Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế thưởng xuất khẩu đối với phần kim ngạch xuất khẩu năm 2003 vượt so với năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1116/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 2003 QUY T NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1116/2003/Q -BTM NGÀY 09 THÁNG 09 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY CH THƯ NG XU T KH U I V I PH N KIM NG CH XU T KH U NĂM 2003 VƯ T SO V I NĂM 2002 B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95/N -CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Quy t nh s 195/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph v vi c l p, s d ng và qu n lý Qu H tr xu t kh u; Căn c Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17/01//2003 c a Chính ph v m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n t p trung ch o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2003; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 78/CP-KTTH ngày 20/01/2003 c a Chính ph v thúc y xu t kh u năm 2003; Sau khi trao i v i B Tài chính, B K ho ch và u tư QUY T NH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch thư ng xu t kh u i v i ph n kim ng ch xu t kh u năm 2003 vư t so v i năm 2002. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Mai Văn Dâu ( ã ký) QUI CH THƯ NG XU T KH U I V I PH N KIM NG CH XU T KH U NĂM 2003 VƯ T SO V I NĂM 2002 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1116/2003/Q -BTM ngày 09 tháng 09 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i)
  2. Chương 1: QUI NH CHUNG i u 1. N i dung xét thư ng Quy ch này quy nh vi c xét thư ng cho ph n kim ng ch xu t kh u c a m t s m t hàng năm 2003 vư t so v i kim ng ch xu t kh u năm 2002 (sau ây g i là thư ng vư t kim ng ch). i u 2. Ph m vi áp d ng: 2.1. Quy ch thư ng vư t kim ng ch này áp d ng cho ph n kim ng ch xu t kh u năm 2003 vư t so v i năm 2002 tính b ng ô la M (USD) theo giá FOB t i c ng Vi t Nam (ho c các phương th c giao hàng tương ương). i v i kim ng ch xu t kh u thu ư c b ng các lo i ti n khác u ư c quy i ra ô la M t i th i i m thanh toán. 2.2. Quy ch này không áp d ng cho các trư ng h p hàng hoá xu t kh u tr n , xu t kh u vi n tr cho nư c ngoài, xu t kh u theo Hi p nh ho c H p ng có s can thi p c a Chính ph , hàng t m nh p tái xu t, hàng chuy n kh u, xu t kh u i hàng. 2.3. Các m t hàng ư c xét thư ng vư t kim ng ch g m 13 m t hàng, nhóm m t hàng là: g o, cà phê, l c nhân, th t l n, th t gia súc gia c m các lo i, rau qu các lo i, chè, h t tiêu, h t i u ( ã qua ch bi n), th công m ngh , mây tre lá, nh a, hàng cơ khí. i u 3. i tư ng xét thư ng: Thương nhân thu c m i thành ph n kinh t ư c thành l p, ho t ng theo các qui nh c a pháp lu t Vi t Nam tr c ti p xu t kh u t ư c các i u ki n qui nh t i i u 4 dư i ây u ư c xét thư ng theo Qui ch này. Chương 2: I U KI N, H SƠ XÉT THƯ NG VÀ M C THƯ NG i u 4. i u ki n xét thư ng: - Thương nhân xu t kh u các m t hàng trong s 13 m t hàng, nhóm m t hàng thu c Kho n 2.3 i u 2 Quy ch này. - Kim ng ch xu t kh u m i m t hàng năm 2003 ph i cao hơn kim ng ch xu t kh u năm 2002. Riêng i v i các nhóm m t hàng g o, cà phê, h t tiêu, h t i u ( ã qua ch bi n) vi c thư ng kim ng ch xu t kh u năm 2003 ch áp d ng i v i các trư ng h p kim ng ch xu t kh u c a các nhóm m t hàng này năm 2002 t m c sau: + G o: 1.000.000 USD tr lên
  3. + Cà phê: 500.000 USD tr lên + H t tiêu, h t i u ( ã qua ch bi n): 100.000 USD tr lên - Có h sơ y ,h pl . i u 5. H sơ xét thư ng: 5.1. H sơ xét thư ng g m có: Công văn nêu thành tích và ngh xét thư ng c a thương nhân. B ng kê kim ng ch xu t kh u năm 2002 theo bi u m u s 01(A) và 01(B) Thương nhân ã ư c xét thư ng năm 2002 thì l p theo Bi u m u s 01(A) g i kèm theo các Quy t nh c a B trư ng B Tài chính v vi c thư ng theo kim ng ch xu t kh u năm 2002 (b n sao có óng d u sao y b n chính c a thương nhân). Thương nhân có i u ki n xét thư ng năm 2002 nhưng không làm th t c ngh B Tài chính xét thư ng thì l p theo Bi u m u s 01(B) g i kèm T khai xu t kh u tương ng (b n sao có óng d u sao y b n chính c a thương nhân). B ng kê s lư ng hàng xu t kh u, kim ng ch xu t kh u năm 2003 (theo bi u m u s 02) có xác nh n v s ngo i t ã th c thu c a ngân hàng liên quan kèm theo T khai xu t kh u tương ng (b n sao có óng d u sao y b n chính c a thương nhân). 5.2. H sơ xét thư ng c a thương nhân ư c g i n 1 trong 2 cơ quan ti p nh n h sơ. C th : - Ngoài phong bì : H sơ xét thư ng vư t kim ng ch xu t kh u (Ghi rõ tên, a ch , s i n tho i, fax, s tài kho n ti n Vi t Nam, tên ngân hàng m tài kho n c a thương nhân) + G i t i B Thương m i (V Xu t nh p kh u), 21 Ngô Quy n - Hà N i i v i các thương nhân thu c kh i các cơ quan trung ương. + G i t i S Thương m i và ho c S Thương m i và Du l ch (g i chung là S Thương m i) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i các thương nhân khác có tr s chính óng trên a bàn t nh, thành ph ó. H n n p h sơ trư c ngày 1 tháng 5 năm 2004 (theo d u Bưu i n g i). i u 6. M c thư ng: Thương nhân có thành tích xu t kh u vư t kim ng ch ư c thư ng b ng ti n tính trên tr giá kim ng ch vư t so v i năm 2002 theo m c sau:
  4. STT M t hàng M c thư ng 1 Th t l n các lo i 1.000 ng/USD 2 Rau qu các lo i 1.000 ng/USD 3 Chè các lo i 1.000 ng/USD 4 Th t gia súc gia c m các lo i…. 1.000 ng/USD 5 G o các lo i 300 ng/USD 6 Hàng th công m ngh 300 ng/USD 7 Hàng mây tre lá 300 ng/USD 8 Cà phê các lo i 300 ng/USD 9 L c nhân 300 ng/USD 10 H t tiêu 300 ng/USD 11 H t i u ( ã qua ch bi n) 300 ng/USD 12 nh a 300 ng/USD 13 Hàng cơ khí 300 ng/USD Chương 3: T CH C XÉT THƯ NG i u 7. Ti p nh n h sơ: 7.1. B thương m i ti p nh n h sơ c a các thương nhân h ch toán c l p thu c kh i các cơ quan trung ương, bao g m các doanh nghi p do Th tư ng Chính ph , B trư ng, th trư ng cơ quan B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph thành l p. 7.2. S Thương m i ti p nh n h sơ c a các thương nhân thu c kh i a phương, có tr s chính óng trên a bàn t nh, thành ph bao g m c các doanh nghi p Nhà nu c do ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh thành l p, doanh nghi p thành l p theo Lu t doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài. i u 8. Th m nh h sơ
  5. 8.1. B Thương m i (V Xu t nh p kh u) th m nh và ngh xét thư ng cho các thương nhân thu c Kho n 7.1, i u 7 quy ch này. 8.2. S Thương m i th m nh và ngh xét thư ng cho thương nhân thu c Kho n 7.2, i u 7 quy ch này theo Bi u m u s 03 (kèm sau); sau ó g i báo cáo th m nh (Bi u m u s 03) v B Thương m i; lưu gi h sơ c a thương nhân ã ư c th m nh t i S Thương m i. i u 9. Xét thư ng 9.1. Vi c xét thư ng do H i ng xét thư ng th c hi n. H i ng xét thư ng do B trư ng B Thương m i quy t nh thành l p bao g m các thành ph n: Lãnh o B Thương m i là Ch t ch H i ng. i di n các B Thương m i, Tài chính, K ho ch u tư (c p V ) là u viên. H i ng có t chuyên viên giúp vi c ti p nh n, th m nh h sơ và t ng h p báo cáo trình H i ng xét duy t. 9.2. H i ng xét thư ng ch u trách nhi m giúp B trư ng B Thương m i xem xét quy t nh vi c thư ng căn c vào D toán ngân sách Nhà nư c v chi phí thư ng. Căn c báo cáo c a S Thương m i và c a B Thương m i (V Xu t nh p kh u), H i ng xét thư ng ki n ngh B trư ng B Thương m i quy t nh thư ng cho t ng thương nhân t tiêu chu n qui nh. 9.3. Vi c xét thư ng ư c ti n hành trong Quí III năm 2004. i u 10. Công b thư ng, trích thư ng, s d ng ti n thư ng: 10.1. Quy t nh thư ng c a B Thương m i ư c công b công khai trên các báo Thương m i, u tư, Tài chính. B Thương m i t ch c trao thư ng cho m t s thương nhân tiêu bi u. 10.2. B Tài chính quy t nh xu t Ngân sách nhà nư c chi thư ng xu t kh u t Quĩ H tr xu t kh u cho các thương nhân t tiêu chu n qui nh trong Qui ch này vào tài kho n c a thương nhân theo Quy t nh thư ng c a B trư ng B Thương m i. 10.3. Thương nhân h ch toán s ti n thư ng vào thu nh p doanh nghi p bù p chi phí và/ho c thư ng cho các t p th , cá nhân trong và ngoài ơn v ã có óng góp vào vi c y m nh và tăng trư ng xu t kh u c a ơn v . i u 11. Trách nhi m c a thương nhân và các cơ quan có liên quan i v i vi c kê khai và xét thư ng vư t kim ng ch xu t kh u Thương nhân ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính pháp lý và tính chính xác c a h sơ s li u liên quan n vi c thư ng vư t kim ng ch xu t kh u.
  6. Ngân hàng thương m i ch u trách nhi m v vi c xác nh n s ngo i t ho c ngo i t quy i th c thu t ho t ng xu t kh u c a thương nhân. B Thương m i (V Xu t nh p kh u) th m nh và ch u trách nhi m v s li u ã th m nh theo H sơ c a các thương nhân theo quy nh c a Kho n 7.1, i u 7 Quy ch này. S Thương m i th m nh và ch u trách nhi m v s li u ã th m nh theo H sơ c a các thương nhân theo quy nh c a Kho n 7.2, i u 7 Quy ch này. B Tài chính có trách nhi m xu t qu ngân sách nhà nư c s ti n thư ng chuy n c p vào tài kho n c a thương nhân ư c thư ng. H i ng xét thư ng xu t kh u có d toán ti n thư ng và các kho n chi cho ho t ng xét thư ng c a H i ng (in n tài li u, ăng ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng…) ngh B Tài chính t ng h p ưa vào d toán Ngân sách nhà nư c. i u 12. V th i gian cho t ng khâu th c hi n H sơ ngh xét thư ng c a thương nhân g i n cơ quan th m nh h sơ ch m nh t vào ngày 1 tháng 5 năm 2004 (theo d u Bưu i n g i). Cơ quan th m nh h sơ ti n hành th m nh và ngh xét thư ng g i báo cáo th m nh v H i ng xét thư ng sau 20 ngày k t ngày nh n ư c h sơ c a thương nhân. H i ng xét thư ng s ti n hành xét thư ng trong tháng 07/2004 và ra quy t nh khen thư ng cho t ng thương nhân. B Tài chính s có quy t nh xu t Qu H tr xu t kh u chuy n c p vào tài kho n c a thương nhân ư c thư ng sau 15 ngày k t khi có Quy t inh thư ng c a B Thương m i, Chương 4: X LÝ VI PH M VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 13. X lý vi ph m Thương nhân có hành vi vi ph m, c ý gian l n, l p h sơ không úng th c t , khi phát hi n s b thu h i toàn b ti n thư ng và tuỳ theo l i n ng nh s b x lý theo pháp lu t. i u 14. i u kho n thi hành: B Thương m i ngh các cơ quan thu c Chính ph , các B , U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan trung ương c a các oàn th thông báo n i dung Qui ch này cho các thương nhân thu c quy n qu n lý c a mình bi t, th c hi n, ng th i ph n ánh v B Thương m i nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n t ng h p i u ch nh.
  7. Bi u m u s 01 (A) B NG KÊ S TI N à Ư C THƯ NG THEO QUY T NH C A B TÀI CHÍNH I V I KIM NG CH XU T KH U NĂM 2002 ( i v i thương nhân ã ư c xét thư ng năm 2002 ) M t hàng:………………. Doanh nghi p…… S quy t nh Ngày, tháng S ti n ư c thư ng S kim ng ch ã ư c xét thư ng T ng s Ngày… tháng… năm 2004 Giám c doanh nghi p (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản