Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Y tế huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 11/2008/Q -UBND C n Gi , ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V THÀNH L P PHÒNG Y T HUY N Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Hư ng d n s 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a S N i v thành ph v vi c th c hi n Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v huy n t i T trình s 16/TTr-UBND-NV ngày 23 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Phòng Y t huy n tr c thu c y ban nhân dân huy n, trên cơ s chuy n b ph n làm công tác dân s - k ho ch hóa gia ình t y ban Dân s - Gia ình và Tr em vào Phòng Y t huy n. Phòng Y t huy n là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u và tài kho n riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c theo quy nh. Phòng Y t huy n là cơ quan tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân, g m: y t cơ s ; y t d phòng; khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng; y dư c c truy n; thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i; m phNm; v sinh an toàn th c phNm; b o hi m y t ; trang thi t b y t ; dân s - k ho ch hóa gia ình. Phòng Y t ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân huy n; ng th i, ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n chuyên môn nghi p v c a cơ quan nhà nư c v ngành, lĩnh v c c p trên.
  2. i u 2. Ban lãnh o Phòng Y t huy n bao g m Trư ng phòng và các Phó Trư ng phòng theo quy nh hư ng d n c a c p trên. Trư ng phòng ch u trách nhi m toàn b ho t ng c a Phòng trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n. Trư ng phòng, các Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n b nhi m, mi n nhi m. Biên ch c a Phòng Y t do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh phân b trong t ng biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Trư ng phòng căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Phòng s p x p b máy tinh g n, h p lý, ho t ng có hi u qu ; phân công cán b , công ch c, viên ch c phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 3. Giao Trư ng Phòng N i v huy n tham mưu y ban nhân dân huy n tri n khai th c hi n, ph i h p v i th trư ng các ơn v có liên quan s p x p nhân s theo quy nh t i Quy t nh này; ch ng xây d ng quy ch t ch c, ho t ng c a Phòng Y t huy n và trình y ban nhân dân huy n quy t nh phê duy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 37/2006/Q -UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n v t ch c các cơ quan chuyên môn và ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân huy n. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v huy n, Trư ng Phòng Y t huy n, Th trư ng các cơ quan chuyên môn có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n H u Hi p
Đồng bộ tài khoản