Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
125
lượt xem
12
download

Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kế tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 111/2008/QĐ-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 08 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH CH Đ BÁO CÁO TH NG KÊ T NG H P ÁP D NG Đ I V I B , NGÀNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th ng kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Th ng kê; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Ch đ báo cáo th ng kê t ng h p áp d ng đ i v i B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (g i t t là Ch đ báo cáo th ng kê t ng h p áp d ng đ i v i B , ngành). Đi u 2. B trư ng B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m hư ng d n, đôn đ c, ki m tra, thanh tra th c hi n ch đ báo cáo và báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c thi hành Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các văn b n trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). M
Đồng bộ tài khoản