intTypePromotion=3

Quyết định số 116/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 116/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2006 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH YÊN BÁI TH I KỲ 2006 - 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a y ban nhân dân t nh Yên Bái t i t trình s 240/TTr-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2006 và công văn s 2470/BKH-TĐ&GSĐT ngày 11 tháng 4 năm 2006 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Yên Bái th i kỳ 2006 - 2020, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Yên Bái th i kỳ 2006 - 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m phát tri n: Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Yên Bái th i kỳ 2006 - 2020 ph i d a trên nh ng quan đi m sau: - Đ t trong m i quan h h u cơ v i phát tri n kinh t - xã h i Vùng Đông B c và Vùng mi n núi phía B c. - B o đ m m c tiêu tăng trư ng kinh t nhanh và b n v ng, tăng trư ng kinh t ph i g n v i m c tiêu xóa đói gi m nghèo, phát tri n các lĩnh v c xã h i. Phát tri n s n xu t ph i g n v i th trư ng tiêu th , t o ra đư c các khâu đ t phá đ đưa n n kinh t phát tri n nhanh hơn, t ng bư c kh c ph c nguy cơ t t h u so v i c nư c. - Đư c xem xét và tính toán trong b i c nh đ t nư c đang ch đ ng và kh n trương h i nh p kinh t qu c t . - G n v i b o v môi trư ng sinh thái đ đ m b o s phát tri n b n v ng và lâu dài. - T n d ng ti m năng, phát huy th m nh, l i th c a T nh… - K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i b o đ m qu c phòng an ninh, gi v ng tr t t an toàn xã h i. 2. M c tiêu phát tri n ch y u: a) M c tiêu t ng quát: Ti p t c duy trì t c đ tăng trư ng kinh t nhanh và b n v ng, t o s chuy n bi n v ch t lư ng trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i. Ph n đ u đ n năm 2020 Yên Bái cơ b n tr thành m t T nh công nghi p và là m t trong nh ng trung tâm phát tri n c a Vùng mi n núi phía B c. Đ y m nh chuy n d ch cơ c u kinh t và cơ c u lao đ ng theo hư ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa v i cơ c u: nông, lâm nghi p - công nghi p, xây d ng - d ch v . T ng bư c nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t . Đ y m nh ng d ng ti n b khoa h c và nâng cao trình đ công ngh trong các ngành s n xu t. Nâng cao ch t lư ng giáo d c, đào t o và ch t lư ng ngu n nhân l c. Khai thác có hi u qu quan h kinh t đ i ngo i. Xây d ng h th ng k t c u h t ng thu n l i, đ m b o yêu c u phát tri n c a n n kinh t - xã h i. Không ng ng nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân. Ti p t c th c hi n xoá đói gi m nghèo, t o vi c làm cho ngư i lao đ ng. Gi v ng n đ nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. b) M c tiêu c th : - T c đ tăng trư ng kinh t bình quân th i kỳ 2006 - 2010 đ t 12%/năm; th i kỳ 2011 - 2015 đ t 12,5%/năm; th i kỳ 2016 - 2020 đ t 13%/năm. - Cơ c u kinh t : nông, lâm nghi p, thu s n - công nghi p, xây d ng - d ch v vào năm 2010 là: 27% - 38% - 35%; vào năm 2015 là: 20% - 44% - 36%; vào năm 2020 là: 17% - 46% - 37%.
  2. - Thu nh p bình quân đ u ngư i, năm 2010 là 9,2 tri u đ ng; năm 2015 là 17,5 tri u đ ng; năm 2020 là 34 tri u đ ng. - Kim ng ch xu t kh u năm 2010 đ t 25 tri u USD, năm 2015 tăng lên 35 tri u USD và năm 2020 tăng lên 50 tri u USD. - T l tăng dân s t nhiên đ n năm 2010 còn 1,186%, đ n năm 2015 gi m còn 1,086% và đ n năm 2020 gi m còn 1%. - Ph n đ u gi m t l h nghèo bình quân hàng năm 4%, đ n năm 2010 còn 15%. - Đ n năm 2007 hoàn thành ph c p giáo d c trung h c cơ s , t ng bư c th c hi n ph c p giáo d c trung h c ph thông. - Gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng năm 2010 xu ng còn 22%, năm 2015 còn 19% và năm 2020 còn 16%. 3. Phát tri n ngành và lĩnh v c: a) Nông, lâm nghi p: - Phát tri n n n nông, lâm nghi p toàn di n, ti p t c hình thành các vùng t p trung chuyên canh cây tr ng, đáp ng nguyên li u cho công nghi p ch bi n. - Xây d ng và nâng c p h th ng k t c u h t ng nông nghi p và nông thôn, t ng bư c hình thành nông thôn m i hi n đ i, văn minh. - Chuy n 2/3 di n tích ru ng 1 v lên 2 v , 20% di n tích 2 v lên 3 v . - Xây d ng mô hình s n xu t nông, lâm nghi p có giá tr đ t t 35 - 40 tri u đ ng/ha th i kỳ 2006 - 2010 và 50 tri u đ ng/ha th i kỳ 2011 - 2015. Ph n đ u b o đ m an ninh lương th c, n đ nh m c lương th c bình quân đ u ngư i 300 kg/ngư i/năm t năm 2020 tr đi. - Đ y m nh phát tri n chăn nuôi tr thành khâu đ t phá trong phát tri n nông nghi p đ tăng nhanh t tr ng ngành chăn nuôi. - Phát huy l i th v phát tri n lâm nghi p, ti p t c tr ng r ng, nâng đ che ph c a r ng lên 58% năm 2010 và gi n đ nh trên 62% t năm 2015. - T n d ng di n tích m t nư c đ phát tri n nuôi tr ng th y s n, ph n đ u s n lư ng th y s n đ t 7.500 t n năm 2010 và trên 10.000 t n năm 2015. b) Công nghi p - ti u th công nghi p: - Ti p t c t p trung phát tri n các ngành công nghi p có l i th v ngu n nguyên li u như: khai thác và ch bi n khoáng s n (s n xu t gang thép, ch bi n đá vôi tr ng), xi măng, s n xu t đi n, v t li u xây d ng, ch bi n nông, lâm s n.. - Chú tr ng phát tri n các ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u như: chè, gi y đ , g gia d ng, s đi n, s dân d ng, đá h t, đá b t. - Phát tri n m t s ngành công nghi p m i: s n xu t sơn công nghi p, ván s i ép, gi y kraft, ch bi n hoa qu . - Phát tri n công nghi p ch bi n và ti u th công nghi p nông thôn, các làng ngh truy n th ng và các ngành ngh m i: ch bi n nông, lâm s n, cơ khí nh , d t len, s n xu t hàng th công m ngh . - Giá tr s n xu t công nghi p năm 2010 đ t 2.900 t đ ng, năm 2015 đ t 6.500 t đ ng và năm 2020 đ t 14.000 t đ ng. T tr ng công nghi p ch bi n đ t 76% vào năm 2010, tăng lên 77% vào năm 2015 và tăng lên 78% vào năm 2020. - Phát tri n các khu, c m công nghi p: Khu công nghi p phía Nam và các c m công nghi p: Văn Ch n; Văn Yên; L c Yên; c m công nghi p và ti u th công nghi p Đ m H ng; các c m công nghi p, làng ngh t i các huy n, th xã Nghĩa L , thành ph Yên Bái và các xã, đáp ng m t b ng s n xu t cho các doanh nghi p, các h s n xu t ti u th công nghi p. c) D ch v : - T ng m c bán l hàng hóa và doanh thu d ch v xã h i năm 2010 đ t kho ng 2.700 t đ ng, năm 2015 đ t kho ng 5.300 t đ ng và năm 2020 đ t kho ng 11.000 t đ ng.
  3. - Đ n năm 2015 phát tri n H Thác Bà thành khu du l ch sinh thái chuyên đ trong tuy n du l ch qu c gia Hà N i - H i Phòng - Lào Cai - Vân Nam. D ki n năm 2010 đón 350.000 lư t khách, năm 2015 đón 500.000 lư t khách và năm 2020 đón 800.000 lư t khách du l ch đ n Yên Bái. - T ng thu ngân sách trên đ a bàn năm 2010 đ t trên 600 t đ ng, năm 2015 là 1.500 t đ ng, năm 2020 là 3.500 t đ ng. - Nâng cao ch t lư ng các d ch v bưu chính vi n thông, đ y m nh phát tri n công ngh thông tin. Đ n năm 2010 có 70% doanh nghi p qu n lý và đi u hành b ng công ngh thông tin, tăng t l dân s s d ng Internet, cáp quang hoá t t c các huy n và khu dân cư t p trung. Năm 2010 m t đ đi n tho i bình quân đ t 10 máy/100 dân; 100% y ban nhân dân xã và Đ ng u xã có máy đi n tho i; 100% s xã có báo đ c trong ngày. d) Qu n lý và đ i m i doanh nghi p: Ti p t c s p x p, đ i m i và phát tri n doanh nghi p trên đ a bàn T nh. Đ n năm 2010 các doanh nghi p s n xu t kinh doanh s hoàn thành vi c c ng c s p x p l i t ch c s n xu t theo hư ng chuy n đ i s h u, c ph n hoá khi có đ đi u ki n, tr m t s doanh nghi p quan tr ng nhà n- ư c c n n m gi . Phân đ nh rõ quy n và trách nhi m trong vi c th c hi n vai trò ch s h u, xoá b bao c p c a Nhà nư c, phát huy quy n t ch và ch u trách nhi m c a doanh nghi p đ nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. Phát tri n m i các lo i hình doanh nghi p s n xu t kinh doanh trên đ a bàn. đ) Phát tri n các lĩnh v c xã h i: - Đ n năm 2010 t l tăng dân s t nhiên gi m còn 1,186%, đ n năm 2015 gi m còn 1,086% và đ n năm 2020 gi m còn 1%. - M i năm gi i quy t vi c làm cho kho ng 16.000 - 17.000 lao đ ng và đào t o ngh cho kho ng 7.000 lao đ ng. Tăng t l lao đ ng qua đào t o năm 2010 lên 30%, năm 2015 lên 35% và năm 2020 lên 40%. - D ki n đ n năm 2010 có 7 bác sĩ/v n dân, năm 2015 là 7,5 bác sĩ/v n dân và năm 2020 là 8 bác sĩ/v n dân. T l xã, phư ng có bác sĩ năm 2010 đ t 80%, năm 2015 tăng lên 94% và đ t 100% vào năm 2020. - Năm 2010 có 100% xã, phư ng có trư ng m m non, t l huy đ ng tr 5 tu i ra l p đ t 97,5%, t l huy đ ng tr em đ n trư ng ti u h c đ t 97,5%, trung h c cơ s đ t 88% và trung h c ph thông đ t 45%. - Đ n năm 2010 t l xã, phư ng có làng b n văn hóa đ t 100%; t l gia đình văn hóa năm 2010 đ t 85%, năm 2015 đ t 90% và năm 2020 đ t 95%; t l cơ quan, đơn v đ t tiêu chu n văn hóa năm 2010 là 94%, năm 2015 là 97% và năm 2020 là 100%. Tăng t l dân s luy n t p th d c, th thao thư ng xuyên lên 26% năm 2010, 30% năm 2015 và 35% năm 2020. e) Khoa h c, công ngh và môi trư ng: - Đ y m nh vi c đ i m i, nâng cao trình đ công ngh trong các ngành s n xu t. Đ u tư công ngh hi n đ i, tiên ti n, phù h p v i yêu c u c a s n xu t và đ i s ng; ngăn ng a và x lý nghiêm các trư ng h p nh p và s d ng công ngh gây ô nhi m môi trư ng. - Phát tri n kinh t - xã h i g n v i b o v môi trư ng sinh thái, b o đ m m c tiêu phát tri n b n v ng. Ph n đ u đ n năm 2010 các cơ s s n xu t m i xây d ng đ u áp d ng các bi n pháp x lý nư c th i, rác th i, khí th i đ b o v môi trư ng. B nh vi n, khu công nghi p, khu đô th và nông thôn đ u có h th ng thoát nư c và x lý nư c th i đ t tiêu chu n. g) Qu c phòng an ninh: Phát tri n kinh t luôn g n v i c ng c qu c phòng, an ninh nh m hoàn thi n th tr n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân. B o đ m an ninh, tr t t an toàn xã h i, phòng ch ng các t n n xã h i, gi m tai n n giao thông. Ti p t c xây d ng t nh Yên Bái giàu v kinh t , m nh v qu c phòng, tr thành khu v c phòng th v ng ch c. 4. Phát tri n k t c u h t ng: a) Giao thông: - Qu c l : đ n năm 2010, nâng c p toàn b các tuy n qu c l ; khôi ph c c i t o qu c l 70; hoàn thành qu c l 32 giai đo n 2 (Nghĩa L - Vách Kim). M m i tuy n cao t c Hà N i - Lào Cai trong tuy n hành lang kinh t Côn Minh - Lào Cai - Hà N i - H i Phòng. T năm 2011, ti p t c nâng c p
  4. các tuy n qu c l , m t s đo n quan tr ng trên qu c l 37, qu c l 32 đư c đ u tư nâng c p thành đư ng 4 làn xe. - T nh l : đ n năm 2010, nâng c p các tuy n hi n có, t l nh a hóa đ t 100%; m m i m t s tuy n, t ng s s có 19 tuy n đư ng T nh v i t ng chi u dài 675 km. Nghiên c u xây d ng c u Trái Hút vư t sông H ng và m t s c u vư t sông H ng t i khu v c thành ph Yên Bái, huy n Tr n Yên. T năm 2011 tr đi, nâng c p m t s đư ng T nh quan tr ng và xây d ng m t s tuy n m i nh ng khu v c c n thi t. - Đư ng đô th : đ n năm 2010 hoàn ch nh các tuy n theo quy ho ch thành ph Yên Bái, th xã Nghĩa L và các đô th khác. Đ n năm 2020 hoàn thi n h th ng đư ng đô th k t h p v i h th ng k thu t h t ng đô th . - Giao thông nông thôn: đ n năm 2010 t l c ng hóa m t đư ng đ t 95%; t l đư ng đi l i đư c 4 mùa đ t 90%; c u c ng, công trình thoát nư c đ t 50%. T năm 2011, nâng c p các tuy n đ- ư ng huy n, đư ng liên xã, kiên c hóa toàn b h th ng m t đư ng, công trình thoát nư c. - Đư ng s t: đ n năm 2010 nâng c p m t s đo n t ga Văn Phú đ n ga Ph Lu đ b o đ m an toàn ch y tàu; xây d ng đo n đư ng s t ga Văn Phú - c ng Hương Lý trong tuy n Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái; Nâng c p, xây d ng m i các nhà ga tr ng đi m đ n năm 2020; hi n đ i hoá h th ng thông tin tín hi u, xây d ng ga Yên Bái t i xã Tuy L c. Xây d ng đư ng s t đ ng b , hi n đ i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n ngành đư ng s t Vi t Nam đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Đư ng th y n i đ a: đ n năm 2010 xây d ng b n c ng: h Thác Bà, M u A, Văn Phú. Đ n năm 2011 nâng c p toàn tuy n sông H ng đ các phương ti n thu n i đ a đi l i thu n ti n. b) H th ng cung c p đi n: - Hoàn thành các công trình: đư ng dây t i đi n 110 KV và tr m bi n áp 110/35/22 KV th xã Nghĩa L ; đư ng dây 220 KV Vi t Trì - Yên Bái và tr m bi n áp 220/110/35 KV Yên Bái. Xây d ng m i các công trình: đư ng dây 110/35 KV Khánh Hòa - L c Yên; đư ng dây 110 KV Tân Nguyên - M u A và tr m bi n áp 110/35/22 KV M u A; đư ng dây 220 KV Yên Bái - Tuyên Quang; đư ng dây 220 KV Yên Bái - Lào Cai. - Hoàn thành các công trình th y đi n N m Đông 3, 4 và Văn Ch n. Xây d ng m i các công trình th y đi n: h B n, Tr m T u, Ngòi Hút, V c Tu n, Khao Mang. Kh o sát, l p d án đ u tư xây d ng m i các công trình th y đi n Thác Cá, N m Kim, Pá Hu, N m Tăng, Ngòi Hút 2, 3. Đ ng th i xây d ng h th ng các công trình th y đi n nh và th y đi n c c nh . - T năm 2010, 100% xã, phư ng có đi n lư i qu c gia. c) H th ng thông tin liên l c: Đ n năm 2010, có 9/9 huy n, th đư c nâng cao ch t lư ng ph sóng đi n tho i di đ ng. Dung lư- ng t ng đài đ t trên 100.000 s , dung lư ng s d ng đ t 70 - 80%. Bình quân m i năm l p đ t m i 8.000 - 10.000 máy đi n tho i. Đ n năm 2010 t ng s có 43 bưu c c. d) H th ng th y l i, nư c sinh ho t: - Th y l i: nâng c p s a ch a và xây d ng m i 485 công trình đ u m i. Giai đo n 2006 - 2010 xây d ng 252 công trình, giai đo n 2011 - 2015 xây d ng 233 công trình. Đ n năm 2015 có 977 công trình th y l i, đ m b o tư i cho trên 90% di n tích ru ng 2 v . - Nư c sinh ho t đô th : giai đo n 2006 - 2010: hoàn thi n nhà máy nư c Yên Bình (Yên Bái), nhà máy nư c Nghĩa L ; c i t o nhà máy nư c C Phúc; m r ng nhà máy nư c M u A; xây d ng nhà máy nư c các th tr n: Tr m T u, Mù Cang Ch i. Giai đo n 2011 - 2020: m r ng các nhà máy nư c c m công nghi p Văn Yên và Văn Ch n. - Nư c sinh ho t nông thôn: ph n đ u đ n năm 2015 có 85% và năm 2020 có 95% dân s nông thôn đư c dùng nư c h p v sinh. T nay đ n năm 2015 xây m i 119 công trình c p nư c t p trung. Trong đó giai đo n 2006 - 2010 xây 30 công trình, giai đo n 2011 - 2015 xây d ng 89 công trình. đ) Cơ s v t ch t ngành giáo d c, đào t o: D ki n năm 2010 có t ng s 644 trư ng h c, năm 2015 tăng lên 686 trư ng, năm 2020 tăng lên 721 trư ng. S trư ng đ t chu n qu c gia năm 2020 g m 35 trư ng m m non, 79 trư ng ti u h c, 63 trư ng trung h c cơ s và 28 trư ng trung h c ph thông.
  5. Giai đo n 2006 - 2015 xây d ng 1 trư ng đ i h c tư th c; nâng c p, sát nh p m t s trư ng trung h c thành trư ng cao đ ng: Kinh t k thu t, Văn hóa ngh thu t, Y t . Đ n năm 2010 xây d ng thêm 5 trung tâm k thu t t ng h p hư ng nghi p, d y ngh và gi n đ nh s lư ng 10 trung tâm đ n năm 2020. e) Cơ s v t ch t ngành y t : T năm 2006 - 2010 xây d ng thêm 3 cơ s y t (trong đó, có trung tâm khám ch a b nh ch t lư- ng cao), đ n năm 2015 xây thêm 3 phòng khám đa khoa khu v c. S giư ng b nh/1 v n dân năm 2010 đ t 37,56 giư ng, năm 2015 đ t 38,45 giư ng và năm 2020 đ t 39,1 giư ng. S xã, phư ng đ t chu n qu c gia v y t năm 2010 là 126, năm 2015 là 155 và năm 2020 là 180. g) Cơ s v t ch t ngành văn hóa, th thao: Đ n năm 2010, c p T nh có công trình th thao đ tiêu chu n thi đ u c p qu c gia; c p huy n có sân v n đ ng, b bơi và sân qu n v t; 70% xã, phư ng có khu trung tâm th thao và các đi m vui chơi; 80% trư ng h c có sân bãi luy n t p th thao. T ng bư c đ u tư đ có đ y đ các thi t ch văn hóa. Đ n năm 2010 các huy n, th đ u có nhà văn hóa đa năng, thư vi n đ c l p; năm 2020 các huy n, th đ u có nhà b o tàng (ho c nhà truy n th ng), c a hàng sách. 5. Phát tri n không gian lãnh th : a) Phát tri n vùng kinh t : - Vùng kinh t phía Đông g m thành ph Yên Bái là h t nhân phát tri n c a Vùng và các huy n: Yên Bình, L c Yên, Tr n Yên, Văn Yên. T p trung phát tri n các lo i cây lương th c, th c ph m, chè, qu , cây ăn qu , chăn nuôi, th y s n, tr ng r ng nguyên li u, r ng phòng h , phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm, khoáng s n, các ngành d ch v , du l ch. - Vùng kinh t phía Tây g m th xã Nghĩa L là h t nhân phát tri n c a Vùng và các huy n: Văn Ch n, Tr m T u, Mù Cang Ch i. T p trung phát tri n cây lương th c, tr ng r ng phòng h , chè Shan, cây ăn qu , cây dư c li u, chăn nuôi đ i gia súc, phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm, khoáng s n, các ngành d ch v , du l ch. b) Phát tri n đô th : - Thành ph Yên Bái s đ u tư xây d ng theo tiêu chu n đô th lo i II, v i 5 khu ch c năng: khu công nghi p, khu thương m i, khu du l ch, khu hành chính, khu văn hóa - th thao, y t , giáo d c. - Đ u tư nâng c p th xã Nghĩa L đ t tiêu chu n đô th lo i III. - Th tr n huy n l Yên Bình s đ u tư phát tri n theo quy mô c a m t th xã đ t tiêu chu n đô th lo i IV g n v i khu công nghi p phía Nam. - Đ u tư nâng c p th tr n M u A (huy n Văn Yên) thành th xã đ t tiêu chu n đô th lo i IV. - Đ u tư phát tri n m t s th tr n m i: Khánh Hòa (huy n L c Yên) và Âu Lâu (huy n Tr n Yên). - Xây d ng 40 trung tâm c m xã t i các đi m t p trung dân cư g n v i vi c phát tri n các th t . 6. M t s gi i pháp ch y u đ th c hi n quy ho ch: a) V đ u tư: - T ng nhu c u v n đ u tư phát tri n giai đo n 2006 - 2010 là 13.000 t đ ng; giai đo n 2011 - 2015 là 21.000 t đ ng; giai đo n 2016 - 2020 là 42.000 t đ ng. - T p trung đ u tư xây d ng h th ng k t c u h t ng, nh t là k t c u h t ng các khu, c m công nghi p, đ m b o thu n l i cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các nhà đ u tư. Ti p t c hoàn thi n các chính sách thu hút đ u tư. - Đ y m nh ho t đ ng kinh t đ i ngo i, xây d ng m t s cơ ch , chính sách c th thu hút đ u tư nư c ngoài. Nghiên c u tinh gi n quy trình v c p gi y phép, phê duy t d án và các chính sách - ưu đãi đ u tư. - Tăng cư ng liên doanh, liên k t v i các t nh, thành ph l n, các khu công nghi p, khu ch xu t trong c nư c cùng h p tác phát tri n. - Khuy n khích m i thành ph n kinh t thành l p nhi u lo i hình doanh nghi p s n xu t kinh doanh các lĩnh v c mà pháp lu t không c m. Xoá b bao c p đ i v i doanh nghi p nhà nư c, t o m i đi u ki n đ các thành ph n kinh t phát tri n.
  6. b) V ngu n nhân l c: - Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c đ gi i quy t v n đ thi u lao đ ng có trình đ tay ngh cao. Đ y m nh công tác đào t o ngh , khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia đào t o ngh và các ho t đ ng d ch v gi i thi u vi c làm, xu t kh u lao đ ng theo quy đ nh. Có bi n pháp giám sát ch t ch ho t đ ng c a các doanh nghi p và t ch c xu t kh u lao đ ng. - Có ch đ , chính sách ưu đãi đ thu hút nhân tài và lao đ ng có trình đ chuyên môn cao công tác lâu dài t i Yên Bái, ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a T nh. c) V khoa h c, công ngh và môi trư ng: - Có chính sách khuy n khích các doanh nghi p áp d ng các ti n b khoa h c và đ i m i công ngh . Khuy n khích các doanh nghi p s d ng công ngh s ch, công ngh sinh h c. - Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i ph i g n v i vi c b o v tài nguyên thiên nhiên và môi trư ng sinh thái đ đ m b o m c tiêu phát tri n b n v ng. Trong cân đ i ngu n v n ngân sách nhà nư c hàng năm, c n ưu tiên b trí v n đ u tư cho vi c x lý ch t th i, rác th i c a các công trình công c ng, các đô th và các vùng nông thôn, đ c bi t là h th ng x lý rác th i c a các b nh vi n, nhà máy x lý rác th i c a thành ph Yên Bái, th xã Nghĩa L và h th ng thoát nư c, x lý nư c th i c a các đô th . d) V th trư ng: - C ng c và ti p t c m r ng th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t , chú tr ng phát tri n th trư ng vùng nông thôn, vùng cao, vùng đ c bi t khó khăn nh m đ y m nh giao lưu và trao đ i hàng hoá, đ ng th i tiêu th s n ph m cho nhân dân, thúc đ y s n xu t phát tri n. - Phát tri n đ ng b các lo i th trư ng nh m t o môi trư ng c nh tranh lành m nh cho các nhà đ u tư. T ng bư c hình thành các th trư ng b t đ ng s n, th trư ng lao đ ng, th trư ng khoa h c công ngh phù h p v i yêu c u h i nh p kinh t qu c t . đ) T ch c th c hi n: Căn c vào quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i đã đư c duy t, các ngành, các c p xây d ng các quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm đ m b o phù h p v i đ nh hư ng phát tri n c a T nh. Công b r ng rãi quy ho ch đ các doanh nghi p t l a ch n đ u tư kinh doanh. Quy đ nh rõ trách nhi m th c hi n quy ho ch và ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy ho ch. Đi u 2. Quy ho ch đư c phê duy t là m t tài li u "khung" v i nh ng m c tiêu, đ nh hư ng và ph- ương hư ng phát tri n l n, các cơ ch , chính sách và các gi i pháp t ch c th c hi n; làm cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành (quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng đ t và các quy ho ch chuyên ngành khác), các d án đ u tư trên đ a bàn c a T nh theo quy đ nh. Đi u 3. Giao y ban nhân dân t nh Yên Bái căn c nh ng m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong báo cáo quy ho ch sau khi đã đư c phê duy t; ph i h p v i các B , ngành liên quan ch đ o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy đ nh: - Quy ho ch phát tri n h th ng đô th và các đi m dân cư, quy ho ch chung xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c đ b o đ m s phát tri n t ng th và đ ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành (n u v n đ vư t quá th m quy n) m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai đo n nh m thu hút, huy đ ng các ngu n l c đ th c hi n Quy ho ch. Đi u 4. Các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m h tr y ban nhân dân t nh Yên Bái nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai đo n nh m huy đ ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút đ u tư... đ đ m b o th c hi n t t nh ng m c tiêu, nhi m v và phư ng hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong báo cáo quy ho ch. Đ y nhanh vi c đ u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng đ i v i s phát tri n c a T nh đã đư c quy t đ nh đ u tư. Nghiên c u xem xét đi u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch đ u tư các công trình, d án liên quan d ki n s đư c đ u tư nêu trong báo cáo quy ho ch. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo.
  7. Đi u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Phan Văn Kh i - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - Ban Ch đ o Tây B c; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐP (5b). A.
  8. Ph l c: DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 116/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN V NÔNG, LÂM NGHI P: 1. D án tr ng m i 5 tri u ha r ng (các huy n); 2. Chương trình 135 (các huy n); 3. Chương trình 134 (các huy n); 4. Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng (các huy n); 5. D án phát tri n chăn nuôi đ i gia súc theo phương pháp bán công nghi p (các huy n); 6. D án phát tri n nuôi tr ng th y s n (các huy n); 7. D án thâm canh, c i t o cây chè (các huy n); 8. D án tr ng và ch bi n tinh d u qu , b t qu (huy n Văn Yên); 9. D án đ u tư Khu b o t n thiên nhiên Nà H u (huy n Văn Yên); 10. D án đ u tư Khu b o t n loài và sinh c nh Mù Cang Ch i (huy n Mù Cang Ch i). II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN V CÔNG NGHI P: 11. D án nâng c p, nâng công su t các nhà máy xi măng (huy n Yên Bình); 12. D án xây d ng h t ng các c m công nghi p (các huy n); 13. D án s n xu t s k thu t (thành ph Yên Bái); 14. D án nâng công su t các nhà máy ch bi n đá và b t đá (huy n Yên Bình); 15. D án ch bi n chè s ch tinh ch công ngh cao (huy n Yên Bình); 16. D án s n xu t gi y Kraft (huy n Yên Bình); 17. D án s n xu t s dân d ng (thành ph Yên Bái); 18. D án s n xu t đá Granít p lát (thành ph Yên Bái); 19. D án xây d ng nhà máy nghi n CaCO3 siêu m n (huy n Yên Bình); 20. D án m r ng, nâng c p các nhà máy nư c t i thành ph , th xã, th tr n (thành ph , th xã, th tr n); 21. D án nâng c p các tuy n đư ng n i t nh (các huy n); 22. D án thu đi n nh , c c nh t i các huy n (các huy n); 23. D án c i t o h th ng đi n các huy n (các huy n). III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN V D CH V : 24. D án xây d ng và kinh doanh khách s n t i thành ph Yên Bái; 25. D án xây d ng và kinh doanh khách s n t i th xã Nghĩa L ; 26. D án xây d ng và phát tri n Khu du l ch sinh thái h Thác Bà (huy n Yên Bình); 27. D án xây d ng và phát tri n Khu du l ch sinh thái Su i Giàng (huy n Văn Ch n); 28. D án nâng c p h th ng ch , Trung tâm thương m i (các huy n); 29. D án xây d ng Khu th thao, gi i trí t i thành ph Yên Bái; 30. D án xây d ng h th ng chung cư t i thành ph Yên Bái; 31. D án nâng c p m ng vi n thông n i t nh (các huy n). IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN V VĂN HOÁ - XÃ H I: 32. D án xây d ng Trung tâm khám ch a b nh ch t lư ng cao (thành ph Yên Bái);
  9. 33. D án xây d ng Tru ng Đ i h c (thành ph Yên Bái); 34. D án đ u tư thi t b s n xu t chương trình và m ng đài thu phát sóng chuy n ti p các chương trình Truy n hình Trung ương (thành ph Yên Bái); 35. Chương trình đ u tư nâng c p h th ng trư ng h c c a T nh đ t chu n qu c gia (các huy n, th xã, thành ph ); 36. Chương trình m c tiêu qu c gia văn hoá - xã h i (các huy n); 37. D án đ u tư xây d ng Trư ng công nhân k thu t t nh (thành ph Yên Bái); 38. D án đ u tư xây d ng 3 trung tâm d y ngh (L c Yên, Văn Yên, Nghĩa L ); 39. D án xây d ng r p chi u bóng, nhà văn hoá đa năng, nhà truy n th ng t i các huy n (các huy n); 40. D án làng văn hoá c , làng ngh truy n th ng (các huy n); 41. D án đ u tư trang thi t b y t b nh vi n t nh, huy n (các huy n); 42. D án xây d ng h th ng x lý rác th i, nư c th i hi n đ i (thành ph , th xã, th tr n). ________________________________________ * Ghi chú: v v trí, quy mô di n tích chi m đ t và t ng m c đ u tư c a các d án nêu trên s đư- c tính toán, l a ch n và xác đ nh c th trong giai đo n l p và trình duy t d án đ u tư, tuỳ thu c vào nhu c u và kh năng cân đ i, huy đ ng v n đ u tư c a t ng th i kỳ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản