Quyết định số 113/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 113/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển giao Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ nông lâm nghiệp thuộc Vườn quốc gia Ba Vì cho Công ty Đầu tư XNK nông lâm sản chế biến thuộc Tổng công ty XNK nông sản và chế biến do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 113/1999/QĐ-BNN- Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 1999 TCCB QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NÔNG LÂM NGHIỆP THUỘC VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ CHO CÔNG TY ĐẦU TƯ XNK NÔNG LÂM SẢN CHẾ BIẾN THUỘC TỔNG CÔNG TY XNK NÔNG SẢN VÀ CHẾ BIẾN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Tờ trình số 2394 BNN-TCCB ngày 2/7/1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ nông lâm nghiệp thuộc VQG Ba Vì sang cho Công ty Đầu tư XNK nông lâm sản chế biến thuộc Tổng công ty XNK nông sản chế biến để quản lý và thực hiện dự án đầu tư gây trồng thực nghiệm nhân giống tre Điền trúc Trung Quốc; Căn cứ ý kiến quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 714/CP-NN ngày 13/7/1999; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay chuyển giao Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ nông lâm nghiệp thuộc Vườn quốc gia Ba Vì sang Công ty Đầu tư xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến để thực hiện dự án đầu tư thực nghiệm nhân giống tre, trúc nhập nội. Điều 2.-Giao cho Vườn quốc gia Ba Vì chủ trì, phối hợp với Công ty Đầu tư xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến chuẩn bị nội dung và tổ chức bàn giao theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động và 350 ha đất (trong đó xác định rõ ranh giới diện tích đất này nằm ngoài khu vực rừng bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia). Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
  2. Điều 3.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, Tổng giám đốc Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến và Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản