Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
221
lượt xem
16
download

Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 11/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH NGUYÊN T C, TIÊU CHU N“TH C HÀNH T T NHÀ THU C” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c s 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này nguyên t c, tiêu chu n “Th c hành t t nhà thu c”. Đi u 2. Tri n khai áp d ng các nguyên t c, tiêu chu n “Th c hành t t nhà thu c” t i các cơ s bán l thu c. Nguyên t c, tiêu chu n “Th c hành t t nhà thu c” này là đi u ki n đ c p Gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh thu c đ i v i cơ s bán l thu c theo l trình quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra và theo dõi vi c tri n khai áp d ng nguyên t c, quy đ nh “Th c hành t t nhà thu c”. Đi u 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. /. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Nguyen tac dinh kem
Đồng bộ tài khoản