Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 109/2006/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VÙNG, CƠ S AN TOÀN DNCH B NH NG V T TRÊN NA BÀN THÀNH PH GIAI O N 2006 – 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph v Quy đ nh chi ti t thi hành pháp l nh v sinh an toàn th c ph m; Căn c Quy t đ nh s 96/2002/QĐ-UB ngày 27 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c Phê duy t chương trình m c tiêu phát tri n bò s a trên đ a bàn thành ph giai đo n 2002-2005; Căn c Văn b n s 7509/UB-CNN ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t Chương trình công tác thú y ph c v phát tri n bò s a và xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t trên đ a bàn thành ph ; Căn c chương trình chuy n đ i cơ c u kinh t nông nghi p và k ho ch phát tri n s n xu t nông nghi p thành ph giai đo n 2006 - 2010; Xét Công văn s 877/SNN-KHTC ngày 07 tháng 7 năm 1006 c a S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c phê duy t Chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t giai đo n 2006 - 2010 trên đ a bàn thành ph , QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t giai o n 2006 - 2010 trên a bàn thành ph như sau : 1. Tên chương trình : Chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t giai o n 2006 - 2010. 2. M c tiêu chương trình : - n năm 2010: + Hình thành vùng an toàn d ch b nh, không s d ng vacine l m m long móng, d ch t heo t i 2 xã phía B c huy n C Chi g m xã Ph m Văn C i và xã An Phú.
  2. + 10 xã thu c vùng m xung quanh 2 xã trên bao g m các xã : Phú M Hưng, An Nhơn Tây, Nhu n c, Trung L p Thư ng, Phư c Hi p, Trung An, Phư c Vĩnh An, Th tr n C Chi, Tân Th nh Tây và Phú Hòa ông, v n còn s d ng vacine l m m long móng, d ch t heo và có 02 cơ s gi t m tiêu th ngu n gia súc a phương xây d ng t i xã An Nhơn Tây, xã Phú Hòa ông theo l trình c a Quy t nh s 31/2005/Q -UBND ngày 17 tháng 02 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph , ngoài ra còn có 01 cơ s gi t m công nghi p thu c T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn gi i quy t tiêu th ngu n gia súc t i các cơ s chăn nuôi t p trung v tinh trên a bàn thành ph . - n năm 2008 : + Xây d ng thành công vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t i v i b nh l m m long móng, d ch t heo trên a bàn thành ph ư c C c Thú y công nh n, nh m ph c v xu t khNu ng v t, s n phNm ng v t và tiêu th trong nư c n năm 2010 : hình thành ư c m t s vùng cơ s s ch b nh không s d ng vacine l m m long móng, d ch t heo. + Phát tri n chăn nuôi gia súc an toàn d ch b nh và m b o môi trư ng sinh thái nh m t o con gi ng ch t lư ng cao cung c p gi ng và s n phNm chăn nuôi an toàn cho thành ph , khu v c và các t nh. - Năm 2006 : + Kh ng ch không x y ra d ch b nh trên di n r ng, t i h , cơ s chăn nuôi c bi t i v i b nh d ch t heo, l m m long móng. + Hình thành các cơ s an toàn d ch b nh v i 2 b nh cơ b n : b nh d ch t heo và l m m long móng, ư c C c Thú y công nh n : • i v i 4 qu n - huy n chăn nuôi tr ng i m (C Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và qu n 12) xây d ng thành công ít nh t 1 xã - phư ng, 3 cơ s chăn nuôi t p trung ư c công nh n cơ s an toàn d ch b nh. • i v i các qu n-huy n còn l i (qu n 2, qu n 9, qu n Th c, qu n Bình Tân, huy n Nhà Bè, huy n C n Gi ) xây d ng thành công ít nh t 1 xã phư ng ho c 1 cơ s chăn nuôi an toàn d ch b nh. • i v i các qu n n i thành, qu n ven m b o qu n lý ư c àn chó, mèo nuôi t i nơi ăng ký, xây d ng cơ s chăn nuôi an toàn b nh d i (nuôi có ăng ký và ki m soát t t vi c di chuy n chó, mèo trong khu v c ăng ký k c vùng m). 3. Nhi m v : ưa chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t vào chương trình công tác c a các qu n - huy n. Ban hành tiêu chí xây d ng và xét công nh n vùng, an toàn b nh d i.
  3. m b o an toàn d ch t cho àn gia súc c a thành ph ; khi gia súc có phát sinh d ch b nh s nhanh chóng kh ng ch , bao vây, d p t t, h n ch th p nh t thi t h i kinh t cho ngư i chăn nuôi. Ph i h p các t nh trong khu v c nâng cao ý th c t giác tham gia th c hi n công tác phòng, ch ng d ch b nh trên àn gia súc c a các h , cơ s chăn nuôi gia súc; hình thành khu cách ly ki m d ch ng v t, quy nh tuy n ư ng v n chuy n gia súc gia c m n nơi gi t m ; quy ho ch chăn nuôi gia súc, gia c m. Tuyên truy n, v n ng nâng cao hi u qu ho t ng h th ng thông tin giám sát d ch b nh n t ng h , cơ s chăn nuôi, t p, khu ph , phư ng xã n tr m thú y qu n - huy n. Th c hi n phương châm “Phát hi n nhanh, x lý g n, khoanh vùng bao vây d p d ch”. Vi c tiêu h y gia súc m c b nh t i h , cơ s chăn nuôi th c hi n theo Quy t nh s 38/2006/Q -BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. T ch c th c hi n công tác tiêm phòng i trà vacine phòng ch ng d ch b nh cho àn gia súc t 100% di n tiêm, t i thi u t trên 80% t ng àn ki m tra. Ban ch o phòng, ch ng d ch cúm gia c m H5N1 và L m m long móng các qu n, huy n tăng cư ng công tác ki m tra, t ch c sinh ho t và duy trì ch báo cáo theo nh kỳ cho Ban ch o phòng ch ng d ch thành ph . 4. Th i gian th c hi n : Năm 2006 - 2010. 5. Kinh phí u tư : 9.760,00 tri u ng - Năm 2006 : 2.125,65 “ - Năm 2007 : 1.864,40 “ - Năm 2008 : 1.927,66 “ - Năm 2009 : 1.862,00 “ - Năm 2010 : 1.980,40 “ Ngu n kinh phí u tư : t 10% phí, l phí và thu ph t vi ph m hành chính c a Chi c c Thú y ph i n p ngân sách hàng năm. 6. T ch c th c hi n : - Ch o : Ban Ch o xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t thành ph (theo Quy t nh s 723/Q -UB ngày 28 tháng 02 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ). - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. - ơn v th c hi n : Chi C c Thú y.
  4. i u 2. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các s ngành, các a phương và ơn v liên quan t ch c th c hi n Chương trình xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t trên a bàn thành ph giai o n 2006 - 2010. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, các s ban ngành liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có chăn nuôi bò s a trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Như i u 4; - TTUB : CT, PCT/TT, TM; - Ban Ch o NN-NT thành ph ; - VPH -UB : PVP/KT; - Tæ CNN, TM; - Lưu:VT, (CNN/ ) H. Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản