intTypePromotion=1

Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******** S : 109/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2006 QUY T Đ NH PHÊ DUY T Đ ÁN QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N THÀNH PH NAM Đ NH TR THÀNH TRUNG TÂM KINH T , VĂN HÓA, XÃ H I C A VÙNG NAM Đ NG B NG SÔNG H NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư t i Văn b n s 8696/BKH/TĐ&GSĐT ngày 14 tháng 12 năm 2005; T trình s 269/Tr-UB ngày 22 tháng 8 năm 2005 và Văn b n s 423/UBND- VP5 ngày 16 tháng 11 năm 2005 c a ñy ban nhân dân t nh Nam Đ nh v vi c phê duy t Đ án Quy ho ch t ng th phát tri n thành ph Nam Đ nh tr thành Trung tâm kinh t , văn hoá, xã h i c a Vùng Nam đ ng b ng sông H ng, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Đ án Quy ho ch t ng th phát tri n thành ph Nam Đ nh tr thành Trung tâm kinh t , văn hóa, xã h i c a Vùng Nam đ ng b ng sông H ng v i nh ng n i dung ch y u sau: I. CH C NĂNG C A THÀNH PH NAM Đ NH Đ I V I VÙNG NAM Đ NG B NG SÔNG H NG 1. Trung tâm c a m t s ngành công nghi p. 2. Trung tâm đào t o. 3. Trung tâm khoa h c - công ngh . 4. Trung tâm y t , chăm sóc s c kh e và nghiên c u y h c. 5. Trung tâm văn hóa, du l ch. 6. Trung tâm th thao. II. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C A THÀNH PH NAM Đ NH Đ N NĂM 2020 1. Quan đi m và m c tiêu phát tri n: a) Quan đi m phát tri n: - Phát tri n thành ph Nam Đ nh đ đ m b o v trí, vai trò c a Thành ph đ i v i Vùng Nam đ ng b ng sông H ng ngày càng tăng lên, có đóng góp ngày càng nhi u vào tăng trư ng kinh t c a Vùng.
 2. - Phát tri n thành ph Nam Đ nh v i t m nhìn dài h n, hư ng t i văn minh, hi n đ i và gi gìn đư c b n s c riêng bi t c a Thành ph . G n phát tri n kinh t v i ch nh trang, m r ng đô th và phát tri n k t c u h t ng. - Xây d ng thành ph Nam Đ nh mang l i l i ích không ch cho ngư i dân Thành ph và t nh Nam Đ nh mà cho c Vùng Nam đ ng b ng sông H ng. - Phát tri n d a vào n i l c và l i th c a Thành ph , nh t là l i th v v trí đ a lý và ngu n nhân l c, tranh th s giúp đ c a Trung ương đ i v i các công trình có tính ch t vùng và thu hút đ u tư t bên ngoài. - Phát tri n kinh t g n v i các lĩnh v c xã h i, đào t o ngu n nhân l c cho Thành ph , cho T nh và Vùng. - Phát tri n kinh t g n v i b o đ m qu c phòng, an ninh; là đ a bàn tr ng y u gi v ng an ninh, qu c phòng cho c Vùng và Th đô Hà N i. b) M c tiêu phát tri n: - M c tiêu t ng quát: xây d ng thành ph Nam Đ nh phát tri n, hi n đ i nhưng v n có b n s c riêng, có vai trò ngày càng l n, thúc đ y kinh t - xã h i c a t nh Nam Đ nh và c a Vùng Nam đ ng b ng sông H ng cùng phát tri n. - M t s m c tiêu c th : + M c tiêu v kinh t : ph n đ u nh p đ tăng trư ng GDP c a Thành ph giai đo n 2005 - 2010 đ t bình quân 14%/năm, giai đo n 2011 - 2015 đ t 13,8%/năm, giai đo n 2016 - 2020 đ t 13,6%/ năm (cao g p 1,3 - 1,4 l n so v i m c tăng bình quân chung c a Vùng Nam đ ng b ng sông H ng và t nh Nam Đ nh). Đưa t tr ng GDP c a Thành ph trong Vùng Nam đ ng b ng sông H ng t 8,35% năm 2004 lên 10,2% vào năm 2010, đ t 12,2% vào năm 2015 và 14,4% vào năm 2020. Đưa t tr ng đóng góp c a Thành ph vào tăng trư ng kinh t c a Vùng Nam đ ng b ng sông H ng đ t 12,5% giai đo n 2005 - 2010, kho ng 15,5% giai đo n 2010 - 2015 và 18,2% giai đo n 2016 - 2020. + M c tiêu v phát tri n đô th và k t c u h t ng: phát tri n m r ng g n k t v i vùng ph c n; các khu đô th cũ đư c c i t o, ch nh trang; các khu đô th m i đư c xây d ng hi n đ i, có k t c u h t ng đ ng b . Ki n trúc đô th có b n s c riêng c a Vùng. Xây d ng m ng lư i k t c u h t ng c a Thành ph đ t các tiêu chí c a đô th lo i II và ti n t i đ t các tiêu chí c a đô th lo i I, đ m b o đáp ng các yêu c u c a đô th trung tâm Vùng. + M c tiêu xã h i: m r ng quy mô và nâng cao ch t lư ng toàn di n các lĩnh v c giáo d c - đào t o, khoa h c - công ngh , y t , th thao c a Thành ph , đáp ng yêu c u c a Thành ph lo i I. Gìn gi và phát huy nh ng giá tr văn hóa truy n th ng vào phát tri n kinh t - xã h i c a T nh và c a Vùng. + M c tiêu v an ninh, qu c phòng: là khu v c phòng th v ng ch c, góp ph n gi v ng an ninh, qu c phòng cho c Vùng. + M c tiêu b o v môi trư ng sinh thái: xây d ng Thành ph xanh, s ch, đ p; b o v c nh quan theo hư ng truy n th ng, hi n đ i. 2. D báo quy mô c a Thành ph : a) D báo v quy mô dân s :
 3. - Dân s thành ph Nam Đ nh năm 2005: 241.100 ngư i. - Dân s thành ph Nam Đ nh (m r ng) năm 2010: 511.000 ngư i. - Dân s thành ph Nam Đ nh (m r ng) sau năm 2020: 955.000 ngư i. b) D báo quy mô đ t đai: - Năm 2010, di n tích đ t c a Thành ph : 21.406 ha; tăng kho ng 16.771 ha so v i năm 2004. - Năm 2020, di n tích đ t c a Thành ph : 45.127 ha; tăng kho ng 23.811 ha so v i năm 2010. c) Hư ng phát tri n đô th : Không gian đô th thành ph Nam Đ nh đư c m r ng phù h p v i s tăng trư ng kinh t , dân s và các ch c năng c a đô th trung tâm Vùng theo hư ng sau: - Phát tri n đô th v phía bên kia sông Đào thu c khu v c phía B c đư ng tránh Thành ph thu c đ a ph n xã Nam Vân, các xã c a huy n Nam Tr c, Tr c Ninh. - Phát tri n v phía Tây B c Thành ph thu c đ a bàn xã L c Hòa, phư ng L c Vư ng, L c H và các xã thu c huy n M L c. - Phát tri n v phía Tây và Tây Nam Thành ph ; thu c đ a bàn các xã c a huy n V B n. 3. Các khâu đ t phá ch y u: a) Trong lĩnh v c công nghi p: - Xây d ng, m r ng nhà máy ch bi n hoa qu , nư c gi i khát, ch bi n th t, ch bi n thu h i s n xu t kh u đ thu hút ngu n nguyên li u trong T nh và Vùng, thúc đ y các ngành nông – lâm – ngư nghi p c a Vùng phát tri n. - Phát tri n ngành cơ khí đóng m i và s a ch a phương ti n v n t i thu , l p ráp ô tô, xe máy, cơ khí nông nghi p, cơ khí s n xu t hàng tiêu dùng, cơ khí d t. - Nâng c p, m r ng, hi n đ i hoá các nhà máy d t, may. - Xây d ng ngành công nghi p đi n t đ t ng bư c tr thành ngành kinh t mũi nh n c a T nh và Vùng. b) Trong lĩnh v c d ch v : - Th c hi n d án b o t n, tôn t o và phát huy giá tr văn hoá th i Tr n; xây d ng các khách s n đ t tiêu chu n cao c p, các khu vui chơi gi i trí đ phát tri n Thành ph thành Trung tâm du l ch – văn hoá c a Vùng. - Xây d ng Trung tâm thương m i - h i ch - tri n lãm quy mô Vùng, m ng lư i ch đ u m i, siêu th thúc đ y thương m i phát tri n. c) Trong lĩnh v c xã h i: Xây d ng h th ng cơ s h t ng quy mô Vùng: B nh vi n đa khoa 700 giư ng, B nh vi n ph s n, các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung tâm đào t o ngh , khu liên h p th thao đào t o và t p hu n v n đ ng viên qu c gia.
 4. 4. Phương hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c: a) Công nghi p, khu - c m công nghi p: - Coi tr ng đ u tư phát tri n các ngành ngh có hàm lư ng khoa h c - công ngh cao, có giá tr gia tăng l n, nâng cao năng l c c nh tranh và hi u qu kinh t . - K t h p gi a đ u tư đ i m i thi t b , công ngh các cơ s hi n có và xây d ng m i các cơ s có l i th v nguyên li u, lao đ ng và các ngành công ngh cao. Hư ng m nh vào xu t kh u và thay đ i cơ c u kinh t nông thôn. - Xây d ng các khu công nghi p, c m công nghi p; đ u tư cơ s h t ng đ đón nh n đ u tư trong nư c và nư c ngoài; di d i các cơ s s n xu t n m xen l n trong các khu dân cư. - Phát tri n các ngành công nghi p c th sau: + Phát tri n ngành cơ khí, đi n, đi n t tr thành ngành công nghi p mũi nh n; trong đó, chú tr ng phát tri n cơ khí nông nghi p, đóng m i và s a ch a tàu thuy n, l p ráp và s n xu t ph tùng ô tô, xe máy, s n xu t ph tùng thi t b d t may, cơ khí m ngh xu t kh u... + Công nghi p công ngh cao: đ u tư phát tri n các ngành công nghi p đi n t - tin h c, công ngh v t li u m i, công ngh sinh h c; xây d ng trung tâm công ngh thông tin quy mô Vùng. + Công nghi p d t may: phát tri n các doanh nghi p tr ng đi m như: Công ty d t Nam Đ nh, Công ty d t l a Nam Đ nh, Công ty c ph n d t may Nam Sơn, Công ty c ph n may Nam Đ nh, Công ty c ph n may Sông H ng, Công ty c ph n may Nam Hà,... T o đi u ki n đ thu hút v n đ u tư nư c ngoài cho ngành d t may thay đ i thi t b , công ngh hi n đ i; t o đi u ki n phát tri n các cơ s s n xu t dân doanh. + Công nghi p ch bi n lương th c, th c ph m: phát tri n m nh công nghi p ch bi n lương th c, th c ph m, đ u ng. Hình thành các doanh nghi p tr ng đi m. Đ u tư xây d ng m i, m r ng, đ i m i công ngh các doanh nghi p, cơ s s n xu t. + Công nghi p v t li u xây d ng: các doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng đư c đ u tư thi t b hi n đ i; đ ng th i, nghiên c u s n xu t m t s lo i v t li u m i. + M t s ngành công nghi p khác: duy trì các cơ s s n xu t hi n có; khuy n khích các cơ s dân doanh phát tri n s n xu t bao bì, gi y, các ch t t y r a, ch bi n các s n ph m t g , tre n a... Phát tri n công nghi p s n xu t dư c ph m, nh t là đông dư c. + Xây d ng các khu công nghi p Hòa Xá, M Trung, Thành An, B o Minh, H ng Ti n và các khu - c m công nghi p t p trung khác. b) Thương m i, d ch v , du l ch: - Phát tri n các cơ s thương m i, d ch v . Xây d ng các trung tâm thương m i, h i ch - tri n lãm, siêu th ; xây d ng, nâng c p m ng lư i ch ... - Phát tri n các lo i hình d ch v như: v n t i, bưu chính - vi n thông, tài chính, ngân hàng, ki m toán, b o hi m... - M r ng quy mô, lo i hình d ch v , nâng cao ch t lư ng h th ng cơ s v t ch t k thu t ngành du l ch theo tiêu chu n qu c t . G n phát tri n du l ch v i tôn t o, b o t n các di tích l ch s , văn hóa; khôi ph c và phát tri n các l h i... Đa d ng hóa các lo i hình du l ch... xây d ng, nâng c p các đi m tham quan du l ch, các khu vui chơi gi i trí có quy mô c p Vùng, h th ng cơ s lưu trú du l ch đ t tiêu chu n qu c t , các trung tâm tri n lãm, gi i thi u s n ph m.
 5. c) Giáo d c - đào t o: - Ph n đ u xây d ng h th ng đào t o đ t chu n theo quy đ nh, trong đó m i b c h c có ít nh t m t trư ng tiêu bi u ch t lư ng cao. Ưu tiên đ u tư xây d ng m t s cơ s đào t o đa ngành ngh đ c trưng như ch bi n nông - th y s n, ngh th công, m ngh xu t kh u. - S p x p quy ho ch l i h th ng đào t o trên đ a bàn Thành ph m t cách h p lý, đ m b o đáp ng đ v cơ s v t ch t, đ i ngũ giáo viên đ t chu n, đ ng b , có ch t lư ng cao. - G n đào t o v i nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh . - Tăng cư ng cơ s v t ch t cho các trư ng đ i h c hi n có. Nâng c p, thành l p m i m t s cơ s đào t o khác, phù h p quy ho ch chung. d) Khoa h c - công ngh : Đ u tư ngu n l c cho vi c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh t i các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh . Hình thành trung tâm ng d ng công ngh sinh h c; t ch c l i các trung tâm s nghi p. đ) Y t và chăm sóc s c kh e: Xây d ng b nh vi n đa khoa c p Vùng quy mô 700 giư ng; xây d ng trung tâm y t d phòng đ năng l c đ giám sát, phân tích và thông báo d ch b nh k p th i trong c Vùng; h tr k thu t trong y t d phòng cho các t nh trong Vùng. Phát tri n Trung tâm s c kh e lao đ ng và môi trư ng c a T nh; xây d ng trung tâm ki m soát và phòng ch ng HIV/AIDS. Xây d ng m i, nâng c p và s p x p l i các b nh vi n đa khoa và chuyên khoa. Nghiên c u thành l p trư ng Cao đ ng k thu t y - dư c. Xây d ng cơ s v t ch t c a Trung tâm y t Thành ph ; c ng c y t xã, phư ng, ph n đ u các tr m y t đ u đ t chu n qu c gia. e) Văn hóa - thông tin: Coi tr ng vi c phát huy các giá tr văn hóa truy n th ng. G n vi c tôn t o, nâng c p các khu di tích l ch s , văn hóa và t ch c l h i phát tri n du l ch. T p trung xây d ng m t s công trình văn hóa có quy mô l n, có kh năng ph c v cho c Vùng như: Khu di tích l ch s th i Tr n, B o tàng t ng h p; các khu vui chơi gi i trí, trung tâm đi n nh sinh viên. Xây d ng trung tâm phát thanh và truy n hình c p Vùng t i thành ph Nam Đ nh. g) Th d c - th thao: Xây d ng thành ph Nam Đ nh tr thành Trung tâm hu n luy n, đào t o v n đ ng viên tài năng tr và t ch c thi đ u c a Vùng. Có đ y đ đi u ki n t ch c các cu c thi đ u th d c, th thao trong nư c và qu c t , các đ i h i th d c - th thao, các ho t đ ng văn hóa qu n chúng. K t h p gi a phát tri n th d c - th thao qu n chúng v i phong trào th thao thành tích cao. Đ u tư xây d ng cơ s v t ch t cho ngành th d c - th thao như: Khu liên h p th thao tài năng tr , Trung tâm hu n luy n qu c gia, Khu liên h p th thao quy mô vùng, Trung tâm y t th d c - th thao. h) Nông nghi p – ngư nghi p: Phát tri n nông nghi p theo hư ng đ u tư thâm canh, áp d ng công ngh sinh h c; s d ng gi ng cây tr ng, v t nuôi cho năng su t, ch t lư ng cao.. Xây d ng n n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa. Ti p t c chuy n đ i cơ c u nông nghi p, đa d ng hóa cây tr ng, v t nuôi; k t h p v i công nghi p ch bi n v a và nh . M r ng các lo i hình d ch v nông nghi p. M r ng di n tích nuôi tr ng th y s n các h , ao. Phát tri n mô hình lúa - cá vùng trũng. Ưu tiên đ u tư s n xu t gi ng th y s n nư c ng t; xây d ng các cơ s đào t o
 6. ngh , cơ s ch bi n, d ch v , thương m i th y s n. K t h p phát tri n nông nghi p - ngư nghi p v i du l ch sinh thái, g n v i b o v tài nguyên, môi trư ng sinh thái. 5. Phát tri n h th ng k t c u h t ng: a) M ng lư i giao thông: Phát tri n đ ng b h th ng giao thông v n t i t o thành m ng lư i hoàn ch nh, liên hoàn, liên k t đư c các phương th c v n t i, đ m b o giao thông thông su t, nhanh chóng an toàn và thu n l i trên ph m vi Thành ph , toàn T nh và khu v c Nam đ ng b ng sông H ng bao g m các m ng lư i đư ng b , đư ng s t, đư ng th y. b) Bưu chính - vi n thông: Phát tri n m ng lư i bưu chính - vi n thông theo hư ng hi n đ i và đa d ng hóa các lo i hình d ch v bưu chính - vi n thông. Nâng s máy đi n tho i bình quân lên 25 máy/100 dân vào năm 2010 và lên 35 máy/100 dân vào năm 2020. Xây m i các bưu c c và đi m cung c p d ch v bưu chính - vi n thông cho các phư ng m i thành l p, các khu công nghi p t p trung và các khu dân cư l n. c) C p đi n: Ti p t c ti n hành c i t o lư i đi n 6 KV và 35 KV thành lư i đi n 22 KV; ng m hóa lư i đi n h th khu v c trung tâm Thành ph khi có đi u ki n; c i t o các tr m bi n áp hi n có thành tr m 22/04 KV... d) C p nư c: 3 Nâng công su t Nhà máy nư c Nam Đ nh lên 75.000 m /ngày đêm; trong giai đo n ti p theo 3 xây thêm m t s nhà máy nư c m i v i công su t 35.000 m /ngày đêm đ đ n năm 2010 có trên 80% và đ n năm 2020 có trên 90% dân s đư c dùng nư c máy; c i t o và l p đ t m i h th ng đư ng ng d n nư c thô, đư ng ng truy n d n và phân ph i nư c s ch. đ) Thoát nư c và v sinh môi trư ng: - Hoàn ch nh m ng lư i thoát nư c Thành ph ; xây d ng h th ng x lý nư c th i, rác th i. - Xây d ng, c i t o, nâng c p h th ng công viên, cây xanh. - Xây d ng m i lò h a táng t i nghĩa trang Cánh Phư ng; quy ho ch xây d ng m i các nghĩa trang nhân dân. - Xây d ng thành ph Nam Đ nh theo hư ng xanh, s ch, đ p; b o v c nh quan k t h p hài hoà gi a truy n th ng, hi n đ i. e) Th y l i: C ng c đê, kè, c ng; c ng hóa m t đê Nam Phong; ti p t c kiên c hóa kênh mương; xây d ng các tr m bơm ph c v tư i tiêu. 6. Đ nh hư ng t ch c không gian Thành ph : a) Phân khu ch c năng: D ki n đ n năm 2020, Thành ph đư c chia thành 4 khu ch c năng, bao g m:
 7. - Khu v c trung tâm (là khu các ph cũ): là nơi đ t trung tâm chính tr , hành chính, văn hóa c a T nh và Thành ph . - Khu phát tri n m r ng v phía B c: xây d ng m t s công trình có quy mô, tính ch t Vùng như: công viên văn hóa - du l ch T c M c, làng c T c M c, Khu di tích đ n Tr n, Chùa Tháp, Khu liên h p th d c - th thao, khu các trư ng đ i h c - trung h c chuyên nghi p và nghiên c u khoa h c, các b nh vi n... - Khu phát tri n m r ng v phía Tây và Tây Nam: b trí các khu công nghi p t p trung, kho bãi, là đ u m i giao thông đư ng b , đư ng s t. - Khu phát tri n m r ng v phía Nam sông Đào: c i t o, xây d ng các khu dân cư, làng xóm cũ thành m t qu n th làng sinh thái. Tr ng hoa, cây c nh v i xây d ng mô hình làng sinh thái. Vùng đ t phía Tây g n sông Đào d phòng đ phát tri n công nghi p. b) Đ nh hư ng phát tri n không gian theo các giai đo n: - Giai đo n I: t p trung phát tri n 7 khu đô th m i đã đư c phê duy t và ch nh trang, c i t o các khu đô th cũ. - Giai đo n II: phát tri n đô th v phía Nam sông Đào. - Giai đo n III: ti p t c m r ng phát tri n đô th v phía Nam sông Đào và phía Tây – Tây Nam Thành ph . c) Đ nh hư ng phát tri n ki n trúc: - Xây d ng thành ph Nam Đ nh mang đ m b n s c Vùng Nam đ ng b ng sông H ng: gìn gi các ph cũ, các khu đô th m i xây d ng theo ki u đô th vư n. Xây d ng các c a ô vào Thành ph . - Xây d ng Thành ph v i đ c đi m ki n trúc th hi n n n văn minh lúa nư c, k t h p các công trình tiêu bi u (đi m nh n) như Trung tâm thương m i, B o tàng t ng h p... 7. Bư c đi và các chương trình, d án ưu tiên đ u tư: a) Bư c đi trong quy ho ch phát tri n Thành ph : - Giai đo n I (1 - 2 năm) - Giai đo n chu n b : ti n hành l p quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng đ t và quy ho ch chi ti t các khu ch c năng. Th c hi n công tác t ch c b máy qu n lý c a Thành ph . Xây d ng các chính sách ưu đãi nh m thu hút ngu n nhân l c ch t lư ng cao, thu hút đ u tư. Ph i h p v i các B , ngành đưa các công trình có quy mô Vùng vào quy ho ch, k ho ch đ u tư c a các ngành. - Giai đo n II (3 - 5 năm) - T o các ti n đ cơ b n: xây d ng cơ s v t ch t, các công trình có quy mô Vùng, m ng lư i k t c u h t ng. Thu hút m nh đ u tư vào các khu công nghi p trên đ a bàn Thành ph . - Giai đo n III (8 - 10 năm) - Giai đo n phát tri n: hoàn thi n các công trình có quy mô Vùng; phát huy hi u qu các công trình trên đ a bàn Thành ph . b) Các chương trình ưu tiên nghiên c u đ u tư: - Phát tri n k t c u h t ng. - Phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p.
 8. - Phát tri n d ch v . - Phát tri n ngu n nhân l c và các lĩnh v c văn hóa - xã h i. - Phát tri n nông nghi p - ngư nghi p. c) Các d án ưu tiên nghiên c u đ u tư: (Chi ti t xem Ph l c kèm theo). III. M T S GI I PHÁP CH Y U TH C HI N Đ ÁN 1. Các gi i pháp huy đ ng v n đ u tư: - Ngu n v n đ u tư t ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương, ngân sách đ a phương, ODA) ch y u t p trung đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng kinh t và h t ng xã h i. - Đ tăng ngu n v n đ u tư t ngân sách nhà nư c c n tăng t l tích lũy t n i b n n kinh t c a Thành ph , ti p t c duy trì t c đ tăng trư ng cao và có các bi n pháp khuy n khích ti t ki m đ đ u tư phát tri n. Trung ương và T nh h tr đ u tư các công trình k t c u h t ng l n có quy mô, tính ch t Vùng. - Huy đ ng ngu n v n đ u tư c a các doanh nghi p và c a nhân dân: Ti p t c th c hi n c i cách hành chính, t o môi trư ng đ u tư thông thoáng; có các bi n pháp thu hút v n đ u tư trong và ngoài nư c, khuy n khích các doanh nghi p và nhân dân đ u tư s n xu t, kinh doanh trên đ a bàn Thành ph . Ti p t c th c hi n cơ ch đ u giá quy n s d ng đ t đ thu hút v n đ u tư xây d ng k t c u h t ng, các khu đô th m i, các khu công nghi p... - Huy đ ng v n tín d ng, liên doanh, liên k t và các ngu n v n h p pháp khác đ u tư. 2. V cơ ch , chính sách: T p trung xây d ng và th c hi n m t s cơ ch , chính sách trong các lĩnh v c: công tác k ho ch hóa; qu n lý đ u tư, xây d ng; qu n lý ngân sách, qu n lý hành chính, qu n lý và s d ng đ t, qu n lý th trư ng. 3. Chính sách phát tri n ngu n nhân l c: Tăng cư ng đ u tư cho các lĩnh v c giáo d c - đào t o, y t , văn hóa đ nâng cao s c kh e và trình đ dân trí, tăng t l lao đ ng qua đào t o. S p x p l i và nâng cao trình đ đ i ngũ cán b qu n lý nhà nư c. Liên k t, ph i h p v i các cơ s đào t o, cơ s khoa h c - công ngh ... Trung ương và các đ a phương khác đ nâng cao trình đ c a cán b Thành ph . Có chính sách đãi ng đ thu hút l c lư ng cán b khoa h c cho các ngành c a Thành ph . Tăng cư ng công tác b i dư ng cán b qu n lý doanh nghi p, m r ng đào t o ngh . 4. T ch c b máy qu n lý: Nghiên c u phương án t ch c b máy qu n lý phù h p v i ch c năng trung tâm Vùng; ki n toàn đ i ngũ cán b qu n lý nhà nư c c a Thành ph . 5. Tăng cư ng công tác qu n lý đô th : - Tăng cư ng công tác quy ho ch và qu n lý đô th theo quy ho ch.
 9. Ti n hành thi t k đô th và qu n lý ki n trúc các đư ng ph chính c a Thành ph đ t o ra phong cách và b m t ki n trúc riêng c a thành ph Nam Đ nh - Trung tâm Vùng Nam đ ng b ng sông H ng. - Có cơ ch , chính sách đ gi i quy t các v n đ xã h i khi m r ng đô th ; chuy n đ i ngh nghi p, gi i quy t vi c làm, tái đ nh cư… - Ti p t c phân c p cho Thành ph trong v n đ qu n lý, phát tri n đô th , nh t là trong xây d ng và qu n lý m ng lư i k t c u h t ng đô th . Đi u 2. Đ án đư c phê duy t đư c xem như m t tài li u "khung" v i nh ng m c tiêu, nh ng đ nh hư ng và phương hư ng phát tri n l n, các cơ ch , chính sách và các gi i pháp t ch c th c hi n; làm cơ s cho vi c l p Đ án đi u ch nh, m r ng đ a gi i Thành ph , quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch xây d ng chung, quy ho ch chi ti t xây d ng, quy ho ch và k ho ch s d ng đ t, các quy ho ch ngành khác, k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm và đ xu t các chương trình phát tri n cũng như các d án đ u tư c th trên đ a bàn Thành ph theo tinh th n phát tri n thành ph Nam Đ nh tr thành Trung tâm kinh t , văn hóa, xã h i c a Vùng Nam đ ng b ng sông H ng. Đi u 3. Giao y ban nhân dân t nh Nam Đ nh ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch đ o vi c l p và trình duy t theo quy đ nh: - Đi u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Nam Đ nh phù h p v i m c tiêu phát tri n thành ph Nam Đ nh. - L p đ án đi u ch nh, m r ng đ a gi i hành chính thành ph Nam Đ nh phù h p v i t ng giai đo n phát tri n, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. - L p quy ho ch, k ho ch s d ng đ t; quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam Đ nh. - L p quy ho ch xây d ng chi ti t và các quy ho ch ngành quan tr ng khác trên đ a bàn thành ph Nam Đ nh. - Nghiên c u ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành các cơ ch , chính sách c th nh m huy đ ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút đ u tư... đ đ m b o vi c th c hi n t t nh ng m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n thành ph Nam Đ nh nêu trong Đ án. Đi u 4. Giao các B , ngành liên quan ph i h p và h tr y ban nhân dân t nh Nam Đ nh và thành ph Nam Đ nh trong vi c nghiên c u l p, đi u ch nh, b sung các đ án, quy ho ch, k ho ch và các cơ ch , chính sách nói trên; đ y nhanh vi c đ u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng đã đư c quy t đ nh đ u tư trên đ a bàn Thành ph . Nghiên c u, xem xét đi u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch đ u tư các công trình, d án liên quan d ki n s đư c đ u tư trên đ a bàn thành ph Nam Đ nh. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch ñy ban nhân dân t nh Nam Đ nh ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh vùng đ ng b ng sông H ng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng;
 10. - Văn phòng Ch t ch nư c; Phan Văn Kh i - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐP (5b). Hoà (3 b n). Ph l c: DANH M C CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U Đ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s :109/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC D ÁN V K T C U H T NG 1. Nâng c p, m r ng Qu c l 21, t thành ph Nam Đ nh - Th nh Long, dài kho ng 60 km. 2. Xây d ng tuy n đư ng s t t ga Trình Xuyên - c ng Nam Đ nh, dài kho ng 15 km. 3. Nâng c p các tr c giao thông chính thành ph Nam Đ nh, dài kho ng 90 km. 4. Xây d ng c u qua sông Đào (phía B c Thành ph ) H30-XB80. 5. Nâng c p c ng sông Nam Đ nh, dài kho ng 800 m. 6. Kè đê sông Đào, dài kho ng 6 km. 7. Khu đô th m i M Trung (M L c). 8. Khu đô th m i Th ng Nh t. 3 9. Xây d ng nhà máy x lý nư c th i công su t 50.000 m /ngày đêm. 10. Nâng c p và xây d ng m i h th ng c p nư c c a Thành ph . 11. Nâng c p, m r ng Nhà máy ch bi n rác th i công su t 300 t n/ca. 12. C i t o lư i đi n Thành ph . II. CÁC D ÁN V CÔNG NGHI P 1. Nâng c p, m r ng Nhà máy s n xu t đ u ng (nư c gi i khát, bia). 2. Xây d ng m i Nhà máy ch bi n hoa qu (cà chua, dưa chu t…). 3. Nâng c p, m r ng Nhà máy s n xu t th t đông l nh xu t kh u.
 11. 4. Nâng c p, m r ng Nhà máy ch bi n thu h i s n xu t kh u (tôm, cua, ngao…). 5. Nâng c p, hi n đ i hoá các nhà máy d t. 6. Nâng c p, m r ng các cơ s may. 7. Xây d ng h t ng khu công nghi p M Trung, M L c. 8. Xây d ng h t ng c m công nghi p An Xá. 9. Xây d ng Trung tâm công ngh thông tin. 10. Xây d ng Nhà máy cơ khí s n xu t các lo i máy nông nghi p lo i v a. 11. Nâng c p, hi n đ i hóa s n xu t Nhà máy đóng tàu Nam Hà và Công ty c ph n đóng tàu sông Đào. III. CÁC D ÁN V NÔNG NGHI P 1. Xây d ng Trung tâm s n xu t gi ng cây, gi ng con. 2. Xây d ng Khu s n xu t rau s ch. 3. Xây d ng H th ng chăn nuôi công nghi p. IV. CÁC D ÁN V D CH V 1. D án phát huy nh ng giá tr văn hóa di tích l ch s và xây d ng các h t ng phát tri n du l ch - văn hóa th i Tr n. 2. Xây d ng Trung tâm thương m i - h i ch - tri n lãm quy mô vùng. 3. Xây d ng Khách s n qu c t , tiêu chu n 4 sao tr lên. 4. Xây d ng Khu du l ch tâm linh Ph Gi y, t i V B n. 5. Xây d ng H th ng ch , siêu th . 6. Xây d ng H th ng nghĩa trang, lò thiêu. 7. Xây d ng H th ng các công trình vui chơi gi i trí (công viên nư c, các công viên m i). 8. Xây d ng Trư ng đua. V. CÁC D ÁN V LĨNH V C XÃ H I 1. Xây d ng cơ s v t ch t và nâng c p Trư ng Cao đ ng Sư ph m Nam Đ nh thành Trư ng Đ i h c Sư ph m. 2. Xây d ng cơ s v t ch t và nâng c p Trư ng Cao đ ng Kinh t - K thu t lên b c đ i h c. 3. Tăng cư ng cơ s v t ch t cho Trư ng Đ i h c Lương Th Vinh. 4. Tăng cư ng cơ s v t ch t cho Trư ng Đ i h c Đi u Dư ng.
 12. 5. Thành l p Phân hi u Đ i h c T ng h p VINASHIN. 6. Xây d ng Trung tâm hư ng nghi p đào t o ngh c p vùng. 7. Xây d ng Khu liên h p th thao và Trung tâm t p hu n c p vùng. 8. Xây d ng Bênh vi n khu v c 700 giư ng. 9. Xây d ng B nh vi n ph s n quy mô vùng. 10. Xây d ng các trư ng chu n qu c gia (ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông). 11. C i t o công viên T c M c. 12. Xây d ng Trung tâm k thu t phát thanh - truy n hình và chuy n ti p VTV3. _____________________________ * Ghi chú: V v trí, quy mô di n tích chi m đ t và t ng m c đ u tư c a các d án nêu trên s đư c tính toán, l a ch n và xác đ nh c th trong giai đo n l p và trình duy t d án đ u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân đ i, huy đ ng v n đ u tư c a t ng th i kỳ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản