intTypePromotion=3

Quyết định số 1130/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 1130/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1130/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1130/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TH A THIÊN HU NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1130/2008/Q -UBND Hu , ngày 13 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI VÀ H TR U TƯ TRÊN NA BÀN T NH TH A THIÊN HU Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t và Ngh nh 44/2008/N -CP ngày 09 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 v thu ti n s d ng t; Căn c Ngh nh 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Căn c Ngh nh 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t nh p kh u; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i Công văn s 571/SKH T- KT N ngày 23 tháng 4 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh m t s chính sách ưu ãi và h tr u tư trên a bàn t nh Th a Thiên Hu ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 2228/2007/Q -UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a U ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu v vi c ban hành m t s chính sách ưu ãi và h tr u tư trên a bàn t nh Th a Thiên Hu . i u 3. Chánh Văn phòng U ban Nhân dân t nh; Giám c các S , ban, ngành c p t nh; Trư ng ban qu n lý các Khu công nghi p t nh, Trư ng ban qu n lý Khu Kinh t
 2. Chân Mây - Lăng Cô; C c trư ng: C c thu , C c H i quan t nh; Ch t ch U ban Nhân dân các huy n, thành ph Hu ; Giám c i n l c Th a Thiên Hu ; Giám c Công ty TNHH Xây d ng và C p nư c Th a Thiên Hu ; Giám c Vi n thông t nh Th a Thiên Hu và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; - C c KTVBQPPL (B Tư pháp); - B Tài chính, B K ho ch và u tư; - TV T nh y; - TT và các Ban c a H ND t nh; - oàn BQH t nh; - CT, các PCT UBND t nh; - Vi n KSND, Toà án ND t nh; Nguy n Ng c Thi n - VPUB: L và các CV; - Website Chính ph ; - C ng TT T t nh, Báo T T Hu ; - Lưu: VT, TC. QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI VÀ H TR U TƯ TRÊN NA BÀN T NH TH A THIÊN HU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1130/2008/Q -UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a U ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG y ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu cam k t th c hi n các chính sách ưu ãi và h tr u tư theo Lu t u tư; Lu t t ai; Lu t Thu thu nh p doanh nghi p; Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu và các quy nh khác c a Pháp lu t v thu , v ưu ãi và h tr u tư. Ngoài các chính sách chung, y ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu quy nh m t s chính sách ưu ãi và h tr u tư trên a bàn t nh theo úng thNm quy n do Pháp lu t Vi t Nam qui nh. i u 1. Ph m vi i u ch nh Qui nh này ư c áp d ng i v i các d án u tư tr c ti p vào t nh Th a Thiên Hu th c hi n theo Lu t u tư (không n m trong ph m vi khu kinh t Chân Mây- Lăng Cô). i u 2. i tư ng áp d ng 1. D án u tư c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (sau ây g i t t là nhà u tư) ư c phép thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam.
 3. 2. Các hình th c u tư g m: u tư m i, u tư m r ng, u tư i m i công ngh nâng cao năng l c s n xu t, u tư di chuy n cơ s s n xu t vào khu công nghi p, c m công nghi p ti u th công nghi p, làng ngh . i u 3. Danh m c lĩnh v c, a bàn ưu ãi u tư Nhà u tư có d án u tư thu c các lĩnh v c, a bàn sau ây ư c hư ng ưu ãi u tư: 1. Lĩnh v c ưu ãi u tư: Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư vào t nh Th a Thiên Hu ư c c th hoá như sau: a) D án thu c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư - S n xu t s n phNm ph n m m; - ào t o ngu n nhân l c công ngh thông tin; - Xây d ng trung tâm công ngh thông tin t tiêu chuNn qu c t ; - ng d ng công ngh sinh h c, công ngh cao, công ngh m i chưa ư c s d ng t i Vi t Nam; - S n xu t máy tính, thi t b thông tin, vi n thông; - Xây d ng h t ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t ; - u tư xây d ng khu chung cư cho công nhân làm vi c t i các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t . b) D án thu c lĩnh v c ưu ãi u tư - D án xây d ng khu du l ch sinh thái, khu công viên văn hoá có ho t ng th thao, vui chơi gi i trí; - Xây d ng và phát tri n các ngành ngh , làng ngh truy n th ng; - u tư, thành l p trư ng i h c qu c t ; - ào t o ngh nông thôn; - S n xu t, s a ch a nh c c truy n th ng; - B o t n, tôn t o, ph c h i di s n văn hoá; - Xây d ng b nh vi n a khoa qu c t ; - Xây d ng nhà máy nhi t i n;
 4. - Xây d ng cơ s h t ng d ch v vi n thông và internet; - u tư kinh doanh h t ng và u tư s n xu t trong c m công nghi p, i m công nghi p, c m làng ngh nông thôn. Ngoài danh m c trên, lĩnh v c ưu ãi u tư còn ư c áp d ng theo qui nh t i Ph l c I Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph v vi c qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư. 2. Danh m c a bàn ưu ãi u tư: a) a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn: Huy n Nam ông và huy n A Lư i. b) a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn: Các huy n: Phong i n, Qu ng i n, Hương Trà, Phú L c, Phú Vang và Khu công nghi p; Chương 2: ƯU ÃI U TƯ i u 4. Giá thuê t 1. ơn giá thuê t m t năm t i thành ph Hu và huy n Hương Thu (tr các c m công nghi p, các xã khó khăn Phú Sơn, Dương Hoà) ư c xác nh t 0,5% n 0,65% giá t do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. 2. ơn giá thuê t m t năm t i các xã thu c các huy n: Phong i n, Qu ng i n, Hương Trà, Phú Vang, Phú L c và c m công nghi p, các xã khó khăn Phú Sơn, Dương Hoà thu c huy n Hương Thu ư c tính b ng 0,35% giá t do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. 3. ơn giá thuê t m t năm t i các xã thu c các huy n: Nam ông, A Lư i ư c tính b ng 0,25% giá t do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. Riêng ơn giá thuê t t i các th tr n thu c các huy n thì tuỳ thu c vào i u ki n thu n l i cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a t ng lo i ư ng ph ư c xác nh t 0,5-0,65%. 4. i v i các d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng theo qui ho ch (Khu công nghi p - KCN, c m công nghi p và ti u th công nghi p, khu du l ch) ơn giá thuê t chưa có có h t ng ư c tính theo t l % trên m c giá t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i thi u do U ban Nhân dân t nh qui nh cho t ng khu v c. 5. i v i các d án xây d ng khu du l ch sinh thái và du l ch m phá v i i u ki n ph i b o t n, gi gìn và phát huy môi trư ng sinh thái t nhiên, ư c qui nh c th như sau:
 5. a) i v i ph n di n tích t ph c v tr c ti p cho ho t ng s n xu t kinh doanh, ơn giá thuê t ư c xác nh trên giá t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. b) i v i ph n di n tích t ph c v cho m c ích t o c nh quan v i i u ki n ph i b o t n, gi gìn và phát huy môi trư ng sinh thái t nhiên, ơn giá thuê t ư c xác nh trên giá t theo m c ích s d ng t ( ã ư c xác nh trong quy t nh cho thuê t) do U ban Nhân dân t nh ban hành hàng năm. i u 5. Mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t 1. Nhà u tư ư c nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t có d án u tư thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư nêu t i i u 3, Quy nh này ho c t i Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph thì: a) ư c mi n ti n s d ng t theo qui nh chi ti t t i kho n 1 và 3 i u 12, Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và kho n 2 i u 1 Ngh nh s 44/2008/N -CP ngày 09/4/2008 v s a i, b sung m t s i u c a Nghi nh s 198/2004/N -CP. b) ư c gi m ti n s d ng t theo qui nh chi ti t kho n 3 i u 1 Ngh nh s 44/N -CP ngày 09/4/2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 198/2004/N -CP. 2. Nhà u tư ư c cho thuê t có d án u tư thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư nêu t i i u 3, Quy nh này ho c t i Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph ư c mi n ti n thuê t, thuê m t nư c theo qui nh chi ti t t i i u 14, Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14/11/2005 c a Chính ph . 3. i v i các d án thu c i tư ng nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n d án u tư không vì m c ích l i nhu n ư c qui nh t i i u 5 Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/6/2006 và Thông tư s 05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007 thì th c hi n theo qui nh ó. i u 6. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p M c thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi và th i gian áp d ng i v i các d án u tư thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư nêu t i i u 3, Quy nh này ho c t i Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph ư c qui nh chi ti t t i i u 34, Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14/02/2007 c a Chính ph . i u 7. Mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p D án u tư thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư nêu t i i u 3, Quy nh này ho c t i Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính Ph ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo qui nh chi ti t t i i u 35, 36, 37 và 39 Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14/02/2007 c a Chính ph .
 6. i u 8. Mi n thu nh p kh u, xu t kh u Hàng hoá nh p khNu t o tài s n c nh c a d án thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư nêu t i i u 3, Quy nh này ho c t i Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính Ph ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph . Chương 3: H TR U TƯ i u 9. H tr các th t c u tư Nhà u tư th c hi n d án u tư vào t nh Th a Thiên Hu theo quy nh t i i u 2 c a Quy nh này ư c các S , ban, ngành và a phương liên quan hư ng d n, h tr và th c hi n gi i quy t các qui trình, th t c hành chính v u tư, c th như sau: 1. S K ho ch và u tư: Là cơ quan u m i giúp U ban Nhân dân t nh qu n lý ho t ng u tư trên a bàn; tham mưu cho U ban Nhân dân t nh v ch trương u tư, ti p nh n h sơ d án và t ch c thNm nh d án u tư (n u có); trình U ban Nhân dân t nh c p gi y ch ng nh n u tư, ưu ãi và h tr u tư. 2. S Xây d ng: Là cơ quan có trách nhi m hư ng d n và gi i quy t các th t c liên quan n công tác xây d ng (g m ch ng ch qui ho ch, thNm nh phê duy t thi t k cơ s , qui ho ch chi ti t, Gi y phép xây d ng). 3. S Tài nguyên và Môi trư ng: Là cơ quan có trách nhi m hư ng d n và gi i quy t các th t c liên quan n giao t, thuê t, gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ánh giá tác ng môi trư ng. 4. S Tài chính: Là cơ quan có trách nhi m ph i h p v i các S , ngành, a phương liên quan xác nh ơn giá thuê t i v i các d án có v n u tư tr c ti p nư c ngoài và d án u tư trong nư c mà nhà u tư là t ch c; xác nh giá tr b i thư ng, h tr và tái nh cư; hư ng d n nhà u tư th c hi n th t c thanh toán các kho n chi phí h tr u tư theo Quy nh này. 5. S Khoa h c và Công ngh : Là cơ quan có trách nhi m hư ng d n và gi i quy t các v n liên quan n khoa h c, công ngh c a d án u tư. 6. S Lao ng, Thương binh và Xã h i:
 7. Là cơ quan có trách nhi m qu n lý các v n liên quan n lao ng, s d ng lao ng và quy n l i ngư i lao ng trong các doanh nghi p. 7. Trung tâm Xúc ti n u tư, Thương m i và Du l ch: Là cơ quan u m i có trách nhi m hư ng d n, h tr nhà u tư kh o sát tìm a i m u tư; tr c ti p ho c gián ti p làm vi c v i các cơ quan liên quan h tr nhà u tư v các th t c như xin ch trương u tư, thNm nh d án, ...và các công vi c khác liên quan n ho t ng u tư trên a bàn t nh. 8. Ban qu n lý các KCN t nh: Là cơ quan u m i ch u trách nhi m th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n u tư, ưu ãi và h tr u tư i v i các d án u tư u tư vào các Khu công nghi p, c m công nghi p thu c quy n qu n lý trên a bàn t nh Th a Thiên Hu . 9. Văn phòng U ban Nhân dân t nh: Văn phòng U ban Nhân dân t nh giúp U ban Nhân dân t nh, Ch t ch U ban Nhân dân t nh gi i quy t m i ki n ngh , vư ng m c c a nhà u tư v th t c hành chính trong quá trình tri n khai và th c hi n d án u tư trên a bàn. 10. Các S , ngành khác: Theo ch c năng gi i quy t các th t c c n thi t cho nhà u tư t ch c, th c hi n d án theo qui nh c a Nhà nư c. 11. UBND các huy n, thành ph Hu : U ban Nhân dân thành ph Hu và các huy n, nơi doanh nghi p t tr s ho c nơi th c hi n d án u tư có trách nhi m công b và qu n lý qui ho ch ư c duy t; ph i h p v i các S : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Xây d ng; Trung tâm Xúc ti n u tư, Thương m i và Du l ch và các ơn v liên quan th c hi n công tác n bù gi i phóng m t b ng khu v c d án, c p ch ng ch qui ho ch, gi y phép xây d ng, xác nh ơn giá thuê t i v i d án ã ư c phân c p, h tr nhà u tư trong quá trình tri n khai d án và th c hi n các th t c u tư theo thNm quy n ư c phân c p. i u 10. H tr các công trình k t c u h t ng 1. m b o vi c xây d ng k t c u h t ng n hàng rào c a KCN, c m công nghi p và ti u th công nghi p, khu du l ch, khu ô th : a) U ban Nhân dân t nh h tr xây d ng ư ng giao thông và xem xét h tr h th ng x lý nư c th i chung c a toàn khu; b) i n l c Th a Thiên Hu u tư xây d ng h th ng c p i n; c) Giám c Vi n thông Th a Thiên Hu u tư xây d ng h th ng thông tin liên l c;
 8. d) Công ty TNHH Xây d ng và C p nư c Th a Thiên Hu u tư xây d ng h th ng c p nư c. 2. i v i các d án u tư vào các a bàn ngoài KCN do tính b t bu c c a d án ho c các d án u tư vào a bàn Nam ông, A Lư i ư c U ban Nhân dân t nh xem xét h tr 30% giá tr d toán xây d ng h th ng c p nư c và công trình giao thông t tr c giao thông chính trên a bàn khu v c u tư n chân hàng rào d án nhưng m c h tr không vư t quá 02 t ng. i v i các d án quan tr ng, m c h tr s do U ban Nhân dân t nh quy t nh. i u 11. H tr b i thư ng, tái nh cư 1. i v i các d án u tư vào a bàn thành ph Hu và huy n Hương Thu do nhà u tư t ng trư c v n th c hi n vi c b i thư ng, h tr tái nh cư gi i phóng m t b ng thì s ti n b i thư ng v t, h tr v t s ư c Nhà nư c h tr b ng cách tr vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p cho nhà nư c. M c h tr không vư t quá s ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p cho nhà nư c. Chi phí b i thư ng v tài s n trên t và chi phí rà phá bom mìn do nhà u tư t chi tr . 2. i v i các d án u tư vào a bàn các huy n còn l i g m Hương Trà, Phú Vang, Phong i n, Qu ng i n, Phú L c, Nam ông và A Lư i nhà u tư t ng trư c v n th c hi n vi c b i thư ng, h tr tái nh cư gi i phóng m t b ng thì ngoài s ti n b i thư ng v t, h tr v t ư c tr vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p cho nhà nư c như kho n 1 i u này, s ti n b i thư ng v tài s n trên t ư c t nh h tr b ng ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p vào ngân sách t nh. T ng m c h tr không vư t quá s ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p cho nhà nư c. Chi phí rà phá bom mìn do nhà u tư t chi tr . Tuỳ theo tính ch t, qui mô, c i m và a bàn th c hi n d án, t nh s s d ng ngân sách a phương h tr kinh phí b i thư ng, h tr tái nh cư. M c h tr do U ban Nhân dân t nh quy t nh cho t ng d án c th . i u 12 . Chính sách h tr di d i cơ s s n xu t 1. V tài s n trên t: S ti n thu ư c t bán tài s n trên t (b t k hình thành t ngu n v n nào) ã giao cho t ch c kinh t ph i di d i thì t ch c ư c qu n lý, s d ng theo qui nh c a pháp lu t. 2. M c h tr do ph i di d i: a) i v i doanh nghi p nhà nư c: Trư ng h p doanh nghi p ư c c p có thNm quy n cho phép chuy n như ng quy n s d ng t ho c ph i di d i do ô nhi m môi trư ng và có d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ư c t nh h tr : - T i a 50% s ti n thu ư c t chuy n quy n s d ng t (sau khi ã tr i các chi phí có liên quan) i v i d án thu c a bàn thành ph Hu .
 9. - T i a 70% s ti n thu ư c t chuy n quy n s d ng t (sau khi ã tr i các chi phí có liên quan) i v i d án thu c a bàn các huy n còn l i. b) i v i t ch c kinh t (tr doanh nghi p nhà nư c): T ch c kinh t ph i di d i (không phân bi t có d án u tư) ư c t nh h tr t i a 30% i v i cơ s nhà, t c a t ch c kinh t ph i di d i do qui ho ch; t i a 20% i v i cơ s nhà, t c a t ch c kinh t ph i di d i do ô nhi m môi trư ng, t ngu n thu chuy n như ng quy n s d ng t c a các cơ s nhà t ph i di d i (sau khi ã tr i các chi phí có liên quan), nhưng m c t i a không quá 5 t ng (năm t ng). M c h tr c th tuỳ vào trư ng h p c th , U ban Nhân dân t nh quy t nh sau khi ư c H i ng Nhân dân t nh cho ý ki n v ch trương x lý chung ho c có ngh quy t giao cho U ban Nhân dân t nh quy t nh. i u 13. H tr chuy n giao công ngh i v i các d án thu c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư có chuy n giao công ngh tiên ti n, công ngh ngu n và các công ngh t o ra s n phNm m i, nâng cao năng l c s n xu t, năng l c c nh tranh, ch t lư ng s n phNm, ti t ki m và s d ng có hi u qu nguyên li u, nhiên li u, năng lư ng, tài nguyên thiên nhiên ư c t nh h tr 10% giá tr chuy n giao công ngh nhưng m c h tr không vư t quá 2 t ng/d án. i u 14. H tr kinh phí ào t o Nhà u tư ư c h tr kinh phí ào t o ngh cho công nhân tr c ti p s n xu t l n u t i các trung tâm d y ngh trong nư c, c th như sau: 1. T i a 50% i v i các d án ưu ãi u tư và c bi t ưu ãi u tư; 2. T i a 30 % i v i các d án còn l i. Trư ng h p t ào t o theo h p ng chuy n giao công ngh t i ơn v ho c ph i g i công nhân ra nư c ngoài ào t o, nhà u tư cũng ư c hư ng chính sách trên nhưng m c h tr ch tương ương v i m c h tr ào t o t i các trung tâm d y ngh trong nư c. i u 15. H tr d ch v d y ngh , ào t o k thu t, k năng qu n lý Cơ s kinh doanh có ch c năng t ch c d y ngh , ào t o k thu t, k năng qu n lý ư c h tr 30 % kinh phí trang thi t b ph c v d y ngh , ào t o k thu t, k năng qu n lý m t l n nhưng không vư t quá 0,5 t ng. i u 16. H tr áp d ng h th ng qu n lý Các doanh nghi p th c hi n xây d ng, áp d ng các h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n như ISO 9000, ISO 14.000, SA 8000, HACCP, GMP ư c h tr 30% kinh phí Tư v n và Ch ng nh n mà doanh nghi p ph i chi tr theo h p ng ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh.
 10. i u 17. H tr xúc ti n thương m i Các doanh nghi p ư c h tr chi phí i l i tham gia xúc ti n thương m i iv i th trư ng ho c s n phNm m i nư c ngoài c th như sau: 1. Không quá 50 tri u ng/lư t/doanh nghi p, áp d ng trong 2 năm i v i các d án thu c danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư quy nh t i i m a, kho n 1, i u 3, Quy nh này; 2. Không quá 30 tri u ng/lư t/doanh nghi p, áp d ng trong 2 năm i v i các d án thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i i m b, kho n 1, i u 3, Quy nh này. i u 18. Ch hoa h ng môi gi i u tư M c khen thư ng i v i các t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác v n ng kêu g i d án u tư (môi gi i u tư) vào a bàn t nh như sau: 1. D án có v n u tư t 05 tri u USD n dư i 10 tri u USD: Thư ng 50 tri u ng. 2. D án có v n u tư t 10 tri u USD n dư i 30 tri u USD: Thư ng 70 tri u ng. 3. D án có v n u tư t 30 tri u USD tr lên: Thư ng 100 tri u ng. i v i cơ quan, t ch c, cán b công ch c Nhà nư c thu c t nh ư c trích thư ng b ng 10 % theo m c quy nh trên (không thu c ch c năng ư c giao). Kinh phí khen thư ng trích t ngu n s nghi p xúc ti n u tư c a t nh. Kinh phí khen thư ng trên ư c chi tr 50% khi d án hoàn thành y các th t c u tư theo quy nh c a Nhà nư c, ti n hành kh i công xây d ng và ư c chi 100% khi d án hoàn thành i vào ho t ng. i u 19. Áp d ng ưu ãi u tư 1. Nhà u tư ang ư c hư ng ưu ãi u tư c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các Lu t thu ti p t c hư ng các ưu ãi u tư ó. 2. Nhà u tư có d án u tư ang ư c tri n khai và thu c i tư ng c a Qui nh này ư c hư ng ưu ãi u tư trong th i gian ưu ãi còn l i k t ngày Qui nh này có hi u l c. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 20. Trách nhi m c a các cơ quan Nhà nư c
 11. 1. Giám c các S , ban, ngành c p t nh có liên quan; Ch t ch U ban Nhân dân thành ph Hu và các huy n căn c theo ch c năng, nhi m v c a ơn v mình có trách nhi m th c hi n và hư ng d n nhà u tư theo Qui nh này. 2. S K ho ch và u tư có trách nhi m tri n khai, theo dõi th c hi n Quy nh này; tr c ti p bàn b c cùng các S , ban, ngành và a phương liên quan cùng x lý nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n, n u không gi i quy t ư c ho c có nh ng v n chưa th ng nh t ph i k p th i báo cáo U ban Nhân dân t nh xem xét x lý; nh kỳ 03 tháng m t l n ti n hành sơ k t, ánh giá báo cáo U ban Nhân dân t nh tình hình th c hi n và nh ng v n m i phát sinh c n x lý. 3. S Tài chính có trách nhi m ch trì xây d ng văn b n hư ng d n th c hi n vi c thanh toán các kho n ưu ãi, h tr u tư theo Quy nh này không quá 30 ngày k t ngày Quy nh này có hi u l c. i u 21. Trách nhi m c a nhà u tư Nhà u tư ph i t ch c tri n khai úng ti n ã cam k t, sau 01 năm k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n u tư n u d án chưa tri n khai xây d ng, ho c sau 02 năm n u d án tri n khai không úng ti n mà nhà u tư không có lý do chính áng ư c U ban Nhân dân t nh ch p thu n thì U ban Nhân dân t nh s thu h i d án, gi y phép u tư theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Khen thư ng, k lu t Giao cơ quan ph trách thi ua khen thư ng t nh ch trì, ph i h p S K ho ch và u tư tham mưu nh kỳ hàng năm cho U ban Nhân dân t nh: 1. ng viên, khen thư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c tri n khai th c hi n t t Quy nh này. 2. Nghiêm kh c x lý k lu t các cơ quan, ơn v , cá nhân x y ra các trư ng h p sau: - Th c hi n quy trình, th t c không m b o th i gian quy nh mà không có lý do chính áng. - Ch m tri n khai th c hi n ho c th c hi n không nghiêm Quy nh này./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản