intTypePromotion=3

Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
10
download

Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 109/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH XÂY D NG VÀ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA GIAI O N 2007 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007 - 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính và Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng -H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN,
  2. Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). QUY CH XÂY D NG VÀ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA GIAI O N 2007 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) Chương I: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng Quy ch này quy nh vi c xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia trong giai o n 2007 - 2010 (sau ây g i t t là “Chương trình xúc ti n u tư qu c gia''). Quy ch này áp d ng i v i các án - chương trình xúc ti n u tư c a các B , ngành qu n lý u tư, s n xu t và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là '' y ban nhân dân c p t nh''); gi i h n trong lĩnh v c u tư tr c ti p nư c ngoài vào Vi t Nam, u tư tr c ti p t Vi t Nam ra nư c ngoài và u tư trong nư c. i u 2. Gi i thích t ng 1. ''Chương trình xúc ti n u tư qu c gia'' là chương trình xúc ti n u tư ư c xây d ng trên cơ s nh hư ng thu hút và khuy n khích u tư th ng nh t trên toàn qu c, phù h p v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006 - 2010 c a c nư c, quy ho ch phát tri n các ngành kinh t - k thu t, cũng như m c tiêu, n i dung, yêu c u quy nh t i Quy ch này và ư c Nhà nư c h tr kinh phí th c hi n. 2. ''Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư'' là các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh ư c giao ch trì th c hi n các án - chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm ã ư c phê duy t. 3. ''H i ng thNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia'' là cơ quan giúp B trư ng B K ho ch và u tư trong vi c t ng h p các án - chương trình xúc ti n u tư c a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh; t ch c thNm tra, i u ch nh và t ng h p các án - chương trình thành Chương trình xúc ti n u tư qu c gia. i u 3. M c tiêu và n i dung Chương trình xúc ti n u tư qu c gia 1. M c tiêu c a Chương trình xúc ti n u tư qu c gia là tăng cư ng qu n lý và nâng cao hi u qu ho t ng xúc ti n u tư, g n k t ho t ng xúc ti n u tư c a các B , ngành và a phương trên c nư c trong m t chương trình t ng th th ng nh t; g n k t v i ho t ng xúc ti n thương m i, du l ch và lĩnh v c liên quan khác. 2. N i dung cơ b n c a Chương trình xúc ti n u tư qu c gia: a) T o d ng, qu ng bá hình nh Vi t Nam; thông tin, tuyên truy n v môi trư ng u tư, ch trương và chính sách pháp lu t v u tư, hi u qu u tư t i Vi t Nam;
  3. b) Xây d ng, duy trì cơ s d li u c a m t s ngành, lĩnh v c, s n phNm tr ng i m c n thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài; c) Thu th p d li u, nghiên c u xây d ng Danh m c d án tr ng i m qu c gia kêu g i u tư tr c ti p nư c ngoài phù h p chi n lư c và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i t ng th i kỳ, quy ho ch phát tri n ngành kinh t - k thu t; d) Nâng c p, duy trì ho t ng có hi u qu website gi i thi u u tư, c bi t là u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam, k t n i v i các a ch website có uy tín trên th gi i và các a ch website c a các B , ngành, a phương trong nư c; ) H p tác v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c nghiên c u, l a ch n i tác và a bàn u tư ti m năng nh m tăng cư ng thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài vào Vi t Nam và thúc Ny u tư t Vi t Nam ra nư c ngoài; e) ào t o nâng cao năng l c và k năng xúc ti n u tư cho các cơ quan qu n lý nhà nư c và doanh nghi p; g) T ch c các chương trình v n ng xúc ti n u tư t i các a bàn tr ng i m nư c ngoài, các h i ngh , h i th o xúc ti n u tư trong nư c, nh m thu hút u tư vào các ngành, lĩnh v c, vùng kinh t tr ng i m, cũng như khuy n khích u tư t Vi t Nam ra nư c ngoài; h) H tr , tư v n pháp lý, xúc ti n, qu ng bá vi c tri n khai các d án có quy mô l n, có nh hư ng quan tr ng n phát tri n kinh t - xã h i c a vùng, mi n và t nư c; i) T ch c, tham gia h i ch , tri n lãm trong nư c và ngoài nư c nh m gi i thi u môi trư ng u tư và k t qu ho t ng u tư t i Vi t Nam; k) Các ho t ng xúc ti n u tư khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Chương II: XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA i u 4. án chương trình xúc ti n u tư 1. Các B , ngành qu n lý u tư, s n xu t và y ban nhân dân c p t nh xây d ng án - chương trình xúc ti n u tư do B , ngành và a phương mình ch trì t ch c th c hi n (theo m u do B K ho ch và u tư quy nh) g i B K ho ch và u tư t ng h p, xây d ng thành Chương trình xúc ti n u tư qu c gia. 2. án - chương trình xúc ti n u tư ph i có n i dung phù h p v i quy nh t i i u 3 Quy ch này và áp ng các yêu c u sau ây: - Phù h p v i Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, thành ph và quy ho ch phát tri n ngành kinh t - k thu t ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; - Có tác ng l n n vi c thu hút u tư vào các lĩnh v c ho c vùng lãnh th ang c n khai thác ngu n l c th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c theo t ng th i kỳ; - Phù h p v i nh hư ng c a Chính ph v thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài vào Vi t Nam và khuy n khích u tư tr c ti p t Vi t Nam ra nư c ngoài trong t ng th i kỳ; - Kh thi và h p lý trên các phương di n: phương th c tri n khai; th i gian, ti n tri n khai; ngu n l c v con ngư i, tài chính và cơ s v t ch t k thu t;
  4. - K t h p và th ng nh t ho t ng xúc ti n u tư do các B , ngành ho c a phương liên quan t ch c. án - chương trình xúc ti n u tư c a y ban nhân dân c p t nh c n ư c l ng ghép, th ng nh t v i ho t ng xúc ti n u tư c a các cơ quan liên quan trên a bàn (S K ho ch và u tư, S Thương m i và Du l ch, Trung tâm Xúc ti n u tư (Trung tâm Xúc ti n thương m i - du l ch), Ban Qu n lý các khu công nghi p, Khu kinh t , Khu thương m i t do, Khu công ngh cao…). 3. án - chương trình xúc ti n u tư c a năm k ho ch ư c g i t i B K ho ch và u tư trư c ngày 01 tháng 7 c a năm trư c năm k ho ch. 4. Trư ng h p xét th y án - chương trình xúc ti n u tư c n ư c s a i, b sung cho phù h p v i m c tiêu, n i dung, yêu c u quy nh t i i u 3, i u 4 Quy ch này, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n cho Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư trong th i h n không quá 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c án. Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư ph i hoàn thành vi c s a i, b sung án và g i l i B K ho ch và u tư trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c thông báo c a B K ho ch và u tư. i u 5. Th m tra và phê duy t án - chương trình xúc ti n u tư 1. N i dung thNm tra: -M c áp ng c a án - chương trình xúc ti n u tư v i m c tiêu, n i dung và yêu c u quy nh t i i u 3, i u 4 Quy ch này; - L i ích và s c n thi t c a án trong vi c thu hút u tư vào các lĩnh v c ho c các vùng ang c n khai thác ngu n l c th c hi n chi n lư c phát tri n; - Kh năng k t h p, l ng ghép v i các án chương trình xúc ti n khác; - Tính h p lý v s d ng kinh phí, ngu n l c và cơ s v t ch t k thu t khác. 2. Th tư ng Chính ph y quy n B trư ng B K ho ch và u tư, căn c quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý ho t ng xúc ti n u tư, các quy nh t i Quy ch này và ý ki n thNm tra c a H i ng thNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, phê duy t và giám sát vi c th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm. i u 6. H i ng th m tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia 1. H i ng thNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia bao g m các thành viên là i di n có thNm quy n c a B Tài chính, B Thương m i, B Ngo i giao, T ng c c Du l ch, do m t Th trư ng B K ho ch và u tư làm Ch t ch H i ng. Trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng có th m i i di n các cơ quan, t ch c ho c chuyên gia tham v n ý ki n. 2. H i ng thNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia có trách nhi m t ng h p các án - chương trình xúc ti n u tư do các B , ngành, y ban nhân dân xây d ng; t ch c thNm tra, i u ch nh và t ng h p thành Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, trình B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, phê duy t Chương trình. 3. Th tư ng Chính ph y quy n B trư ng B K ho ch và u tư ra quy t nh thành l p H i ng thNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia; ban hành Quy ch ho t ng và ch làm vi c c a H i ng thNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia. i u 7. Trình t , th t c th m tra
  5. 1. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày h t h n nh n án - chương trình xúc ti n u tư h p l , B K ho ch và u tư t ng h p các án - chương trình thành d th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia và g i các thành viên H i ng thNm tra. 2. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c d th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, các thành viên H i ng g i ý ki n thNm tra c a mình n Ch t ch H i ng thNm tra. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày h t h n nh n án - chương trình, H i ng thNm tra t ch c h p thNm tra và có k t lu n thNm tra d th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm báo cáo B trư ng B K ho ch và u tư. 4. Trong th ih n 10 ngày làm vi c, k t ngày có k t lu n thNm tra d th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, B trư ng B K ho ch và u tư phê duy t Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm trên cơ s báo cáo và k t lu n thNm tra c a Ch t ch H i ng thNm tra. 5. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t khi Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm ư c phê duy t, B K ho ch và u tư công b trên website c a B ; ng th i, thông báo b ng văn b n cho các cơ quan liên quan v n i dung c a Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm ã ư c phê duy t, trong ó quy nh rõ m c tiêu, cơ quan (B , ngành, y ban nhân dân c p t nh) ch trì t ch c th c hi n;, m c kinh phí ư c h tr ; ti n tri n khai th c hi n; a i m tri n khai; cơ quan ph i h p và các yêu c u c n thi t khác i v i t ng án - chương trình thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia. i v i các án - chương trình xúc ti n u tư không t yêu c u ưa vào Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm, B K ho ch và u tư thông báo cho cơ quan ch trì xúc ti n u tư liên quan b ng văn b n và nêu rõ lý do; ng sao g i các cơ quan liên quan. Chương III: TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA i u 8. Tri n khai th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia 1. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m qu n lý, theo dõi và t ng h p vi c th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia. Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư ch u trách nhi m th c hi n các án - chương trình xúc ti n u tư ư c phê duy t trên cơ s thông báo c a B K ho ch và u tư. 2. Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư ch ng t ch c tri n khai th c hi n chương trình theo úng m c tiêu, n i dung, ti n quy nh t i Quy t nh phê duy t Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm và ch u trách nhi m v các ho t ng c a mình. 3. Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư giao m t ơn v tr c thu c có ch c năng xúc ti n u tư, làm u m i th c hi n n i dung c a các án - chương trình xúc ti n u tư, trong trư ng h p c n thi t, m i các cơ quan liên quan tham gia th c hi n các án - chương trình xúc ti n u tư do mình ch trì. 4. i v i án - chương trình xúc ti n u tư có nhi u cơ quan tham gia, Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư có trách nhi m ph i h p và phân công các cơ quan tham gia th c hi n t ng n i dung c a án - chương trình.
  6. 5. Cơ quan tham gia chương trình có trách nhi m th c hi n n i dung ư c phân công theo úng m c tiêu, yêu c u, ti n quy nh; báo cáo k t qu th c hi n và quy t toán kinh phí th c hi n n i dung ư c phân công v i Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư. i u 9. i u ch nh và ch m d t án - chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia 1. Trư ng h p các Cơ quan ch chương trình xúc ti n u tư có yêu c u i u ch nh, thay i n i dung ho c ch m d t án - chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm ã ư c phê duy t, Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư có văn b n ngh H i ng thNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, gi i thích rõ lý do và ki n ngh phương án i u ch nh. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư, H i ng thNm tra báo cáo B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, thay i n i dung ho c ch m d t án - chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia. Trư ng h p phát hi n Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư có sai ph m trong vi c th c hi n m c tiêu, n i dung ti n c a án - chương trình ho c xét th y n i dung c a án - chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia không còn phù h p, H i ng thNm tra ngh B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, quy t nh vi c ch m d t án - chương trình. B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n t i Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư, B Tài chính và các cơ quan liên quan v vi c i u ch nh ho c ch m d t th c hi n án - chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia. 2. Trư ng h p xét th y c n thay i n i dung các án - chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia cho phù h p yêu c u, tình hình c th , sau khi trao i v i cơ quan ch trì, H i ng thNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia trình B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, quy t nh và thông báo cho các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh bi t, th c hi n. 3. Trư ng h p không th c hi n ư c ho c không hoàn thành án - chương trình xúc ti n u tư trong năm k ho ch, Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư có trách nhi m báo cáo H i ng thNm tra và ki n ngh phương án x lý. B trư ng B K ho ch và u tư quy t nh phương án x lý c th trên cơ s ki n ngh c a H i ng thNm tra. 4. Vi c i u ch nh, thay i n i dung các án - chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia nêu t i kho n 1, kho n 2 i u này do B trư ng B K ho ch và u tư tr c ti p quy t nh n u m c kinh phí h tr c a chương trình không thay i so v i m c kinh phí h tr ã ư c duy t ho c ch tăng thêm dư i m t t ng Vi t Nam; trư ng h p m c kinh phí h tr b sung tăng trên m tt ng Vi t Nam thì ph i báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi quy t nh. i u 10. Báo cáo th c hi n chương trình xúc ti n u tư 1.Trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm, Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư g i báo cáo tình hình ánh giá k t qu và các ki n ngh liên quan n vi c th c hi n các án - chương trình xúc ti n u tư ã ư c thông báo trong năm k ho ch t i H i ng thNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia và B K ho ch và u tư.
  7. i v i các án - chương trình hoàn thành sau ngày 15 tháng 11 hàng năm, Cơ quan ch trì chương trình g i b o cáo ánh giá k t qu th c hi n n B K ho ch và u tư sau 15 ngày, k t ngày hoàn thành án - chương trình. 2. H i ng thNm tra không xem xét, x lý ti p các án - chương trình xúc ti n u tư c a các cơ quan, ch chương trình không có báo cáo tình hình th c hi n Chương trình xúc ti n u tư c a năm trư c năm k ho ch. 3. Trư c ngày 30 tháng 12 hàng năm, B K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm; ng g i B Tài chính và các cơ quan liên quan. i u 11. H tr kinh phí th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia 1. Kinh phí h tr th c hi n các chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm do Nhà nư c c p t Qu H tr ư c thành l p t i Quy t nh s 195/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và ư c b trí trong k ho ch ngân sách hàng năm. 2. Căn c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm ư c phê duy t, B K ho ch và u tư l p d toán ngân sách Chương trình xúc ti n u tư qu c gia B Tài chính t ng h p k ho ch ngân sách, báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t, b sung Qu nêu t i kho n 1 i u này. B Tài chính thông báo t i B K ho ch và u tư t ng m c kinh phí dành cho Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm B K ho ch và u tư giao cho các cơ quan ch trì th c hi n chương trình xúc ti n u tư. 3. Giao B Tài chính cùng B K ho ch và u tư quy nh c th m c h tr iv i t ng n i dung ho t ng xúc ti n u tư quy nh t i i u 3 Quy ch này. 4. Cơ quan ch trì th c hi n chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia ch u trách nhi m v vi c s d ng kinh phí ư c c p, m b o s d ng kinh phí ti t ki m, có hi u qu và ch u trách nhi m v n i dung các kho n thu, chi theo quy nh c a ch tài chính hi n hành. 5. Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư có trách nhi m quy t toán toàn b các kho n thu, chi c a các án - chương trình thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và hư ng d n c a B Tài chính. 6. B Tài chính hư ng d n c th th t c c p kinh phí và quy t toán th c hi n chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm. Chương IV: T CH C TH C HI N VÀ X LÝ VI PH M i u 12. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia 1. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia; b o m Chương trình xúc ti n u tư qu c gia ư c th c hi n theo úng yêu c u, m c tiêu, n i dung, ti n , có hi u qu và theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Cơ quan ch trì th c hi n chương trình xúc ti n u tư có trách nhi m cung c p y tài li u, thông tin liên quan n chương trình xúc ti n u tư do mình ch trì và t o i u ki n thu n l i cho vi c ki m tra, giám sát chương trình. i u 13. X lý vi ph m
  8. Các t ch c và cá nhân có hành vi vi ph m Quy ch này, tùy theo m c , b x lý theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 14. T ch c th c hi n 1. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy ch này. B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007 - 2010. 2. Các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh, ngoài nhi m v th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia quy nh t i Quy ch này, ư c t ch c th c hi n các ho t ng xúc ti n u tư khác không thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành và nhu c u c a B , ngành, a phương. 3. B K ho ch và u tư t ng h p các v n phát sinh trong quá trình th c hi n, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c s a i, b sung Quy ch ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản