Quyết định số 1107/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định số 1107/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1107/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1107/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1107/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN TĂNG CƯ NG NĂNG L C H TH NG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS TUY N T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG GIAI O N T NĂM 2010 N NĂM 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai o n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Căn c Quy t nh s 36/2004/Q -TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn 2020; Căn c Quy t nh s 255/2006/Q -TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu c gia v y t d phòng giai o n 2010 và nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án Tăng cư ng năng l c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là tuy n t nh) giai o n t năm 2010 n năm 2015 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu Nâng cao năng l c c a h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh nh m góp ph n th c hi n thành công Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020. 2. Các ch tiêu t ư c n năm 2015: a) 100% Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh ư c u tư xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s h t ng b o m chuNn qu c gia do B Y t ban hành; b) 100% Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh ư c u tư các trang thi t b thi t y u áp ng yêu c u ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS; c) Trên 65% công ch c, viên ch c Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh có trình i h c, sau i h c và 100% cán b , nhân viên Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh ư c ào t o, t p hu n chuyên môn v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS. 3. Phân lo i quy mô u tư Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh: a) Quy mô I g m: B c K n, Lai Châu, Kon Tum, k Nông, i n Biên, Qu ng Tr , Lào Cai, Cao B ng, Yên Bái, Ninh Thu n, Bình Dương, Hà Giang, Phú Yên, L ng Sơn, Bà R a – Vũng Tàu, H u Giang, Bình Phư c, B c Liêu, Hòa Bình, Hà Nam, à N ng, Ninh Bình, Tuyên Quang, Qu ng Bình.
  2. b) Quy mô II g m: Sơn La, B c Ninh, Trà Vinh, Tây Ninh, Qu ng Nam, Th a Thiên Hu , Bình Thu n, Vĩnh Long, Qu ng Ninh, Hưng Yên, Lâm ng, B n Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Qu ng Ngãi, Hà T nh, Phú Th , Long An, Gia Lai. c) Quy mô III g m: Bình nh, B c Giang, ng Tháp, Kiên Giang, Ti n Giang, H i Dương, H i Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc. d) Quy mô IV g m: Thái Nguyên, Nam nh, Ngh An, Khánh Hòa, k L k, ng Nai, C n Thơ, An Giang, Thanh Hóa. ) Quy mô c bi t g m: thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. 4. Ngu n v n u tư: a) T ng s v n th c hi n án ư c kho ng 1.590 t ng, trong ó: - Ngân sách trung ương h tr a phương thông qua ngu n v n u tư phát tri n thu c Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS kho ng 1.064 t ng. - Ngân sách c a a phương kho ng 526 t ng. - V n ODA, các ngu n vi n tr qu c t và các ngu n v n h p pháp khác. b) Phân kỳ u tư theo hai giai o n: - Giai o n 2010-2011 kho ng 631 t ng, trong ó: + V n u tư phát tri n dành cho xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s h t ng và mua s m trang thi t b kho ng 612 t ng. + V n s nghi p dành cho công tác ào t o kho ng 19 t ng. - Giai o n 2012-2015 kho ng 959 t ng, trong ó: + V n u tư phát tri n dành cho xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s h t ng và mua s m trang thi t b kho ng 911 t ng. + V n s nghi p dành cho công tác ào t o kho ng 48 t ng. c) Ngân sách trung ương h tr các a phương t ngu n v n u tư phát tri n thu c Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS theo nguyên t c: - Thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, th c hi n án b ng ngân sách a phương. - Ngân sách trung ương h tr 100% cho các t nh mi n núi, khu v c Tây Nguyên, các t nh H u Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. - Ngân sách trung ương h tr 90% cho các t nh: Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh và Ninh Thu n. - Ngân sách trung ương h tr 80% cho các t nh vùng ng b ng sông C u Long, các t nh mi n Trung và ng b ng sông H ng có t l tr c p trên chi cân i ngân sách a phương năm 2008 t 35% tr lên; i v i các t nh còn l i thu c khu v c này, ngân sách trung ương h tr 75%. - Ngân sách trung ương h tr 60% i v i các t nh có t l i u ti t v ngân sách trung ương dư i 50%.
  3. - Ngân sách trung ương h tr 30% i v i các a phương có t l i u ti t v ngân sách trung ương trên 50%, riêng thành ph C n Thơ ngân sách trung ương h tr 80% và t nh Vĩnh Phúc ngân sách trung ương h tr 40%. d) Kinh phí ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh do ngân sách a phương b o m, ngân sách trung ương h tr thông qua d án phòng ch ng HIV/AIDS thu c Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 – 2010. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Y t là cơ quan thư ng tr c án có nhi m v : a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ban hành ChuNn qu c gia c a Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS (bao g m: cơ s v t ch t, danh m c trang thi t b thi t y u và i ngũ cán b ) làm căn c các t nh xây d ng các d án u tư phù h p v i a phương. b) Ch trì, ph i h p v i các a phương t ng h p nhu c u và phương án phân b ngân sách trung ương h tr các a phương th c hi n án, g i B K ho ch và u tư, B Tài chính vào kỳ báo cáo k ho ch t ng h p nhu c u v n u tư cho các d án; c) Ch trì, ph i h p v i các a phương t ng h p nhu c u, l p k ho ch ào t o, t p hu n nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS; ưu tiên nh ng a phương ã ư c u tư k p th i phát huy hi u qu ; d) Ch o, hư ng d n, ôn c các a phương tri n khai th c hi n án; ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan gi i quy t các khó khăn, vư ng m c theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph x lý nh ng v n phát sinh vư t quá thNm quy n; ) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ch c ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n án t i các a phương. nh kỳ 3 tháng, hàng năm ho c t xu t báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n án. 2. B K ho ch và u tư có nhi m v : a) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan, t ng h p nhu c u, cân i k ho ch v n u tư phát tri n thu c Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS th c hi n án. b) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Y t và các cơ quan liên quan giám sát vi c phân b v n u tư cho các Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh b o m úng m c tiêu và i tư ng. c) Tham gia ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n án t i các a phương; nh kỳ 3 tháng, hàng năm ho c t xu t báo cáo Th tư ng Chính ph . 3) B Tài chính có nhi m v : a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n qu n lý, thanh toán, quy t toán v n u tư cho các d án theo quy nh. Hư ng d n các a phương u tư kinh phí v n hành, duy tu, b o dư ng máy móc trang thi t b nh m nâng cao hi u qu u tư. b) Ph i h p v i B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan, t ng h p nhu c u, cân i k ho ch v n u tư phát tri n thu c Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS th c hi n án. c) Tham gia ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n án t i các a phương; nh kỳ 3 tháng, hàng năm ho c t xu t báo cáo Th tư ng Chính ph .
  4. 4. B Giáo d c và ào t o có nhi m v : Ph i h p v i B Y t xây d ng k ho ch ào t o và tăng ch tiêu ào t o cán b y t công tác trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS. 5. y ban nhân dân các t nh có nhi m v : a) Ch u trách nhi m toàn di n v vi c xây d ng k ho ch, ch o, t ch c tri n khai th c hi n án t i a phương theo úng m c tiêu, ch tiêu và ti n quy nh t i i u 1 Quy t nh này. b) Ch o S Y t ph i h p v i các Ban, ngành liên quan c a a phương căn c vào quy ho ch phát tri n m ng lư i y t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và ChuNn qu c gia c a Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS xây d ng d án u tư Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng. c) Ch u trách nhi m thNm nh và phê duy t các d án u tư; ch o s d ng cơ s v t ch t, trang thi t b m t cách hi u qu , tránh lãng phí, th t thoát. d) B trí y v n t ngân sách a phương th c hi n án; b trí kinh phí thư ng xuyên v n hành, b o dư ng và duy trì cơ s v t ch t, máy móc, trang thi t b ư c u tư; c cán b i ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn, k năng s d ng trang thi t b . ) Ch o các cơ quan ch c năng c a a phương ki m tra, giám sát th c hi n án b o m úng ti n và quy nh. e) nh kỳ 3 tháng, hàng năm ho c t xu t báo cáo k t qu th c hi n án v B Y t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Trương Vĩnh Tr ng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản