Quyết định số 1132/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 1132/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1132/2006/QĐ-UBTDTT về việc ban hành "Tiêu chuẩn về phong đẳng cấp vận động viên các môn Đua thuyền" do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1132/2006/QĐ-UBTDTT

  1. Y BAN TH D C TH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1132/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "TIÊU CHU N V PHONG NG C P V N NG VIÊN CÁC MÔN UA THUY N" B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c Th thao; Căn c Quy t nh s 15/2005/Q -UBTDTT ngày 07 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao v vi c ban hành "Quy nh khung v phong ng c p v n ng viên các môn th thao"; Theo ngh c a các ông: V trư ng V Th thao thành tích cao I và T ng thư ký Hi p h i Th thao dư i nư c Vi t Nam. QUY T NNH: i u 1. Ban hành tiêu chuNn v phong ng c p v n ng viên các môn ua thuy n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao; Giám c S Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Hi p h i Th thao dư i nư c Vi t Nam và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái TIÊU CHU N PHONG NG C P V N NG VIÊN CÁC MÔN UA THUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1132/2006/Q -UBTDTT ngày 28 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao) 1. KI N TƯ NG QU C T - V n ng viên tham gia các gi i qu c t và t m t trong các tiêu chuNn thành tích sau ây ư c công nh n Ki n tư ng qu c t :
  2. 1.1. Môn Canoeing: - Huy chương Vàng, huy chương B c, huy chương ng t i các gi i: + Th v n h i Olympic; + Vô ch th gi i; + i h i Th thao Châu Á (ASIAD); - Huy chương Vàng, huy chương B c t i gi i Vô ch Châu Á. 1.2. Môn Rowing: - Huy chương Vàng, huy chương B c, huy chương ng t i các gi i: + Th v n h i Olympic; + Vô ch th gi i; + Cúp th gi i; + i h i Th thao Châu Á (ASIAD); - Huy chương Vàng, huy chương B c t i gi i Vô ch Châu Á. 2. KI N TƯ NG QU C GIA - V n ng viên tham gia các gi i qu c t , các gi i trong nư c và t m t trong các tiêu chuNn thành tích sau ây ư c công nh n Ki n tư ng qu c gia: 2.1. Môn Canoeing: - Huy chương Vàng gi i vô ch tr Th gi i; - Huy chương ng t i gi i Vô ch Châu Á; - Huy chương Vàng t i các gi i: + SEA Games; + Vô ch ông Nam Á; - Huy chương Vàng t i các gi i trong nư c: + Gi i Vô ch Qu c gia; + Gi i Cúp các v n ng viên xu t s c. 2.2. Môn Rowing:
  3. - Huy chương Vàng gi i vô ch tr Th gi i; - Huy chương ng t i gi i Vô ch Châu Á; - Huy chương Vàng t i các gi i: + SEA Games; + Vô ch ông Nam Á; - Huy chương Vàng t i các gi i trong nư c: + Gi i Vô ch Qu c gia; + Gi i Cúp các v n ng viên xu t s c. 3. D BN KI N TƯ NG QU C GIA - V n ng viên tham gia các gi i qu c t , các gi i trong nư c và t m t trong các tiêu chuNn thành tích sau ây ư c công nh n d b Ki n tư ng qu c gia: 3.1. Môn Canoeing: - Huy chương B c t i gi i vô ch tr Th gi i; - Huy chương Vàng, huy chương B c t i gi i Vô ch tr Châu Á; - Huy chương B c, huy chương ng t i SEA Games; - Huy chương B c gi i vô ch ông Nam Á; - Huy chương Vàng gi i vô ch tr ông Nam Á; - Huy chương B c t i các gi i trong nư c: + Gi i Vô ch Qu c gia; + Gi i Cúp các v n ng viên xu t s c. - Huy chương Vàng t i gi i Vô ch tr Qu c gia. 3.2. Môn Rowing: - Huy chương B c t i gi i vô ch tr Th gi i; - Huy chương Vàng, huy chương B c t i gi i Vô ch tr Châu Á; - Huy chương B c, huy chương ng t i SEA Games; - Huy chương B c gi i vô ch ông Nam Á;
  4. - Huy chương Vàng gi i vô ch tr ông Nam Á; - Huy chương B c t i các gi i trong nư c: + Gi i Vô ch Qu c gia; + Gi i Cúp các v n ng viên xu t s c. - Huy chương Vàng t i gi i Vô ch tr Qu c gia. 4. C P I QU C GIA: - V n ng viên tham gia các gi i qu c t , các gi i trong nư c và t m t trong các tiêu chuNn thành tích sau ây ư c công nh n C p I qu c gia: 4.1. Môn Canoeing: - Huy chương ng t i các gi i: + Vô ch tr Th gi i; + Vô ch tr Châu Á; + Vô ch ông Nam Á; - Huy chương B c, huy chương ng gi i Vô ch tr ông Nam Á; - Huy chương ng các gi i trong nư c: + Gi i vô ch Qu c gia; + Gi i Cúp các v n ng viên xu t s c; - Huy chương B c, huy chương ng t i gi i Vô ch Tr Qu c gia. 4.2. Môn Rowing - Huy chương ng t i các gi i: + Vô ch tr Th gi i; + Vô ch tr Châu Á; + Vô ch ông Nam Á; - Huy chương B c, huy chương ng gi i Vô ch tr ông Nam Á; - Huy chương ng các gi i trong nư c: + Gi i vô ch Qu c gia;
  5. + Gi i Cúp các v n ng viên xu t s c; - Huy chương B c, huy chương ng t i gi i Vô ch Tr Qu c gia./.
Đồng bộ tài khoản