Quyết định số 113/2005/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 113/2005/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2005/QĐ-BNV về việc sửa đổi Điều 37, Điều lệ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2005/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/2005/Q -BNV Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C S A I I U 37, I U L C A LIÊN OÀN BÓNG Á VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 ban hành Lu t quy nh quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B i N i v ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph , quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Căn c Quy t nh s 100/2005/Q -BNV, ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B N i v , v vi c phê duy t b n i u l s a i, b sung c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam. Xét ngh c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam t i Công văn s 825/CV-L B , ngày 25 tháng 10 năm 2005 v vi c s a i i u l c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi chính ph , QUY T NNH: i u 1. S a i, i u 37, i u l c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam ã ư c B trư ng B N i v phê duy t theo Quy t nh s 100/2005/Q -BNV, ngày 15 tháng 9 năm 2005 như sau: Kho n 1, i u 37, s a l i “Trư ng Ban K lu t do Ban Ch p hành b u, trong s y viên Ban Ch p hành. S lư ng y viên Ban K lu t do Thư ng tr c Ban Ch p hành quy t nh”. M c b, Kho n 3, i u 37, s a l i “Ban hành quy t nh k lu t dư i m i hình th c tr các trư ng h p thu c thNm quy n c a Ban Ch p hành và i h i theo quy nh c a i u l ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Liên oàn Bóng á Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. ng Qu c Ti n
Đồng bộ tài khoản