Quyết định số 113/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 113/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 2 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 113/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2000 V VI C THÀNH L P BAN SO N TH O D ÁN PHÁP L NH S A I, B SUNG M T S I U C A PHÁP L NH B O V VÀ KI M DNCH TH C V T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 33/1999/QH10 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa X kỳ h p th 6 (t ngày 18 tháng 11 năm 1999 n ngày 21 tháng 12 năm 1999) v Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH : i u 1. Thành l p Ban so n th o D án Pháp l nh s a i, b sung m t s i uc a Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t g m các thành viên sau ây: 1. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Trư ng ban; 2. Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y viên Thư ng tr c; 3. Th trư ng B Tư pháp, y viên; 4. Th trư ng B Y t , y viên; 5. Th trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, y viên; 6. Phó T ng c c trư ng T ng c c H i quan, y viên. i u 2. Nhi m v c a Ban so n th o: 1. Giúp Chính ph ch o và i u hành vi c nghiên c u, kh o sát, thu th p tài li u, so n th o n i dung Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; 2. Thành l p T biên t p D án Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t và ch o T biên t p th c hi n các công vi c thu c D án Pháp l nh;
  2. 3. T ch c l y ý ki n c a các B , ngành và cơ quan liên quan v n i dung D án Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; 4. Báo cáo Th tư ng Chính ph v nh ng v n khó khăn, vư ng m c trong quá trình so n th o D án Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; 5. D ki n ti n và d trù kinh phí cho D án Pháp l nh. T ch c vi c xây d ng D án Pháp l nh úng ti n ; 6. Trình Chính ph xem xét, thông qua D án Pháp l nh trình y ban Thư ng v Qu c h i. i u 3. Ch m nh t n ngày 20 tháng 02 năm 2000, các cơ quan có i di n trong Ban so n th o D án Pháp l nh thông báo cho Trư ng ban danh sách i di n tham gia Ban so n th o D án Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có i di n tham gia Ban so n th o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản