Quyết định số 1090/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 1090/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1090/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1090/2003/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1090/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1090/2003/Q - NHNN NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH V VI C M VÀ CH M D T HO T NG S GIAO DNCH, CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DNCH C A NGÂN HÀNG LIÊN DOANH T I VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t ngân hàng Nhà nư c s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c vào Ngh nh s 86/2002/ N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh Chính ph s 13/1999/N -CP ngày 17/3/1999 v t ch c, ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài, văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V các ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c m và ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng giao d ch c a ngân hàng liên doanh t i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) các ngân hàng liên doanh t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
  2. QUY NNH V VI C M VÀ CH M D T HO T NG S GIAO DNCH, CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DNCH C A NGÂN HÀNG LIÊN DOANH T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1090/2003/Q -NHNN ngày 17 tháng 9 năm 2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ngân hàng liên doanh th c hi n vi c m và ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, phòng giao d ch theo Quy nh này. i u 2. Trong Quy nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ngân hàng liên doanh là ngân hàng ư c thành l p b ng v n góp c a Bên Vi t Nam (g m m t ho c nhi u ngân hàng Vi t Nam) và Bên nư c ngoài (g m m t ho c nhi u ngân hàng nư c ngoài) trên cơ s h p ng liên doanh. Ngân hàng liên doanh là m t pháp nhân Vi t Nam, có tr s chính t i Vi t Nam, ho t ng theo Gi y phép thành l p và ho t ng và theo các quy nh liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. 2. S giao d ch c a ngân hàng liên doanh là ơn v ph thu c, có con d u, có nhi m v th c hi n m t ph n các ho t ng c a ngân hàng liên doanh và m t s ch c năng có liên quan n các chi nhánh theo u quy n c a ngân hàng liên doanh. 3. Chi nhánh c a ngân hàng liên doanh là ơn v ph thu c, có con d u, có nhi m v th c hi n m t ph n các ho t ng c a ngân hàng liên doanh theo u quy n c a ngân hàng liên doanh. 4. Phòng giao d ch là m t b ph n thu c cơ c u t ch c c a s giao d ch, chi nhánh ngân hàng liên doanh, có con d u riêng, ho t ng ch y u là huy ng v n và cho vay trên a bàn, và th c hi n m t s nghi p v ngân hàng khác theo u quy n c a s giao d ch chi nhánh. i u 3. Ngân hàng liên doanh ư c m và ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh sau khi ư c s ch p thu n b ng văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2: M S GIAO DNCH, CHI NHÁNH i u 4. Ngân hàng liên doanh ư c: a) M s giao d ch t i t nh, thành ph nơi t tr s chính; b) M chi nhánh t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương k c nơi t tr s chính; i u 5. Ngân hàng liên doanh ư c Ngân hàng nhà nư c xem xét cho m s giao d ch, chi nhánh khi có các i u ki n sau ây:
  3. 1. Có th i gian ho t ng t i thi u là 3 năm k t ngày i vào ho t ng. 2. Có v n i u l t i thi u b ng v n pháp nh theo quy nh c a Chính ph . 3. Ho t ng kinh doanh có lãi trong 2 năm g n nh t. T l n quá h n t i th i i m cu i quý trư c dư i 5%. 4. B máy qu n tr , i u hành và h th ng ki m tra n i b ho t ng có hi u qu . 5. H th ng thông tin áp ng yêu c u qu n lý. 6. Không vi ph m các quy nh v b o m an toàn trong ho t ng ngân hàng: a) Nh ng trư ng h p không ư c cho vay; b) H n ch tín d ng; c) Gi i h n cho vay, b o lãnh; d) Gi i h n góp v n, mua c ph n; )T l m b o an toàn; e) D phòng r i ro. 7. Không vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t. i u 6. H sơ ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh, g m: 1. Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c u quy n g i Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ngh ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh (trong trư ng h p u quy n ph i có văn b n u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr ), trong ó ph i nêu tóm t t: s c n thi t v ho t ng c a ngân hàng trên a bàn; tên g i; nơi d nh m ; n i dung và ph m vi ho t ng; ng th i cam k t có i u ki n theo quy nh m s giao d ch, chi nhánh. 2. Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c m s giao d ch, chi nhánh. 3. án m s giao d ch, chi nhánh c n có các n i dung sau: s c n thi t ho t ng ngân hàng trên i bàn; nghiên c u th trư ng trên a bàn; d ki n t ch c b máy; n i dung và ph m vi ho t ng; k ho ch ho t ng trong 3 năm u. 4. B n g c (ho c b n sao ư c công ch ng) báo cáo tài chính c a ngân hàng liên doanh, báo cáo ki m toán c a t ch c ki m toán c l p trong 2 năm g n nh t, báo cáo vi c th c hi n các t l an toàn c a ngân hàng liên doanh cu i quý g n nh t. 5. Văn b n U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi ngân hàng liên doanh d nh m s giao d ch, chi nhánh ch p thu n cho ngân hàng liên doanh ư c t tr s .
  4. i u 7. Trình t và th t c ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh. 1. Ngân hàng liên doanh g i văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr , án m s giao d ch, chi nhánh và các báo cáo như nêu t i kho n 1, kho n 3 và kho n 4 i u 6 Quy nh này cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi d nh m s giao d ch, chi nhánh. 2. Trong vòng 7 ngày làm vi c k t ngày nh n các văn b n nêu t i kho n 1 i u này, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph có ý ki n b ng văn b n v s c n thi t c a ho t ng ngân hàng trên a bàn g i ngân hàng liên doanh 01 b n và Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng) 01 b n. 3. Sau khi nh n ư c văn b n c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , ngân hàng liên doanh g i h sơ xin m s giao d ch, chi nhánh theo quy nh t i i u 6 Quy nh này cho Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng). 4. Trong vòng 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c b h sơ y và h p l c a ngân hàng liên doanh, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và cho ý ki n b ng văn b n ch p thu n hay không ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh, trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do. i u 8. 1. Trong th i h n 6 tháng k t ngày ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n cho m s giao d ch, chi nhánh, ngân hàng liên doanh ph i hoàn t t các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t ưa s giao d ch, chi nhánh vào ho t ng. Trư ng h p không khai trương ho t ng trong th i h n nêu trên, ngân hàng liên doanh ph i có văn b n gi i trình g i Ngân hàng Nhà nư c và xin gia h n th i h n khai trương ho t ng. Ngân hàng Nhà nư c có th xem xét cho gia h n th i h n khai trương ho t ng, t i a là 6 tháng. 2. Trư c khi s giao d ch, chi nhánh khai trương ho t ng, ngân hàng liên doanh ph i th c hi n vi c ăng ký kinh doanh, ăng báo trung ương và a phương theo quy nh c a pháp lu t; thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi t tr s và th i gian b t u ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh; g i Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng) văn b n xác nh n quy n s d ng h p pháp tr s s giao d ch, chi nhánh, b n sao (có công ch ng) gi y ăng ký kinh doanh, các s báo thông báo vi c m s giao d ch, chi nhánh. 3. H t th i h n khai trư ng ho t ng (bao g m c th i h n gia h n), n u s giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh không khai trương ho t ng thì văn b n ch p thu n cho m s giao d ch, chi nhánh h t giá tr . 4. Th i gian ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh b ng th i h n ho t ng còn l i c a ngân hàng liên doanh. i u 9.
  5. 1. S giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh có trách nhi m n p các báo cáo nh kỳ cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi óng tr s theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v ch thông tin báo cáo. 2. Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c ph i h p v i Thanh tra Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph th c hi n thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t t ch c và ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh ngân hàng liên doanh, th c hi n x lý vi ph m ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CH M D T HO T NG S GIAO DNCH, CHI NHÁNH i u 10. S giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau: 1. ương nhiên ch m d t ho t ng. S giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh ương nhiên ch m d t ho t ng khi ngân hàng liên doanh ch m d t ho t ng. 2. T nguy n ch m d t ho t ng. 3. B t bu c ch m d t ho t ng. M c I: T NGUY N CH M D T HO T NG i u 11. 1. Trong th i h n 30 ngày trư c ngày d ki n ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, ngân hàng liên doanh g i Ngân hàng Nhà nư c h sơ xin ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh. 2. H sơ ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh g m: a. Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c u quy n v vi c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh (Trong trư ng h p u quy n, ph i có văn b n u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr ) trong ó nêu rõ lý do ch m d t, tên và a ch c a s giao d ch, chi nhánh xin ch m d t ho t ng, th i gian d ki n ch m d t ho t ng. b. Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh. c. Phương án x lý khi ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh trong ó nêu rõ th c tr ng v t ch c và ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh; trình t th t c thanh lý tài s n, k ho ch thu h i các tài s n và thanh toán các nghĩa v n ; k ho ch gi i quy t quy n l i ngư i lao ng và nh ng v n khác liên quan n trách nhi m c a s giao d ch, chi nhánh khi ch m d t ho t ng.
  6. i u 12. Trình t , th t c ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh: 1. Ngân hàng liên doanh g i văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr và phương án x lý khi ch m d t ho t nh s giao d ch, chi nhánh như nêu t i ti t a, c kho n 2 i u 11 Quy nh này cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi có s giao d ch, chi nhánh xin ch m d t ho t ng. 2. Trong vòng 7 ngày làm vi c k t ngày nh n các văn b n nêu t i kho n 1 i u này, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph có ý ki n b ng văn b n v tình hình ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh trên a bàn g i ngân hàng liên doanh 01 b n và Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng) 01 b n. 3. Sau khi nh n ư c văn b n c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , ngân hàng liên doanh g i h sơ xin ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh theo quy nh t i kho n 2 i u 11 Quy nh này cho Ngân hàng Nhà nư c (V Các Ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng). 4. Trong th i gian t i a 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ c a ngân hàng liên doanh, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có ý ki n b ng văn b n ch p thu n hay không ch p thu n vi c ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh. Trư ng h p không ch p thu n, Ngân hàng Nhà nư c có văn b n gi i thích rõ lý do. 5. Văn b n ch p thu n ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh ư c g i t i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c và U ban nhân dân t nh thành ph nơi s giao d ch, chi nhánh ch m d t ho t ng óng tr s ; cơ quan ăng ký kinh doanh, niêm y t công khai t i tr s chính c a ngân hàng liên doanh và tr s s giao d ch, chi nhánh ch m d t ho t ng; ăng báo trung ương và a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Trong th i gian 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, ngân hàng liên doanh ph i ch m d t hoàn toàn m i ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh; tr gi y ăng ký kinh doanh cho cơ quan ăng ký kinh doanh theo quy nh; n p l i con d u cho cơ quan công an c p gi y ch ng nh n ăng ký m u d u. i u 14. Ngân hàng liên doanh có s giao d ch, chi nhánh ch m d t ho t ng ch u toàn b trách nhi m v vi c ti p t c thanh toán các kho n ph i tr cho các ch n (n u còn), thanh lý tài s n, gi i quy t quy n l i cho ngư i lao ng và th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. M c II - B T BU C CH M D T HO T NG i u 15. Ngân hàng liên doanh b bu c ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh khi ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh vi ph m quy nh c a pháp lu t; i u 16.
  7. 1. Căn c vào k t qu thanh tra nêu t i kho n 2 i u 9 Quy nh này và ki n ngh c a Thanh tra, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c s ra văn b n yêu c u ngân hàng liên doanh ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh. 2. Văn b n yêu c u ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng liên doanh ư c g i t i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c và U ban Nhân dân t nh, thành ph nơi s giao d ch, chi nhánh ch m d t ho t ng óng tr s ; cơ quan ăng ký kinh doanh, niêm y t công khai t i tr s chính c a ngân hàng liên doanh và tr s s giao d ch, chi nhánh ch m d t ho t ng; ăng báo trung ương và a phương theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong vòng 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u ch m d t ho t ng, ngân hàng liên doanh ph i ng ng ngay m i ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh; tr gi y ăng ký kinh doanh cho cơ quan ăng ký kinh doanh theo quy nh; n p l i con d u cho cơ quan công an c p gi y ch ng nh n ăng ký m u d u. i u 17. Ngân hàng liên doanh có tr s giao d ch, chi nhánh b bu c ch m d t ho t ng ch u toàn b trách nhi m v vi c ti p t c thanh toán các kho n ph i tr cho các ch n (n u còn), thanh lý tài s n, gi i quy t quy n l i cho ngư i lao ng và th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: M VÀ CH M D T HO T NG PHÒNG GIAO DNCH C A S GIAO DNCH, CHI NHÁNH i u 18. 1. H i ng qu n tr ngân hàng liên doanh t quy nh i u ki n, trình t m phòng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a U ban nhân dân qu n (huy n, th xã) và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi ngân hàng liên doanh d nh m phòng giao d ch. 2. Trư c khi phòng giao d ch khai trương ho t ng, ngân hàng liên doanh ph i thông báo th i gian b t u ho t ng cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi m phòng giao d ch. 3. nh kỳ hàng quý, ngân hàng liên doanh báo cáo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi m phòng giao d ch v s lư ng phòng giao d ch trên a bàn. i u 19. H i ng qu n tr ngân hàng liên doanh t quy nh i u ki n, trình t , phương án x lý khi ch m d t ho t ng c a phòng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi có phòng giao d ch ch m d t ho t ng. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 20. Vi c s a i, b sung các i u trong Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản