Quyết định số 11/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 11/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/1999/QĐ-BCN về việc sửa đổi một số Điều tại Quyết định số 76/1998/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án chuyển Xí nghiệp Trừ mối-khử trùng thành Công ty cổ phần Trừ mối-Khử trùng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 76/1998/QĐ-BCN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHUYỂN XÍ NGHIỆP TRỪ MỐI-KHỬ TRÙNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRỪ MỐI-KHỬ TRÙNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 44/CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 76/1998/QĐ-BCN ngày 27 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng thành Công ty cổ phần Trừ mối-Khử trùng; Căn cứ Quyết định số 207/QĐ/BTC ngày 26 tháng 1 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang cổ phần 0h ngày 01 tháng 11 năm 1998 của Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng; Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (công văn số 62/CV-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Sửa đổi một số Điều tại Quyết định số 76/1998/QĐ-BCN ngày 27 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng (thuộc Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam) thành Công ty cổ phần Trừ mối-Khử trùng như sau : 1. Sửa đổi Điều 1 về xác định giá trịdoanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng (theo Quyết định số 207/QĐ/BTC ngày 26 tháng 01 năm 1999 của Bộ Tài chính về xác định giá trịdoanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần 0h ngày 01 tháng 11 năm 1998 của Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng) : - Giá trị thực tế của doanh nghiệp là : 1.895.213.326 đồng Việt Nam Trong đó :
  2. Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là : 1.895.213.326 đồng Việt Nam. 2. Sửa đổi Điều 3 về chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty cổ phần : - Hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực trừ mối, khử trùng (bao gồm khử trùng hàng hoáxuất nhập khẩu), - Xuất nhập khẩu các mặt hàng và trang thiết bị chuyên dùng để trừ mối, khử trùng, - Kinh doanh các ngành hàng khác phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Sửa đổi Điều 4 về vốn Điều lệ và cơ cấu sở hữu vốn của Công ty cổ phần Trừ mối-Khử trùng : a- Vốn Điều lệ là : 1.838.500.000 đồng b- Cơ cấu sở hữu vốn của Công ty cổ phần là : - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước là 30% vốn Điều lệ, ứng với 5.515 cổ phần, - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng là 42,4% vốn Điều lệ, ứng với 7.810 cổ phần; Trong đó : + Cổ phần mua ưu đãi là 4.727 cổ phần, + Cổ phần mua không ưu đãi là 3.083 cổ phần, - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam là 17,5% vốn Điều lệ, ứng với 3.210 cổ phần, - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác là 10,1% vốn Điều lệ, ứng với 1.850 cổ phần. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam, Giám đốc Xí nghiệp Trừ mối-Khử trùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3, - Ban ĐMQLDNTƯ, - Bộ Tài chính,
  3. - Ngân hàng NN, Kho bạc NN, - UBND Thành phố HCM, - Cty cổ phần Trừ mối-Khử trùng, - Lưu VP, Vụ TCCB. Lê Quốc Khánh
Đồng bộ tài khoản