Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
195
lượt xem
19
download

Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 115/2001/Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P V T LI U XÂY D NG VI T NAM N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Xây d ng t i các t trình s 05/TTr-BXD ngày 11 tháng 01 năm 2000 và s 2346/BXD-VLXD ngày 20 tháng 12 năm 2000; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 512 BKH/CN ngày 31 tháng 01 năm 2001 và ý ki n c a các B liên quan, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th ngành công nghi p v t li u xây d ng Vi t Nam n năm 2010, v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu: Phát tri n s n xu t v t li u xây d ng nh m áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. 2. Quan i m quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p v t li u xây d ng Vi t Nam n năm 2010: V công ngh : C n k t h p và nhanh chóng ti p thu công ngh , thi t b tiên ti n c a th gi i v i công ngh , thi t b s n xu t trong nư c s m có ư c n n công ngh hi n i, t ng hóa m c ngày càng cao, b o m các tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam và qu c t ; s n phNm t tiêu chuNn qu c t có kh năng c nh tranh trên th trư ng khu v c và th gi i. V quy mô và công su t: l a ch n quy mô s n xu t phù h p, k t h p gi a quy mô l n, v a và nh , trong ó phát huy t i a năng l c c a các cơ s s n xu t v t li u xây d ng hi n có, ng b hóa t n d ng nh ng th m nh t i ch v nguyên v t li u, th trư ng, nhân l c, nh t là i v i các t nh mi n núi, Tây Nguyên. V huy ng ngu n v n u tư: a d ng hóa v hình th c u tư và các thành ph n kinh t tham gia u tư nh m huy ng v n u tư trong nư c và ngoài nư c.
  2. V qu n lý u tư: qu n lý và th c hi n u tư phát tri n công nghi p v t li u xây d ng theo quy ho ch, phương th c và hình th c u tư phù h p v i c i m a phương, lĩnh v c kinh t và lo i hình d án. K t h p hài hoà, ng b gi a s n xu t và tiêu th v i các ngành kinh t khác, như: giao thông v n t i, cung ng v t tư k thu t, xây d ng h t ng, h tr cho nhu c u phát tri n ngành công nghi p v t li u xây d ng trong nư c. ng th i khai thác t i a năng l c c a các ngành liên quan như: cơ khí; luy n kim; tin h c; t ng hóa nghiên c u thi t k , ch t o thi t b công ngh và ph tùng cho ngành công nghi p v t li u xây d ng thay th nh p khNu. Phát tri n s n xu t v t li u xây d ng ph i m b o hi u qu kinh t , s d ng h p lý tài nguyên trong nư c, b o v môi trư ng sinh thái, di tích l ch s văn hóa, c nh quan và an ninh, qu c phòng. 3. nh hư ng các ch tiêu quy ho ch (Ph l c I, II, III): Ngành công nghi p v t li u xây d ng c n ti p t c u tư phát tri n m t s lo i v t li u cơ b n như: xi măng, v t li u xây, v t li u l p, v t li u p lát, á xây d ng, s v sinh, thu tinh xây d ng, cát xây d ng, v t li u ch u l a, vôi, sơn, ng th i chú tr ng nghiên c u phát tri n các lo i v t li u m i ph c v công nghi p xây d ng và nhu c u xã h i. nh hư ng m t s lo i v t li u c th như sau: a) Xi măng: Ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 970/1997/Q -TTg ngày 14 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p xi măng n năm 2010. Trong quá trình th c hi n m t s ch tiêu t ng h p c a ngành, Th tư ng Chính ph s có nh ng quy t nh c th i u ch nh cho phù h p v i tình hình. T năm 2003, các d án u tư xi măng liên doanh v i nư c ngoài ph i th c hi n xu t khNu xi măng úng t l ã cam k t trong h p ng liên doanh và quy nh trong gi y phép u tư. T năm 2004, ch tiêu xu t khNu xi măng (không k các d án liên doanh v i nư c ngoài) ph i t t 1 tri u t n/năm tr lên. b) V t li u xây: T ch c l i s n xu t kinh doanh v t li u xây th công các a phương, nh m gi m t i a s d ng t canh tác và xây d ng các lò g ch th công không theo quy ho ch gây ô nhi m môi trư ng t i các vùng ven ô th , thành ph , th xã, th tr n. T ng bư c phát tri n s n phNm g ch không nung nh ng vùng không có nguyên li u nung, ti n t i xoá b vi c s n xu t g ch t sét nung b ng lò th công ven các ô th trư c năm 2005, các vùng khác trư c năm 2010. Ti p t c hoàn thi n công ngh và n nh s n xu t cho các cơ s g ch tuy nen hi n có. u tư xây d ng thêm m t s dây chuy n g ch tuy nen quy mô nh v i công su t 7 ho c 10 tri u viên/năm b ng thi t b ch t o trong nư c.
  3. c) V t li u l p: Phát tri n và n nh s n xu t các lo i v t li u l p kim lo i và phi kim lo i. C n lưu ý n vi c u tư phát tri n ngói không nung t i nh ng vùng không có t sét t t như vùng núi phía B c, Tây Nguyên và Nam Trung B . Ngành công nghi p v t li u xây d ng c n có k ho ch nghiên c u và s d ng v t li u thay th cho amiăng trong s n xu t t m l p. Ki m tra nghiêm ng t các cơ s s n xu t t m l p s d ng amiăng hi n có theo tiêu chuNn môi trư ng và y t , không tăng s n lư ng và không u tư m i cơ s s n xu t t m l p s d ng amiăng. T năm 2004, không ư c s d ng v t li u amiăng trong s n xu t t m l p. d) G ch p lát: Phát tri n a d ng các ch ng lo i g ch lát trong ó chú tr ng các lo i có kích thư c l n, các lo i g ch p phù h p v i khí h u Vi t Nam và các lo i s n phNm có kh năng xu t khNu. Ch tiêu xu t khNu t năm 2005 t i thi u t 20% s n lư ng s n xu t/năm. u tư i m i công ngh nâng cao trình cơ gi i, t ng hóa trong các dây chuy n s n xu t hi n có. Nghiên c u s n xu t nguyên li u men và màu cho g ch p lát và s v sinh thay th nh p khNu. Phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n nguyên li u cho s n xu t g ch p lát và s v sinh. ) S v sinh: ng b hóa v s n lư ng và ch t lư ng ph ki n v i s n phNm s v sinh, áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. Ch tiêu xu t khNu t năm 2005 t i thi u t 20% s n lư ng s n xu t/năm. u tư thêm cơ s s n xu t s v sinh có ch t lư ng cao áp ng nhu c u trong nư c và tăng kh năng xu t khNu. e) Th y tinh xây d ng: Tri n khai u tư các cơ s s n xu t kính có ch t lư ng cao áp ng nhu c u trong nư c và xu t klhNu. Ch tiêu xu t khNu t năm 2005, t i thi u t 30% s n lư ng s n xu t/năm k c các d án u tư liên doanh v i nư c ngoài. Tri n khai nghiên c u và s n xu t các s n phNm th y tinh xây d ng khác: bông s i khoáng, bông s i th y tinh, v t li u compozit. g) V t li u ch u l a: u tư chi u sâu m t s cơ s s n xu t hi n có nâng công su t, ch t lư ng s n phNm và thay th hàng nh p khNu.
  4. u tư thêm m t s dây chuy n s n xu t có ư c t ng công su t 115.500 t n/năm g ch ch u l a các lo i vào năm 2010. h) á xây d ng: Ti p t c m r ng và xây d ng m i các cơ s khai thác á xây d ng áp ng yêu c u xây d ng trong nư c, c bi t ph i m b o nhu c u á cho khu v c ng b ng sông C u Long. Các cơ s s n xu t á xây d ng ph i m b o ti t ki m tài nguyên thiên nhiên, b o v môi trư ng, c nh quan du l ch, di tích l ch s , văn hóa, t ng bư c hi n i hóa công nghi p s n xu t á xây d ng. i) Cát xây d ng: T ch c s p x p l i các cơ s khai thác cát trong và ngoài qu c doanh trên cơ s phân vùng khai thác h p lý b o v tài nguyên thiên nhiên, các công trình th y l i, dòng ch y c a các sông. T ch c các khu ch a cát t p trung và có k ho ch cung ng cát ho c v t li u thay th cát nh ng vùng Tây Nguyên, Tây B c và ông B c. k) Các ch ng lo i v t li u xây d ng khác: Ngành công nghi p v t li u xây d ng c n nghiên c u u tư nh ng lo i v t li u xây d ng m i, như: các lo i ván nhân t o; v t li u compozit; v t li u th y tinh; các lo i sơn ch ng th m và m c; các lo i s n phNm v t li u xây d ng s d ng nh ng c t li u nh , không ng m nư c, ch u m n, tu i th cao; s n xu t xi măng mác PC50, PC60; ph gia cho bê tông; v t li u x lý n n t y u như: b c th m, v i a k thu t, lư i a k thu t, ph gia c k t t và các lo i v t li u c ch ng khác. (Danh m c phát tri n các ch ng lo i v t li u xây d ng, giá tr t ng s n lư ng, nhu c u nguyên nhiên li u, lao ng và v n u tư c a ngành công nghi p v t li u xây d ng ghi trong Ph l c I, II, III kèm theo). i u 2. Bi n pháp th c hi n: 1. B Xây d ng ph i h p v i các B có liên quan và các a phương l p Quy ho ch phát tri n cho t ng ch ng lo i v t li u xây d ng n năm 2010 theo vùng và lãnh th phù h p v i Quy ho ch t ng th . Nghiên c u chính sách h tr cho ơn v tham gia ch t o thi t b ph tùng v t tư nguyên li u cho ngành công nghi p v t li u xây d ng Vi t Nam, trư c m t là ngành công nghi p xi măng, g ch p lát, s v sinh. 2. B Thương m i ph i h p v i các B liên quan, nghiên c u, xu t các bi n pháp phi thu quan b o h s n xu t trong nư c sau khi Vi t Nam th c hi n cam k t v i AFTA. Ki m tra nghiêm ng t vi c nh p khNu v t li u amiăng trong s n xu t t m l p, ti n t i ng ng nh p khNu v t li u amiăng cho s n xu t t m l p t năm 2004.
  5. 3. B Công nghi p ti n hành i u tra, kh o sát, thăm dò ánh giá tr lư ng nguyên li u s n xu t v t li u xây d ng có tin c y cao ph c v k p th i cho vi c l p k ho ch dài h n và các án u tư xây d ng hàng năm. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan l p phương án t ch c nghiên c u, thi t k , ch t o thi t b , ph tùng và v t tư cung c p cho ngành công nghi p v t li u xây d ng. 4. B Giao thông v n t i ph i h p v i B Xây d ng l p phương án u tư h t ng cơ s cho ngành công nghi p v t li u xây d ng, như: phương ti n v n t i chuyên dùng và không chuyên dùng, phương ti n b c x p, h th ng c ng sông và bi n, ư ng s t và ư ng b cho v n chuy n v t tư, nguyên li u cho s n xu t và tiêu th s n phNm. 5. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Xây d ng l p chương trình ào t o công nhân lành ngh , k sư áp ng nhu c u phát tri n c a ngành công nghi p v t li u xây d ng theo 3 hình th c: ào t o m i, ào t o nâng cao và ào t o l i. 6. B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u chính sách h tr , tìm ngu n v n u tư cho các d án c a ngành công nghi p v t li u xây d ng. 7. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p B Xây d ng, l p phương án Ny m nh ho t ng khoa h c k thu t công ngh trong lĩnh v c v t li u xây d ng nh m: ti p thu công ngh k thu t tiên ti n c a th gi i và khu v c, nâng cao năng l c nghiên c u và tư v n trong qu n lý, i u hành, giám sát xây d ng, chuy n giao công ngh và m r ng th trư ng. Ban hành các quy nh v công ngh , tiêu chuNn k thu t, môi trư ng qu n lý phát tri n ngành. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan ki m tra các cơ s s n xu t t m l p, ch t lư ng s n phNm t m l p có s d ng v t li u amiăng theo tinh th n ch cho ti p t c s n xu t và s n phNm ư c lưu thông khi áp ng tiêu chuNn môi trư ng và y t . i u 3. B Xây d ng căn c vào m c tiêu, quan i m và nh ng ch tiêu Quy ho ch này, theo dõi, ch o th c hi n. T ch c ánh giá nh kỳ vi c th c hi n Quy ho ch và xu t i u ch nh Quy ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t , xã h i c th c a c nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty Nhà nư c và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
  6. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc PH L C I NĂNG L C S N XU T NGÀNH CÔNG NGHI P V T LI U XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 115/2001/Q -TTg ngày 01tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) STT Ch ng lo i VLXD ơn v 2000 2005 2010 1 Xi măng Tri u t n 15,73 24,00 37,00 2 V t li u xây T viên 8,79 10,94 13,07 3 V t li u l p Tri u m2 66,00 85,00 98,00 4 á xây d ng Tri u m3 20,20 25,00 30,00 5 V t li u p lát Tri u m2 45,00 70,00 95,00 6 S v sinh Tri u SP 2,30 2,90 3,50 7 Kính xây d ng Tri u m2 30,00 60,00 85,00 8 V t li u ch u l a 1000 t n 41,00 61,00 82,50 9 á p lát Tri u m2 1,26 1,50 2,00 10 Cát xây d ng Tri u m2 18,5 25,7 32,8 CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc PH L C II GIÁ TRN T NG S N LƯ NG NGÀNH CÔNG NGHI P V T LI U XÂY D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 115/2001/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) STT Ch ng lo i VLXD ơn v 2000 2005 2010 T ng s T ng 22.569 34.013 50.730 1 Xi măng T ng 13.118 19.492 31.595 2 V t li u xây T ng 2.000 4.070 5.588
  7. 3 V t li u l p T ng 1.069 1.377 1.589 4 á xây d ng T ng 1.212 1.500 1.800 5 V t li u p lát T ng 2.250 3.500 4.750 6 S v sinh T ng 1.288 1.624 1.960 7 Kính xây d ng T ng 885 1.800 1.960 8 V t li u ch u l a T ng 223 258 370 9 á p lát T ng 378 450 600 10 Cát xây d ng T ng 146,00 250,00 448 CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc PH L C III NHU C U V T TƯ K THU T - LAO NG V N U TƯ CHO NGÀNH V T LI U XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 115/2001/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) STT Ch ng lo i VLXD ơn v 2000 2005 2010 1 á vôi Tri u t n 20,3 31,8 44,7 2 Sét xi măng Tri u t n 5,5 8,6 12,0 3 Sét g ch ngói Tri u t n 15,91 16,79 21,16 4 Sét g m s 1000 t n 131,8 184,2 220,7 5 Cao lanh 1000 t n 568,4 811,0 968,2 6 Tràng Th ch 1000 t n 168,4 242,6 298,4 7 Th ch anh 1000 t n 169,5 239,0 290,0 8 Qu ng s t Tri u t n 0,44 0,68 0,96 9 Th ch cao Tri u t n 0,62 0,98 1,37 10 Ph gia xi măng Tri u t n 2,0 3,2 4,5 11 Cát th y tinh 1000 t n 136 2,72 385 12 Than Tri u t n 3,94 5,26 6,64
  8. 13 D u 1000 t n 435,1 537,1 717,3 14 i n năng Tri u Kwh 2.207,6 3.223,6 4.842,1 15 Lao ng tăng thêm Ngư i 11.756 14.062 18.312 16 V n u tư 5 năm T ng 5.036 22.323 29.257
Đồng bộ tài khoản