Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Bình Thạnh do Uỷ ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N BÌNH TH NH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 11/2007/Q -UBND Bình Th nh, ngày 11 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 04 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 26/2005/Q -BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t D phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 08/2007/Q -UBND ngày 23 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Trung tâm Y t D phòng qu n Bình Th nh tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh; Xét ý ki n c a Giám c Trung tâm Y t D phòng và ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Y t D phòng qu n tr c thu c y ban nhân dân qu n Bình Th nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n, Th trư ng các phòng, ban tr c thu c y ban nhân dân qu n và Th trư ng ơn v có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Nguy n Qu c Hùng QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG QU N TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2007/Q -UBND ngày 11 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Trung tâm Y t D phòng qu n Bình Th nh là ơn v s nghi p y t thu c y ban nhân dân qu n, ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh và hư ng d n v chuyên môn, k thu t c a S Y t . i u 2. Trung tâm Y t D phòng qu n Bình Th nh là ơn v có tư cách pháp nhân, có tr s , con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c theo quy nh. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG QU N BÌNH TH NH i u 3. Ch c năng Trung tâm Y t D phòng qu n Bình Th nh có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng, phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên a bàn qu n. i u 4. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn, k thu t v y t d phòng, phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên cơ s k ho ch c a thành ph và tình hình th c t trên a bàn qu n trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. T ch c th c hi n các ho t ng sau:
  3. a) Tri n khai th c hi n các ho t ng chuyên môn, k thu t v phòng, ch ng d ch, b nh, HIV/AIDS, các b nh xã h i, tai n n thương tích, s c kh e lao ng và b nh ngh nghi p, chăm sóc s c kh e sinh s n, s c kh e môi trư ng, s c kh e trư ng h c, dinh dư ng c ng ng, an toàn v sinh th c phNm, truy n thông giáo d c s c kh e theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t. b) Tr c ti p qu n lý, hư ng d n và giám sát chuyên môn, k thu t v các ho t ng thu c lĩnh v c ph trách và khám ch a b nh thông thư ng i v i các Tr m Y t phư ng, các cơ s y t trên a bàn. c) Tham gia ào t o, ào t o l i, t ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c ph trách cho cán b y t thu c ơn v mình và nhân viên y t phư ng. d) Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c liên quan. ) Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu y t qu c gia và các d án khác ư c S Y t phân công. e) Th c hi n qu n lý cán b , chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t. f) Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t. g) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t và y ban nhân dân qu n Bình Th nh giao. Chương 3: CƠ C U T CH C i u 5 T ch c b máy 1. Trung tâm Y t D phòng qu n Bình Th nh do m t Giám c i u hành, có t hai n ba Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. a) Giám c, Phó Giám c Trung tâm do Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh b nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n Bình Th nh. b) Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n Bình Th nh quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng và Tr m Y t phư ng. 2. Các phòng ch c năng, nghi p v g m: a) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; b) Phòng K ho ch - Tài chính; c) Phòng Truy n thông giáo d c s c kh e.
  4. 3. Các khoa chuyên môn g m: a) Khoa Ki m soát d ch, b nh; b) Khoa An toàn v sinh th c phNm; c) Khoa Y t công c ng; d) Khoa Chăm sóc s c kh e sinh s n; ) Khoa xét nghi m; e) Khoa Dư c; f) Khoa tham v n h tr c ng ng - HIV/AIDS; g) Liên chuyên khoa Lao, Tâm th n, Da li u. i u 6. V biên ch , nh m c lao ng và kinh phí ho t ng th c hi n theo quy nh t i quy t nh s 26/2005/Q -BYT ngày 09 tháng 09 năm 2005 c a B Y t v vi c ban hành “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t D phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh” và do y ban nhân dân thành ph giao theo ch tiêu biên ch s nghi p y t qu n Bình Th nh hàng năm. Chương 4: CH LÀM VI C VÀ H I H P XÂY D NG K HO CH, BÁO CÁO, KI M TRA i u 7. Trách nhi m c a Giám c, Phó Giám c 1. Giám c là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v toàn b công tác c a Trung tâm Y t D phòng, ng th i ch u s hư ng d n v nghi p v chuyên môn c a S Y t . 2. Phó Giám c là ngư i giúp vi c cho Giám c, ư c Giám c phân công ph trách m t s công vi c c th , liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng công vi c ư c phân công và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Giám c v ng m t. i u 8. Trách nhi m c a Trư ng, phó các khoa, phòng tr c thu c Trung tâm Y t D phòng 1. i u hành t t c các ho t ng chuyên môn, qu n lý nhân s và ch u trách nhi m trư c Giám c v m i ho t ng c a khoa, phòng. 2. Có trách nhi m báo cáo cho Giám c nh ng vi c ã th c hi n, nh ng khó khăn, nhu c u c a khoa, phòng (báo cáo tr c ti p ho c b ng văn b n) Giám c xem xét, quy t nh.
  5. i u 9. Cán b - viên ch c và ngư i lao ng 1. Th c hi n nghiêm các quy nh c a pháp lu t và Pháp l nh Cán b công ch c, quy nh v 12 i u y c c a B Y t . Hoàn thành nhi m v ư c giao v i tinh th n trách nhi m cao, trong gi làm vi c ph i m c ng ph c và eo b ng tên theo quy nh. 2. Cán b - viên ch c và ngư i lao ng ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n cán b ph trách và lãnh o Trung tâm Y t D phòng, c a ng nghi p, cũng như c a ngư i b nh và gia ình ngư i b nh. i u 10. Ch h ih p 1. Trung tâm Y t D phòng h p giao ban hàng tu n, hàng tháng v i Trư ng các ơn v ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng và ra k ho ch công tác cho tháng t i; ng th i ph bi n các ch trương chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v a phương do c p trên tri n khai. 2. Trung tâm Y t D phòng t ch c giao ban các chương trình s c kh e ch o tuy n. 3. nh kỳ 6 tháng và m t năm Trung tâm Y t D phòng báo cáo sơ k t, t ng k t công tác theo quy nh. 4. Trung tâm Y t D phòng t ch c h p t xu t tri n khai các công tác quan tr ng và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n và S Y t thành ph . i u 11. Xây d ng k ho ch 1. D a vào ch c năng nhi m v , k ho ch phát tri n chung c a ngành, tình hình th c t và ngu n l c, Trư ng các ơn v có trách nhi m xây d ng k ho ch công tác c a ơn v mình và trình Giám c xem xét, phê duy t tri n khai th c hi n. 2. Phòng K ho ch - Tài chính ch u trách nhi m t ng h p k ho ch, l p k ho ch chung cho Trung tâm Y t D phòng trình Giám c xem xét, hoàn ch nh và báo cáo c p có thNm quy n phê duy t. 3. Giám c t ch c tri n khai k ho ch sau khi ư c c p trên phê duy t. Trư ng các ơn v ch u trách nhi m qu n lý, ôn c và ch o th c hi n trong ph m vi trách nhi m và quy n h n ư c phân công. T t c cán b , viên ch c và ngư i lao ng c a Trung tâm Y t D phòng có trách nhi m th c hi n, hoàn thành t t k ho ch, công tác ư c giao. 4. Vi c ki m tra ánh giá th c hi n k ho ch: a) Trư ng các ơn v có trách nhi m ki m tra, báo cáo vi c th c hi n k ho ch công tác c a ơn v . b) nh kỳ ho c t xu t Trung tâm Y t D phòng t ch c giám sát, ki m tra vi c th c hi n k ho ch và t ng k t công tác theo quy nh.
  6. i u 12. Ch thông tin, báo cáo 1. Thông tin, báo cáo ph i thi t th c, ph c v có hi u qu trong qu n lý, i u hành các chương trình y t và huy ng các ngu n l c. 2. Trư ng các ơn v và cán b - viên ch c ph i ch u trách nhi m v n i dung báo cáo, s li u m b o chính xác, y và k p th i úng các bi u m u theo quy nh. 3. Th i gian khóa s và làm báo cáo theo quy nh chung c a S Y t thành ph và y ban nhân dân qu n. i u 13. Ch thanh tra, ki m tra 1. Nh m tăng cư ng hi u l c qu n lý, i u hành i v i công tác c a Trung tâm Y t D phòng, các cơ quan qu n lý Nhà nư c c p trên có thNm quy n ki m tra các ho t ng c a Trung tâm Y t D phòng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Giám c Trung tâm Y t D phòng ho c cán b ki m tra do Giám c phân công có k ho ch ki m tra nh kỳ ho c t xu t ho t ng c a các khoa, phòng, cán b , viên ch c và ngư i lao ng thu c Trung tâm Y t D phòng. 3. Th i gian ki m tra: Ki m tra nh kỳ 6 tháng, 12 tháng và t xu t. 4. Quy nh c a công tác ki m tra: a) Ngư i ki m tra ph i th c hi n tính công minh, trung th c và chính xác; b) ơn v và cá nhân ư c ki m tra ph i t o m i i u ki n thu n l i cho ngư i ki m tra hoàn thành t t nhi m v ư c giao. c) N u chưa th ng nh t v i ý ki n ngư i ki m tra thì có quy n khi u n i lên c p trên có thNm quy n ư c phúc tra xác minh l i. Chương 5: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 14. i v i S Y t thành ph Trung tâm Y t D phòng qu n Bình Th nh ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn c a S Y t , th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Giám cS Yt . i u 15. i v i y ban nhân dân qu n Bình Th nh - Trung tâm Y t D phòng qu n Bình Th nh ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh. Giám c tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công.
  7. - Khi H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n thì Giám c ph i báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong các kỳ h p c a H i ng nhân dân qu n. i u 16. i v i các ban ngành qu n Th c hi n m i quan h ph i h p và h p tác bình ng; n u chưa có s th ng nh t ý ki n v i cơ quan, ơn v trong ho t ng liên quan n chuyên môn, nghi p v v y t d phòng, Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. C th m i quan h ph i h p v chuyên môn nghi p v : 1. Ph i h p v i B nh vi n qu n trong vi c h tr chuyên môn k thu t i v i các Tr m Y t phư ng và trong k ho ch phát tri n y t t i a phương. 2. Ph i h p Phòng Y t trong ho t ng thanh ki m tra lĩnh v c d phòng t i a phương. i u 17. i v i y ban nhân dân phư ng Ph i h p trong vi c giám sát ho t ng y t , qu n lý nh ng v n nh hư ng n s c kh e ngư i dân trên a bàn phư ng cũng như th c hi n ch o c a H i ng nhân dân phư ng v lĩnh v c chuyên ngành. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 18. Căn c vào b n Quy ch này, Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n có trách nhi m nghiên c u c th hóa ch c năng nhi m v , quy n h n ch c danh c a cán b , viên ch c, ra quy ch t ch c và ho t ng c a các phòng, khoa chuyên môn và quy trình gi i quy t m t s công vi c chuyên môn th c hi n nhi m v c a Trung tâm nhưng không trái v i n i dung Quy ch này và quy nh c a pháp lu t. i u 19. Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này khi ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n ký quy t nh ban hành có hi u l c thi hành sau 07 ngày k t ngày ký và trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ho c c n b sung s a i Quy ch thì ki n ngh y ban nhân dân qu n xem xét sau khi có s trao i th ng nh t v i Phòng N i v qu n./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Hùng
Đồng bộ tài khoản