Quyết định số 114-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
5
download

Quyết định số 114-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114-CT về việc bán các loại vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 114-CT Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 1982 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 114-CT NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 1982 V VI C BÁN CÁC LO I V C-XIN PHÒNG B NH CHO GIA SÚC, GIA C M t o i u ki n nâng cao s n lư ng ch t lư ng và hi u qu kinh t trong vi c s n xu t, s d ng các lo i v c-xin thú y, ng th i th c hi n ch trương xoá b ch bao c p, gi m chi cho ngân sách Nhà nư c. Theo ngh c a B Nông nghi p và B Tài chính v vi c bán các lo i v c-xin thú y, Ch t ch H i ng B trư ng quy t nh: 1. B t u t ngày 1 tháng 6 năm 1982, th c hi n ch bán các lo i v c-xin phòng b nh cho gia súc, gia c m trong khu v c chăn nuôi qu c doanh, t p th và gia ình theo giá quy nh c a Nhà nư c. B Nông nghi p bàn v i U ban V t giá Nhà nư c, B Tài chính và quy t nh vi c i u ch nh giá các lo i v c-xin thú y theo tinh th n Quy t nh s 29-H BT ngày 19- 2-1982 c a H i ng B trư ng. gi m giá vác-xin, t tháng 6 năm 1982 Nhà nư c mi n thu qu c doanh i v i các lo i v c-xin c a các cơ s s n xu t thu c thú y. Trong th i gian chưa ban hành giá m i, t m th i bán theo giá hi n hành c a B Nông nghi p ã quy nh. 2. i v i các huy n mi n núi, nơi nào nhân dân chưa trình ti p th ti n b k thu t, vi c tiêm phòng cho gia súc chưa thành yêu c u, t p quán thì U ban nhân dân t nh căn c vào tình hình c th mà quy t nh vi c cho không các lo i v c-xin thú y trong vài ba năm và dùng ngân sách a phương ài th . 3. Hàng năm Nhà nư c c p phát cho B Nông nghi p m t s v n mua v c-xin d phòng d ch b nh gia súc (b ng kho ng 10% t ng s ti n v c-xin phòng d ch b nh gia súc trong năm). i v i nh ng v c-xin và các lo i thu c thú y khác ph i nh p c a nư c ngoài thì Nhà nư c xét c p ngo i t cho nh p khNu theo d trù hàng năm c a B Nông nghi p. Khi dùng các lo i v c-xin d phòng ch ng d ch, B Nông nghi p ph i thu ti n có v n s d ng luân chuy n.
  2. 4. B Nông nghi p có trách nhi m ch o các cơ s s n xu t thu c thú y nâng cao s n lư ng, ch t lư ng và gi m giá thành các lo i v c-xin, c i ti n cách óng gói thích h p v i yêu c u c a các cơ s chăn nuôi và nhân dân, cung c p v c-xin úng th i v tiêm phòng i v i t ng lo i b nh, m r ng vi c bán và tiêm phòng các lo i v c- xin cho các cơ s và ngư i chăn nuôi gia ình, ng th i cùng v i B Tài chính hư ng d n các a phương th c hi n nghiêm ch nh ch bán các lo i v c-xin thú y. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản