Quyết định số 11/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2008/QĐ-BYT về quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2008/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 11/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph Ban hành Quy ch Qu n lý và S d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a B K ho ch và u tưHư ng d n v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý chương trình, d án ODA; Căn c Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tưHư ng d n th c hi n Quy ch Qu n lý và S d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (Ban hành kèm Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 803/2007/Q -BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư ban hành Ch báo cáo tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch-Tài chính-B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) c a B Y t . i u 2. Quy t nh này có hi u l csau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 2790/2002/Q -BYT ngày 25 tháng 7 năm 2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy nh qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) c a B Y t . i u 3. Các Ông, Bà: T ng C c trư ng, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c-B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng các ơn v có liên quan và Giám c các chương trình, d án s d ng ngu n ODA ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG
 2. Nguy n Qu c Tri u QUY NNH V VI C QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A B Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2008 /Q -BYT ngày 26/02/2008 c a B trư ng B Yt ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này i u ch nh m i ho t ng liên quan nv n ng, qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c c a B Y t . H tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t là ODA) trong Quy nh này ư c hi u là ho t ng h p tác phát tri n gi a Nhà nư c ho c Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i nhà tài tr là Chính ph nư c ngoài, các t ch c tài tr song phương và các t ch c liên qu c gia ho c liên Chính ph . 2. Hình th c cung c p ODA bao g m: a) ODA không hoàn l i là hình th c cung c p ODA không ph i hoàn tr cho nhà tài tr ; b) ODA vay ưu ãi (hay còn g i là tín d ng ưu ãi) là kho n vay v i các i u ki n ưu ãi v lãi su t, th i h n ân h n và th i gian tr n , b o m “y u t không hoàn l i” (còn g i là “thành t h tr ”) t ít nh t 35% i v i các kho n vay có ràng bu c và 25% i v i các kho n vay không ràng bu c; c) ODA vay h n h p là các kho n vi n tr không hoàn l i ho c các kho n vay ưu ãi ư c cung c p ng th i v i các kho n tín d ng thương m i, nhưng tính chung l i có “y u t không hoàn l i” t ít nh t 35% i v i kho n vay có ràng bu c và 25% i v i các kho n vay không ràng bu c. 3. Các phương th c cơ b n cung c p ODA g m có: a) H tr d án; b) H tr ngành;
 3. c) H tr chương trình; d) H tr ngân sách. 4. Cơ ch tài chính trong nư c i v i vi c s d ng ODA: a) C p phát t ngân sách nhà nư c; b) Cho vay l i t ngân sách nhà nư c; c) C p phát m t ph n, cho vay l i m t ph n t ngân sách nhà nư c. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy nh này áp d ng cho t t c các chương trình, d án ODA và các kho n vi n tr ODA khác (sau ây g i chung là chương trình, d án) do các V , T ng C c, C c, Văn phòng B , Thanh tra B -B Y t và các ơn v s nghi p thu c B Y t v n ng, ti p nh n, qu n lý và s d ng. 2. i v i vi n tr ODA v y t c a các Cơ quan, B , Ngành khác, m b o th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v y t , khi có yêu c u, B Y t giao V K ho ch- Tài chính là u m i ti p nh n h sơ chương trình, d án ho c các kho n vi n tr ODA khác, ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c tham gia ý ki n thNm nh. i u 3. Nguyên t c cơ b n trong qu n lý và s d ng ODA c a B Y t 1. Ngu n ODA c a B Y t là ngu n v n quan tr ng c a ngân sách nhà nư c ph i ư c qu n lý và s d ng theo nh ng nguyên t c ã ư c nêu t i i u 2, Quy ch qu n lý và s d ng ngu n ODA ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph . 2. Thu hút ODA i ôi v i vi c nâng cao hi u qu s d ng, phù h p v i nhu c u, năng l c ti p nh n và s d ng ODA c a B Y t , c a các ơn v và m b o kh năng tr n nư c ngoài. 3. Tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t v ODA mà Vi t Nam là thành viên. Trong trư ng h p i u ư c qu c t v ODA mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam thì th c hi n theo i u ư c qu c t ó. i u 4. Th m quy n phê duy t các chương trình, d án ODA 1. Nguyên t c chung: ThNm quy n phê duy t các chương trình, d án ODA quy nh t i i u 19, Quy ch qu n lý và s d ng ngu n ODA ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph , c th : a) Th tư ng Chính ph : - Quy t nh u tư chương trình, d án quan tr ng qu c gia;
 4. - Phê duy t chương trình, d án kèm theo khung chính sách và chương trình, d án h tr k thu t trong lĩnh v c an ninh, qu c phòng. b) Th trư ng cơ quan ch qu n chương trình, d án quy t nh u tư các chương trình, d án u tư và phê duy t các chương trình, d án h tr k thu t không thu c qui nh t i i m a, Kho n 1, i u này. 2. ThNm quy n phê duy t các chương trình, d án ODA c a B Y t : a) B trư ng B Y t quy t nh u tư và phê duy t các chương trình, d án ODA không thu c quy nh t i i m a, Kho n 1, i u này và phê duy t các chương trình, d án do Th tư ng Chính ph u quy n phê duy t. b) ThNm quy n phê duy t các chương trình, d án ODA do B Y t qu n lý tuân th nguyên t c phân công ư c nêu t i Quy t nh s 4297/Q -BYT ngày 06 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Y t v vi c phân công Lãnh o B tr c ti p ch o công tác y t theo vùng lãnh th ; Quy t nh s 4298/Q -BYT ngày 06 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Y t v vi c phân công Lãnh o B tr c ti p ph trách các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t ; Quy t nh s 4299/Q -BYT ngày 06 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Y t v vi c phân công Lãnh o B tr c ti p ch o các chương trình, d án thu c lĩnh v c y t và các văn b n b sung hay s a i ư c B trư ng B Y t phê duy t (n u có). i u 5. Gi i thích t ng Các t ng dư i ây s d ng trong Quy nh này ư c hi u như sau: 1. “Cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA” là B Y t i v i các chương trình, d án s d ng ngu n v n ODA do các ơn v thu c cơ quan B Y t , các ơn v s nghi p thu c B Y t tr c ti p tri n khai, th c hi n và nh ng d án thu c lĩnh v c y t do Th tư ng Chính ph giao cho B Y t là cơ quan qu n lý, th c hi n. 2. “Ch u tư” hay “Ch chương trình, d án ODA” (G i chung là Ch d án) là các ơn v thu c cơ quan B Y t ho c các ơn v s nghi p thu c B Y t (sau ây g i chung là ơn v ), ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý, s d ng ngu n v n ODA và ngu n v n i ng th c hi n chương trình, d án ODA u tư hay chương trình, d án ODA h tr k thu t theo n i dung ã ư c phê duy t và qu n lý, s d ng ho c chuy n giao cho các a phương, ơn v khác qu n lý và s d ng công trình sau khi chương trình, d án k t thúc. 3. “Quy ch ” là Quy ch qu n lý và s d ng ngu n ODA ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph . 4. “Thông tư 04” là Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a B K ho ch và u tư Hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (Ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ). 5. Các t ng khác liên quan n qu n lý và s d ng ODA ư c quy nh t i i u 4 c a Quy ch .
 5. Chương 2: V N NG ODA i u 6. Cơ s v n ng ODA V n ng ODA v y t ư c th c hi n trên cơ s : 1. Chi n lư c phát tri n kinh t -xã h i c a Chính ph ; 2. Quy ho ch, k ho ch phát tri n hàng năm, 5 năm và 10 năm c a Ngành Y t ; 3. Các chính sách ưu tiên c a B Y t i v i s phát tri n c a ngành và các lĩnh v c trong t ng th i kỳ; 4. Nhu c u th c hi n nhi m v c a ơn v ; 5. Chi n lư c, chương trình h p tác phát tri n gi a Vi t Nam và nhà tài tr trong lĩnh v cyt ; 6. Chi n lư c qu c gia v vay tr n nư c ngoài; 7. nh hư ng thu hút và s d ng ngu n ODA c a Chính ph theo t ng th i kỳ; 8. Th m nh và ưu tiên c a nhà tài tr . i u 7. Ph i h p v n ng ODA 1. V K ho ch-Tài chính là u m i i u ph i vi n tr ODA c a B Y t và cùng v i V H p tác qu c t ch u trách nhi m ph i h p v i các Cơ quan, ơn v liên quan trong vi c v n ng ODA cho lĩnh v c y t ; chuNn b các nhu c u v n ng ODA nhân d p các cu c thăm ho c àm phán c p cao c a B Y t theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư t i Thông tư 04. 2. V H p tác qu c t ch trì ph i h p v i V K ho ch-Tài chính và các ơn v liên quan chuNn b và t ch c h i ngh v n ng ODA c a B Y t . 3. Các ơn v ch ng v n ng ODA ho c ph i h p v i V K ho ch-Tài chính và V H p tác qu c t v n ng ODA trong lĩnh v c y t . Các ơn v quan tâm t i ngu n ODA có th liên h tr c ti p v i i s quán ho c Cơ quan vi n tr c a nhà tài tr t i Vi t Nam yêu c u cung c p các tài li u liên quan n ODA do nhà tài tr công b . i u 8. Quy trình xu t Danh m c yêu c u tài tr ODA Quy trình xu t Danh m c yêu c u tài tr ODA c a B Y t ư c quy nh như sau: 1. Thông báo xây d ng cương chi ti t:
 6. Sau khi nh n ư c văn b n c a B K ho ch và u tư thông báo th i i m trao i ho c àm phán v i nhà tài tr , trong vòng 5 ngày làm vi c, V K ho ch-Tài chính báo cáo Lãnh o B và sau ó có công văn thông báo cho các ơn v liên quan xây d ng cương chi ti t chương trình, d án ngh ưa vào Danh m c yêu c u tài tr ODA. 2. Xây d ng cương chi ti t: Trong vòng 20 ngày làm vi c k t ngày V K ho ch-Tài chính thông báo cho các ơn v liên quan xây d ng cương chi ti t chương trình, d án ngh ưa vào Danh m c yêu c u tài tr ODA, các ơn v xây d ng cương chi ti t chương trình, d án theo m u quy nh t i Ph l c s 2(a,b,c,d,e), Thông tư 04 và g i v B Y t (V K ho ch-Tài chính), 138A Gi ng Võ, Hà N i. a) H sơ h p l i v i các chương trình d án ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA c a B Y t bao g m: - Văn b n chính th c c a ơn v g i B Y t ngh ăng ký chương trình, d án vào Danh m c yêu c u tài tr ODA, trong ó ph i gi i trình tóm t t nh ng cơ s xu t cho t ng chương trình, d án. -6b cương chi ti t c a t ng chương trình, d án ngh s d ng ODA b ng ti ng Vi t, ti ng Anh. b) Các chương trình d án ư c l a ch n vào Danh m c yêu c u tài tr ODA ph i m b o các yêu c u sau: - Chương trình d án xu t ph i thu c lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA quy nh t i i u 3 c a Quy ch ; - Chương trình d án xu t ph i phù h p v i chính sách, quy trình, th t c và kh năng c a nhà tài tr ; - cương chi ti t v chương trình, d án ư c xây d ng và áp ng ư c yêu c u quy nh t i Thông tư 04; - ơn v xu t chương trình, d án ODA có năng l c ti p nh n, qu n lý và t ch c th c hi n chương trình, d án, khai thác và s d ng k t qu c a chương trình, d án sau khi hoàn thành. 3. L y ý ki n tham v n: Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c H sơ h p l c a các ơn v , V K ho ch-Tài chính g i văn b n l y ý ki n c a các V , T ng C c, C c và ơn v liên quan v cương chương trình, d án ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA. 4. Các ơn v ư c tham v n tr l i ý ki n: Trong vòng 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c công văn và H sơ h p l c a các chương trình, d án do V K ho ch-Tài chính g i n, các V , T ng C c, C c, ơn
 7. v liên quan g i ý ki n b ng văn b n óng góp cho cương chương trình, d án ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA v V K ho ch-Tài chính. Sau th i h n này, n u ơn v nào không g i ý ki n thì coi như ã ng ý v i cương chương trình, d án ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA c a ơn v . Các ơn v ư c tham v n ý ki n ch u hoàn toàn trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v trách nhi m tr l i và n i dung ý ki n tham v n c a mình, cũng như vi c không tr l i ý ki n tham v n. 5. T ng h p ý ki n tham v n: Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày h t h n nh n các ý ki n tham v n, V K ho ch-Tài chính t ng h p các ý ki n óng góp c a các ơn v liên quan. Trong trư ng h p c n thi t ph i s a i cương, V K ho ch-Tài chính thông báo ơn v hoàn thi n cương chi ti t chương trình d án. Sau khi hoàn thi n, các ơn v g i 10 b cương chi ti t chương trình, d án ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA (ti ng Vi t và ti ng Anh) v B Y t (V K ho ch-Tài chính). 6. Trình Lãnh o B Y t v chương trình, d án ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA: Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c cương chi ti t chương trình, d án hoàn thi n t các ơn v , V K ho ch-Tài chính trình Lãnh o B Y t ký công văn g i B K ho ch và u tư ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA, kèm theo m i chương trình, d án 10 b cương chi ti t chương trình, d án ti ng Vi t và ti ng Anh. 7. Thông báo Danh m c tài tr chính th c: Trong vòng 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a B K ho ch và u tư v các chương trình d án ư c l a ch n vào Danh m c tài tr chính th c ho c không ư c l a ch n, B Y t (V K ho ch-Tài chính) thông báo k t qu n các ơn v và hư ng d n nh ng bư c ti p theo i v i chương trình, d án ư c l a ch n. Danh m c tài tr chính th c là Danh m c yêu c u tài tr ODA ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và ã ư c nhà tài tr ch p thu n v nguyên t c. Danh m c tài tr chính th c là cơ s pháp lý tri n khai vi c chuNn b chương trình, d án. 8. M t s trư ng h p c bi t trong quá trình ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA: a) Trư ng h p nhà tài tr không có chương trình cung c p ODA thư ng xuyên cho Vi t Nam ho c không có l ch tho thu n àm phán v chương trình h p tác phát tri n thư ng niên ho c nh kỳ, các ơn v có nhu c u v n ODA c a nhà tài tr này ch ng tìm hi u thông tin, tài li u v nhà tài tr và d a vào hư ng d n t i Thông tư 04 xây d ng cương chi ti t chương trình, d án yêu c u tài tr . Sau ó, quy trình ăng ký chương trình, d án vào Danh m c yêu c u tài tr ODA ư c th c hi n theo quy nh t Kho n 1 n Kho n 7 i u này. b) Trư ng h p nhà tài tr ch ng xu t và tho thu n v i B Y t tài tr cho chương trình, d án không n m trong Danh m c yêu c u tài tr ODA ư c Th tư ng
 8. Chính ph phê duy t và chưa ch ra a ch tài tr c th , B Y t (V K ho ch-Tài chính) căn c vào yêu c u xu t c a nhà tài tr , năng l c và nhu c u c a các ơn v và báo cáo B trư ng B Y t ch nh ơn v xây d ng cương chương trình, d án ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA. ơn v ư c ch nh ch u trách nhi m xây d ng cương chương trình, d án ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA và th c hi n quy trình ăng ký chương trình, d án vào Danh m c yêu c u tài tr ODA theo quy nh t Kho n 1 n Kho n 7 i u này. c) Trư ng h p nhà tài tr ch ng xu t và tho thu n v i ơn v tài tr cho chương trình, d án không n m trong Danh m c yêu c u tài tr ODA ư c Th tư ng Chính ph phê duy t (Nhà tài tr ã có a ch c th tài tr ), ơn v xây d ng cương chương trình, d án ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA và th c hi n quy trình ăng ký chương trình, d án vào Danh m c yêu c u tài tr ODA theo quy nh t Kho n 1 n Kho n 7 i u này. i v i các trư ng h p nêu t i i m b, c, Kho n 8, i u 8, h sơ h p l ăng ký Danh m c yêu c u tài tr ODA ngoài nh ng yêu c u v h sơ h p l nêu t i Kho n 2, i u 8, c n có thêm Thư ho c Cam k t c a Nhà tài tr v xu t tài tr chương trình, d án b ng ngôn ng s d ng c a Nhà tài tr và b n d ch ra ti ng Vi t. d) i v i các trư ng h p phát sinh khác ơn v báo cáo B Y t xem xét trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét và quy t nh. Chương 3: CHU N BN, TH M NNH, PHÊ DUY T N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 9. Xác nh Ch d án 1. Xác nh Ch d án: Sau khi nh n ư c thông báo c a B K ho ch và u tư v Danh m c tài tr chính th c, trong vòng 5 ngày làm vi c, V K ho ch-Tài chính là u m i ph i h p v i các V , T ng C c, C c liên quan xu t Ch d án và trình B trư ng B Y t quy t nh. Vi c ra Quy t nh Ch d án ư c th c hi n theo hư ng d n t i M c I, Ph n III, Thông tư 04. 2. Quy nh v Ch d án: a) i v i chương trình, d án u tư, Ch d án ph i m b o các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng; b) i v i các chương trình, d án h tr k thu t, Ch d án ph i m b o: -Có ch c năng, nhi m v và ho t ng phù h p v i m c tiêu và n i dung c a chương trình, d án h tr k thu t; -Có các i u ki n c n thi t khác theo qui nh c a pháp lu t.
 9. 3. Nh ng trư ng h p ngo i l khác v xác nh Ch d án ư c hư ng d n t i M c I, Ph n III, Thông tư 04. i u 10. Chu n b chương trình, d án ODA trong Danh m c tài tr chính th c: 1. Ch d án ch u trách nhi m ph i h p v i nhà tài tr t ch c chuNn b văn ki n chương trình, d án ODA ư c phê duy t trong Danh m c tài tr chính th c, m b o ti n xây d ng, ch t lư ng c a văn ki n chương trình, d án ODA. 2. Văn ki n chương trình, d án ODA ư c chuNn b theo m u qui nh nêu t i Ph l c 4a, 4b, 4c c a Thông tư 04 i v i các chương trình, d án h tr k thu t; chương trình, d án có nhi u c u ph n, a lĩnh v c và ch có m t cơ quan ch qu n; chương trình, d án ô. i v i chương trình, d án u tư, vi c xây d ng d án ư c th c hi n theo quy nh nêu t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . 3. V n chuNn b chương trình, d án ODA ư c th c hi n theo qui nh t i i u 12 c a Quy ch . i u 11.Th m nh và phê duy t chương trình, d án ODA thu c th m quy n c aB Yt 1. V K ho ch-Tài chính là u m i ph i h p v i các V , T ng C c, C c và các ơn v liên quan t ch c thNm nh, trình Lãnh o B Y t phê duy t các chương trình, d án ODA thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng B Y t . 2. Ch d án không ư c làm nhi m v thNm nh chương trình, d án ODA h tr k thu t c a mình. 3. H sơ trình thNm nh, phê duy t chương trình, d án ODA: H sơ h p l ngh B Y t thNm nh và phê duy t chương trình, d án ODA bao g m: a) Công văn ngh thNm nh, phê duy t chương trình, d án c a ơn v g i B Y t ; b) Thông báo c a Th tư ng Chính ph ho c c a B K ho ch và u tư v Danh m c yêu c u tài tr ODA; c) Văn ki n chương trình, d án ODA b ng ti ng Vi t và ti ng Anh, ư c xây d ng theo m u quy nh t i Ph l c 4 ho c Ph l c 5, Thông tư 04. d) Các văn b n tho thu n, b n ghi nh v i nhà tài tr ho c i di n nhà tài tr ; e) Báo cáo th c hi n chương trình, d án giai o n trư c (n u là chương trình, d án ti p t c c a giai o n trư c). g) S lư ng h sơ: 6 b (Ti ng Vi t và ti ng Anh), trong ó có ít nh t 01 b g c. 4. Quy trình thNm nh và phê duy t chương trình, d án ODA t i B Y t :
 10. a) G i H sơ: ơn v g i H sơ h p l n B Y t (V K ho ch-Tài chính), 138A Gi ng Võ, Hà N i. b) L y ý ki n tham v n: Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c H sơ h p l v chương trình, d án ODA c a ơn v trình thNm nh, phê duy t, V K ho ch-Tài chính g i văn b n l y ý ki n c a các V , T ng C c, C c và ơn v liên quan v chương trình, d án. c) Các ơn v liên quan tr l i ý ki n tham v n: Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c công văn l y ý ki n tham v n c a V K ho ch-Tài chính kèm chương trình, d án, các ơn v ư c tham v n có ý ki n chính th c b ng văn b n g i V K ho ch-Tài chính. Sau th i h n trên, n u ơn v không có văn b n tr l i chính th c thì ư c coi là nh t trí v i n i dung chương trình, d án. Các ơn v tham gia thNm nh chương trình, d án ch u trách nhi m trư c B Y t và trư c pháp lu t v trách nhi m tr l i (ho c không tr l i) tham v n và n i dung nh ng ý ki n óng góp c a mình i v i các chương trình, d án. d) T ch c thNm nh: - Quy nh v t ch c thNm nh chương trình, d án ODA c a B Y t : + Chương trình, d án ODA có m c v n dư i 500.000 USD, V K ho ch-Tài chính thNm nh b ng hình th c l y ý ki n các V , T ng C c, C c, ơn v có liên quan. Hình th c này ư c áp d ng i v i chương trình, d án h tr k thu t có n i dung rõ ràng, nh t quán v i cương chi ti t c a chương trình, d án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ý ki n tham v n c a các V ,T ng C c, C c, ơn v có liên quan và văn ki n chương trình, d án ã hoàn thi n c a Ch d án, V K ho ch-Tài chính ti n hành làm báo cáo thNm nh và trình Lãnh o B Y t phê duy t chương trình, d án ODA. + Chương trình, d án ODA có m c v n t 500.000 USD n 1.000.000USD thNm nh b ng hình th c t ch c h p thNm nh dư i s ch trì c a Lãnh o V K ho ch-Tài chính, thành ph n g m các V , T ng C c, C c, ơn v có liên quan. Trong trư ng h p c n thi t, thành ph n h p thNm nh chương trình, d án có thêm s tham gia c a các B , Ngành liên quan. + Chương trình, d án ODA có m c v n trên 1.000.000 USD thNm nh b ng hình th c t ch c h p thNm nh dư i s ch trì c a Th trư ng, thành ph n g m các V , T ng C c, C c, ơn v có liên quan. Trong trư ng h p c n thi t, thành ph n h p thNm nh chương trình, d án có thêm s tham gia c a các B , Ngành liên quan. Trong vòng 3 ngày làm vi c, k t ngày h t h n góp ý, V K ho ch-Tài chính trình Lãnh o B Y t /Lãnh o V K ho ch-Tài chính xu t thành viên tham gia h p thNm nh và L ch thNm nh chương trình, d án. Các thành viên ư c thông báo h p
 11. thNm nh c n tham d y . Thành viên nào vì lý do b t kh kháng không tham gia h p thNm nh ph i thông báo v i V K ho ch-Tài chính trư c cu c h p 1 ngày, kèm theo văn b n óng góp ý ki n cho chương trình, d án báo cáo Lãnh o B Y t /Lãnh o V K ho ch-Tài chính. N i dung thNm nh chương trình, d án ODA ư c th c hi n theo quy nh t i Ph n III, Thông tư 04. - ChuNn b báo cáo/biên b n thNm nh: Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày h t h n góp ý ( i v i hình th c t ng h p ý ki n thNm nh) ho c k t ngày k t thúc h p thNm nh ( i v i hình th c t ch c h p thNm nh), V K ho ch-Tài chính t ng h p các ý ki n óng góp, chuNn b báo cáo/biên b n thNm nh theo m u qui nh t i Ph l c 6, Thông tư 04 và thông báo cho Ch d án hoàn thi n chương trình, d án (n u c n thi t). - Hoàn thi n chương trình, d án: Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo c a V K ho ch-Tài chính v vi c hoàn thi n văn ki n chương trình, d án ODA ( i v i hình th c thNm nh t ng h p ý ki n) ho c sau khi có k t lu n c a cu c h p thNm nh ( i v i hình th c h p thNm nh), Ch d án g i văn ki n chương trình, d án ã hoàn thi n, 6 b , là b n g c, v B Y t (V K ho ch-Tài chính). - Phê duy t chương trình, d án: Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn ki n chương trình, d án hoàn thi n t ơn v và hoàn thành báo cáo/biên b n thNm nh, V K ho ch-Tài chính trình Lãnh o B Y t phê duy t chương trình, d án ODA i v i các chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng B Y t theo quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. d) Thông báo phê duy t chương trình, d án: - Trong vòng 3 ngày làm vi c k t ngày V K ho ch-Tài chính nh n ư c Quy t nh phê duy t c a B Y t , V K ho ch-Tài chính g i: + Quy t nh phê duy t chương trình, d án kèm văn ki n chương trình, d án (b n g c, có xác nh n c a Lãnh o V K ho ch-Tài chính, óng d u giáp lai) và báo cáo/biên b n thNm nh t i B K ho ch và u tư, B Tài chính. + Quy t nh phê duy t chương trình, d án kèm văn ki n chương trình, d án (b n g c, có xác nh n c a Lãnh o V K ho ch-Tài chính, óng d u giáp lai) t i Ch d án ti n hành th c hi n chương trình, d án. - Ch d án thông báo v i nhà tài tr v Quy t nh phê duy t chương trình, d án c a c p có thNm quy n.
 12. Văn ki n chương trình, d án và các tài li u kèm theo (k c các văn b n i u ch nh, b sung) ư c các c p có thNm quy n phê duy t là cơ s àm phán, ký k t và th c hi n các i u ư c qu c t c th v ODA. )M ts i m lưu ý: - Văn ki n d án u tư s d ng v n ODA ph i ư c xây d ng theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư, xây d ng và m b o các yêu c u nêu t i i u 13 c a Quy ch . - i v i chương trình, d án ODA u tư, n i dung, quy trình và th i h n thNm nh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. - i v i chương trình, d án u tư, vi c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán, c p gi y phép xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình, nghi m thu, bàn giao, b o hành, b o hi m công trình xây d ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. i u 12. Th m nh và phê duy t chương trình, d án ODA thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph 1. H sơ h p l trình B Y t thNm nh chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : như quy nh t i Kho n 3, i u 11 c a Quy nh này. Lưu ý s lư ng h sơ: 10 b , trong ó có ít nh t 3 b g c. 2. Quy trình thNm nh: a) i v i các d án thu c i tư ng này, quy trình thNm nh t i B Y t ư c th c hi n như quy nh nêu t i Kho n 4, i u 11 c a Quy nh này. b) M t s i m khác: - Hoàn thi n chương trình, d án: Sau khi có k t lu n c a cu c h p thNm nh, trong vòng 3 ngày làm vi c, Ch d án hoàn thi n chương trình, d án và g i n B Y t (V K ho ch-Tài chính) 10 b văn ki n chương trình, d án (ti ng Vi t và ti ng Anh), trong ó có ít nh t 3 b g c. - ChuNn b báo cáo/biên b n thNm nh và trình phê duy t chương trình, d án: Trong th i h n 3 ngày làm vi c, V K ho ch-Tài chính chuNn b báo cáo/biên b n thNm nh chương trình, d án ODA và trình B Y t ký công văn trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t chương trình, d án ODA thông qua B K ho ch và u tư. - Trình Th tư ng Chính ph thNm nh và phê duy t chương trình, d án: Trong vòng 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c công văn trình Th tư ng Chính ph ã ư c Lãnh o B Y t ký, V K ho ch-Tài chính g i công văn trình Th tư ng Chính ph kèm 8 b văn ki n chương trình, d án (ti ng Vi t và ti ng Anh) n
 13. B K ho ch và u tư, 1 b văn ki n chương trình, d án g i v cho ơn v Ch d án. - Quy trình thNm nh và phê duy t chương trình, d án ODA thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph t i B K ho ch và u tư ư c th c hi n theo quy nh nêu t i Ph n III, Thông tư 04. i u 13. Th m nh và phê duy t i u ch nh, s a i, b sung chương trình, d án ODA 1. Nguyên t c chung: Vi c i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án ODA trong quá trình th c hi n ư c ti n hành theo quy nh nêu t i i u 31, Quy ch và Kho n V, Ph n V, Thông tư 04. 2. H sơ h p l : a) Công văn c a Ch d án g i B Y t ngh thNm nh và phê duy t i u ch nh, s a i, b sung chương trình, d án ODA. Trong công văn này c n gi i trình rõ lý do và gi i pháp c n thi t i u ch nh, s a i và b sung chương trình, d án. b) B ng gi i trình ngân sách cho vi c i u ch nh, s a i và b sung chương trình, d án. c) Tài li u c a nhà tài tr th ng nh t (ho c “không ph n i”) v v n này. 3- Phân c p t ch c thNm nh: a) i v i kho n i u ch nh, b sung có m c v n dư i 300.000 USD, thNm nh b ng hình th c t ng h p ý ki n các V , T ng C c, C c, ơn v liên quan. b) i v i kho n i u ch nh, b sung có m c v n t 300.000 USD n 500.000 USD thNm nh b ng hình th c t ch c h p thNm nh dư i s ch trì c a Lãnh o V K ho ch-Tài chính. c) i v i kho n i u ch nh, b sung có m c v n trên 500.000 USD thNm nh b ng hình th c t ch c h p thNm nh dư i s ch trì c a Lãnh o B Y t . 4. Quy trình thNm nh và phê duy t: Th c hi n như Kho n 4, i u 11 c a Quy nh này. i u 14. Phê duy t k ho ch t ng năm c a chương trình, d án ODA Trên cơ s k ho ch c p nh t t ng th th c hi n chương trình, d án ODA ư c Cơ quan ch qu n phê duy t, trong vòng 10 ngày làm vi c, Ch d án phê duy t k ho ch chi ti t th c hi n chương trình, d án c a t ng năm, sau khi tham v n ý ki n V K ho ch-Tài chính. Trong trư ng h p c n thi t, Ch d án l y thêm ý ki n tham v n c a các V , T ng C c, C c và ơn v liên quan khác.
 14. K ho ch th c hi n chương trình, d án c a t ng năm là cơ s phân b các ngu n l c cho các ho t ng c a chương trình, d án và là cơ s xây d ng k ho ch th c hi n cho t ng quý, ph c v công tác i u hành, theo dõi, ki m tra ánh giá, khen thư ng i v i ho t ng qu n lý d án c a Ban QLDA. Chương 4: KÝ K T VÀ TH C HI N I U Ư C QU C T V ODA i u 15. Ký k t và th c hi n i u ư c qu c t v ODA 1. Ký k t và th c hi n i u ư c qu c t v ODA tuân theo Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t và theo Thông tư s 01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 c a B Ngo i giao Hư ng d n v trình t , th t c ký k t và th c hi n i u ư c qu c t liên quan n ngu n ODA. 2. Văn ki n chương trình, d án và các tài li u kèm theo (k c các văn b n i u ch nh, b sung) ư c các c p có thNm quy n phê duy t là cơ s àm phán, ký và th c hi n các i u ư c qu c t c th v ODA v i nhà tài tr . 3. Trong quá trình th c hi n i u ư c qu c t v ODA, n u có i u ch nh, s a i, b sung, gia h n thì vi c i u ch nh, s a i, b sung, gia h n i u ư c qu c t v ODA ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 c a B Ngo i giao. Chương 5: QU N LÝ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 16. Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a Cơ quan ch qu n, Ch chương trình, d án ODA Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a Cơ quan ch qu n, Ch d án ODA ư c quy nh t i i u 23, 24 c a Quy ch . i u 17. Thành l p Ban qu n lý chương trình, d án ODA (Ban QLDA) 1. Trong vòng 10 ngày làm vi c ngay sau khi chương trình, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t, B Y t ho c Ch d án ra Quy t nh thành l p Ban QLDA. Ban QLDA ư c thành l p giúp B Y t , Ch d án qu n lý th c hi n chương trình, d án ODA. 2. Trình t thành l p, cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban QLDA, m i liên h trách nhi m gi a Ban QLDA, Ch d án, Cơ quan ch qu n, các cơ quan qu n lý nhà nư c ư c hư ng d n chi ti t t i Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a B K ho ch và u tư v cơ c u t ch c và ch c năng, nhi m v c a Ban qu n lý chương trình, d án ODA. 3. V T ch c cán b là u m i, ph i h p v i V K ho ch-Tài chính và các V , T ng C c, C c liên quan trình Lãnh o B Y t ra Quy t nh thành l p Ban QLDA
 15. theo ngh c a Ch d án ODA i v i các ch c danh ch ch t c a Ban QLDA như Giám c Ban QLDA, Phó Giám c Ban QLDA (n u có), K toán trư ng ho c K toán Ban QLDA. 4. M t s lưu ý: a) B Y t tr c ti p qu n lý, i u hành th c hi n ho c giao cho m t ơn v thu c thNm quy n làm Ch d án tr c ti p qu n lý, i u hành th c hi n chương trình, d án ODA h tr k thu t. b) Ch d án tr c ti p qu n lý, i u hành th c hi n chương trình, d án ODA u tư. c) Ch d án có th thuê m t t ch c tư v n qu n lý th c hi n chương trình, d án ODA u tư (Ch nhi m i u hành chương trình, d án u tư) theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. d) i v i chương trình, d án ODA quy mô nh , ơn gi n, có t ng m c v n (k c v n i ng) dư i 1 t ng thì B Y t , Ch d án có th không l p Ban QLDA mà s d ng b máy chuyên môn c a mình qu n lý, i u hành th c hi n chương trình, d án. i v i d án u tư thu c i tư ng này, Ch d án có th thuê ngư i có chuyên môn, kinh nghi m giúp qu n lý, i u hành th c hi n chương trình, d án. ) m b o nguyên t c Ban QLDA không làm Ch d án. e) Trong quá trình th c hi n chương trình, d án, n u Ban QLDA có s thay i v nhân s , trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày có s thay i v nhân s , Ch d án ra Quy t nh ho c trình B Y t ra Quy t nh i u ch nh v nhân s c a Ban QLDA m b o s ho t ng liên t c c a d án. i u 18. Qu n lý th c hi n chương trình, d án ODA c a B Y t : M t s v n c n lưu ý trong vi c qu n lý th c hi n chương trình, d án ODA do B Y t qu n lý: 1. Các ho t ng cung c p hàng hoá, cung c p d ch v tư v n, xây d ng cơ b n c a chương trình, d án thông qua u th u tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành v u th u, i u ư c qu c t v ODA mà Vi t Nam là thành viên và th c hi n theo hư ng d n c th c a B Y t . Trư ng h p các quy nh v u th u trong i u ư c qu c t c th v ODA ã ký có s khác bi t v i quy nh hi n hành v u th u c a Vi t Nam thì tuân th i u ư c qu c t c th v ODA ã ký. 2. Ho t ng cung c p chuyên gia c a các chương trình, d án ODA th c hi n theo quy ch chuyên gia hi n hành. Khi c n thi t, V H p tác qu c t ph i h p v i V K ho ch-Tài chính xác nh n chuyên gia thu c chương trình, d án ODA làm cơ s cho các Cơ quan ch c năng xét ch mi n tr ưu ãi theo quy nh c a quy ch chuyên gia ho c c p th th c cho chuyên gia c a d án vào công tác t i Vi t Nam. 3. Ho t ng c cán b tham quan, h c t p nư c ngoài trong k ho ch c a chương trình, d án th c hi n theo quy ch hi n hành c a B Y t v tham quan, h c t p nư c ngoài.
 16. 4. Các chương trình, d án ODA v n vay th c hi n th t c rút v n gi i ngân theo quy nh nêu t i Hi p nh ký k t v i nhà tài tr . ơn rút v n ng g i cho B Tài chính và B Y t (V K ho ch-Tài chính) theo dõi ti n gi i ngân. 5. Các chương trình, d án ODA có ho t ng liên quan n thu theo quy nh hi n hành ph i d trù kinh phí i ng n p thu . Trong trư ng h p i u ư c qu c t c th v ODA ã ư c ký v i nhà tài tr có tho thu n khác v thu thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t . 6. Vi c n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư trong các chương trình, d án th c hi n theo pháp lu t hi n hành và i u ư c qu c t v ODA mà Vi t Nam là thành viên. H sơ trình duy t k ho ch n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư c a chương trình, d án ph i có cam k t b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n gi i phóng m t b ng và tái nh cư v ti n , th i h n hoàn thành n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư phù h p v i ti n th c hi n c a t ng gói th u thu c chương trình, d án. 7. Vi c thanh, quy t toán chương trình, d án ph i ư c th c hi n phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành và các i u ư c qu c t v ODA ang có hi u l c i v i Vi t Nam. i u 19. Theo dõi ánh giá chương trình, d án ODA 1. Vi c theo dõi, ánh giá chương trình d án ODA ư c th c hi n theo quy nh t i i u 33, 34, 35 c a Quy ch và Kho n I, II, Ph n VI, Thông tư 04. 2. nh kỳ ho c t xu t, V K ho ch-Tài chính là u m i ph i h p v i các V , T ng C c, C c liên quan, Văn phòng B và Thanh tra B t ch c các t ki m tra, ánh giá ho c c n thi t s trình Lãnh o B Y t v vi c thuê tư v n ánh giá tình hình th c hi n chương trình, d án ODA. 3. V K ho ch-Tài chính là u m i ph i h p v i các V , T ng C c, C c, Văn phòng B , Thanh tra B -B Y t t ch c ánh giá chương trình, d án ODA khi k t thúc. i u 20. Quy nh v ch báo cáo th c hi n chương trình, d án ODA 1. Ch báo cáo th c hi n chương trình, d án ODA ư c th c hi n theo quy nh nêu t i i u 36 c a Quy ch ; Kho n III, Ph n VI c a Thông tư 04 và Quy t nh s 803/2007/Q -BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư. 2. Ch tài x lý vi ph m ch báo cáo th c hi n theo quy nh t i i m 4, Kho n III, Ph n VI, Thông tư 04. i u 21. Qu n lý nhà nư c v ODA B Y t th ng nh t qu n lý v ODA, giao cho các V , T ng C c, C c, Văn phòng B , Thanh Tra B -B Y t các nhi m v sau ây:
 17. 1. V K ho ch-Tài chính: a) Là ơn v u m i giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v ODA, u m i trong thu hút, i u ph i, qu n lý các chương trình, d án ODA c a B Y t , ch u trách nhi m ph i h p v i các V , T ng C c, C c, Thanh tra B , Văn phòng B -B Y t hư ng d n, m b o s ph i h p qu n lý, ki m tra giám sát ch t ch và phát huy tính ch ng c a các ơn v th c hi n m i ho t ng liên quan n các chương trình, d án ODA c a B Y t ; b) Ch trì so n th o, trình ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n qui ph m pháp lu t v qu n lý và s d ng ODA; c) Qu n lý tài chính i v i các chương trình, d án ODA. Ch trì, ph i h p v i Văn phòng B , các V , T ng C c, C c liên quan hư ng d n quy ch qu n lý tài chính i v i chương trình, d án; d) Ch trì l p k ho ch gi i ngân v n ODA c a B Y t , b trí y và k p th i v n chuNn b chương trình, d án, v n i ng chuNn b th c hi n và th c hi n i v i chương trình, d án thu c di n c p phát t ngân sách nhà nư c trong k ho ch v n hàng năm; e) Theo dõi, ki m tra vi c qu n lý và t ch c th c hi n các chương trình, d án; ôn c, h tr vi c th c hi n các chương trình, d án; ch u trách nhi m ph i h p v i các V , T ng C c, C c, ơn v liên quan t ch c ánh giá d án khi k t thúc; g) Làm u m i x lý các v n ODA thu c lĩnh v c y t liên quan n các a phương ho c các B ngành khác. h) ánh giá hi u qu thu hút và s d ng ngu n v n ODA; báo cáo t ng h p theo nh kỳ, t xu t và theo yêu c u c a Nhà nư c, c a Lãnh o B Y t v tình hình qu n lý, th c hi n các chương trình, d án và hi u qu thu hút, s d ng ngu n v n ODA. 2. V H p tác qu c t : V H p tác qu c t là u m i, ch u trách nhi m ph i h p v i V K ho ch-Tài chính, các V , T ng C c, C c liên quan hư ng d n Ch d án th c hi n ký k t i u ư c qu c t c th v ODA c a các chương trình, d án theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư, B Ngo i giao; t ch c h i ngh v n ng ODA c a B Y t ; ph i h p v i V K ho ch-Tài chính hư ng d n các ơn v v n ng ODA và có các trách nhi m khác quy nh t i Kho n 5, i u này. 3. V T ch c cán b : V T ch c cán b ch u trách nhi m ph i h p v i V K ho ch-Tài chính và các ơn v liên quan trong vi c xây d ng và trình Lãnh o B Y t ban hành Quy t nh thành l p Ban QLDA, Quy ch ho t ng c a Ban QLDA do các Ch d án ngh và có các trách nhi m khác quy nh t i Kho n 4, i u này. 4. Các V , T ng C c, C c, Văn phòng B , Thanh tra B -B Y t :
 18. Các V , T ng C c, C c, Văn phòng B , Thanh tra B -B Y t ch u trách nhi m tham gia qu n lý vi n tr ODA trong ph m vi ch c năng nhi m v qu n lý nhà nư c c a mình. Khi có yêu c u, các V , T ng C c, C c, Văn phòng B , Thanh tra B -B Y t ch u trách nhi m tham gia óng góp ý ki n, thNm nh các chương trình, d án ODA thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a mình; tham gia giám sát, ánh giá, nghi m thu, thanh tra chương trình, d án ODA khi có yêu c u. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 22. Quy nh t ch c th c hi n 1. V trư ng các V , T ng C c trư ng T ng C c, C c trư ng các C c, Văn phòng B , Thanh tra B -B Y t ch u trách nhi m ph bi n và thi hành Quy nh này. 2. Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t th hư ng chương trình, d án ODA, Ch d án ODA và các Giám c d án ODA ch u trách nhi m thi hành Quy nh này. 3. Khen thư ng và x lý vi ph m: a) T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Quy nh này ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng. b) T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy nh này thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các V , T ng C c, C c, Văn phòng B , Thanh tra B -B Y t và các ơn v tr c thu c B Y t , các ơn v có liên quan ph n ánh k p th i v B Y t (V K ho ch-Tài chính) b sung và hoàn ch nh Quy nh này./.
Đồng bộ tài khoản