intTypePromotion=3

Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
162
lượt xem
28
download

Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 110/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C QU C GIA GIAI O N 2006 - 2015 CÓ XÉT N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t i n l c ngày 14 tháng 12 năm 2004; Xét t trình s 5523/TTr-BCN ngày 03 tháng 10 năm 2006 và các công văn s 2080/BCN-NLDK ngày 11 tháng 5 năm 2007, s 2944/BCN-NLDK ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a B Công nghi p; ý ki n c a các B , ngành v Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia giai o n 2006 - 2015 có xét n năm 2025, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia giai o n 2006 - 2015 có xét n năm 2025 (g i t t là Quy ho ch i n VI) v i các n i dung chính sau ây: 1. M c tiêu: - V d báo ph t i: áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c v i m c tăng GDP kho ng 8,5% - 9%/năm giai o n 2006 - 2010 và cao hơn, d báo nhu c u i n nư c ta tăng m c 17% năm (phương án cơ s ), 20% năm (phương án cao) trong giai o n 2006 - 2015, trong ó xác nh phương án cao là phương án i u hành, chuNn b phương án 22% năm cho trư ng h p tăng trư ng t bi n. - V phát tri n ngu n i n: + Phát tri n ngu n i n ph i áp ng nhu c u ph t i nêu trên. m b o th c hi n ti n xây d ng các nhà máy th y i n có các l i ích t ng h p như: ch ng lũ, c p nư c, s n xu t i n; phát tri n h p lý có hi u qu các ngu n nhi t i n khí; Ny m nh xây d ng nhi t i n than; phát tri n th y i n nh , năng lư ng m i và tái t o cho các vùng sâu, vùng xa, mi n núi, biên gi i, h i o; ch ng trao i i n năng có hi u qu v i các nư c trong khu v c; m b o an ninh năng lư ng qu c gia và phát tri n b n v ng. Hoàn thành giai o n chuNn b u tư D án nhà máy i n h t nhân, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. + Phát tri n phù h p các trung tâm i n l c các khu v c trong c nư c nh m m b o tin c y cung c p i n t i ch và gi m t n th t k thu t trên h th ng i n qu c gia cũng như m b o tính kinh t c a các d án, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i cho t ng vùng và c nư c. + Phát tri n ngu n i n m i ph i tính toán v i các phương án u tư chi u sâu và i m i công ngh các nhà máy ang v n hành; áp ng tiêu chuNn môi trư ng; s d ng công ngh hi n i i v i các nhà máy i n m i.
  2. + Phát tri n các ngu n i n theo các hình th c ã ư c nhà nư c quy nh, B Công nghi p xác nh t l h p lý các d án áp d ng hình th c u tư BOT, BOO. + Các d án ngu n i n theo danh m c t i Ph l c IA - phương án cơ s và Ph l c IB - phương án cao kèm theo Quy t nh này. - V phát tri n lư i i n: + Phát tri n lư i i n truy n t i và phân ph i m t cách ng b v i chương trình phát tri n ngu n i n. Th c hi n vi c hi n i hóa và t ng bư c ng m hóa lư i i n các thành ph , th xã h n ch tác ng x u n c nh quan, môi trư ng. Áp d ng các bi n pháp gi m t n th t i n năng theo quy nh. + Các d án lư i i n theo danh m c t i Ph l c II kèm theo Quy t nh này. 2. V i n nông thôn, mi n núi, h i o: a) Ti p t c th c hi n các chương trình u tư phát tri n i n nông thôn ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, ph n u n năm 2010 có 95% và năm 2015 có 100% các xã có i n. b) B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các ngành và a phương liên quan xây d ng cơ ch , chính sách và có các văn b n hư ng d n, th c hi n. 3. V ngu n v n u tư: Khuy n khích các thành ph n kinh t trong nư c và các nhà u tư nư c ngoài tham gia xây d ng các d án ngu n i n và các d án lư i i n phân ph i theo các hình th c u tư ư c pháp lu t nhà nư c quy nh. 4. V cơ ch tài chính: a) Các Nhà u tư trong nư c có năng l c ư c huy ng m i ngu n v n u tư cho các công trình ngu n và lư i i n theo cơ ch t vay, t tr . b) Ti p t c th c hi n Quy t nh s 276/2006/Q -TTg ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v giá bán i n. c) Tính toán giá mua - bán i n theo hư ng th trư ng và khuy n khích các nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia u tư các d án ngu n i n. 5. V i m i t ch c qu n lý, nâng cao hi u qu ho t ng i n l c: a) Nhà nư c n m gi 100% v n i u l i v i nh ng doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c truy n t i h th ng i n qu c gia, s n xu t i n quy mô l n có ý nghĩa c bi t quan tr ng v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh. b) Nhà nư c n m gi trên 50% t ng s c ph n v i nh ng doanh nghi p có vai trò m b o cân i l n c a n n kinh t , bình n th trư ng ho t ng trong lĩnh v c s n xu t i n. c) Vi c c ph n hoá các ơn v tr c thu c T p oàn i n l c Vi t Nam ti n hành ch t ch và có bư c i thích h p. i u 2. Nhi m v c a các B , ngành, a phương và các ơn v liên quan: 1. B Công nghi p: a) Ch o, ki m tra, ôn c các ch u tư và các ơn v liên quan th c hi n úng ti n và có hi u qu Quy ho ch này.
  3. b) Thư ng xuyên theo dõi, ánh giá tình hình cung - c u v i n, tình hình th c hi n các d án ngu n và lư i i n i u ch nh, ki n ngh b sung k p th i danh m c, ch u tư và ti n các d án cho phù h p v i th c t phát tri n c a ngành i n. c) Phê duy t quy ho ch a i m, quy ho ch chi ti t các trung tâm i n than, quy ho ch th y i n kêu g i các nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia. Ch o vi c phát tri n các ngu n khí thiên nhiên cho phát i n, công nghi p và dân d ng. d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng cơ ch tài chính khuy n khích u tư phát tri n các d án năng lư ng m i và tái t o. ) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành th c hi n vi c àm phán ký k t h p tác, trao i i n v i các nư c láng gi ng và tham gia c a Vi t Nam vào h th ng i n liên k t gi a các nư c trong khu v c ti u vùng sông Mê Kông. e) Ch o, ôn c các a phương, các ch u tư th c hi n t t các d án năng lư ng nông thôn theo k ho ch và ti n quy nh. g) Ch o nghiên c u, ch t o thí i m thi t b ng b cho các d án nhà máy i n than và th y i n. 2. B K ho ch và u tư: xây d ng cơ ch chính sách thu hút u tư và s d ng h p lý ngu n v n ODA nh m t o i u ki n cho ngành i n phát tri n ng b , cân i, h p lý và b n v ng. 3. B Tài chính: ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng các cơ ch huy ng v n u tư phát tri n ngành i n nh m áp ng k p th i và y nhu c u i n c a toàn xã h i theo Quy ho ch i n VI. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng các cơ ch chính sách phù h p nh m thúc Ny quá trình th c hi n u tư các công trình i n m b o yêu c u phát tri n ngành i n b n v ng. 5. T p oàn i n l c Vi t Nam: a) Gi vai trò chính trong vi c m b o cung c p i n n nh, an toàn cho s nghi p phát tri n kinh t - xã h i. Th c hi n u tư phát tri n các công trình lư i i n ng b nh m nâng cao hi u qu u tư; u tư các d án ngu n i n theo nhi m v ư c giao. b) T p trung nghiên c u tính toán Quy ho ch a i m, quy ho ch chi ti t các trung tâm i n than B Công nghi p xem xét, phê duy t. c) Ch trì xây d ng các d án h t ng c a các trung tâm i n than mà T p oàn i n l c Vi t Nam u tư m t ph n ho c toàn b d án ngu n. d) Ph i h p v i các ơn v tư v n c a B Giao thông v n t i: - L p báo cáo u tư c i t o kênh Quan Chánh B cho phù h p v i ti n v nt i than ph c v các nhà máy i n than khu v c. - Nghiên c u l p Báo cáo u tư phương án l a ch n a i m trung chuy n than nh p khNu, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. ) Th c hi n các gi i pháp nh m ti p t c gi m t n th t i n năng, th c hi n chương trình ti t ki m i n trong s n xu t và tiêu dùng phát tri n b n v ng. 6. Các a phương, t ch c và cá nhân khác:
  4. a) Các a phương ch trì ph i h p v i các ch u tư th c hi n vi c gi i phóng m t b ng, b i thư ng, di dân, tái nh cư cho các d án ngu n i n, lư i i n theo quy nh. b) Các ơn v , t ch c, cá nhân tham gia ho t ng i n l c có trách nhi m, nghĩa v th c hi n Quy t nh s 79/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; Ch th s 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n ti t ki m trong s d ng i n. i u 3. Các d án ngu n i n, ư ng dây u n i v i h th ng i n qu c gia giai o n 2006 - 2015 do các doanh nghi p trong nư c u tư ư c th c hi n theo Quy t nh s 1195/Q -TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . Các d án u tư theo hình th c BOT, BOO v i các nhà u tư nư c ngoài th c hi n u th u qu c t r ng rãi. Trư ng h p c n thi t ph i ch nh th u, B Công nghi p ph i h p v i B K ho ch và u tư xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 4. B Công nghi p căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph d th o Quy t nh thành l p Ban Ch o Nhà nư c v Quy ho ch i n VI, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. B trư ng B Công nghi p, Th trư ng các B , ngành liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam và các ơn v , cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn: i n l c, D u khí, CN Than và KS; - Các T ng công ty 91; - ng chí Thái Ph ng Nê, PVTTCP; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản