intTypePromotion=3

Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
82
lượt xem
5
download

Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 1118/2008/QĐ-BKH Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH M U H SƠ M I TH U MUA S M HÀNG HÓA B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a Qu c h i; Căn c Đi u 67 và kho n 3 Đi u 76 c a Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và Đ u tư; Theo đ ngh c a V trư ng V Qu n lý Đ u th u, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "M u h sơ m i th u mua s m hàng hóa". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 521/2007/QĐ-BKH ngày 22 tháng 5 năm 2007 c a B K ho ch và Đ u tư ban hành M u h sơ m i th u mua s m hàng hóa. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Võ H ng Phúc - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Website Chính ph ; Công báo; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các đơn v thu c B KH&ĐT; - Các S KH và ĐT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Lưu: Văn thư, V QLĐT (10b). M UH SƠ M I TH U MUA S M HÀNG HÓA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 1118 /2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) M u h sơ m i th u này đư c áp d ng cho gói th u mua s m hàng hóa (bao g m c ph tùng thay th , tài li u k thu t và d ch v k thu t kèm theo n u có) c a các d án thu c ph m vi đi u ch nh c a Lu t Đ u th u khi th c hi n hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch trong nư c và qu c t . Khi th c hi n các hình th c l a ch n nhà th u khác, ch đ u tư có th s a đ i, b sung m t s n i dung c a M u này đ áp d ng cho phù h p. Đ i v i các d án s d ng v n ODA, n u đư c nhà tài tr ch p thu n thì áp d ng theo M u này, ho c có th s a đ i, b sung m t s n i dung theo yêu c u c a nhà tài tr . Khi áp d ng M u này c n căn c vào tính ch t c a t ng gói th u mà đưa ra các yêu c u trên cơ s đ m b o nguyên t c c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t ; không đư c đưa ra các đi u ki n nh m h n ch s tham gia c a nhà th u ho c nh m t o l i th cho m t ho c m t s nhà th u gây ra s c nh tranh không bình đ ng.
 2. Trong M u này, nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính hư ng d n s đư c ngư i s d ng c th hóa tùy theo yêu c u và tính ch t t ng gói th u. M u h sơ m i th u này bao g m các ph n sau: Ph n I. Yêu c u v th t c đ u th u Chương I. Ch d n đ i v i nhà th u Chương II. B ng d li u đ u th u Chương III. Tiêu chu n đánh giá và n i dung xác đ nh giá đánh giá Chương IV. Bi u m u d th u Ph n II. Yêu c u v cung c p Chương V. Ph m vi cung c p Chương VI. Ti n đ cung c p Chương VII. Yêu c u v m t k thu t Ph n III. Yêu c u v h p đ ng Chương VIII. Đi u ki n chung c a h p đ ng Chương IX. Đi u ki n c th c a h p đ ng Chương X. M u h p đ ng Trong quá trình áp d ng M u này, n u có vư ng m c, đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và Đ u tư đ k p th i xem xét, ch nh lý.
 3. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc -------- H SƠ M I TH U (tên gói th u) (tên d án) (tên ch đ u tư) …, ngày … tháng … năm … Đ i di n h p pháp c a bên m i th u (Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u)
 4. M CL C Các t vi t t t Ph n I. Yêu c u v th t c đ u th u Chương I. Ch d n đ i v i nhà th u A. T ng quát B. Chu n b h sơ d th u C. N p h sơ d th u D. M th u và đánh giá h sơ d th u E. Trúng th u Chương II. B ng d li u đ u th u Chương III. Tiêu chu n đánh giá và n i dung xác đ nh giá đánh giá Chương IV. Bi u m u d th u M u s 1. Đơn d th u M u s 2. Gi y y quy n M u s 3. Th a thu n liên danh M u s 4. Bi u giá chào cho hàng hóa s n xu t, gia công trong nư c M u s 5. Bi u giá chào cho hàng hóa s n xu t, gia công ngoài nư c M u s 6. Bi u giá chào cho hàng hóa s n xu t, gia công ngoài nư c đã nh p kh u và đang đư c chào bán t i Vi t Nam M u s 7. Kê khai các h p đ ng đang th c hi n c a nhà th u M u s 8. H p đ ng tương t do nhà th u th c hi n M u s 9. Kê khai năng l c và kinh nghi m c a nhà th u trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính M u s 10. Kê khai năng l c tài chính c a nhà th u M u s 11. B o lãnh d th u M u s 12. Gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t Ph n II. Yêu c u v cung c p Chương V. Ph m vi cung c p Chương VI. Ti n đ cung c p Chương VII. Yêu c u v m t k thu t Ph n III. Yêu c u v h p đ ng Chương VIII. Đi u ki n chung c a h p đ ng Chương IX. Đi u ki n c th c a h p đ ng Chương X. M u h p đ ng M u s 13. H p đ ng M u s 14. B o lãnh th c hi n h p đ ng M u s 15. B o lãnh ti n t m ng CÁC T VI T T T BDL B ng d li u đ u th u HSMT H sơ m i th u HSDT H sơ d th u
 5. ĐKC Đi u ki n chung c a h p đ ng ĐKCT Đi u ki n c th c a h p đ ng TCĐG Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u Incoterms Quy t c chính th c c a Phòng Thương m i qu c t gi i thích các đi u ki n thương m i Giá CIF, CIP, EXW… Giá c a hàng hóa đư c xác đ nh d a trên đi u ki n giao hàng tương ng theo gi i thích c a Incoterms Gói th u ODA Là gói th u thu c d án s d ng v n vay ODA t các nhà tài tr (Ngân hàng Th gi i - WB, Ngân hàng Phát tri n châu Á - ADB, Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n - JBIC, Ngân hàng Tái thi t Đ c - KfW, Cơ quan Phát tri n Pháp - AFD...) Ngh đ nh 58/CP Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng VND Đ ng Vi t Nam USD Đ ng đô la M Ph n I. YÊU C U V TH T C Đ U TH U Chương I. CH D N Đ I V I NHÀ TH U A. T NG QUÁT M c 1. N i dung đ u th u 1. Bên m i th u m i nhà th u tham gia đ u th u đ cung c p hàng hóa (bao g m c ph tùng thay th , tài li u k thu t và d ch v k thu t kèm theo n u có) cho gói th u thu c d án nêu t i BDL. Tên gói th u và n i dung cung c p ch y u đư c mô t trong BDL. 2. Th i gian th c hi n h p đ ng đư c quy đ nh trong BDL. M c 2. Ngu n v n Ngu n v n đ th c hi n gói th u đư c quy đ nh trong BDL. M c 3. Đi u ki n tham gia đ u th u 1. Có tư cách h p l như quy đ nh trong BDL; 2. Ch đư c tham gia trong m t HSDT v i tư cách là nhà th u đ c l p ho c là nhà th u liên danh. Trư ng h p liên danh ph i có văn b n th a thu n gi a các thành viên theo M u s 3 Chương IV, trong đó quy đ nh rõ thành viên đ ng đ u liên danh, trách nhi m chung và trách nhi m riêng c a t ng thành viên đ i v i công vi c thu c gói th u; 3. Đáp ng yêu c u c a bên m i th u nêu trong thông báo m i th u (trư ng h p đ u th u r ng rãi) ho c thư m i th u (trư ng h p đ u th u h n ch ho c đ u th u r ng rãi có sơ tuy n); 4. B o đ m c nh tranh trong đ u th u như quy đ nh trong BDL. M c 4. Tính h p l c a hàng hóa 1. T t c các hàng hóa đư c coi là h p l n u có xu t x rõ ràng, h p pháp và theo nh ng yêu c u khác nêu t i BDL. 2. Xu t x c a hàng hóa đư c hi u là qu c gia ho c vùng lãnh th mà hàng hóa đư c khai thác, tr ng, canh tác, s n xu t, ch t o ho c t i đó thông qua vi c ch bi n, l p ráp, ch t o b sung đ t o thành m t s n ph m đư c công nh n v m t thương m i nhưng có s khác bi t đáng k v b n ch t so v i các chi ti t c u thành nó. M c 5. Chi phí d th u
 6. Nhà th u ph i ch u m i chi phí liên quan đ n quá trình tham gia đ u th u, k t khi nh n HSMT cho đ n khi thông báo k t qu đ u th u, riêng đ i v i nhà th u trúng th u tính đ n khi ký h p đ ng. M c 6. HSMT và gi i thích làm rõ HSMT 1. HSMT bao g m các n i dung đư c li t kê t i M c l c c a HSMT này. Vi c ki m tra, nghiên c u các n i dung c a HSMT đ chu n b HSDT thu c trách nhi m c a nhà th u. 2. Trư ng h p nhà th u mu n đư c gi i thích làm rõ HSMT thì ph i g i văn b n đ ngh đ n bên m i th u theo đ a ch và th i gian ghi trong BDL (nhà th u có th thông báo trư c cho bên m i th u qua fax, e-mail…). Sau khi nh n đư c văn b n yêu c u làm rõ HSMT theo th i gian quy đ nh trong BDL, bên m i th u s có văn b n tr l i và g i cho t t c các nhà th u nh n HSMT. Trong trư ng h p c n thi t, bên m i th u t ch c h i ngh ti n đ u th u đ trao đ i v nh ng n i dung trong HSMT mà các nhà th u th y chưa rõ. N i dung trao đ i s đư c bên m i th u ghi l i thành văn b n làm rõ HSMT g i cho t t c nhà th u nh n HSMT. M c 7. S a đ i HSMT Trư ng h p c n thi t ph i đi u ch nh ph m vi cung c p ho c đi u ch nh yêu c u nào đó, bên m i th u s ti n hành s a đ i HSMT (bao g m c vi c gia h n th i h n n p HSDT n u c n thi t) b ng cách g i văn b n s a đ i HSMT t i t t c các nhà th u nh n HSMT trư c th i đi m đóng th u theo th i gian đư c quy đ nh trong BDL. Tài li u này là m t ph n c a HSMT. Nhà th u ph i thông báo cho bên m i th u là đã nh n đư c các tài li u s a đ i đó b ng cách g i văn b n tr c ti p, theo đư ng bưu đi n, fax ho c email. B. CHU N B H SƠ D TH U M c 8. Ngôn ng s d ng HSDT cũng như t t c văn b n và tài li u trao đ i gi a bên m i th u và nhà th u liên quan đ n vi c đ u th u ph i đư c vi t b ng ngôn ng như quy đ nh trong BDL. M c 9. N i dung HSDT HSDT do nhà th u chu n b ph i bao g m nh ng n i dung sau: 1. Đơn d th u theo quy đ nh t i M c 11 Chương này; 2. Giá d th u và bi u giá theo quy đ nh t i M c 12 Chương này; 3. Tài li u ch ng minh tư cách h p l , năng l c và kinh nghi m c a nhà th u theo quy đ nh t i M c 14 Chương này; 4. Tài li u ch ng minh tính h p l và s phù h p (đáp ng) c a hàng hóa theo quy đ nh t i M c 15 Chương này; 5. B o đ m d th u theo quy đ nh t i M c 16 Chương này; 6. Các n i dung khác quy đ nh t i BDL. M c 10. Thay đ i tư cách tham gia đ u th u Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua HSMT thì th c hi n theo quy đ nh t i BDL. M c 11. Đơn d th u Đơn d th u do nhà th u chu n b và đư c đi n đ y đ theo M u s 1 Chương IV có ch ký c a ngư i đ i di n h p pháp c a nhà th u (là ngư i đ i di n theo pháp lu t c a nhà th u ho c ngư i đư c y quy n kèm theo gi y y quy n h p l theo M u s 2 Chương IV). Trư ng h p y quy n, nhà th u g i kèm theo các tài li u, gi y t theo quy đ nh trong BDL đ ch ng minh tư cách h p l c a ngư i đư c y quy n. Đ i v i nhà th u liên danh, đơn d th u ph i do đ i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký, tr trư ng h p trong văn b n th a thu n liên danh có quy đ nh các thành viên trong liên danh y quy n cho ngư i đ i di n h p pháp c a thành viên đ ng đ u liên danh ký đơn d th u. Trư ng h p t ng thành viên liên danh có y quy n thì th c hi n như đ i v i nhà th u đ c l p. M c 12. Giá d th u và bi u giá 1. Giá d th u là giá do nhà th u nêu trong đơn d th u thu c HSDT sau khi tr ph n gi m giá (n u có). Giá d th u c a nhà th u ph i bao g m toàn b các chi phí c n thi t đ th c hi n gói th u trên cơ s yêu c u v cung c p nêu t i Ph n II c a HSMT này.
 7. 2. Trư ng h p nhà th u có thư gi m giá thì có th n p cùng v i HSDT ho c n p riêng song ph i đ m b o n p trư c th i đi m đóng th u. Trư ng h p thư gi m giá n p cùng v i HSDT thì nhà th u ph i thông báo cho bên m i th u trư c ho c t i th i đi m đóng th u ho c ph i có b ng kê thành ph n HSDT trong đó có thư gi m giá. Trong thư gi m giá c n nêu rõ n i dung và cách th c gi m giá vào các h ng m c c th trong bi u giá. Trư ng h p không nêu rõ cách th c gi m giá thì đư c hi u là gi m đ u theo t l cho t t c h ng m c trong bi u giá. 3. Trư ng h p gói th u đư c chia thành nhi u ph n và cho phép d th u theo t ng ph n như quy đ nh trong BDL thì nhà th u có th chào cho m t ho c nhi u ph n c a gói th u. Nhà th u c n chào đ các h ng m c trong m t ho c nhi u ph n c a gói th u mà mình tham d . 4. Nhà th u ph i đi n đ y đ các thông tin phù h p vào bi u giá như đơn giá, giá tr cho t ng h ng m c hàng hóa và t ng giá d th u (l p theo M u s 4, s 5 và s 6 Chương IV). Trong m i bi u giá, nhà th u ph i ghi rõ các y u t c u thành giá chào theo quy đ nh trong BDL. 5. Các thu t ng EXW, CIP, CIF và các thu t ng tương t khác đư c hi u theo gi i thích c a Incoterms ban hành vào th i gian như đư c quy đ nh trong BDL. M c 13. Đ ng ti n d th u Giá d th u s đư c chào b ng đ ng ti n đư c quy đ nh trong BDL. M c 14. Tài li u ch ng minh tư cách h p l , năng l c và kinh nghi m c a nhà th u 1. Tài li u ch ng minh tư cách h p l c a nhà th u: a) Đ i v i nhà th u đ c l p, ph i cung c p các tài li u ch ng minh tư cách h p l c a mình như quy đ nh trong BDL. b) Đ i v i nhà th u liên danh, ph i cung c p các tài li u sau đây: Các tài li u nêu t i đi m a kho n này đ i v i t ng thành viên trong liên danh; Văn b n th a thu n liên danh gi a các thành viên theo quy đ nh t i kho n 2 M c 3 Chương này. 2. Tài li u ch ng minh năng l c và kinh nghi m c a nhà th u: a) Các h p đ ng đang th c hi n và các h p đ ng tương t do nhà th u th c hi n đư c li t kê theo M u s 7 và M u s 8 Chương IV; năng l c và kinh nghi m c a nhà th u trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính đư c li t kê theo M u s 9 Chương IV, năng l c tài chính c a nhà th u đư c li t kê theo M u s 10 Chương IV. Năng l c và kinh nghi m c a nhà th u liên danh là t ng năng l c và kinh nghi m c a các thành viên trên cơ s ph m vi công vi c mà m i thành viên đ m nh n; trong đó t ng thành viên ph i ch ng minh kinh nghi m và năng l c c a mình là đáp ng yêu c u c a HSMT cho ph n vi c đư c phân công th c hi n trong liên danh. b) Các tài li u khác đư c quy đ nh trong BDL. M c 15. Tài li u ch ng minh tính h p l và s phù h p (đáp ng) c a hàng hóa 1. Nhà th u ph i nêu rõ xu t x c a hàng hóa (theo quy đ nh t i M c 4 Chương này), ký mã hi u, nhãn mác c a s n ph m và các tài li u kèm theo đ ch ng minh tính h p l c a hàng hóa. 2. Nhà th u ph i cung c p các tài li u theo quy đ nh trong BDL đ ch ng minh hàng hóa đư c cung c p là phù h p (đáp ng) yêu c u c a HSMT. M c 16. B o đ m d th u 1. Khi tham gia đ u th u, nhà th u ph i th c hi n bi n pháp b o đ m d th u trư c th i đi m đóng th u theo quy đ nh trong BDL. Trư ng h p liên danh thì ph i th c hi n bi n pháp b o đ m d th u theo m t trong hai cách sau: a) T ng thành viên trong liên danh s th c hi n riêng r b o đ m d th u nhưng b o đ m t ng giá tr không th p hơn m c yêu c u nêu t i kho n 1 M c 16 BDL; n u b o đ m d th u c a m t thành viên trong liên danh đư c xác đ nh là không h p l thì h sơ d th u c a liên danh đó s b lo i theo đi u ki n tiên quy t. b) Các thành viên trong liên danh tho thu n đ m t thành viên ch u trách nhi m th c hi n bi n pháp b o đ m d th u cho c liên danh. Trong trư ng h p này, b o đ m d th u có th bao g m tên c a liên danh ho c tên c a thành viên ch u trách nhi m th c hi n bi n pháp b o đ m d th u cho c liên danh nhưng b o đ m t ng giá tr không th p hơn m c yêu c u nêu t i kho n 1 M c 16 BDL. 2. B o đ m d th u đư c coi là không h p l khi thu c m t trong các trư ng h p sau đây: có giá tr th p hơn, không đúng đ ng ti n quy đ nh, th i gian hi u l c ng n hơn, không n p theo đ a ch và th i
 8. gian quy đ nh trong HSMT, không đúng tên nhà th u (đ i v i nhà th u liên danh thì theo quy đ nh t i kho n 1 M c này), không ph i là b n g c và không có ch ký h p l (đ i v i thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính). 3. Nhà th u không trúng th u s đư c hoàn tr b o đ m d th u trong th i gian quy đ nh trong BDL. Đ i v i nhà th u trúng th u, b o đ m d th u đư c hoàn tr sau khi nhà th u th c hi n bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng. 4. Bên m i th u s t ch thu b o đ m d th u và x lý theo quy đ nh c a pháp lu t trong các trư ng h p sau đây: a) Rút HSDT sau khi đóng th u mà HSDT v n còn hi u l c; b) Trong th i h n 30 ngày k t khi nh n đư c thông báo trúng th u c a bên m i th u mà không ti n hành ho c t ch i ti n hành thương th o, hoàn thi n h p đ ng ho c đã thương th o, hoàn thi n xong nhưng t ch i ký h p đ ng mà không có lý do chính đáng; c) Không th c hi n bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng trư c khi ký h p đ ng ho c trư c khi h p đ ng có hi u l c. M c 17. Th i gian có hi u l c c a HSDT 1. Th i gian có hi u l c c a HSDT ph i đ m b o như quy đ nh trong BDL và đư c tính t th i đi m đóng th u; HSDT có th i gian hi u l c ng n hơn b coi là không h p l và b lo i. 2. Bên m i th u có th g i văn b n yêu c u nhà th u gia h n th i gian có hi u l c c a HSDT m t ho c nhi u l n nhưng đ m b o không quá 30 ngày, kèm theo vi c yêu c u nhà th u gia h n tương ng th i gian có hi u l c c a b o đ m d th u. N u nhà th u không ch p nh n vi c gia h n thì HSDT c a nhà th u này không đư c xem xét ti p và trong trư ng h p này nhà th u đư c nh n l i b o đ m d th u. M c 18. Quy cách c a HSDT và ch ký trong HSDT 1. Nhà th u ph i chu n b m t b n g c và m t s b n ch p HSDT đư c quy đ nh trong BDL và ghi rõ "b n g c" và "b n ch p" tương ng. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n ch p và b n g c. Trong quá trình đánh giá, n u bên m i th u phát hi n b n ch p có l i k thu t như ch p nhòe, không rõ ch , ch p thi u trang… thì l y n i dung c a b n g c làm cơ s . Trư ng h p b n ch p có n i dung sai khác so v i b n g c thì tùy theo m c đ sai khác, bên m i th u s quy t đ nh x lý cho phù h p, ch ng h n sai khác đó là không cơ b n, không làm thay đ i b n ch t c a HSDT thì đư c coi là l i ch p nh n đư c; nhưng n u sai khác đó làm thay đ i n i dung cơ b n c a HSDT so v i b n g c thì b coi là gian l n, HSDT s b lo i, đ ng th i nhà th u s b x lý theo quy đ nh t i M c 39 Chương này. 2. HSDT ph i đư c đánh máy, in b ng m c không t y đư c, đánh s trang theo th t liên t c. Đơn d th u, thư gi m giá, bi u giá chào và các văn b n b sung làm rõ HSDT c a nhà th u ph i đư c đ i di n h p pháp c a nhà th u ký. 3. Nh ng ch vi t chen gi a, t y xoá ho c vi t đè lên b n đánh máy ch có giá tr khi có ch ký bên c nh c a ngư i ký đơn d th u và đư c đóng d u (n u có). C. N P H SƠ D TH U M c 19. Niêm phong và cách ghi trên túi đ ng HSDT 1. HSDT bao g m các n i dung nêu t i M c 9 Chương này. HSDT ph i đư c đ ng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh d u niêm phong do nhà th u t quy đ nh). Cách trình bày các thông tin trên túi đ ng HSDT đư c quy đ nh trong BDL. 2. Trong trư ng h p HSDT g m nhi u tài li u, nhà th u c n th c hi n vi c đóng gói toàn b tài li u sao cho vi c ti p nh n và b o qu n HSDT c a bên m i th u đư c thu n ti n, đ m b o s toàn v n c a HSDT, tránh th t l c, m t mát. Trư ng h p có th , nhà th u nên đóng gói t t c các tài li u c a HSDT vào cùng m t túi. Trư ng h p c n đóng gói thành nhi u túi nh đ d v n chuy n thì trên m i túi nh ph i ghi rõ s th t t ng túi trên t ng s túi nh đ đ m b o tính th ng nh t và t ng túi nh cũng ph i đư c đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy đ nh t i M c này. M c 20. Th i h n n p HSDT 1. HSDT do nhà th u n p tr c ti p ho c g i đ n đ a ch c a bên m i th u nhưng ph i đ m b o bên m i th u nh n đư c trư c th i đi m đóng th u quy đ nh trong BDL.
 9. 2. Bên m i th u có th gia h n th i h n n p HSDT (th i đi m đóng th u) trong trư ng h p c n tăng thêm s lư ng HSDT ho c khi s a đ i HSMT theo quy đ nh t i M c 7 Chương này ho c theo yêu c u c a nhà th u khi bên m i th u xét th y c n thi t. 3. Khi gia h n th i h n n p HSDT, bên m i th u ph i thông báo b ng văn b n cho các nhà th u đã mua HSMT, đ ng th i thông báo gia h n th i h n n p HSDT ph i đư c đăng t i trên Báo Đ u th u t i thi u 1 kỳ và đăng trên trang thông tin đi n t v đ u th u (tr trư ng h p không thu c di n b t bu c); đ i v i đ u th u qu c t còn ph i đăng t i đ ng th i trên m t t báo ti ng Anh đư c phát hành r ng rãi. Khi thông báo, bên m i th u s ghi rõ th i đi m đóng th u m i đ nhà th u s a l i th i gian có hi u l c c a HSDT n u th y c n thi t. Nhà th u đã n p HSDT có th nh n l i và ch nh s a HSDT c a mình. Trư ng h p nhà th u chưa nh n l i ho c không nh n l i HSDT thì bên m i th u qu n lý HSDT đó theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. M c 21. HSDT n p mu n B t kỳ tài li u nào thu c HSDT k c thư gi m giá (n u có) mà bên m i th u nh n đư c sau th i đi m đóng th u đ u đư c coi là không h p l và đư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng, tr tài li u làm rõ HSDT theo yêu c u c a bên m i th u. M c 22. S a đ i ho c rút HSDT Khi mu n s a đ i ho c rút HSDT đã n p, nhà th u ph i có văn b n đ ngh và bên m i th u ch ch p thu n n u nh n đư c văn b n đ ngh c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u; văn b n đ ngh rút HSDT ph i đư c g i riêng bi t v i HSDT. D. M TH U VÀ ĐÁNH GIÁ H SƠ D TH U M c 23. M th u 1. Vi c m th u đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo th i gian và đ a đi m quy đ nh trong BDL trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i di n c a các cơ quan có liên quan đ n tham d l m th u. 2. Bên m i th u ti n hành m l n lư t HSDT c a t ng nhà th u có tên trong danh sách mua HSMT (bao g m c nhà th u thay đ i tư cách tham d th u) và n p HSDT trư c th i đi m đóng th u theo th t ch cái tên c a nhà th u. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v h u qu ho c s b t l i n u không tuân theo quy đ nh trong HSMT như: nhà th u không niêm phong ho c làm m t niêm phong HSDT trong quá trình chuy n t i bên m i th u, không ghi đúng các thông tin trên túi đ ng HSDT theo hư ng d n. HSDT c a nhà th u có văn b n xin rút HSDT đã n p (n p riêng bi t v i HSDT và bên m i th u nh n đư c trư c th i đi m đóng th u) và HSDT c a nhà th u n p sau th i đi m đóng th u s không đư c m và đư c tr l i nguyên tr ng cho nhà th u. 3. Vi c m HSDT c a t ng nhà th u đư c th c hi n theo trình t như sau: a) Ki m tra niêm phong HSDT; b) M HSDT; c) Đ c và ghi vào biên b n các thông tin ch y u: Tên nhà th u; S lư ng b n g c, b n ch p HSDT; Th i gian có hi u l c c a HSDT; Giá d th u ghi trong đơn d th u; Thư gi m giá (n u có); Giá tr , th i h n hi u l c và bi n pháp b o đ m d th u; Văn b n đ ngh s a đ i HSDT (n u có) theo quy đ nh t i M c 22 Chương này; Các thông tin khác có liên quan. 4. Biên b n m th u c n đư c đ i di n bên m i th u, đ i di n c a t ng nhà th u có m t và đ i di n các cơ quan liên quan tham d ký xác nh n. B n ch p c a biên b n m th u có th g i cho t t c nhà th u n p HSDT. 5. Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c c a t t c HSDT và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá HSDT đư c ti n hành theo b n ch p.
 10. M c 24. Làm rõ HSDT Trong quá trình đánh giá HSDT, bên m i th u có th yêu c u nhà th u làm rõ n i dung c a HSDT (k c vi c làm rõ đơn giá khác thư ng). Vi c làm rõ HSDT ch đư c th c hi n gi a bên m i th u và nhà th u có HSDT c n ph i làm rõ và đư c th c hi n dư i hình th c trao đ i tr c ti p (bên m i th u m i nhà th u đ n g p tr c ti p đ trao đ i, nh ng n i dung h i và tr l i ph i l p thành văn b n) ho c gián ti p (bên m i th u g i văn b n yêu c u làm rõ và nhà th u ph i tr l i b ng văn b n). Trong văn b n yêu c u làm rõ c n quy đ nh th i h n làm rõ c a nhà th u. N i dung làm rõ HSDT th hi n b ng văn b n đư c bên m i th u b o qu n như m t ph n c a HSDT. Trư ng h p quá th i h n làm rõ mà nhà th u không tr l i ho c bên m i th u không nh n đư c văn b n làm rõ, ho c nhà th u có văn b n làm rõ nhưng không đáp ng đư c yêu c u làm rõ c a bên m i th u thì bên m i th u căn c vào các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t đ xem xét, x lý. Vi c làm rõ HSDT không làm thay đ i n i dung cơ b n c a HSDT đã n p, không thay đ i giá d th u. M c 25. Đánh giá sơ b HSDT 1. Ki m tra tính h p l và s đ y đ c a HSDT, g m: a) Tính h p l c a đơn d th u (M u s 1 Chương IV) theo quy đ nh t i M c 11 Chương này; b) Tính h p l c a th a thu n liên danh theo quy đ nh t i kho n 2 M c 3 Chương này (n u có); c) Tư cách h p l c a nhà th u theo M c 3 và kho n 1 M c 14 Chương này; d) Tính h p l , s đáp ng c a hàng hóa nêu t i M c 4 và M c 15 Chương này; đ) S lư ng b n g c, b n ch p HSDT theo quy đ nh t i kho n 1 M c 18 Chương này; e) B o đ m d th u theo quy đ nh t i M c 16 Chương này; g) Bi u giá chào theo quy đ nh t i M c 12 Chương này; h) Các yêu c u khác đư c quy đ nh trong BDL. 2. HSDT c a nhà th u không đáp ng m t trong nh ng đi u ki n tiên quy t nêu trong BDL thì b lo i và không đư c xem xét ti p. 3. Đánh giá năng l c và kinh nghi m c a nhà th u theo tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh (1) nghi m đư c quy đ nh t i M c 1 Chương III . M c 26. Đánh giá v m t k thu t Bên m i th u ti n hành đánh giá v m t k thu t các HSDT đã vư t qua đánh giá sơ b trên cơ s các yêu c u c a HSMT và TCĐG nêu t i M c 2 Chương III. Nh ng HSDT đ t yêu c u v m t k thu t đư c ch đ u tư phê duy t m i đư c xác đ nh giá đánh giá. M c 27. Xác đ nh giá đánh giá Bên m i th u xác đ nh giá đánh giá c a các HSDT theo trình t sau đây: xác đ nh giá d th u; s a l i; hi u ch nh các sai l ch; chuy n đ i giá đ ngh trúng th u sang m t đ ng ti n chung (n u có); đưa các chi phí v m t m t b ng đ xác đ nh giá đánh giá như nêu t i M c 3 Chương III. M c 28. S a l i 1. S a l i là vi c s a l i nh ng sai sót trong HSDT bao g m l i s h c, l i khác và đư c ti n hành theo nguyên t c sau đây: a) Đ i v i l i s h c bao g m nh ng l i do th c hi n các phép tính c ng, tr , nhân, chia không chính xác: Trư ng h p không nh t quán gi a đơn giá và thành ti n thì l y đơn giá làm cơ s pháp lý cho vi c s a l i; Trư ng h p không nh t quán gi a b ng giá t ng h p và b ng giá chi ti t thì l y b ng giá chi ti t làm cơ s pháp lý cho vi c s a l i. b) Đ i v i các l i khác: C t thành ti n đư c đi n vào mà không có đơn giá tương ng thì đơn giá đư c xác đ nh b sung b ng cách chia thành ti n cho s lư ng; (1) Trư ng h p đánh giá năng l c và kinh nghi m sau khi xác đ nh giá đánh giá thì chuy n kho n này xu ng sau M c 27
 11. Khi có đơn giá nhưng c t thành ti n b tr ng thì thành ti n s đư c xác đ nh b sung b ng cách nhân s lư ng v i đơn giá; N u m t n i dung nào đó có đi n đơn giá và thành ti n nhưng b tr ng s lư ng thì s lư ng b tr ng đư c xác đ nh b sung b ng cách chia thành ti n cho đơn giá c a n i dung đó. Trư ng h p s lư ng đư c xác đ nh b sung nêu trên khác v i s lư ng nêu trong HSMT thì đư c coi là sai l ch v ph m vi cung c p và đư c hi u ch nh theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 M c 29 Chương này. L i nh m đơn v : s d ng d u "," (d u ph y) thay cho d u "." (d u ch m) và ngư c l i thì đư c s a l i cho phù h p theo cách vi t c a Vi t Nam. 2. Sau khi s a l i theo nguyên t c trên, bên m i th u s thông báo b ng văn b n cho nhà th u. Nhà th u ph i có văn b n thông báo cho bên m i th u v vi c ch p nh n s a l i nêu trên. N u nhà th u không ch p nh n vi c s a l i thì HSDT c a nhà th u đó s b lo i. Trư ng h p HSDT có l i s h c v i t ng giá tr tuy t đ i l n hơn 10% giá d th u cũng s b lo i. L i s h c đư c tính theo t ng giá tr tuy t đ i, không ph thu c vào vi c giá d th u tăng lên hay gi m đi sau khi s a. M c 29. Hi u ch nh các sai l ch 1. Hi u ch nh các sai l ch là vi c đi u ch nh nh ng n i dung thi u ho c th a trong HSDT so v i yêu c u c a HSMT cũng như đi u ch nh nh ng khác bi t gi a các ph n c a HSDT; gi a đ xu t k thu t và đ xu t tài chính; gi a con s và ch vi t; gi a n i dung trong đơn d th u và các ph n khác c a HSDT. Vi c hi u ch nh các sai l ch đư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p có nh ng sai l ch v ph m vi cung c p thì ph n chào thi u s đư c c ng thêm vào, ph n chào th a s đư c tr đi theo nguyên t c n u không th tách ra trong giá d th u c a nhà th u đang ti n hành s a sai l ch thì l y m c giá chào cao nh t đ i v i n i dung này (n u chào thi u) và l y m c giá chào th p nh t (n u chào th a) trong s các HSDT khác vư t qua bư c đánh giá v m t k thu t. Trong trư ng h p ch có m t nhà th u duy nh t vư t qua bư c đánh giá v m t k thu t thì ti n hành s a sai l ch trên cơ s l y m c giá c a nhà th u này (n u có) ho c trong d toán c a gói th u; b) Trư ng h p có sai l ch gi a nh ng n i dung thu c đ xu t k thu t và n i dung thu c đ xu t tài chính thì n i dung thu c đ xu t k thu t s là cơ s pháp lý cho vi c hi u ch nh sai l ch; c) Trư ng h p không nh t quán gi a con s và ch vi t thì l y ch vi t làm cơ s pháp lý cho vi c hi u ch nh sai l ch; d) Trư ng h p có s sai khác gi a giá ghi trong đơn d th u (không k gi m giá) và giá trong bi u giá t ng h p thì đư c coi đây là sai l ch và vi c hi u ch nh sai l ch này đư c căn c vào giá ghi trong bi u giá t ng h p sau khi đư c hi u ch nh và s a l i theo bi u giá chi ti t. 2. HSDT có sai l ch v i t ng giá tr tuy t đ i l n hơn 10% giá d th u s b lo i. Giá tr các sai l ch đư c tính theo t ng giá tr tuy t đ i, không ph thu c vào vi c giá d th u tăng lên hay gi m đi sau khi hi u ch nh sai l ch. M c 30. Chuy n đ i sang m t đ ng ti n chung Trư ng h p cho phép các nhà th u chào giá b ng nhi u đ ng ti n khác nhau theo quy đ nh t i M c 13 Chương này, đ có cơ s cho vi c đánh giá và so sánh các HSDT, bên m i th u quy đ i giá d th u v cùng m t đ ng ti n căn c vào t giá gi a đ ng Vi t Nam và đ ng ti n nư c ngoài theo quy đ nh trong BDL. M c 31. M t b ng đ so sánh HSDT M t b ng đ so sánh HSDT bao g m m t b ng k thu t, thương m i, tài chính và các n i dung khác. Các y u t đ đưa giá d th u v cùng m t m t b ng so sánh đư c nêu t i M c 3 Chương III. M c 32. Ti p xúc v i bên m i th u Tr trư ng h p đư c yêu c u làm rõ HSDT theo quy đ nh t i M c 24 Chương này, không nhà th u nào đư c phép ti p xúc v i bên m i th u v các v n đ liên quan đ n HSDT c a mình cũng như liên quan đ n gói th u trong su t th i gian k t th i đi m m th u đ n khi thông báo k t qu đ u th u. E. TRÚNG TH U M c 33. Đi u ki n đư c xem xét đ ngh trúng th u Nhà th u đư c xem xét đ ngh trúng th u khi đáp ng đ y đ các đi u ki n sau: 1. Có HSDT h p l ; 2. Đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v năng l c, kinh nghi m theo quy đ nh t i M c 1 Chương III;
 12. 3. Có đ xu t v m t k thu t đư c đánh giá là đáp ng yêu c u theo quy đ nh t i M c 2 Chương III; 4. Có giá đánh giá th p nh t theo quy đ nh t i M c 3 Chương III; 5. Có giá đ ngh trúng th u không vư t giá gói th u đư c duy t. M c 34. Quy n c a bên m i th u đư c ch p nh n, lo i b b t kỳ ho c t t c các HSDT Bên m i th u đư c quy n ch p nh n ho c lo i b b t kỳ HSDT ho c h y đ u th u vào b t kỳ th i đi m nào trong quá trình đ u th u trên cơ s tuân th Lu t Đ u th u và các văn b n hư ng d n th c hi n. M c 35. Thông báo k t qu đ u th u 1. Ngay sau khi có quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u, bên m i th u g i văn b n thông báo k t qu đ u th u cho các nhà th u tham d th u (bao g m c nhà th u trúng th u và nhà th u không trúng th u). Trong thông báo k t qu đ u th u, bên m i th u không gi i thích lý do đ i v i nhà th u không trúng th u. 2. Bên m i th u g i thông báo trúng th u b ng văn b n t i nhà th u trúng th u kèm theo d th o h p đ ng theo M u s 13 Chương X đã đư c đi n các thông tin c th c a gói th u và k ho ch thương th o, hoàn thi n h p đ ng, trong đó nêu rõ nh ng v n đ c n trao đ i khi thương th o, hoàn thi n h p đ ng. M c 36. Thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng Thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng th c hi n như sau: 1. Vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng đ ký k t h p đ ng căn c theo các n i dung sau: - K t qu đ u th u đư c duy t; - D th o h p đ ng theo M u (M u s 13 Chương X) đã đư c đi n đ y đ thông tin c th c a gói th u; - Các yêu c u nêu trong HSMT; - Các n i dung nêu trong HSDT và gi i thích làm rõ HSDT c a nhà th u trúng th u (n u có); - Các n i dung c n đư c thương th o, hoàn thi n h p đ ng gi a bên m i th u và nhà th u trúng th u. 2. Sau khi nh n đư c thông báo trúng th u, trong th i h n quy đ nh t i BDL, nhà th u trúng th u ph i g i cho bên m i th u thư ch p thu n vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Quá th i h n nêu trên, n u bên m i th u không nh n đư c thư ch p thu n ho c nhà th u t ch i vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng thì b o đ m d th u c a nhà th u này s b x lý theo quy đ nh t i M c 16 c a Chương này. Đ ng th i, ch đ u tư s báo cáo đ ngư i quy t đ nh đ u tư quy t đ nh h y k t qu đ u th u trư c đó và xem xét, quy t đ nh nhà th u x p h ng ti p theo trúng th u đ m i vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Trong trư ng h p đó, nhà th u s đư c bên m i th u yêu c u gia h n hi u l c HSDT và b o đ m d th u n u c n thi t. 3. N i dung thương th o, hoàn thi n h p đ ng bao g m các v n đ còn t n t i, chưa hoàn ch nh, đ c bi t là vi c áp giá đ i v i nh ng sai l ch trong HSDT trên nguyên t c đ m b o giá ký h p đ ng không vư t giá trúng th u đư c duy t (giá ký h p đ ng ch đư c vư t giá trúng th u trong các trư ng h p do pháp lu t v đ u th u quy đ nh và ph i đư c ngư i có th m quy n ch p thu n). Vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng cũng bao g m c vi c nghiên c u các sáng ki n, gi i pháp do nhà th u đ xu t, phương án thay th (n u có yêu c u), chi ti t hoá các n i dung còn chưa c th ... 4. Sau khi đ t đư c k t qu thương th o, hoàn thi n, ch đ u tư và nhà th u s ti n hành ký h p đ ng. Trong trư ng h p liên danh, h p đ ng đư c ký k t ph i bao g m ch ký c a t t c các thành viên trong liên danh. M c 37. B o đ m th c hi n h p đ ng Nhà th u trúng th u ph i th c hi n bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 5 Chương VIII (Đi u ki n chung c a h p đ ng) đ đ m b o nghĩa v và trách nhi m c a mình trong vi c th c hi n h p đ ng. Nhà th u không đư c nh n l i b o đ m th c hi n h p đ ng trong trư ng h p t ch i th c hi n h p đ ng sau khi h p đ ng có hi u l c. M c 38. Ki n ngh trong đ u th u 1. Nhà th u tham d th u có quy n ki n ngh v k t qu l a ch n nhà th u và nh ng v n đ khác trong quá trình đ u th u khi th y quy n, l i ích c a mình b nh hư ng.
 13. 2. Ki n ngh v nh ng v n đ trong quá trình đ u th u mà không ph i v k t qu đ u th u đư c gi i quy t như sau: a) Nhà th u ki n ngh b ng văn b n trong kho ng th i gian t khi x y ra s vi c đ n trư c khi có thông báo k t qu đ u th u; b) Đơn ki n ngh ph i đư c g i trư c tiên t i bên m i th u theo đ a ch nêu t i BDL. Bên m i th u có trách nhi m tr l i b ng văn b n t i nhà th u có ki n ngh trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn ki n ngh ; c) Trư ng h p bên m i th u không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a bên m i th u thì nhà th u đư c quy n g i đơn ki n ngh đ n ch đ u tư nêu t i BDL đ xem xét, gi i quy t. Ch đ u tư có trách nhi m gi i quy t ki n ngh b ng văn b n trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn ki n ngh ; d) Trư ng h p ch đ u tư không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a ch đ u tư thì nhà th u đư c quy n g i đơn ki n ngh đ n ngư i có th m quy n nêu t i BDL đ xem xét, gi i quy t. Ngư i có th m quy n có trách nhi m gi i quy t trong vòng 10 ngày làm vi c k t khi nh n đư c đơn ki n ngh . 3. Ki n ngh v k t qu đ u th u đư c gi i quy t như sau: a) Nhà th u ki n ngh b ng văn b n trong vòng t i đa 10 ngày k t ngày thông báo k t qu đ u th u; b) Theo trình t quy đ nh t i đi m b và đi m c kho n 2 M c này; c) Trư ng h p ch đ u tư không gi i quy t đư c ho c nhà th u không đ ng ý v i gi i quy t c a ch đ u tư thì nhà th u đư c quy n g i đơn ki n ngh đ ng th i t i ngư i có th m quy n và Ch t ch H i đ ng tư v n v gi i quy t ki n ngh đ xem xét, gi i quy t. Nhà th u ph i n p m t kho n chi phí là 0,01% giá d th u nhưng t i thi u là 2.000.000 đ ng và t i đa là 30.000.000 đ ng cho b ph n thư ng tr c giúp vi c c a H i đ ng tư v n nêu t i BDL. Trư ng h p nhà th u có ki n ngh đư c k t lu n là đúng thì chi phí do nhà th u n p s đư c hoàn tr b i cá nhân, t ch c có trách nhi m liên đ i. d) H i đ ng tư v n ph i có báo cáo k t qu làm vi c g i ngư i có th m quy n trong th i gian t i đa 20 ngày k t khi nh n đư c ki n ngh c a nhà th u. Trong th i gian t i đa là 5 ngày làm vi c k t khi nh n đư c báo cáo k t qu c a H i đ ng tư v n, ngư i có th m quy n ph i ra quy t đ nh gi i quy t ki n ngh c a nhà th u. 4. Khi có ki n ngh , nhà th u có quy n kh i ki n ngay ra tòa án. Trư ng h p nhà th u l a ch n cách gi i quy t không kh i ki n ra tòa án thì th c hi n ki n ngh theo quy đ nh t i M c này. M c 39. X lý vi ph m trong đ u th u 1. Trư ng h p nhà th u có các hành vi vi ph m pháp lu t v đ u th u thì tùy theo m c đ vi ph m s b x lý căn c quy đ nh c a Lu t Đ u th u, Ngh đ nh 58/CP và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Quy t đ nh x lý vi ph m đư c g i cho t ch c, cá nhân b x ph t; g i cho các cơ quan, t ch c liên quan và B K ho ch và Đ u tư đ đăng t i trên Báo Đ u th u và trang thông tin đi n t v đ u th u. 3. Quy t đ nh x lý vi ph m đư c th c hi n b t kỳ đ a phương, ngành nào đ u có hi u l c thi hành trên ph m vi c nư c và trong t t c các ngành. 4. Nhà th u b x lý vi ph m pháp lu t v đ u th u có quy n kh i ki n ra tòa án v quy t đ nh x lý vi ph m. 5. Quy đ nh khác nêu trong BDL. Chương II. B NG D LI U Đ U TH U B ng d li u đ u th u bao g m các n i dung chi ti t c a gói th u theo m t s M c tương ng trong Chương I (Ch d n đ i v i nhà th u). N u có b t kỳ s khác bi t nào so v i các n i dung tương ng trong Chương I thì căn c vào các n i dung trong Chương này. M c Kho n N i dung 1 1 - Tên gói th u: __________ [Nêu tên gói th u theo k ho ch đ u th u đư c duy t] - Tên d án: __________ [Nêu tên d án đư c duy t]
 14. - N i dung cung c p ch y u: _______ [Nêu n i dung yêu c u] 2 Th i gian th c hi n h p đ ng: _______________ [Nêu c th th i gian theo k ho ch đ u th u đư c duy t] 2 Ngu n v n đ th c hi n gói th u: ____________ [Nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n đ thanh toán cho nhà th u; trư ng h p s d ng v n ODA thì ph i nêu rõ tên nhà tài tr v n và cơ c u ngu n v n (ngoài nư c, trong nư c)] 3 1 Tư cách h p l c a nhà th u: __________________ [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà nêu yêu c u v tư cách h p l c a nhà th u trên cơ s tuân th quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t Đ u th u, ch ng h n yêu c u nhà th u ph i cung c p m t trong các lo i văn b n pháp lý sau: Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, Quy t đ nh thành l p ho c Gi y đăng ký ho t đ ng h p pháp... Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ] 4 B o đ m c nh tranh trong đ u th u: __________________ [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà nêu yêu c u trên cơ s tuân th n i dung v b o đ m c nh tranh trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 11 c a Lu t Đ u th u và Đi u 3 Ngh đ nh 58/CP] 4 1 Yêu c u khác v tính h p l c a hàng hóa: _________________ [Nêu yêu c u khác v tính h p l c a hàng hóa (n u có). Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ] 6 2 - Đ a ch bên m i th u: ______ [Nêu đ a ch bên m i th u] - Th i gian nh n đư c văn b n yêu c u gi i thích làm rõ HSMT không mu n hơn ____ ngày trư c th i đi m đóng th u. [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà ghi s ngày c th cho phù h p] 7 Tài li u s a đ i HSMT (n u có) s đư c bên m i th u g i đ n t t c các nhà th u nh n HSMT trư c th i đi m đóng th u t i thi u ______ ngày. [Ghi s ngày c th , nhưng ph i đ m b o đ th i gian đ nhà th u hoàn ch nh HSDT và không đư c quy đ nh ít hơn 10 ngày] 8 Ngôn ng s d ng: _______________________ [Nêu c th ngôn ng s d ng. Đ i v i đ u th u trong nư c là ti ng Vi t. Đ i v i đ u th u qu c t , HSMT có th đư c l p b ng ti ng Anh ho c b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Trư ng h p HSMT b ng ti ng Anh thì c n quy đ nh HSDT ph i b ng ti ng Anh. Trư ng h p HSMT b ng ti ng Vi t và ti ng Anh thì c n quy đ nh nhà th u có th l a ch n m t trong hai th ti ng (ti ng Vi t ho c ti ng Anh) đ l p HSDT. Đ i v i các tài li u khác có liên quan như catalô, b n v k thu t... thì c n yêu c u gi i h n trong m t s lo i ngôn ng thông d ng, n u nhà th u s d ng ngôn ng khác thì tùy theo quy mô, tính ch t c a gói th u mà yêu c u ph i có b n d ch sang ngôn ng cùng v i ngôn ng c a HSDT. Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ] 9 6 Các n i dung khác:__________________ [Nêu các n i dung khác (n u có)] 10 Thay đ i tư cách tham d th u:__________________ [Nêu quy đ nh v thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi phê duy t danh sách nhà th u m i tham gia đ u th u ho c khi mua HSMT trên cơ s quy đ nh sau: Đ i v i đ u th u r ng rãi không sơ tuy n thì trong M c này quy đ nh “Nhà th u ch c n g i văn b n thông báo v vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u đ n bên m i th u v i đi u ki n bên m i th u nh n đư c trư c th i đi m đóng th u”. Đ i v i đ u th u r ng rãi có sơ tuy n ho c đ u th u h n ch thì trong M c này
 15. c n quy đ nh: “Nhà th u c n g i văn b n thông báo v vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u đ n bên m i th u và bên m i th u ch xem xét khi nh n đư c văn b n thông báo c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u. Vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u là h p l khi có ch p thu n c a bên m i th u trư c th i đi m đóng th u b ng văn b n. Trư ng h p c n thi t, bên m i th u g i văn b n ch p thu n b ng fax, e-mail trư c, b n g c đư c g i theo đư ng bưu đi n. Trư ng h p không ch p thu n vi c thay đ i tư cách tham gia đ u th u c a nhà th u thì bên m i th u s nêu rõ lý do phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u”] 11 Tài li u, gi y t đ ch ng minh tư cách h p l c a ngư i đư c y quy n:_______________________ [Nêu c th văn b n pháp lý mà nhà th u c n ph i g i đ ch ng minh tư cách h p l c a ngư i đư c y quy n như b n sao Đi u l công ty, Quy t đ nh thành l p chi nhánh, Quy t đ nh b nhi m…] 12 3 Các ph n c a gói th u: __________________ [Trư ng h p gói th u đư c chia thành nhi u ph n thì nêu rõ danh m c, n i dung công vi c c a t ng ph n và đi u ki n d th u theo t ng ph n ho c nhi u ph n. Trong m c này cũng quy đ nh rõ cách chào giá riêng cho t ng ph n ho c nhi u ph n, giá tr b o đ m d th u cho t ng ph n và nguyên t c xét duy t trúng th u cho m t ho c nhi u ph n c a gói th u. Vi c đánh giá HSDT và xét duy t trúng th u s đư c th c hi n theo t ng ph n và k t h p gi a các ph n v i nhau trên cơ s b o đ m nguyên t c t ng giá đánh giá c a gói th u là th p nh t và giá trúng th u c a c gói th u không vư t giá gói th u đư c duy t mà không so sánh v i ư c tính chi phí c a t ng ph n. Các trư ng h p đ xu t gi m giá v i đi u ki n nhà th u trúng th u m t ho c nhi u ph n c a gói th u mà bên m i th u xét th y phù h p, có l i s đư c xem xét, đánh giá t i bư c đánh giá HSDT]. 4 Trong bi u giá, nhà th u ph i phân tích các n i dung c u thành c a giá chào theo các yêu c u sau: ______________________ [Tùy theo tính ch t và yêu c u c a gói th u mà quy đ nh c th n i dung này, đ m b o thu n ti n cho vi c đánh giá, so sánh và x p h ng HSDT. Theo đó, c n yêu c u làm rõ các y u t c u thành giá chào đ nhà th u đáp ng, c th như sau: a) Đ i v i hàng hóa s n xu t, gia công trong nư c (th c hi n theo M u s 4 Chương IV), c n yêu c u nhà th u tách rõ các kho n m c chi phí như: - Li t kê đ y đ các lo i thu và phí theo quy đ nh c a pháp lu t. Khi yêu c u nhà th u chào giá hàng hóa theo giá EXW, c n quy đ nh rõ n u ph i nh p kh u các b ph n, linh ki n, nguyên li u… đ s n xu t ho c l p ráp hàng hóa cung c p cho gói th u thì nhà th u tách rõ thu nh p kh u, l phí h i quan và thu giá tr gia tăng (VAT) ph i tr cho ph n nh p kh u đó; - Chào đ y đ các chi phí cho v n chuy n, b o hi m và chi phí khác có liên quan đ n v n chuy n; - Chào đ y đ các chi phí cho d ch v k thu t kèm theo đ th c hi n gói th u. b) Đ i v i hàng hóa s n xu t, gia công ngoài nư c (th c hi n theo M u s 5 Chương IV), c n yêu c u nhà th u tách rõ các kho n m c chi phí như: - Chào giá theo giá CIF ho c CIP… (theo quy đ nh c a Incoterms cùng v i các s a đ i phù h p n u c n thi t); - Li t kê đ y đ các lo i thu và phí theo quy đ nh c a pháp lu t; - Chào đ y đ các chi phí cho v n chuy n, b o hi m và chi phí khác có liên quan đ n v n chuy n; - Chào đ y đ các chi phí cho d ch v k thu t kèm theo đ th c hi n gói th u. c) Đ i v i hàng hóa s n xu t, gia công ngoài nư c đã nh p kh u và đang đư c chào bán t i Vi t Nam (th c hi n theo M u s 6 Chương IV), c n yêu c u nhà th u tách rõ các kho n m c chi phí như: - Li t kê đ y đ các lo i thu và phí theo quy đ nh c a pháp lu t; Khi yêu c u nhà th u chào giá hàng hóa theo giá EXW thì c n quy đ nh nhà th u tách rõ thu nh p kh u, l phí h i quan và thu giá tr gia tăng (VAT) ph i tr đ i v i hàng hóa đã
 16. nh p kh u đó; - Chào đ y đ các chi phí cho v n chuy n, b o hi m và chi phí khác có liên quan đ n v n chuy n; - Chào đ y đ các chi phí cho d ch v k thu t kèm theo đ th c hi n gói th u.] 5 Incoterms năm __________________________________ [Ghi năm ban hành, ch ng h n “Incoterms 1990” ho c “Incoterms 2000”] 13 Đ ng ti n d th u: __________________________________ [Nêu c th yêu c u v đ ng ti n d th u. Tùy theo yêu c u c a gói th u mà quy đ nh vi c cho phép và đi u ki n áp d ng đ nhà th u chào theo m t ho c m t s đ ng ti n khác nhau, ví d : VND, USD… Trư ng h p cho phép chào b ng ngo i t thì ph i yêu c u nhà th u ch ng minh đư c n i dung công vi c s d ng ngo i t kèm theo b n li t kê chi ti t n i dung công vi c và giá tr ngo i t tương ng. Tuy nhiên ph i đ m b o nguyên t c m t đ ng ti n cho m t kh i lư ng c th ; các lo i chi phí trong nư c ph i đư c chào th u b ng đ ng Vi t Nam] 14 1 a) Tài li u ch ng minh tư cách h p l c a nhà th u: ________ [Nêu yêu c u tài li u ch ng minh tư cách h p l c a nhà th u trên cơ s phù h p v i yêu c u t i M c 3 c a BDL này, ví d như b n ch p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh…] 2 b) Các tài li u khác ch ng minh năng l c và kinh nghi m c a nhà th u: _______________________________________ [Nêu yêu c u tài li u ch ng minh khác (n u có)] 15 2 Tài li u ch ng minh s đáp ng c a hàng hóa: __________ [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà yêu c u nhà th u cung c p các tài li u ch ng minh s đáp ng c a hàng hóa dư i hình th c văn b n, b n v và s li u, ch ng h n: a) B ng li t kê chi ti t danh m c hàng hóa phù h p v i yêu c u v ph m vi cung c p nêu t i Chương V. b) Bi u ti n đ cung c p phù h p v i yêu c u nêu t i Chương VI. c) Tài li u v m t k thu t như tiêu chu n hàng hóa, tính năng, thông s k thu t, thông s b o hành c a t ng lo i hàng hóa (kèm theo b n v đ mô t n u c n), gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t theo M u s 12 Chương IV (ch áp d ng trong trư ng h p hàng hóa là đ c ch ng, ph c t p; trong trư ng h p c n thi t, đ i v i nh ng hàng hóa thông thư ng bên m i th u có th yêu c u gi y y quy n bán hàng c a đ i lý phân ph i) và các n i dung khác như yêu c u nêu t i Chương VII; d) Các n i dung yêu c u khác (n u có)] 16 1 N i dung yêu c u v b o đ m d th u: - Hình th c b o đ m d th u: ___________________________ [Tùy theo yêu c u c a gói th u mà nêu c th hình th c b o đ m d th u theo m t trong các bi n pháp: đ t c c, ký qu ho c thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính. N u yêu c u n p thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính thì s d ng M u s 11 Chương IV do m t ngân hàng, t ch c tài chính ho t đ ng h p pháp phát hành. Trư ng h p b o lãnh do m t ngân hàng, t ch c tài chính nư c ngoài phát hành thì ph i phát hành thông qua chi nhánh t i Vi t Nam ho c ph i đư c m t ngân hàng c a Vi t Nam có quan h đ i lý v i ngân hàng, t ch c tài chính phát hành xác nh n trư c khi g i bên m i th u. N u cho phép nhà th u đư c th c hi n b o đ m d th u theo bi n pháp đ t c c, ký qu thì nêu rõ cách th c hi n. Trư ng h p quy đ nh th c hi n bi n pháp b o đ m d th u theo hình th c n p thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính thì c n quy đ nh tính h p l c a thư b o lãnh đư c xem xét theo quy đ nh v phân c p ký và phát hành thư b o lãnh c a t ng ngân hàng ho c t ch c tài chính]
 17. - Giá tr và đ ng ti n b o đ m d th u: __________________ [Nêu c th giá tr và đ ng ti n b o đ m d th u. Tùy theo đi u ki n c th c a gói th u mà quy đ nh giá tr b o đ m d th u nhưng không vư t quá 3% giá gói th u. Trư ng h p gói th u chia thành nhi u ph n đ c l p, c n quy đ nh rõ giá tr b o đ m d th u cho t ng ph n theo kho n 3 M c 12 BDL] - Th i gian có hi u l c c a b o đ m d th u: _____ ngày k t th i đi m đóng th u. [Ghi rõ s ngày, đư c xác đ nh b ng toàn b th i gian có hi u l c c a HSDT quy đ nh trong M c 17 Chương này c ng thêm 30 ngày] Đ i v i gói th u ODA, các n i dung nêu trên ghi theo quy đ nh c a nhà tài tr 3 Th i gian hoàn tr b o đ m d th u cho nhà th u không trúng th u: Trong vòng ___ ngày k t ngày thông báo k t qu đ u th u. [Ghi rõ s ngày, nhưng không quá 30 ngày. Đ i v i gói th u ODA ghi theo quy đ nh c a nhà tài tr ] 17 1 Th i gian có hi u l c c a HSDT là _____ ngày k t th i đi m đóng th u. [Ghi rõ s ngày tùy thu c m c đ ph c t p, quy mô c a gói th u, nhưng không đư c quy đ nh quá 180 ngày] 18 1 S lư ng HSDT ph i n p: - 01 b n g c; và - ____ b n ch p [Ghi rõ s lư ng yêu c u nhưng không quá 5 b n] 19 1 Cách trình bày các thông tin trên túi đ ng HSDT: _______ [Nêu c th cách trình bày, ví d : Nhà th u ph i ghi rõ các thông tin sau trên túi đ ng HSDT: - Tên, đ a ch , đi n tho i c a nhà th u: ______________ - Đ a ch n p HSDT (tên, đ a ch c a bên m i th u): __________ - Tên gói th u: _________________________ - Không đư c m trư c ___ gi , ngày ___ tháng ___ năm ___ (ghi theo th i đi m m th u) Trư ng h p s a đ i HSDT, ngoài các n i dung nêu trên còn ph i ghi thêm dòng ch "H sơ d th u s a đ i "] 20 1 Th i đi m đóng th u: ___ gi , ngày ___ tháng ___ năm ____ [Nêu c th th i đi m đóng th u tùy theo yêu c u c a t ng gói th u cho phù h p, đ m b o quy đ nh th i gian t khi phát hành HSMT đ n th i đi m đóng th u t i thi u là 15 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 30 ngày đ i v i đ u th u qu c t , đ i v i gói th u ODA nêu theo quy đ nh c a nhà tài tr ] 23 1 Vi c m th u s đư c ti n hành công khai vào lúc ___ gi , ngày ___ tháng ___ năm ___, t i __________ [Ghi rõ ngày, gi và đ a đi m ti n hành vi c m th u, trong đó c n lưu ý quy đ nh th i đi m m th u sao cho b o đ m vi c m th u ph i ti n hành ngay sau th i đi m đóng th u] 25 1 h) Các yêu c u khác: ______________ [Nêu các yêu c u khác n u có tùy theo t ng gói th u v tính h p l và đ y đ c a HSDT. Đ i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy đ nh c a nhà tài tr ] 2 HSDT c a nhà th u s b lo i b n u không đáp ng đư c m t trong các đi u ki n tiên quy t sau: _____________ Nhà th u không có tên trong danh sách mua HSMT, tr trư ng h p thay đ i tư cách tham d th u quy đ nh t i M c 10 Chương I; Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo yêu c u nêu t i M c 3 và kho n 1
 18. M c 14 Chương I, ch ng h n: không có b n ch p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, không h ch toán kinh t đ c l p...; c) Không có b o đ m d th u ho c có b o đ m d th u nhưng không h p l theo quy đ nh t i kho n 2 M c 16 Chương I; d) Không có b n g c HSDT; đ) Đơn d th u không h p l theo quy đ nh t i M c 11 Chương I; e) Hi u l c c a HSDT không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong HSMT; g) HSDT có t ng giá d th u không c đ nh, chào th u theo nhi u m c giá ho c giá có kèm đi u ki n gây b t l i cho ch đ u tư; h) Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u HSDT v i tư cách là nhà th u chính (nhà th u đ c l p ho c thành viên trong liên danh); i) Nhà th u vi ph m m t trong các hành vi b c m trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 12 c a Lu t Đ u th u; [Tùy theo tính ch t và yêu c u c a gói th u có th quy đ nh thêm các đi u ki n tiên quy t khác có tính đ c thù c a gói th u. Đ i v i gói th u ODA nêu các đi u ki n tiên quy t theo quy đ nh c a nhà tài tr ] 30 Đ ng ti n quy đ i là đ ng Vi t Nam theo t giá do ngân hàng ______ công b vào ngày ______. [Ghi tên ngân hàng c th mà căn c vào t giá do ngân hàng đó công b đ quy đ i; ghi ngày đ căn c t giá quy đ i c a ngày đó] 36 2 Nhà th u ph i g i văn b n ch p thu n vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng trong vòng ___ ngày k t ngày nh n đư c thông báo trúng th u. [Ghi rõ s ngày nhưng không quá 30 ngày] 38 2 Đ a ch nh n đơn ki n ngh : b) Đ a ch c a bên m i th u: __________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] c) Đ a ch c a ch đ u tư: __________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] d) Đ a ch c a ngư i quy t đ nh đ u tư: ___________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] 3 c) B ph n thư ng tr c H i đ ng tư v n:_______________ [Nêu đ a ch nh n đơn, s fax, đi n tho i liên h ] 39 5 Quy đ nh khác: ______ [Đ i v i gói th u ODA nêu theo quy đ nh c a nhà tài tr ] Chương III. TIÊU CHU N ĐÁNH GIÁ VÀ N I DUNG XÁC Đ NH GIÁ ĐÁNH GIÁ Chương này bao g m TCĐG v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u (trư ng h p không áp d ng sơ tuy n), TCĐG v m t k thu t, n i dung xác đ nh giá đánh giá. Trư ng h p gói th u đã th c hi n sơ tuy n, bên m i th u c n yêu c u nhà th u kh ng đ nh l i các thông tin v năng l c, kinh nghi m mà nhà th u đã kê khai trong h sơ d sơ tuy n. TCĐG và n i dung xác đ nh giá đánh giá dư i đây ch mang tính hư ng d n, khi so n th o n i dung này c n căn c theo tính ch t c a gói th u mà quy đ nh cho phù h p. TCĐG ph i công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT ph i tuân th TCĐG nêu trong HSMT, không đư c thay đ i, b sung b t kỳ n i dung nào. (1) M c 1. TCĐG v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u
 19. Các TCĐG v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u đư c s d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t”. Nhà th u ph i “đ t” c 3 n i dung nêu t i các đi m 1, 2 và 3 trong b ng dư i đây thì đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v kinh nghi m và năng l c. TCĐG kinh nghi m và năng l c c a nhà th u bao g m các n i dung cơ b n sau: M c yêu c u t i thi u đ (2) TT N i dung đư c đánh giá là đáp ng (đ t) 1 Kinh nghi m: S lư ng các h p đ ng tương t như h p đ ng c a gói th u này đã và đang th c hi n v i tư cách là nhà th u chính ho c m t thành viên c a liên danh t i Vi t Nam và (3) nư c ngoài trong th i gian ___ năm g n đây. Đ i v i nhà th u liên danh, các thành viên liên danh ph i (4) có ___ h p đ ng tương t v i ph n công vi c đ m nh n trong liên danh. S năm ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính Các n i dung khác (n u có) 2 Năng l c s n xu t và kinh doanh: S lư ng, ch ng lo i, doanh thu đ i v i các s n ph m s n (3) xu t, kinh doanh chính trong th i gian ____ năm g n đây Cơ s v t ch t k thu t T ng s lao đ ng, trong đó s lư ng cán b chuyên môn hi n có Các n i dung khác (n u có) 3 Năng l c tài chính 3.1 Doanh thu Doanh thu trung bình hàng năm trong ... (ghi s năm) năm (5) g n đây Trong trư ng h p liên danh, doanh thu trung bình hàng năm c a c liên danh đư c tính b ng t ng doanh thu trung bình hàng năm c a các thành viên trong liên danh, trong đó: (a) Doanh thu trung bình hàng năm trong… (ghi s năm) (thông thư ng không th p năm qua c a thành viên đ ng đ u liên danh hơn 40% m c quy đ nh c a c liên danh) (b) Doanh thu trung bình hàng năm trong… (ghi s năm) (thông thư ng không th p năm qua c a t ng thành viên khác trong liên danh hơn 25% m c quy đ nh c a c liên danh) 3.2 Tình hình tài chính lành m nh Nhà th u ph i đáp ng yêu c u v tình hình tài chính lành (6) m nh (ch n m t ho c m t s ch tiêu tài chính phù h p) . Trong trư ng h p liên danh, t ng thành viên trong liên danh ph i đáp ng yêu c u v tình hình tài chính lành m nh. (a) s năm nhà th u ho t đ ng không b l trong th i gian t … năm tr lên yêu c u báo cáo v tình hình tài chính theo kho n 3.1 M c này (b) t su t thanh toán hi n hành đ tm c…
 20. (c) giá tr ròng đ tm c… (7) 3.3 Lưu lư ng ti n m t Nhà th u ph i đ m b o lưu lư ng ti n m t nh m đáp ng đ t m c__ trong__tháng yêu c u c a gói th u Trong trư ng h p liên danh, lưu lư ng ti n m t c a c liên danh đư c tính b ng t ng lưu lư ng ti n m t c a m i thành viên trong liên danh, trong đó: (a) Lưu lư ng ti n m t c a thành viên đ ng đ u liên danh đ t m c__ trong__tháng (thông thư ng không th p hơn 40% m c quy đ nh t i kho n 3.3 M c này) (b) Lưu lư ng ti n m t nh m đáp ng yêu c u c a t ng đ t m c ___ trong ____ thành viên khác trong liên danh tháng (thông thư ng không th p hơn 25% m c quy đ nh t i kho n 3.3 M c này) 4 Các yêu c u khác (n u có) Ghi chú: (1) Ch áp d ng m c này đ i v i gói th u không ti n hành sơ tuy n. Tùy theo đi u ki n c a gói th u mà nêu rõ vi c đánh giá năng l c, kinh nghi m c a nhà th u có th đư c th c hi n t i bư c đánh giá sơ b đ i v i t t c nhà th u có HSDT h p l , không vi ph m đi u ki n tiên quy t ho c vi c đánh giá năng l c, kinh nghi m đư c th c hi n sau khi xác đ nh giá đánh giá. (2) Tùy theo yêu c u c a gói th u mà quy đ nh n i dung yêu c u chi ti t v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u cho phù h p. Đ i v i các ch tiêu như t su t thanh toán hi n hành, giá tr ròng và lưu lư ng ti n m t ch áp d ng trong trư ng h p gói th u có n i dung mua s m ph c t p, có giá tr l n; quá trình s n xu t, gia công, l p ráp...v i th i gian dài ho c theo nhi u giai đo n. Đ i v i gói th u ODA th c hi n theo quy đ nh c a nhà tài tr . (3) Ghi s năm c th tùy theo tính ch t và yêu c u c a gói th u (thông thư ng t 3 đ n 5 năm; đ i v i gói th u quy mô nh thì có th quy đ nh ít hơn 3 năm trên cơ s phù h p v i tình hình th c t c a d án). (4) Thông thư ng là t 1 đ n 3 h p đ ng tương t tuỳ theo tính ch t và yêu c u c a gói th u. Đ i v i nhà th u liên danh thì kinh nghi m c a liên danh đư c tính là t ng kinh nghi m c a các thành viên liên danh, tuy nhiên kinh nghi m c a m i thành viên ch xét theo ph m vi công vi c mà m i thành viên đ m nh n trong liên danh. (5) Đ i v i yêu c u v doanh thu: - Th i gian yêu c u thông thư ng là 3 năm. Trong m t s trư ng h p có th quy đ nh s năm ít hơn đ khuy n khích s tham gia c a các nhà th u m i thành l p. - Cách tính toán thông thư ng v m c yêu c u doanh thu trung bình hàng năm: Yêu c u v m c doanh thu trung bình hàng năm = [Giá gói th u/ th i gian th c hi n h p đ ng tính theo năm] x k; Thông thư ng yêu c u h s k trong công th c này là t 2 đ n 2,5; trong trư ng h p đ c bi t thì có th gi m xu ng m c 1,5. (6) Đ i v i yêu c u v tình hình tài chính: Có th quy đ nh m t s ch tiêu cho th y tình hình tài chính c a nhà th u v i cách tính c th như sau: - Tùy theo th c t gói th u mà yêu c u nhà th u ho t đ ng không b l trong 1 đ n 3 năm trong th i gian yêu c u báo cáo v tình hình tài chính. - T su t thanh toán hi n hành cho bi t kh năng thanh toán n ng n h n c a nhà th u, tính b ng công th c: T su t thanh toán hi n hành = tài s n ng n h n / n ng n h n T su t thanh toán hi n hành l n hơn 1 cho bi t doanh nghi p có kh năng thanh toán n đ n h n (có hơn 1 đ ng tài s n b o đ m cho 1 đ ng n ).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản