intTypePromotion=3

Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
96
lượt xem
8
download

Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1121/2008/Q -BKH Hà N i, ngày 03 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH M U BÁO CÁO ÁNH GIÁ H SƠ D TH U I V I GÓI TH U MUA S M HÀNG HÓA, XÂY L P B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn c i u 67 và kho n 3 i u 76 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh 61/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và u tư; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý u th u, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm quy t nh này “M u Báo cáo ánh giá h sơ d th u iv i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1102/2007/Q -BKH ngày 18/9/2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Website Chính ph ; Công báo; - Các S KH& T các t nh, thành ph tr c thu c TW;
 2. - Các ơn v thu c B KH& T; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Lưu VT, V QL T (10b). M U BÁO CÁO ÁNH GIÁ H SƠ D TH U I V I GÓI TH U MUA S M HÀNG HÓA, XÂY L P (Ban hành kèm Quy t nh s 1121/2008/Q -BKH ngày 03 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) M u báo cáo ánh giá h sơ d th u này áp d ng cho vi c l p báo cáo ánh giá h sơ d th u c a t chuyên gia u th u ho c t ch c, ơn v tr c ti p th c hi n công tác ánh giá h sơ d th u (tư v n u th u, t ch c u th u chuyên nghi p, …) i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p c a các d án thu c ph m vi i u ch nh c a Lu t u th u khi th c hi n hình th c u th u r ng rãi, u th u h n ch trong nư c và qu c t . Báo cáo ánh giá h sơ d th u là căn c ch u tư l p báo cáo k t qu l a ch n nhà th u trình ngư i quy t nh u tư ho c ngư i ư c y quy n xem xét, quy t nh vi c l a ch n nhà th u trúng th u. Khi áp d ng M u này c n căn c vào h sơ m i th u, h sơ d th u, văn b n yêu c u và gi i thích làm rõ h sơ m i th u, văn b n yêu c u và gi i thích làm rõ h sơ d th u, ý ki n c a các thành viên tr c ti p tham gia ánh giá h sơ d th u và các tài li u liên quan nh m m b o tính trung th c, khách quan v k t qu u th u. Trong M u này, nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính g i ý, hư ng d n và s ư c ngư i s d ng c th hóa tùy theo yêu c u c a h sơ m i th u. Khi l p báo cáo ánh giá h sơ d th u, n i dung báo cáo ánh giá c n ư c i n y thông tin, trư ng h p không có thông tin ho c thông tin không y cũng ph i ghi rõ. M u báo cáo ánh giá h sơ d th u bao g m các ph n sau: Ph n th nh t: N i dung báo cáo ánh giá h sơ d th u I. Thông tin cơ b n II. Tóm t t quá trình u th u III. Phương pháp ánh giá h sơ d th u IV. K t qu ánh giá sơ b h sơ d th u V. K t qu ánh giá chi ti t h sơ d th u VI. Làm rõ h sơ d th u VII. K t lu n và ki n ngh VIII. Ch ký xác nh n c a các thành viên t chuyên gia u th u
 3. Ph n th hai: Các văn b n ính kèm Ph n ph l c: Các m u Trong quá trình áp d ng M u này, n u có vư ng m c, ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và u tư k p th i xem xét, ch nh lý. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- BÁO CÁO ÁNH GIÁ H SƠ D TH U (tên gói th u) (tên d án) (tên ch u tư)
 4. M CL C CÁC T VI T T T PH N TH NH T: N I DUNG BÁO CÁO ÁNH GIÁ H SƠ D TH U I. THÔNG TIN CƠ B N 1. Gi i thi u chung v d án và gói th u 2. T chuyên gia u th u II. TÓM T T QUÁ TRÌNH U TH U 1. ChuNn b u th u 2. M th u III. PHƯƠNG PHÁP ÁNH GIÁ H SƠ D TH U IV. K T QU ÁNH GIÁ SƠ B H SƠ D TH U 1. Danh sách nhà th u n p h sơ d th u 2. K t qu ánh giá v tính h p l c a h sơ d th u và áp ng các i u ki n tiên quy t. 3. K t qu ánh giá v năng l c và kinh nghi m (trư ng h p không áp d ng sơ tuy n) 4. K t lu n trong bư c ánh giá sơ b
 5. V. K T QU ÁNH GIÁ CHI TI T H SƠ D TH U 1. K t qu ánh giá v m t k thu t 2. K t qu xác nh giá ánh giá VI. LÀM RÕ H SƠ D TH U VII. K T LU N VÀ KI N NGHN VIII. CH KÝ XÁC NH N C A CÁC THÀNH VIÊN T CHUYÊN GIA U TH U PH N TH HAI: CÁC VĂN B N ÍNH KÈM PH N PH L C: CÁC M U CÁC T VI T T T - K ho ch u th u KH T - H sơ m i th u HSMT - H sơ d th u HSDT - T chuyên gia u th u ho c t ch c, ơn T chuyên gia u th u v ánh giá h sơ d th u Ph n th nh t. N I DUNG BÁO CÁO ÁNH GIÁ HSDT Căn c trình t và k t qu ánh giá c a t chuyên gia u th u, báo cáo ánh giá HSDT bao g m các n i dung sau: I. THÔNG TIN CƠ B N 1. Gi i thi u chung v d án và gói th u Trong ph n này c n nêu khái quát, gi i thi u chung v d án, gói th u và các văn b n pháp lý là cơ s th c hi n gói th u: - Tên bên m i th u, ch u tư; - Tên d án và tóm t t v d án;
 6. - Tên gói th u và tóm t t v gói th u; - N i dung các công vi c chính c a gói th u ư c phê duy t trong KH T. Các văn b n pháp lý ư c li t kê theo b ng dư i ây: TT N i dung S , ký hi u và ngày, tháng văn b n (1) (2) 1. Văn b n phê duy t d án ho c d toán ( i v i mua s m thư ng xuyên) 2. Văn b n phê duy t KH T/KH T i u ch nh 3. Văn b n phê duy t h sơ m i sơ tuy n, k t qu sơ tuy n (n u có) 4. Văn b n phê duy t danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch (n u có) 5. Văn b n phê duy t HSMT 6. Tài li u v thi t k kèm theo d toán ư c duy t ( i v i gói th u xây l p) 7. Văn b n thành l p t chuyên gia u th u ho c văn b n h p ng thuê t ch c, ơn v ánh giá HSDT 8. Văn b n phê duy t danh sách nhà th u t yêu c u v m t k thu t 9. Các văn b n pháp lý khác có liên quan. T i Ph n th hai c a báo cáo c n ính kèm b n ch p các văn b n này. 2. T chuyên gia u th u Trong ph n này c n mô t v s lư ng, h và tên, ch c v c th c a các cá nhân tham gia t chuyên gia u th u ( i v i t ch c, ơn v tr c ti p ánh giá HSDT cũng c n mô t v s lư ng, h tên, ch c v c th c a các cá nhân tham gia ánh giá HSDT), th i gian và cách th c làm vi c c a t chuyên gia u th u (nêu rõ cách th c làm vi c theo nhóm hay c l p trong quá trình ánh giá). Ph n th hai c a báo cáo c n ính kèm b n ch p ch ng ch v u th u c a t ng cá nhân liên quan và văn b n quy nh cách th c ánh giá HSDT i v i trư ng h p trong t chuyên gia u th u có m t ho c m t s thành viên có s ánh giá khác bi t so v i a s các thành viên còn l i. II. TÓM T T QUÁ TRÌNH U TH U 1. Chu n b u th u Nêu tóm t t v quá trình t ch c u th u, bao g m các n i dung sau:
 7. 1.1. Sơ tuy n nhà th u (n u có) N i dung cơ b n trong ph n này bao g m: - S báo và th i gian ăng t i thông báo m i sơ tuy n trên Báo u th u. Trư ng h p ăng t i trên phương ti n thông tin i chúng khác thì ph i nêu rõ phương ti n và th i gian ăng t i; - Th i gian cung c p h sơ m i sơ tuy n cho các nhà th u; - Th i i m óng sơ tuy n; - Gia h n th i i m óng sơ tuy n (n u có); - S lư ng nhà th u n p h sơ d tuy n t i th i i m óng sơ tuy n; - Th i gian ánh giá h sơ d sơ tuy n; - Th i gian và s văn b n thông báo k t qu sơ tuy n; - Danh sách nhà th u vư t qua bư c sơ tuy n; - S báo và th i gian ăng t i danh sách nhà th u vư t qua bư c sơ tuy n trên Báo u th u. Trong ph n th hai c a báo cáo c n ính kèm s báo ã ăng t i thông báo m i sơ tuy n và k t qu sơ tuy n nêu trên, b n ch p văn b n cho phép gia h n th i i m óng sơ tuy n và s báo ăng t i thông báo gia h n th i i m óng sơ tuy n (n u có). 1.2. M i th u 1.2.1. Trư ng h p u th u r ng rãi không ti n hành sơ tuy n, trong báo cáo c n nêu các n i dung sau: - S báo và th i gian ăng t i KH T, thông báo m i th u trên Báo u th u. Trư ng h p ăng t i trên phương ti n thông tin i chúng khác thì ph i nêu rõ phương ti n và th i gian ăng t i; - Th i gian bán HSMT; - Th i gian t ch c h i ngh ti n u th u (n u có); -S a i và làm rõ HSMT (n u có); - Th i i m óng th u; - Gia h n th i i m óng th u (n u có); - Danh sách nhà th u mua HSMT và danh sách nhà th u n p HSDT n th i i m óng th u.
 8. Ph n th hai c a báo cáo c n ính kèm s báo ã ăng t i KH T, thông báo m i th u nêu trên, văn b n s a i, làm rõ HSMT (n u có), b n ch p văn b n cho phép gia h n th i h n óng th u và s báo ăng t i thông báo gia h n th i i m óng th u (n u có). 1.2.2. Trư ng h p t ch c sơ tuy n ho c u th u h n ch , trong báo cáo c n nêu các n i dung sau: - S báo và th i gian ăng t i KH T trên Báo u th u; - Th i gian g i thư m i th u t i các nhà th u trong danh sách trúng sơ tuy n, danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch ; - S báo và th i gian ăng t i danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch trên Báo u th u; - Th i gian bán HSMT; - Th i gian t ch c h i ngh ti n u th u (n u có); -S a i, làm rõ HSMT (n u có); - Th i i m óng th u; - Gia h n th i i m óng th u (n u có); - Danh sách nhà th u mua HSDT và danh sách nhà th u n p HSDT n th i i m óng th u. Trong ph n th hai c a báo cáo c n ính kèm s báo ăng t i KH T, danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch nêu trên, văn b n s a i, làm rõ HSMT (n u có), b n ch p văn b n cho phép gia h n th i h n óng th u và s báo ăng t i thông báo gia h n th i i m óng th u (n u có). 2. M th u N i dung cơ b n trong ph n này bao g m: - Th i gian và a i m m th u; - Thành ph n và i bi u tham d bu i m th u; - Tên nhà th u n p HSDT sau th i i m óng th u (n u có); - Tình tr ng niêm phong c a các HSDT trư c khi m ; - Các thông tin ư c c công khai và ghi vào biên b n m th u (tên nhà th u, giá d th u, thư gi m giá (n u có), s lư ng b n g c, b n ch p, giá tr và th i h n c a b o m d th u …).
 9. Biên b n m th u l p theo M u s 1 và ư c ính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. III. PHƯƠNG PHÁP ÁNH GIÁ HSDT Ph n này c n nêu tóm t t phương pháp ánh giá ( ánh giá v năng l c, kinh nghi m c a nhà th u; ánh giá v m t k thu t; xác nh giá ánh giá) nêu trong HSMT ư c s d ng ánh giá HSMT và c n ghi rõ tiêu chu n ánh giá ư c quy nh t i ph n, chương, m c nào trong HSMT. IV. K T QU ÁNH GIÁ SƠ B HSDT 1. Danh sách nhà th u n p HSDT Li t kê tên nhà th u ã n p và ư c m HSDT theo biên b n m th u. 2. K t qu ánh giá v tính h p l c a HSDT và áp ng các i u ki n tiên quy t N i dung chi ti t c a ph n này l p theo M u s 2 và ư c ính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. Trên cơ s ó, k t qu ánh giá ư c t ng h p theo n i dung dư i ây: 2.1. Danh sách nhà th u có HSDT h p l , áp ng i u ki n tiên quy t Li t kê nhà th u có HSDT áp ng i u ki n tiên quy t nêu trong HSMT. 2.2. Danh sách nhà th u có HSDT không h p l , không áp ng i u ki n tiên quy t. Li t kê tên nhà th u có HSDT không áp ng i u ki n tiên quy t nêu trong HSMT và kèm theo thuy t minh chi ti t v vi c không áp ng ó. 3. K t qu ánh giá v năng l c và kinh nghi m (trư ng h p không áp d ng sơ tuy n) Ph n này c n tóm t t k t qu ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u, trong ó c n nêu rõ nhà th u áp ng và không áp ng yêu c u c a HSMT và lý do nhà th u không áp ng yêu c u. N i dung chi ti t c a ph n này l p theo M u s 3 ho c M u s 4 và ư c ính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. Trên cơ s ó, k t qu ánh giá ư c t ng h p t i Bi u s 1 ho c Bi u s 2 dư i ây: Bi u s 1 (Áp d ng i v i gói th u mua s m hàng hóa) N i dung ánh giá Tên nhà Năng l c Yêu c u Kinh Năng l c tài K t lu n th u s n xu t khác (n u nghi m chính kinh doanh có) Nhà th u A Nhà th u B
 10. ……… Nhà th u X Bi u s 2 (Áp d ng i v i gói th u xây l p) N i dung ánh giá Tên nhà Yêu c u Kinh Năng l c k Năng l c tài K t lu n th u khác (n u nghi m thu t chính có) Nhà th u A Nhà th u B ………… Nhà th u X Ghi chú: Trư ng h p trong HSMT quy nh vi c ánh giá năng l c và kinh nghi m c a nhà th u th c hi n sau khi xác nh ánh giá thì n i dung ánh giá v năng l c và kinh nghi m ư c chuy n xu ng sau i m 2.6 kho n 2 M c V Ph n th nh t (t ng h p giá ánh giá và x p h ng). Vi c ánh giá v năng l c và kinh nghi m ch c n th c hi n i v i nhà th u ư c x p h ng th nh t. Trư ng h p nhà th u x p h ng th nh t không áp ng v năng l c và kinh nghi m thì ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u x p h ng ti p theo. 4. K t lu n trong bư c ánh giá sơ b Ph n này t ng h p nh ng nhà th u áp ng yêu c u ho c b lo i trong bư c ánh giá sơ b và ư c l p theo Bi u s 3 dư i ây: Bi u s 3 TT N i dung ánh giá Nhà th u Nhà th u ……… Nhà th u A B X 1. K t qu ánh giá v tính h p l và áp ng các i u ki n tiên quy t (1) 2. K t qu ánh giá năng l c và kinh nghi m nhà th u(2) K T LU N(3) Ghi chú: (1) N i dung này ghi theo kho n 2 M c IV Ph n th nh t (K t qu ki m tra tính h p l c a HSDT và áp ng các i u ki n tiên quy t).
 11. (2) N i dung này ghi theo Bi u s 1 ho c Bi u s 2. Trư ng h p thông qua sơ tuy n thì c n c p nh t các thông tin v năng l c, kinh nghi m c a nhà th u ã kê khai t i bư c sơ tuy n. Trư ng h p HSMT quy nh ánh giá v năng l c và kinh nghi m sau khi xác nh giá ánh giá thì b n i dung v k t qu ánh giá năng l c và kinh nghi m c a nhà th u trong ph n này và chuy n xu ng sau i m 2.6 kho n 2 M c V Ph n th nh t (t ng h p giá ánh giá và x p h ng). (3) K t lu n nhà th u là áp ng hay không áp ng trong bư c ánh giá sơ b căn c vào: n i dung ánh giá tính h p l c a HSDT và áp ng các i u ki n tiên quy t và ánh giá năng l c, kinh nghi m c a nhà th u (trư ng h p HSMT quy nh ánh giá năng l c và kinh nghi m t i bư c này). i v i nhà th u b lo i trong bư c ánh giá này thì ghi “KHÔNG ÁP NG” (vi t t t là K Ư) vào c t tương ng c a nhà th u ó. i v i nhà th u áp ng yêu c u trong bư c ánh giá này thì ghi “ ÁP NG) (vi t t t là Ư) vào c t tương ng c a nhà th u ó. V. K T QU ÁNH GIÁ CHI TI T HSDT 1. K t qu ánh giá v m t k thu t Ph n này c n gi i trình rõ v k t qu ánh giá HSDT v m t k thu t căn c các yêu c u và tiêu chu n ánh giá nêu trong HSMT. N i dung chi ti t ánh giá v m t k thu t l p theo các M u s 5, 6, 7, 8 và ư c ính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. Trên cơ s ó, k t qu ánh giá ư c t ng h p theo n i dung dư i ây: 1.1. Danh sách nhà th u HSDT áp ng yêu c u v m t k thu t Li t kê tên nhà th u có HSDT áp ng yêu c u v m t k thu t. 1.2. Danh sách nhà th u có HSDT không áp ng yêu c u v m t k thu t Li t kê tên nhà th u có HSDT không áp ng yêu c u v m t k thu t và kèm theo n i dung thuy t minh chi ti t v vi c không áp ng ó. Văn b n phê duy t c a ch u tư i v i nh ng HSDT t yêu c u v m t k thu t ư c ính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. 2. K t qu xác nh giá ánh giá Trong ph n này ch xác nh giá ánh giá c a các nhà th u vư t qua bư c ánh giá v m t k thu t nh m so sánh, x p h ng các HSDT trên cơ s các quy nh trong HSMT. N i dung c a ph n này ư c l p theo trình t sau: 2.1. Xác nh giá d th u Ph n này ch t ng h p giá d th u c a các nhà th u vư t qua bư c ánh giá v m t k thu t và ư c l p theo Bi u s 4 dư i ây: Bi u s 4 Tên nhà th u Giá trong ơn d Gi m giá (n u Giá d th u
 12. th u (chưa tính gi m có) giá) Nhà th u A Nhà th u B …………….. Nhà th u X Ghi chú: Trư ng h p nhà th u có thư gi m giá, trong quá trình ánh giá HSDT, vi c xác nh giá d th u s ư c th c hi n trên cơ s giá d th u ghi trong ơn d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch tr i giá tr gi m giá theo thư gi m giá. 2.2. S a l i Ph n này c n t ng h p các l i c a t ng HSDT (n u có) và vi c s a các sai sót sau ó. N i dung chi ti t s a l i s h c t p theo M u s 9 và ư c ính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. K t qu vi c s a l i ư c t ng h p theo Bi u s 5 dư i ây: Bi u s 5 Tên nhà th u T ng giá Giá d T ng giá tr tuy t % t ng giá tr tuy t tr l i s th u (trong il is h c i l i s h c so v i h c ơn d giá d th u (trong th u) sau ơn d th u) s al i Nhà th u A Nhà th u B …………….. Nhà th u X Ghi chú: i v i l i khác và l i nh m ơn v cũng ư c nêu rõ trong ph n này c a báo cáo. 2.3. Hi u ch nh sai l ch Nh ng n i dung thi u ho c th a trong HSDT so v i yêu c u c a HSMT; khác bi t gi a các ph n c a HSDT; gi a xu t k thu t và xu t tài chính; gi a con s và ch vi t; gi a n i dung trong ơn d th u và các ph n khác c a HSDT c n ph i hi u ch nh sai l ch. Vi c i u ch nh sai l ch này c n ư c di n gi i, thuy t minh chi ti t và ư c ính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo. K t qu v hi u ch nh sai l ch ư c t ng h p theo Bi u s 6 dư i ây: Bi u s 6 TT K t qu hi u ch nh sai l ch Nhà Nhà …………. Nhà th u A th u B th u X
 13. 1. Hi u ch nh sai l ch v nh ng n i dung th a và thi u trong HSDT so v i yêu c u c a HSMT 2. Hi u ch nh sai l ch gi a các ph n c a HSDT - Gi a xu t k thu t và xu t tài chính - Gi a con s và ch vi t - Gi a n i dung trong ơn d th u và các ph n khác c a HSDT - Nh ng sai l ch khác 3. Hi u ch nh sai l ch khác 4. T ng giá tr hi u ch nh sai l ch 5. T ng giá tr tuy t i hi u ch nh sai l ch 6. % t ng giá tr tuy t i hi u ch nh sai l ch so v i giá d th u (trong ơn d th u) Ghi chú: Trư ng h p trong HSMT quy nh nhà th u ư c xu t bi n pháp thi công khác v i bi n pháp thi công nêu trong HSMT, ph n sai khác gi a kh i lư ng công vi c theo bi n pháp thi công nêu trong HSMT và kh i lư ng công vi c theo bi n pháp thi công do nhà th u xu t không b hi u ch nh theo quy nh t i i u 30 Ngh nh 58/CP. Ph n sai khác này cũng không b tính vào sai l ch lo i b HSDT. 2.4. Chuy n i giá ngh trúng th u sang m t ng ti n chung (n u có) Trư ng h p trong HSMT cho phép nhà th u chào nhi u ng ti n khác nhau thì trong báo cáo c n chuy n i giá ngh trúng th u (giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch) sang m t ng ti n chung theo t giá quy i quy nh trong HSMT làm căn c xác nh giá ánh giá. 2.5. ưa các chi phí v m t m t b ng Ph n này c n li t kê các n i dung ưa v m t m t b ng xác nh giá ánh giá theo theo quy nh trong HSMT và các chi phí tương ng ư c quy i v cùng m t m t b ng. N i dung c n chuy n i các chi phí v m t m t b ng bao g m: i u ki n v m t k thu t; i u ki n v tài chính, thương m i; ưu ãi trong u th u qu c t (n u có); các y u t khác ư c xác nh theo n i dung trong HSMT. Ghi chú: i v i gói th u quy mô nh không c n ph i th c hi n n i dung ưa chi phí v cùng m t m t b ng xác nh giá ánh giá.
 14. 2.6. T ng h p giá ánh giá và x p h ng Căn c theo các k t qu ánh giá t m c 2.1 n 2.5 trong kho n 2 M c V Ph n này (K t qu xác nh giá ánh giá), vi c t ng h p giá ánh giá và x p h ng ư c th c hi n theo Bi u s 7 dư i ây: Bi u s 7 HSDT TT Ch tiêu Nhà Nhà Nhà ………. th u A th u B th u X 1 Giá d th u (sau gi m giá) 2. S al i 3. Hi u ch nh sai l ch 4. Giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch (4=1+2+3) 5. Chuy n sang ng ti n chung (n u có)(1) 6. ưa các chi phí v m t m t b ng - Các i u ki n v m t k thu t: + Ti n th c hi n + Chi phí qu n lý, v n hành, duy tu, b o dư ng, tu i th công trình + Các y u t k thu t khác - i u ki n tài chính và thương m i - Ưu ãi trong u th u qu c t - Các y u t khác 7. Giá ánh giá (7=4+6) ho c (7=5+6) 8. X p h ng các HSDT Ghi chú:(1) T giá quy i sang ng Vi t Nam (VN ) ư c quy nh trong HSMT i v i nhà th u vư t qua bư c ánh giá v m t k thu t nhưng không ư c x p h ng do có l i s h c ho c sai l ch v i t ng giá tr tuy t i > 10% giá d th u ho c do không ch p nh n l i do bên m i th u phát hi n thì c n ph i gi i trình chi ti t.
 15. VI. LÀM RÕ HSDT Nh ng n i dung làm rõ gi a bên m i th u và nhà th u ư c yêu c u làm rõ (n u có) c n ư c gi i trình, t ng h p t i ph n này. Các văn b n yêu c u và gi i thích làm rõ HSDT ư c ính kèm t i Ph n th hai c a báo cáo này. VII. K T LU N VÀ KI N NGHN Trên cơ s so sánh và x p h ng các HSDT, t chuyên gia u th u ph i ưa ra k t lu n và ngh v k t qu u th u. Trư ng h p có nhà th u trúng th u, n i dung ngh c n bao g m: 1- Tên nhà th u ư c ngh trúng th u (k c tên nhà th u ph n u c n thi t). Trư ng h p là nhà th u liên danh ph i nêu tên t t c các thành viên trong liên danh. 2- Giá ngh trúng th u (ghi rõ cơ c u lo i ti n, có bao g m thu hay không, d phòng …). 3- Hình th c h p ng 4- Th i gian th c hi n h p ng 5- Nh ng n i dung c n lưu ý (n u có). Trư ng h p không l a ch n ư c nhà th u trúng th u ph i nêu rõ lý do và xu t phương án x lý ti p theo. VIII. CH KÝ XÁC NH N C A CÁC THÀNH VIÊN T CHUYÊN GIA U TH U - T i ph n này, ngư i ng u và t t c các thành viên c a t chuyên gia u th u ký và ghi rõ h tên. - Trư ng h p có ý ki n b o lưu thì ph i nêu rõ h tên và n i dung b o lưu (kèm theo ch ký xác nh n) c a các cá nhân liên quan. Ph n th hai. CÁC VĂN B N ÍNH KÈM Ph n này c n ính kèm các văn b n ư c nêu t i m t s n i dung liên quan thu c Ph n th nh t c a báo cáo. Ph n ph l c. CÁC M U M us 1
 16. [TÊN CH U TƯ] C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T [TÊN BÊN M I TH U] NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- …….., ngày ……. tháng ….. năm ……… BIÊN B N M TH U L m th u ư c b t u vào lúc [Ghi th i i m m th u] t i [Ghi a i m m th u] A. CÁC THÔNG TIN CHUNG I. Tên d án: [ i n tên d án theo quy t nh u tư ư c duy t] II. Tên gói th u: [ i n tên gói th u theo KH T ư c duy t] III. Bên m i th u và các nhà th u n p HSDT: 1. Bên m i th u: [ i n tên bên m i th u] 2. Các nhà th u mua HSMT: [ i n tên các nhà th u mua HSMT] 3. Các nhà th u n p HSDT theo úng quy nh: [ i n tên, a ch các nhà th u n p HSDT theo úng quy nh] 4. Các nhà th u n p HSDT sau th i i m óng th u: [ i n tên, a ch các nhà th u n p HSDT sau th i i m óng th u] IV. Thành ph n tham d l m th u [ i n tên các t ch c, cá nhân liên quan tham d l m th u] B. CÁC THÔNG TIN CH Y U TRONG L M TH U TT Các thông tin ch y u Nhà Nhà …………. Nhà th u A th u B th u X 1. Tình tr ng niêm phong c a HSDT trư c khi m 2. S lư ng b n g c 3. S lư ng b n ch p 4. Th i gian có hi u l c c a HSDT 5. Giá d th u ghi trong ơn d th u (chưa gi m giá) 6. Gi m giá (n u có)
 17. 7. Hình th c, giá tr và th i gian có hi u l c c a b o m d th u 8. Văn b n ngh s a i HSDT (n u có) 9. Các thông tin khác C. CÁC V N KHÁC (N U CÓ) D. KÝ XÁC NH N L m th u k t thúc vào: [Ghi th i i m k t thúc l m th u] Ch ký c a các bên liên quan tham d l m th u [ i di n bên m i th u, i di n các nhà th u, i di n các cơ quan liên quan tham d l m th u ký] M us 2 ÁNH GIÁ V TÍNH H P L C A HSDT VÀ ÁP NG CÁC I U KI N TIÊN QUY T HSDT c a nhà th u ………….. K t qu ánh giá(1) TT N i dung ánh giá Ghi chú áp Không ng áp ng 1. Có tên trong danh sách mua HSMT 2. Có b n g c HSDT 3. Tư cách h p l c a nhà th u 4. Tính h p l c a th a thu n liên danh 5. ơn d th u h p l 6. B o m d th u h p l 7. Hi u l c c a HSDT m b o yêu c u 8. HSDT có t ng giá d th u c nh, không chào th u theo nhi u m c giá ho c không có giá kèm i u gây b t l i cho ch u tư. 9. Không có tên trong hai ho c nhi u HSDT v i tư cách là nhà th u chính 10. Vi ph m m t trong các hành vi b c m trong u th u theo quy nh t i i u 12 c a Lu t
 18. u th u 11. Ph l c, tài li u kèm theo 12. Các yêu c u quan tr ng khác (2) K T LU N (3) Ghi chú: - (1) i v i t ng n i dung ánh giá, n u ư c ánh giá là “ t” thì ánh d u “X” vào ô tương ng c a ph n áp ng, n u ư c ánh giá là “không t” thì ánh d u “X” vào ô tương ng c a ph n Không áp ng trong c t K t qu ánh giá và nêu rõ lý do không t t i c t Ghi chú tương ng. - (2) Ghi các yêu c u quan tr ng khác nêu trong HSMT. - (3) Nhà th u ư c k t lu n là T khi t t c n i dung ư c ánh giá là “ t”, nhà th u ư c k t lu n là KHÔNG T khi có ít nh t m t n i dung ư c ánh giá là “không t”. M us 3 ÁNH GIÁ V NĂNG L C VÀ KINH NGHI M C A NHÀ TH U ( i v i gói th u mua s m hàng hóa) HSDT c a nhà th u ………….. TT N i dung ánh giá (1) M c yêu c u K t qu Ghi chú ư c ánh giá ánh giá là t theo yêu c uc a HSMT 1. Kinh nghi m: - S lư ng các h p ng tương t (v tính ch t, quy mô, giá tr …) như h p ng c a gói th u này ã và ang th c hi n t i Vi t Nam và nư c ngoài trong th i gian ___ (2) năm g n ây - S năm ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính - Các n i dung khác (n u có) 2. Năng l c s n xu t và kinh doanh: - S lư ng, ch ng lo i, doanh thu i v i các s n ph m s n xu t, kinh doanh
 19. chính trong th i gian ___(2) năm g n ây - Cơ s v t ch t k thu t - T ng s lao ng, trong ó s lư ng cán b chuyên môn hi n có - Các n i dung khác (n u có) 3. Năng l c tài chính 3.1 Doanh thu 3.2 Tình hình tài chính lành m nh 3.3 Lưu lư ng ti n m t 4. Các yêu c u khác (n u có) K T LU N (3) Ghi chú: - (1) N i dung ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u theo các tiêu chu n ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u nêu trong HSMT. - (2) Ghi s năm c th theo yêu c u nêu trong HSMT - (3) Nhà th u ư c k t lu n là T khi t t c n i dung ư c ánh giá là “ t”, nhà th u ư c k t lu n là KHÔNG T khi có ít nh t m t n i dung ư c ánh giá là “không t”. M us 4 ÁNH GIÁ V NĂNG L C VÀ KINH NGHI M C A NHÀ TH U ( i v i gói th u xây l p) HSDT c a nhà th u ………….. TT N i dung ánh giá (1) M c yêu c u K t qu Ghi chú ư c ánh giá ánh giá là t theo yêu c u c a HSMT 1. Kinh nghi m: 1.1 Kinh nghi m chung v thi công xây d ng 1.2 Kinh nghi m thi công gói th u tương t
 20. 2. Năng l c k thu t 2.1 Năng l c hành ngh xây d ng 2.2 Nhân s ch ch t 2.3 Thi t b thi công ch y u 3. Năng l c tài chính 3.1 Doanh thu 3.2 Tình hình tài chính lành m nh 3.3 Lưu lư ng ti n m t 4. Các yêu c u khác (n u có) K T LU N (2) Ghi chú: - (1) N i dung ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u theo các tiêu chu n ánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u nêu trong HSMT. - (2) Nhà th u ư c k t lu n là T khi t t c n i dung ư c ánh giá là “ t”, nhà th u ư c k t lu n là KHÔNG T khi có ít nh t m t n i dung ư c ánh giá là “không t”. M us 5 ÁNH GIÁ V M T K THU T IV I U TH U MUA S M HÀNG HÓA (S d ng phương pháp ch m i m) HSDT c a nhà th u ………….. M c i m theo yêu c u c a HSMT i m Ghi TT N i dung yêu c u ánh giá i mt i i mt i (1) chú a thi u 1. Ph m vi cung c p 2. c tính, thông s k thu t c a hàng hóa, tiêu chu n s n xu t 3. Gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung c p hàng hóa 4. Kh năng l p t thi t b và năng l c cán b k thu t 5. M c áp ng các yêu c u v b o hành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản