lo i 1 (theo Thông tư s 490/1988/TT-BKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng), trư c khi trình duy t d án, ch đ u tư ph i l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng. Th m quy n th m đ nh và phê duy t báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng đư c th c hi n theo Ngh đ nh 143/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2004 c a Chính ph . S Xây d ng ch u trách nhi m th m đ nh d toán chi phí l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng trong th i gian không quá 10 (mư i) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . Đ i v i các d án thu c lo i 2, B n đăng ký đ t tiêu chu n môi trư ng do ch đ u tư l p ph i có trong h sơ trình duy t thi t k cơ s . Cơ quan th m đ nh thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n c a S Tài nguyên và Môi trư ng v n i dung B n đăng ký. Trong th i gian không quá 05 (năm) ngày làm vi c k t khi nh n đư c B n đăng ký, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m g i ý ki n cho cơ quan th m đ nh thi t k cơ s . Đi u 8. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng: 8.1. N i dung qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên đ a bàn Thành ph th c hi n đúng theo Ngh đ nh 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph . 8.2. Phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng: S Giao thông-Công chính có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng đ i v i các công trình h t ng k thu t đô th : v a hè, hào k thu t, đư ng đô th , đư ng thu , c u, h m giao thông, b n phà, b n xe, c ng, bãi đ xe trong đô th , c p nư c, thoát nư c, b kè, chi u sáng, công viên, cây xanh. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng đ i v i các công trình thu l i g m: h ch a nư c, đ p, c ng, tr m bơm, gi ng, đư ng ng d n nư c, kênh, công trình h t ng trên kênh và b bao các lo i. S Công nghi p có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng đ i v i các công trình khai thác than, khai thác qu ng; công trình khai thác d u, khí; nhà máy đi n, đư ng dây t i đi n, tr m bi n áp; công trình hoá ch t, hoá d u; công trình kho ch a và tuy n ng phân ph i xăng, d u, khí hoá l ng; công trình luy n kim, công trình cơ khí, ch t o; công trình s n xu t v t li u n công nghi p và kho ch a v t li u n công nghi p; công trình công nghi p nh ; công trình công nghi p th c ph m và các công trình công nghi p chuyên ngành. S Bưu chính, Vi n thông có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng đ i v i các chương trình, d án ng d ng công ngh thông tin; công trình đ u tư chuyên ngành công ngh thông tin; công trình bưu chính, vi n thông. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng đ i v i các công trình nhà máy x lý nư c th i; công trình x lý ch t th i: bãi ch a, bãi chôn l p rác; công trình x lý rác th i; công trình x lý rác y t ; lò thiêu xác, nghĩa trang. S Xây d ng có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng đ i v i các công trình xây d ng dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, công nghi p khác (tr các công trình do S Công nghi p ch u trách nhi m qu n lý); ch trì ph i h p S Tài nguyên và Môi trư ng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng đ i v i các công trình nhà máy x lý nư c th i; công trình x lý ch t th i: bãi ch a, bãi chôn l p rác; công trình x lý rác th i; công trình x lý rác y t ; lò thiêu xác, nghĩa trang. U ban Nhân dân qu n-huy n có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng đ i v i các công trình xây d ng do U ban Nhân dân qu n-huy n quy t đ nh đ u tư ho c c p gi y phép xây d ng. Hàng năm, các đơn v (các S và qu n-huy n) đư c giao nhi m v nêu trên ph i l p k ho ch ki m tra ch t lư ng công trình và t ch c th c hi n. K t qu ki m tra ch t lư ng công trình c a các S và U ban nhân dân qu n-huy n ph i đư c báo cáo hàng quý và báo cáo t ng h p 06 tháng, năm g i v S Xây d ng đ t ng h p, báo cáo U ban nhân dân thành
 5. ph ; th i gian g i báo cáo cho S Xây d ng, đ i v i quý t không quá ngày 25 tháng th 3 c a quý và không quá ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 đ i v i báo cáo t ng h p. Trong th i gian 05 (năm) ngày làm vi c, k t khi có ph n ánh b ng văn b n c a cá nhân, t ch c ho c báo, đài v ch t lư ng xây d ng c a công trình c th , các cơ quan nêu t i m c 1 và m c 2 c a đi u này ph i th c hi n vi c ki m tra hi n trư ng và sau ki m tra, có các bi n pháp x lý (n u có vi ph m); k t qu ki m tra và x lý ph i báo cáo ngay cho U ban nhân dân thành ph , các cơ quan ch c năng theo quy đ nh và tr l i cho t ch c, cá nhân ph n ánh. 8.3. Qu n lý ti n đ , kh i lư ng thi công, an toàn lao đ ng, môi trư ng xây d ng th c hi n theo Đi u 31, Đi u 32, Đi u 33 và Đi u 34, Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005. Ph n 2: CÁC QUY Đ NH Đ I V I D ÁN Đ U TƯ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Đi u 9. Đ i v i các d án thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a U ban Nhân dân thành ph , S K ho ch và Đ u tư có trách nhi m t ng h p nhu c u c a các s -ngành, qu n- huy n đ trình U ban Nhân dân thành ph quy t đ nh giao k ho ch hàng năm và đi u ch nh, b sung k ho ch vào các tháng 3, 6, 9. Đi u 10. N i dung công tác chu n b đ u tư: Ch trương chu n b đ u tư bao g m các n i dung sau: tên d án, tên ch đ u tư, đ a đi m xây d ng công trình, s c n thi t ph i đ u tư, m c tiêu đ u tư, qui mô đ u tư, hình th c đ u tư, t ng m c đ u tư d ki n (trong đó có ư c chi phí đ n bù gi i to , tái đ nh cư; ư c chi phí nghiên c u l p d án). Căn c vào quy t đ nh giao k ho ch v n chu n b đ u tư, ch đ u tư t phê duy t nhi m v kh o sát và d toán chi phí nghiên c u l p d án (chi phí kh o sát, đo v hi n tr ng đ th c hi n th t c thu h i đ t giao đ t, l p d án,…); ch u trách nhi m l a ch n đơn v tư v n có năng l c, kinh nghi m theo quy đ nh đ l p Báo cáo đ u tư, d án đ u tư. Vi c l a ch n đơn v tư v n l p thi t k cơ s th c hi n theo Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 05 năm 2005 c a B Xây d ng. Căn c vào quy t đ nh giao k ho ch v n chu n b đ u tư, Kho b c nhà nư c thành ph t m ng và thanh toán v n chu n b đ u tư cho ch đ u tư theo quy đ nh. Đi u 11. V xác đ nh ch đ u tư; nhi m v , quy n h n c a ch đ u tư; đi u ki n năng l c, trách nhi m c a các t ch c tư v n: 11.1. Vi c xác đ nh ch đ u tư; nhi m v , quy n h n c a ch đ u tư; đi u ki n năng l c, trách nhi m c a các t ch c tư v n th c hi n theo Lu t Xây d ng và Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . 11.2. Ch đ u tư t ch c l p ho c thuê tư v n có đ đi u ki n năng l c phù h p v i công vi c l p d án đ u tư. Ch đ u tư ph i ch u trách nhi m v đi u ki n năng l c c a tư v n l p d án, v ch t lư ng và th i gian l p d án. Trong trư ng h p d án ph i th m đ nh nhi u l n do không đ m b o đ y đ n i dung theo quy đ nh ho c do không tuân th đúng các quy chu n, quy ph m xây d ng hi n hành, thì m i l n trình th m đ nh, ch đ u tư ph i n p phí th m đ nh d án. Phí th m đ nh d án t l n th 2 tr đi không đư c phép c ng vào t ng v n đ u tư c a d án. Th i gian đ l p xong d án nhóm C không quá 05 (năm) tháng, nhóm B không quá 09 (chín) tháng, k t khi có quy t đ nh giao k ho ch v n chu n b đ u tư. N u vì lý do khách quan làm kéo dài th i gian l p d án hơn so v i quy đ nh, ch đ u tư ph i có văn b n báo cáo cơ quan quy t đ nh đ u tư. Trong th i h n 07 (b y) ngày làm vi c, cơ quan quy t đ nh đ u tư ph i có ý ki n b ng văn b n v kéo dài th i gian l p d án c a ch đ u tư. Đi u 12. V phân c p và u quy n quy t đ nh đ u tư: 12.1. Phân c p cho Ch t ch U ban Nhân dân các qu n-huy n quy t đ nh đ u tư các d án nhóm C sau khi danh m c d án đư c thông qua H i đ ng nhân dân qu n-huy n (bao g m
 6. ngu n v n thu c ngân sách qu n-huy n, ngu n v n ngân sách thành ph phân c p cho qu n-huy n qu n lý, ngu n ti n thuê nhà do qu n-huy n qu n lý và ngu n v n b trí cho các công trình thu c chương trình xoá đói gi m nghèo trên đ a bàn qu n-huy n), trong ph m vi đ a gi i t ng qu n-huy n, không thu c các d án nhóm C do các s quy t đ nh đ u tư. Ch t ch U ban Nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m qu n lý quá trình đ u tư xây d ng t vi c xác đ nh ch trương đ u tư, l p d án, quy t đ nh đ u tư, l p thi t k , t ng d toán, quá trình đ u th u đ n khi nghi m thu, bàn giao, đưa công trình vào khai thác s d ng và quy t toán công trình. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh kh i lư ng làm t ng m c v n đ u tư c a d án vư t hơn nhóm C, U ban Nhân dân qu n-huy n ph i báo cáo và đư c U ban Nhân dân thành ph ch p thu n b ng văn b n m i đư c quy t đ nh đi u ch nh d án đ u tư. Đ i v i các d án có liên quan ho c g n k t v i các công trình h t ng k thu t do thành ph tr c ti p qu n lý, Ch t ch U ban Nhân dân qu n-huy n ph i l y ý ki n c a các s -ngành trư c khi quy t đ nh đ u tư. Th trư ng các s -ngành có trách nhi m cung c p đ y đ thông tin liên quan trong vòng 7 (b y) ngày làm vi c, khi có yêu c u c a U ban Nhân dân các qu n-huy n. 12.2. Phân c p cho Ch t ch U ban Nhân dân phư ng-xã, th tr n quy t đ nh đ u tư các d án thu c ngân sách phư ng-xã, th tr n có m c v n đ u tư dư i 03 (ba) t đ ng sau khi thông qua H i đ ng nhân dân phư ng-xã, th tr n. 12.3. U quy n cho Giám đ c các s : S Giao thông Công chính quy t đ nh đ u tư các d án nhóm C chuyên ngành giao thông công chính s d ng ngu n v n ngân sách thành ph ; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh đ u tư các d án nhóm C chuyên ngành thu l i, đê đi u, nông-lâm-ngư-diêm nghi p s d ng ngu n v n ngân sách thành ph ; S Công nghi p quy t đ nh đ u tư các d án nhóm C s d ng ngu n v n ngân sách thành ph thu c ph m vi qu n lý c a ngành đư c quy đ nh t i m c 2 đi u 8 Quy t đ nh này; S Bưu chính, Vi n thông quy t đ nh đ u tư các d án nhóm C chuyên ngành công ngh thông tin, bưu chính, vi n thông s d ng v n ngân sách thành ph ; S Xây d ng quy t đ nh đ u tư các d án nhóm C s d ng ngu n v n ngân sách thành ph đ i v i các công trình xây d ng dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, công nghi p khác (tr các công trình do S Công nghi p quy t đ nh đ u tư thu c ph m vi qu n lý ngành quy đ nh t i m c 2 đi u 8 Quy t đ nh này); công trình nhà máy x lý nư c th i, công trình x lý ch t th i: bãi ch a, bãi chôn l p rác, công trình x lý rác th i; công trình x lý rác y t , lò thiêu xác, nghĩa trang; S K ho ch và Đ u tư quy t đ nh đ u tư các d án đ u tư nhóm C s d ng v n ngân sách thành ph (tr nh ng d án đã u quy n cho Giám đ c S Giao thông Công chính; Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám đ c S Công nghi p; Giám đ c S Bưu chính, Vi n thông; Giám đ c S Xây d ng và phân c p cho Ch t ch U ban Nhân dân qu n-huy n quy t đ nh đ u tư). 12.4. S K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m thư ng xuyên th c hi n các nhi m v v giám sát, đánh giá đ u tư c a thành ph ; hư ng d n th c hi n giám sát, đánh giá đ u tư đ i v i các đơn v đư c U ban Nhân dân thành ph phân c p ho c u quy n quy t đ nh đ u tư; t ng h p báo cáo U ban Nhân dân Thành ph theo đ nh kỳ vi c th c hi n công tác giám sát, đánh giá đ u tư c a các ch đ u tư, s -ngành liên quan và các qu n-huy n. 12.5. Các s -ngành, U ban Nhân dân qu n-huy n và ch đ u tư có trách nhi m t ch c th c hi n công tác giám sát, đánh giá đ u tư đ i v i d án, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý và đ nh kỳ hàng quý báo cáo S K ho ch và Đ u tư đ t ng h p trình U ban Nhân dân thành ph . Đi u 13. V th m đ nh thi t k cơ s công trình xây d ng: 13.1. S Giao thông Công chính ch u trách nhi m t ch c th m đ nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C chuyên ngành giao thông công chính; S Công nghi p t ch c th m đ nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C thu c ph m vi qu n lý c a ngành đư c quy đ nh t i m c 2 đi u 8 Quy t đ nh này; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c th m đ nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C chuyên ngành thu l i, đê đi u, nông-lâm-ngư-diêm nghi p; S Bưu chính, Vi n thông th m đ nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C chuyên ngành công ngh
 7. thông tin, bưu chính, vi n thông; S Xây d ng t ch c th m đ nh thi t k cơ s các d án nhóm B, C đ u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p (tr các công trình công nghi p do S Công nghi p t ch c th m đ nh), các d án thu c lĩnh v c tài nguyên, môi trư ng và các d án đ u tư xây d ng công trình khác do U ban Nhân dân thành ph yêu c u. Trư ng h p d án đ u tư xây d ng công trình liên quan t i nhi u chuyên ngành thì S ch trì th m đ nh thi t k cơ s là S có ch c năng qu n lý nhà nư c v ngành có y u t quy t đ nh tính ch t, m c tiêu c a d án, ch u trách nhi m l y ý ki n c a các s -ngành, qu n- huy n liên quan. 13.2. U ban Nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m th m đ nh thi t k cơ s đ i v i các d án phân c p cho U ban Nhân dân qu n-huy n quy t đ nh đ u tư có m c v n t 05 (năm) t đ ng tr xu ng. Các S đư c giao nhi m v th m đ nh thi t k cơ s nêu t i kho n 1 đi u này ch u trách nhi m t ch c th m đ nh thi t k cơ s các d án phân c p cho U ban Nhân dân qu n-huy n quy t đ nh đ u tư có m c v n trên 05 (năm) t đ ng. 13.3. Th i gian th m đ nh thi t k cơ s : a) Th i gian th m đ nh thi t k cơ s (thi t k b n v thi công đ i v i các trư ng h p ch l p báo cáo kinh t -k thu t xây d ng công trình) c a d án đ u tư nhóm C không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . b) Th i gian th m đ nh thi t k cơ s c a các d án đ u tư nhóm B không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . 13.4. Cơ quan th m đ nh thi t k cơ s có trách nhi m k t lu n thi t k cơ s có đ đi u ki n hay không đ đi u ki n đ xem xét phê duy t cùng v i d án đ u tư xây d ng công trình. Trư ng h p không đ đi u ki n xem xét phê duy t thi t k cơ s ho c c n ph i s a đ i, b sung, hoàn thi n, cơ quan th m đ nh thi t k cơ s có trách nhi m thông báo b ng văn b n (và ch m t l n) t t c các n i dung yêu c u ch đ u tư s a đ i, b sung hoàn thi n đ đ m b o thi t k cơ s đ đi u ki n xem xét phê duy t. Cơ quan th m đ nh thi t k cơ s có trách nhi m g i k t qu th m đ nh thi t k cơ s t i đơn v đ u m i th m đ nh d án theo th i gian qui đ nh nêu trên, đ ng th i g i m t b n t i S Xây d ng. 13.5. S Xây d ng có trách nhi m l p và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra hàng năm v vi c ch p hành các quy đ nh c a Nhà nư c trong công tác th m đ nh thi t k cơ s c a các cơ quan liên quan theo phân c p và y quy n c a y ban Nhân dân thành ph . Đi u 14. V công tác th m đ nh d án và quy t đ nh đ u tư: 14.1. Th m đ nh d án: a) Giám đ c các s -ngành, Ch t ch U ban Nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m t ch c th m đ nh đ i v i các d án đư c U ban Nhân dân thành ph U quy n ho c phân c p quy t đ nh đ u tư. Trong quá trình th m đ nh, tuỳ theo tính ch t ph c t p c a t ng d án, cơ quan th m đ nh s có văn b n ho c t ch c h i ngh tư v n đ l y ý ki n c a các cơ quan chuyên môn. Đ i v i các d án đư c phân c p cho U ban Nhân dân qu n-huy n ho c U quy n cho S K ho ch và Đ u tư quy t đ nh đ u tư, h sơ trình th m đ nh d án bao g m thi t k cơ s đã đư c cơ quan có th m quy n th m đ nh đ đi u ki n đ phê duy t. Đ i v i các d án đư c u quy n cho các S chuyên ngành quy t đ nh đ u tư, h sơ v thi t k cơ s đư c trình cùng lúc v i h sơ trình th m đ nh d án. b) S K ho ch và Đ u tư là đơn v đ u m i t ch c th m đ nh, trình U ban Nhân dân thành ph quy t đ nh đ u tư các d án nhóm A, B thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a U ban Nhân dân thành ph . 14.2. Th i gian th m đ nh và quy t đ nh đ u tư:
 8. a) Th i gian th m đ nh d án đ u tư nhóm C không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . b) Th i gian th m đ nh d án đ u tư nhóm B không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . c) Th i gian th m đ nh d án đ u tư nhóm A không quá 30 (ba mươi) ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . 14.3. N i dung th m đ nh khi quy t đ nh đ u tư các d án đ u tư xây d ng công trình th c hi n theo quy đ nh t i đi u 10 Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005. 14.4. Vi c th m đ nh Báo cáo kinh t -k thu t xây d ng công trình: th c hi n theo m c V ph n I Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 05 năm 2005 c a B Xây d ng. Th i gian th m đ nh Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình và thi t k b n v thi công tương ng như th i gian th m đ nh đ i v i các d án nhóm C. Đi u 15. Giao S Tài chính làm đ u m i th m đ nh giá c máy móc thi t b trư c khi trình cơ quan có th m quy n phê duy t d án đ i v i nh ng d án đ u tư nhóm B, C s d ng v n ngân sách Nhà nư c đ đ u tư tài s n c đ nh, mua s m máy móc, thi t b mà không kèm chi phí xây l p. Căn c d án đ u tư đư c duy t, ch đ u tư ch u trách nhi m l p và phê duy t d toán. Đ i v i các trư ng h p đư c U ban Nhân dân Thành ph cho phép không ph i l p d án, S Tài chính có trách nhi m hư ng d n ch đ u tư l p d toán và phê duy t d toán. Đi u 16. B i thư ng gi i phóng m t b ng xây d ng khi chưa có d án đ u tư xây d ng công trình: Trư ng h p gi i phóng m t b ng xây d ng theo quy ho ch xây d ng đư c phê duy t mà chưa có d án đ u tư xây d ng công trình thì vi c b i thư ng gi i phóng m t b ng xây d ng đư c th c hi n như sau: 16.1. U ban Nhân dân qu n-huy n ch trì t ch c gi i phóng m t b ng thông qua H i đ ng b i thư ng gi i phóng m t b ng xây d ng do U ban nhân dân qu n-huy n thành l p. 16.2. Kinh phí đ gi i phóng m t b ng l y t ngân sách ho c huy đ ng và đư c thu h i l i khi giao đ t cho ch đ u tư xây d ng công trình có d án trên m t b ng đã đư c gi i phóng. Đi u 17. V l p, th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình s d ng v n ODA: Vi c l p, th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình s d ng v n ODA th c hi n theo hư ng d n t i m c VI, Ph n I c a Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 05 năm 2005 c a B Xây d ng. Đi u 18. V th m đ nh, phê duy t thi t k , d toán, t ng d toán công trình: 18.1. Th i gian đ l a ch n đơn v tư v n l p thi t k k thu t, d toán, t ng d toán đư c quy đ nh như sau: Đ i v i trư ng h p ch đ nh th u: t i đa không quá 01 (m t) tháng đ i v i các d án nhóm B, C; không quá 02 (hai) tháng đ i v i các d án nhóm A k t khi có quy t đ nh đ u tư. Đ i v i trư ng h p đ u th u: t i đa không quá 03 (ba) tháng k t khi có quy t đ nh đ u tư. 18.2. Ch đ u tư t t ch c th m đ nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán theo quy đ nh t i đi u 16 Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và g i các quy t đ nh phê duy t đ n cơ quan quy t đ nh đ u tư, cơ quan th m đ nh thi t k cơ s và S K ho ch và Đ u tư trong th i gian t i đa không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày phê duy t. 18.3. Th i gian th c hi n hoàn thành vi c l p, th m đ nh và phê duy t các n i dung nêu t i kho n 2 đi u này đư c quy đ nh như sau: không quá 04 (b n) tháng đ i v i d án nhóm C, không quá 08 (tám) tháng đ i v i d án nhóm B, không quá 12 (mư i hai) tháng đ i v i d án nhóm A, k t ngày ký h p đ ng tư v n. Riêng đ i v i trư ng h p ph i thi t k ba bư c, th i gian th c hi n hoàn thành các n i dung nêu trên đư c kéo dài thêm 03 (ba) tháng. Đi u 19. V công tác qu n lý đ u th u
 9. 19.1. S K ho ch và Đ u tư th c hi n qu n lý Nhà nư c v đ u th u theo u quy n c a U ban Nhân dân thành ph , ch u trách nhi m hư ng d n các s -ngành, qu n-huy n th c hi n các n i dung v công tác đ u th u, ki m tra và t ng h p báo cáo công tác đ u th u các d án đ u tư thu c ph m vi Thành ph qu n lý. 19.2. Các s -ngành, qu n-huy n ch u trách nhi m hoàn toàn v công tác đ u th u đư c U ban Nhân dân thành ph phân c p ho c u quy n t i kho n 3 đi u này và có trách nhi m báo cáo cho S K ho ch và Đ u tư đ t ng h p trình U ban Nhân dân thành ph và cơ quan có th m quy n. 19.3. U quy n cho các s -ngành như sau: 19.3.1. U quy n S K ho ch và Đ u tư th c hi n: 19.3.1.1. Đ i v i các d án đ u tư s d ng ngu n v n ODA, v n tín d ng nư c ngoài do B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam b o lãnh thu c ph m vi Thành ph qu n lý: + D án nhóm A: ti p nh n, th m đ nh h sơ liên quan do ch đ u tư trình, d th o văn b n c a U ban Nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch đ u th u c a d án, k t qu ch đ nh th u gói th u (n u có), k t qu đ u th u các gói th u tư v n có giá tr t 20 (hai mươi) t đ ng tr lên, các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hoá có giá tr t 100 (m t trăm) t đ ng tr lên; d th o quy t đ nh c a U ban Nhân dân thành ph phê duy t h sơ m i th u c a các gói th u, k t qu đ u th u các gói th u còn l i theo n i dung phân c p th m đ nh, phê duy t k t qu đ u th u đư c quy đ nh t i Đi u 53 c a Quy ch đ u th u. + D án nhóm B, C: ti p nh n h sơ, th m đ nh, d th o quy t đ nh trình U ban Nhân dân thành ph phê duy t k t qu ch đ nh th u (n u có), k t qu đ u th u các gói th u tư v n có giá tr t 05 (năm) t đ ng tr lên, các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hoá có giá tr t 50 (năm mươi) t đ ng tr lên, phê duy t k ho ch đ u th u c a d án, h sơ m i th u c a các gói th u, k t qu đ u th u các gói th u còn l i có giá tr dư i m c qui đ nh nêu trên. 19.3.1.2. Đ i v i các d án đ u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c ph m vi thành ph qu n lý: + D án nhóm A: ti p nh n, th m đ nh h sơ liên quan do ch đ u tư trình, d th o văn b n đ U ban Nhân dân Thành ph phê duy t k ho ch đ u th u c a d án. Đ i v i các gói th u thu c k ho ch đ u th u c a d án đã đư c phê duy t mà ngu n tài chính th c hi n là v n Ngân sách: th c hi n ti p nh n h sơ, th m đ nh, d th o văn b n đ U ban Nhân dân Thành ph phê duy t h sơ m i th u, k t qu đ u th u các gói th u tư v n có giá tr t 05 (năm) t đ ng tr lên, các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hoá có giá tr t 50 (năm mươi) t đ ng tr lên; th m đ nh, phê duy t h sơ m i th u, k t qu đ u th u, ch n th u th c hi n các gói th u còn l i. + D án nhóm B, C (ngoài các d án thu c ph m vi qu n lý c a U ban Nhân dân qu n- huy n theo phân c p và các d án đ u tư do các s chuyên ngành qu n lý đ u th u theo U quy n c a U ban Nhân dân Thành ph ): th m đ nh, phê duy t k ho ch đ u th u c a d án; th m đ nh, d th o văn b n trình U ban Nhân dân Thành ph phê duy t h sơ m i th u, k t qu đ u th u các gói th u tư v n có giá tr t 05 (năm) t đ ng tr lên, các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hoá có giá tr t 50 (năm mươi) t đ ng tr lên; phê duy t h sơ m i th u, k t qu đ u th u các gói th u còn l i có giá tr dư i m c nêu trên. 19.3.1.3. V ch đ nh th u các gói th u s d ng v n ngân sách nhà nư c: Ti p nh n, th m đ nh h sơ trình U ban Nhân dân Thành ph xem xét, ch p thu n ch trương ch đ nh th u các gói th u tư v n có giá tr t 500 (năm trăm) tri u đ ng tr lên, gói th u xây l p ho c mua s m hàng hoá có giá tr t 01 (m t) t đ ng tr lên. S K ho ch và Đ u tư phê duy t k t qu ch đ nh th u các gói th u tư v n có giá tr t 500 (năm trăm) tri u đ ng đ n 05 (năm) t đ ng, gói th u xây l p ho c mua s m hàng hoá có giá tr t 01 (m t) t đ ng đ n 50 (năm mươi) t đ ng. 19.3.2. U quy n cho các s qu n lý chuyên ngành th c hi n:
 10. S Giao thông Công chính; S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; S Cơng nghi p; S Bưu chính, Vi n thông, S Xây d ng trong ph m vi các d án đ u tư chuyên ngành nhóm B, C đư c phân công th m đ nh thi t k cơ s nêu t i kho n 1 đi u 13 c a Quy t đ nh này mà S không làm ch đ u tư d án: th m đ nh, phê duy t k ho ch đ u th u c a d án; th m đ nh, d th o văn b n trình U ban Nhân dân Thành ph phê duy t h sơ m i th u, k t qu đ u th u các gói th u tư v n có giá tr t 05 (năm) t đ ng tr lên, các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hoá có giá tr t 50 (năm mươi) t đ ng tr lên; phê duy t h sơ m i th u, k t qu đ u th u các gói th u còn l i có giá tr dư i m c nêu trên. 19.4. Phân c p cho Ch t ch U ban Nhân dân qu n-huy n: Ch t ch U ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m t ch c th m đ nh, phê duy t k ho ch đ u th u c a d án, các n i dung cơ b n c a quá trình đ u th u gói th u thu c các d án nhóm C do U ban Nhân dân qu n-huy n quy t đ nh đ u tư. 19.5. Trách nhi m c a ch đ u tư 19.5.1. Ch đ u tư t quy t đ nh ch đ nh th u nhưng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t đ nh c a mình và ph i đ m b o theo đúng qui ch đ u th u đ i v i các gói th u: gói th u tư v n có giá tr dư i 500 (năm trăm) tri u đ ng, gói th u mua s m hàng hoá, xây l p có giá tr dư i 01 (m t) t đ ng và gói th u l p d án đ u tư theo quy đ nh t i đi m e m c 2, đi u 1 Ngh đ nh s 14/2000/NĐ-CP c a Chính ph . 19.5.2. Ch đ u tư đư c quy t đ nh các n i dung c a quá trình đ u th u đã đư c quy đ nh t i đi m c m c 2 đi u 15 Quy ch Đ u th u ban hành kèm Ngh đ nh 88/1999/NĐ-CP, đư c s a đ i b sung theo Ngh đ nh 14/2000/NĐ-CP, Ngh đ nh 66/2003/NĐ-CP c a Chính ph bao g m h sơ m i sơ tuy n, tiêu chu n đánh giá sơ tuy n và k t qu sơ tuy n; danh sách các nhà th u tham gia đ u th u h n ch , danh sách các nhà th u tham gia đ u th u tuy n ch n tư v n; danh sách các nhà th u đ t yêu c u v m t k thu t và danh sách x p h ng các nhà th u theo đi m đánh giá t ng h p v k thu t và tài chính đ i v i gói th u tư v n; danh sách các nhà th u đ t yêu c u v m t k thu t, và danh sách x p h ng các nhà th u theo giá đánh giá đ i v i gói th u mua s m hàng hoá ho c xây l p; thương th o v i nhà th u đư c ch đ nh th u và ch u trách nhi m v các n i dung ch đ nh th u; quy t đ nh ch đ nh th u các gói th u quy đ nh t i đi m c, đi m e m c 2 đi u 1 Ngh đ nh 14/2000/NĐ-CP; n i dung h p đ ng. Tr trư ng h p có yêu c u khác c a U ban Nhân dân Thành ph . 19.6. Đ i v i các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); các gói th u tư v n t 20 t đ ng tr lên, gói th u xây l p ho c mua s m hàng hoá t 100 t đ ng tr lên thu c d án trong nư c s d ng v n ngân sách, các s đư c giao nhi m v t i m c 19.3.1, 19.3.2 kho n 3 đi u này có trách nhi m m i các chuyên gia có năng l c và kinh nghi m c a các s -ngành tham gia T th m tra h sơ m i th u và k t qu đ u th u gói th u. T th m tra h sơ m i th u và k t qu đ u th u gói th u nêu trên có trách nhi m nghiên c u và nêu ý ki n v n i dung h sơ m i th u gói th u, k t qu đánh giá h sơ d th u gói th u do ch đ u tư ho c tư v n l p. 19.7. H p đ ng trong ho t đ ng xây d ng th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 02/2005/TT-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2005 c a B Xây d ng. Đi u 20. V đi u ch nh d án D án đ u tư xây d ng công trình đã đư c quy t đ nh đ u tư ch đư c đi u ch nh khi có m t trong các trư ng h p đư c quy đ nh t i kho n 1 đi u 13 Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph . Khi đi u ch nh d án không làm thay đ i quy mô, m c tiêu đ u tư và không vư t t ng m c đ u tư đã đư c phê duy t thì ch đ u tư đư c phép t đi u ch nh d án. Trư ng h p đi u ch nh d án làm thay đ i thi t k cơ s v ki n trúc, quy ho ch, quy mô, m c tiêu đ u tư ban đ u ho c vư t t ng m c đ u tư đã đư c phê duy t thì ch đ u tư ph i trình ngư i quy t đ nh đ u tư xem xét, quy t đ nh. Nh ng n i dung thay đ i ph i đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n th m đ nh l i. Ngư i quy t đ nh đi u ch nh d án đ u tư xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t đ nh c a mình.
 11. Các c p có th m quy n không đư c phép đi u ch nh d án đ u tư đ i v i các d án không th c hi n giám sát, đánh giá đ u tư theo quy đ nh. Đi u 21. V quy t toán v n đ u tư S Tài chính Thành ph ch u trách nhi m th m tra và trình U ban Nhân dân Thành ph phê duy t quy t toán v n đ u tư các d án nhóm A, B; th m tra và phê duy t quy t toán v n đ u tư, xây d ng công trình các d án nhóm C, tr các d án đã phân c p cho Ch t ch U ban Nhân dân qu n-huy n quy t đ nh đ u tư. Ph n3: T CH C TH C HI N Đi u 22. Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch U ban Nhân dân các qu n-huy n ph i tuân th đúng th i gian cho phép khi th c hi n các nhi m v theo quy đ nh này. Khi quá th i gian cho phép mà cơ quan đư c h i không tr l i, thì xem như ch p thu n v v n đ đư c h i ý ki n và ph i ch u trách nhi m hoàn toàn nh ng n i dung đư c h i ý ki n; cơ quan h i ý ki n th c hi n các bư c ti p theo mà không ph i ch văn b n c a cơ quan đư c h i. Đi u 23. Ch đ u tư có trách nhi m ph i quy đ nh rõ trong h p đ ng vi c th c hi n các bi n pháp ch tài đ i v i đơn v tư v n đ u tư, đơn v thi công công trình theo Ngh đ nh s 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng đô th và qu n lý s d ng nhà. Đ i v i các trư ng h p ch tài v tài chính trong các h p đ ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c thành ph ch u trách nhi m thu các kho n ph t ti n vào ngân sách thành ph . Đi u 24. Giao cho Giám đ c S N i v nghiên c u trình U ban Nhân dân thành ph v k ho ch c ng c tăng cư ng năng l c, nhân s c a các Ban qu n lý d án và các phòng Qu n lý đô th tr c thu c U ban Nhân dân qu n-huy n đ có th phân c p đ y đ cho U ban Nhân dân qu n-huy n phê duy t thi t k cơ s các d án nhóm C, th c hi n t nay đ n năm 2007. Giao cho Giám đ c S N i v và thư ng tr c H i đ ng thi đua khen thư ng thành ph nghiên c u trình U ban Nhân dân thành ph v ch đ khen thư ng và x ph t đ i v i các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n quy t đ nh này. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản