Quyết định số 116-BXD/CSXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 116-BXD/CSXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116-BXD/CSXD về việc ban hành Quy chế thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116-BXD/CSXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116-BXD/CSXD Hà N i , ngày 16 tháng 5 năm 1995 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH TH M NNH ÁN THI T K QUY HO CH XÂY D NG,D ÁN U TƯ, THI T K K THU T, T NG D TOÁN B Trư ng B Xây D ng Căn c Ngh nh s 15-CP c a Chính ph quy nh ch c nâng, nhi m v và cơ c u c a B Xây d ng; Căn c " i u l qu n lý u tư và xây d ng" ban hành theo Ngh nh 177-CP ngày 20-10-1994 c a Chính ph ; Căn c "Quy ch hình thành th m nh và th c hi n d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài" ban hành kèm theo Ngh nh 191-CP ngày 28-12 1994 c a Chính ph ; Căn c "Quy t nh c a Ch t ch H i ng B trư ng v phân c p xét duy t án thi t k xây d ng ô th " s 115-CT ngày 2-5-1986; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành "Quy ch thNm nh các án thi t k quy ho ch xây d ng d án u tư, thi t k k thu t, t ng d toán". i u 2. B n Quy ch này ư c th c hi n trong n i b cơ quan B Xây d ng k t ngày ký. i u 3. Các ông Chánh văn phòng, Th trư ng các C c, V , Vi n thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã Ký) QUY CH TH M NNH CÁC ÁN THI T K QUY HO CH XÂY D NG, D ÁN U TƯ, THI T K K THU T, T NG D TOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 16-5-1995 c a B trư ng B Xây d ng).
 2. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng ph i qua th m nh. 1.1. Quy ho ch, án phát tri n ngành. 1.2. Quy ho ch xây d ng: 1.2.1. Sơ quy ho ch phát tri n vùng lãnh th 1.2.2. Quy ho ch chung (ho c quy ho ch t ng th ) các ô th : khu công nghi p do Th tư ng chính ph phê duy t. 1.2.3. Quy ho ch chung các ô th thu c thNm quy n c a U ban nhân dân c p t nh phê duy t có tho thu n c a B Xây d ng. 1.2.4. Quy ho ch xây d ng t u, Quy ho ch chi ti t các khu v c quan tr ng trong các thành ph tr c thu c Trung ương và các khu du l ch, ngh ngơi, khu văn hoá, di tích l ch s do Th tư ng u quy n cho B Xây d ng phê duy t. 1.2.5. Quy ho ch xây d ng nông thôn. 1.3. D án ti n kh thi, d án kh thi nhóm A theo phân c p trong " i u l qu n lý u tư và xây d ng" ban hành theo Ngh nh s 177-CP ngày 20-10-1994 c a Chính ph 1.4. D án u tư tr c ti p c a nư c ngoài nhóm A và m t s d án nhóm B theo phân c p trong "Quy ch hình thành thNm nh và th c hi n d án u tư tr c ti p nư c ngoài" ban hành theo Ngh nh 191-CP ngày 28-12-1994 c a Chính ph . 1.5. D án ti n kh thi, d án kh thi nhóm A, B, C u tư trong nư c, nhóm A-B u tư tr c ti p nư c ngoài c a các ơn v thu c B . 1.6. Thi t k k thu t công trình xây d ng thu c các d án u tư: 1.6.1. Nhóm A u tư trong nư c thu c Ngành xây d ng (VLXD, CN xây l p, c p th i nư c, x lý phân rác, k t c u h t ng ô th , d án v nhà ). 1.6.2. Nhóm A, B u tư trong nư c thu c cơ quan thu c Chính ph các t ch c oàn th tr c thu c Trung ương. 1.6.3. Nhóm A, B, C c a các ơn v thu c B (tr nhóm C thu c T ng Công ty xi măng Vi t Nam). 1.6.4. Nhóm A u tư tr c ti p nư c ngoài thu c t t c các ngành kinh t xã h i. 1.7. T ng d toán công trình c a các d án u tư trong nư c c a Nhà nư c thu c nhóm A c a t t c các ngành, các a phương.
 3. 1.8. T ng d toán, d toán các công trình c a các d án u tư thu c B (tr nh ng công trình B u quy n cho các T ng Công ty). 1.9. Báo cáo quy t toán các công trình c a các d án u tư thu c B . i u 2. Yêu c u chung i v i công trình th m nh. 2.1. i v i Quy ho ch phát tri n ngành (không thu c B Xây d ng ) c n thNm nh các n i dung liên quan: Quy ho ch xây d ng chung, vi c s d ng các ngu n tài nguyên, v t li u xây d ng kh năng áp ng v l c lư ng xây d ng và v t li u ch y u. Văn b n tham gia ý ki n c a B ph i th hi n ư c quan i m phát tri n chung c a KTQD và phát tri n ô th . 2.2. i v i quy ho ch xây d ng ph i thNm tra toàn di n án trên t t c các m t v i tư cách là cơ quan chuyên môn cao nh t v thi t k quy ho ch xây d ng c a Nhà nư c. 2.3. i v i các d án u tư, thi t k k thu t, t ng d toán các công trình thu c ngành xây d ng (VLXD, CN xây l p, c p th i nư c, x lý phân rác, xây d ng h t ng k thu t ô th ; d án v nhà ) và các d án c a các ơn v thu c B , vi c thNm nh thu c trách nhi m c a B Xây d ng. Các ơn v ư c giao thNm nh chính t ng khâu ph i ph i h p ch t ch th c hi n trách nhi m toàn di n c a B i v i t ng d án. ThNm nh ph i m b o tính nh t quán t khâu u n khâu cu i, xem xét ư c các m t ch y u c a d án. - Quy ho ch phát tri n và a i m xây d ng. - Công ngh s n xu t ho c công năng. - Phương án k thu t các gi i pháp thi t k thi công. - Kinh t xây d ng, t ng m c u tư, t ng d toán. - Tuân th quy chuNn, tiêu chuNn nh m c, giá và các ch chính sách. - Tính nh t quán t khâu l p DAKT, DAKT, TKKT, TDT... 2.4. i v i d án thu c ngành khác và các a phương vi c thNm nh qua các bư c ph i m b o úng ch c năng c a B Xây d ng và thành viên thư ng tr c c a H i ng ThNm nh Nhà nư c, xem xét ch y u các m t: - Quy ho ch, a i m xây d ng. - Phương án ki n trúc và k thu t xây d ng. - Ki m tra ph n kinh t xây d ng i v i d án s d ng v n Nhà nư c. - Hình th c u tư và kh năng th c thi. - S tuân th lu t l , quy chuNn, tiêu chuNn b t bu c c a Nhà nư c v xây d ng.
 4. 2.5. i v i d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài (HDHTKD, LD, 100%). 2.5.1. ThNm nh d án kh thi chú tr ng: - Quy ho ch, a i m, i u ki n h t ng c bi t v c p thoát nư c, tính pháp lý y c a m t hàng xây d ng. - Phương án sơ b ki n trúc, xây d ng. - Nh ng gi i pháp an toàn trong thi t k k t c u, thi công xây d ng, công ngh xây l p i chi u v i tiêu chuNn b t bu c c a Vi t Nam. Nh n xét giá thành xây d ng có so sánh v m t b ng giá trong nư c, khu v c và các d án ã th c hi n ( i v i d án H HTKD và LD). - i v i các d án thu c ngành xây d ng ngoài n i dung nêu trên c n xem xét thêm công ngh và u tư thi t b , s phù h p v i quy ho ch và k ho ch phát tri n ngành. 2.5.2. ThNm nh TKKT chú tr ng vào: - Tư cách pháp lý c a ngư i l p và tính y ng b c a h sơ thi t k . - S phù h p v ki n trúc, m t b ng so v i d án ư c duy t và các i u ki n k thu t c th (h t ng, n n móng, công trình lân c n...). - Tuân th i u ki n an toàn so v i tiêu chuNn b t bu c Vi t Nam, tiêu chuNn nư c ngoài ư c phép s d ng. 2.6. ThNm nh t ng d toán ph i m b o: - S phù h p v kh i lư ng xây d ng v i thi t k k thu t ư c duy t. - S h p lý v giá, ơn giá xây d ng và các chi phí khác. - S tuân th các nh m c và các ch chính sách c a Nhà nư c. - T ng giá tr d toán xây d ng công trình h p lý (có i chi u v i các công trình tương t ã xây trong và ngoài nư c) và không vư t t ng m c v n u tư ư c duy t. Trư ng h p t ng d toán vư t m c v n u tư ư c duy t trong quy t nh u tư thì ph i phân tích ư c nguyên nhân và có nh n xét v nh ng nguyên nhân ó báo cáo c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. i u 3. Quy trình chung v th m nh: 3.1. T t c các lo i h sơ g i v B Xây d ng u ph i qua Văn phòng B ti p nh n vào s và óng d u nghi rõ ngày nh n. B s không ký văn b n tr l i nh ng h sơ không có d u c a Văn phòng B (th i gian văn phòng B t i a 0,5 ngày). 3.2. Văn phòng thNm nh nh n h sơ qua văn phòng B ghi chép và lưu vào máy tính nh ng thông tin tóm t t (theo m u ph l c), d ki n và trình lãnh o B ph n giao
 5. cho các ơn v thNm nh và ơn v ph i h p. Giao nhi m v ph i có ch ký c a lãnh o B , trư ng h p lãnh o B i v ng thì Chánh văn phòng ký. Riêng h sơ g i n là quy ho ch xây d ng, d án nhóm A thì Văn phòng thNm nh ph i l p báo cáo trình lãnh o B ngay sau khi nh n ư c h sơ. 3.3. Văn phòng thNm nh chuy n h sơ nguyên b n (có công văn ho c trình b n g c) cho các ơn v thNm nh chính (th i gian Văn phòng thNm nh t a là 1 ngày). 3.4. Th trư ng ơn v thNm nh chính phân công chuyên viên nghiên c u, ph i h p v i các ơn v liên quan ho c t ch c h i ng thNm nh theo ch o c a lãnh o B khi c n thi t. Sau khi t p h p ý ki n c a ơn v ph i h p c a H i ng thNm nh ho c chuyên gia, chuyên viên chính ư c phân công th lý h sơ d th o văn b n theo t ng lo i sau: văn b n góp ý, văn b n ý ki n ch c năng c a B , văn b n phát bi u c a u viên H i ng ThNm nh Nhà nư c, văn b n ch o, văn b n xét duy t. Văn b n d th o ư c th trư ng ơn v thNm nh chính ki m tra s a ch a ký tên và chuy n Văn phòng thNm nh trình lãnh o B ký. Chuyên viên và ơn v thNm nh chính có nhi m v trình bày, gi i áp và ch a b n th o khi lãnh o B yêu c u. Văn phòng thNm nh theo dõi vi c phát hành và ph n h i c a cơ quan ti p nh n văn b n thông báo cho ơn v thNm nh chính và báo cáo lãnh o khi có ý ki n khác. 3.5. ơn v ph i h p thNm nh ho c chuyên gia ư c B ch nh nh n yêu c u và tài li u t ơn v thNm nh chính chuy n n có trách nhi m nghiên c u và vi t ý ki n (do th trư ng on v ho c chuyên viên nghiên c u ký) g i cho on v thNm nh chính úng th i gian yêu c u. Khi c n thi t có th t ch c trao i giũa các chuyên viên ph i h p v các v n chuyên môn ho c kh o sát hi n trư ng. 3.6. Văn b n d th o sau khi ư c lãnh o B ký duy t, Văn phòng thNm nh xem l i s a ch a theo yêu c u th trư ng ký duy t và thông báo l i cho ơn v thNm nh chính khi có nh ng thay i l n, sau ó chuyên viên d th o chuyên viên d th o chuy n Phòng Hành chính ánh máy, ki m tra b n ánh máy l y ch ký c a th trư ng ơn v , c a Văn phòng B vào 1 b n (b n lưu Văn phòng) và chuy n phòng thư ký t ng h p trình lãnh o c a B ký. S b n trình ký ngoài s lư ng g i i có 3 b n lưu: m t văn thư B , m t Văn phòng thNm nh, m t ưa vào h sư g c ( ơn v thNm nh chính) g i vào lưu tr . Chương 2: TH M NNH CÁC ÁN QUY HO CH i u 4. Yêu c u i v i th m nh các lo i án quy ho ch.
 6. 4.1. i v i quy ho ch phát tri n ngành (kinh t , xã h i) do Th trư ng ph trách lĩnh v c ch o công vi c thNm nh. Khi thNm nh xong ơn v thNm nh chính t ch c báo cáo lãnh o B . 4.2. i v i quy ho ch chung (quy ho ch xây d ng t ng th ) ph i t ch c h i ng thNm nh (k c i v i các án i u ch nh c n có ý ki n c a B Xây d ng). Sau khi h i ng thNm nh có k t lu n ơn v ch trì ph i báo cáo B trư ng thông qua n i dung ý ki n c a B . 4.3. i v i quy ho ch chi ti t (bao g m c án quy ho ch chuyên ngành có ý ki n c a B Xây d ng) do Th trư ng ph trách lĩnh v c ch o thNm nh và k t qu báo cáo B trư ng quy t nh. i u 5. V Ki n trúc - quy ho ch ch trì thNm nh các án quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn. Các ơn v thNm nh chính d án u tư ch trì thNm nh quy ho ch ngành. ơn v ph i h p: Văn phòng thNm nh. Vi n quy ho ch ô th và nông thôn và các ơn v chuyên gia khác theo yêu c u c a Th trư ng ph trách lĩnh v c. i u 6. H i ng thNm nh án quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn là h i ng ki n trúc - quy ho ch c a B trư ng do Th trư ng ph trách lĩnh v c làm ch t ch h i ng. Chương 3: TH M NNH CÁC D ÁN U TƯ TRONG NƯ C i u 7. V k ho ch ch trì thNm nh các d án u tư thu c B Xây d ng bao g m c 3 nhóm A, B, C (tr nhóm C c a T ng Công ty xi măng). ơn v ph i h p tuỳ i tư ng do lãnh o B ch nh. i v i công trình thu c d án u tư nhóm A và B ph i l p H i ng thNm nh c p B xem xét trư c khi trình B trư ng. H i ng thNm nh d án u tư c a B do Th trư ng ph trách lĩnh v c là Ch t ch, i di n các V K ho ch, Tài chính, Chính sách xây d ng, Khoa h c công ngh , V t li u xây d ng ( i v i d án V t li u xây d ng). V KT-QH, Vi n kinh t xây d ng là thành viên; ngoài ra có các chuyên gia B m i. i u 8. Văn phòng thNm nh ngoài nhi m v t ng h p ch u trách nhi m thNm nh chính các d án u tư ngoài B nhóm A xây d ng các công trình dân d ng (khách s n, b nh vi n, trư ng h c, các công trình s n xu t thu c các ngành thương m i, y t giáo d c ào t o và c a các cơ quan oàn th thu c Trung ương). i u 9. V ki n trúc quy ho ch thNm nh chính các d án u tư ngoài B nhóm A xây d ng các công trình: c p thoát nư c, x lý môi trư ng, công viên qu c gia, khu
 7. th thao, khu công nghi p t p trung, khu dân cư t p trung, khu i h c qu c gia các d án khác có công trình ki n trúc quan tr ng n m trong các ô th lo i I, II. i u 10. V V t li u xây d ng thNm nh chính các d án u tư ngoài B nhóm A s n xu t v t li u xây d ng khai thác v t li u và nguyên li u và các quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng. ThNm nh ph n công ngh v t li u xây d ng cho các d án u tư thu c B và thu c Ngành các a phương. i u 11. C c Qu n lý nhà thNm nh chính các d án nhà , nhà công v thu c v n ngân sách và quy ho ch phát tri n nhà . i u 12. V chính sách xây d ng thNm nh chính các d án u tư nhóm A ngoài B thu c các ngành công nghi p, nông lâm ngư nghi p; thu l i, giao thông, năng lư ng, d u khí, thông tin bưu i n, truy n thanh, truy n hình và các công trình qu c phòng an ninh (tr các lo i d án ã ghi trong các i u 8, 9, 10, 11). Chương 4: TH M NNH CÁC D ÁN U TƯ TR C TI P C A NƯ C NGOÀI i u 13. Các ơn v thNm nh chính ch u trách nhi m thNm nh i v i các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài nhóm A và B tương ng như các i u 8, 9, 10, 11, 12 c a d án u tư trong nư c. V K ho ch thNm nh chính các d án liên doanh có m t bên liên doanh là ơn v thu c B . i u 14. i v i d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài thu c nhóm A ơn v thNm nh chính ch u trách nhi m báo cáo n i dung d án v i B trư ng ho c lãnh o B . Trư ng h p có yêu c u c a Th tư ng Chính ph l p H i ng thNm nh c p Nhà nư c thì Th trư ng ph trách lĩnh v c ch u trách nhi m báo cáo và xin ch trương c a B trư ng trư c khi d h p. Chương 5: TH M NNH THI T K VÀ T NG D TOÁN i u 15. V K ho ch ch trì t ch c thNm nh thi t k và t ng d toán các công trình thu c B . i v i d án u tư nhóm A và B ph i t ch c H i ng thNm nh thi t k và t ng d toán do V K ho ch và Thư ng tr c. H i ng này do Th trư ng ph trách lĩnh v c làm Ch t ch, và thành viên thư ng xuyên bao g m i di n các V K ho ch, Tài chính k toán, Khoa h c công ngh , C c Giám nh: V Chính sách xây d ng, V Ki n trúc quy ho ch ô th . V V t li u
 8. ( i v i công trình s n xu t v t li u xây d ng), Vi n kinh t ngoài ra còn có các chuyên gia ư c B m i. i u 16. Văn phòng thNm nh ch trì t ch c thNm nh thi t k k thu t các công trình xây d ng thu c các d án u tư trong nư c: - Nhóm A c a các B , và a phương thu c ngành xây d ng: công nghi p v t li u xây d ng; c p thoát nư c và x lý môi trư ng, công nghi p xây l p. - Nhóm A c a các cơ quan thu c Chính ph và các oàn th Trung ương (bao g m c t ng d toán). - Nhóm B c a các cơ quan tr c thu c Chính ph và oàn th Trung ương (bao g m c t ng d toán do B trư ng B Xây d ng phê duy t) và thi t k k thu t các công trình xây d ng thu c d án u tư nư c ngoài nhóm A. i v i công trình theo ch o c a lãnh o B ph i l p H i ng thNm nh thì Văn phòng thNm nh chuNn b . H i ng này do Th trư ng ph trách làm Ch t ch và thành viên thư ng xuyên: Văn phòng thNm nh, C c Giám nh, V Khoa h c Công ngh , và V ch trì thNm nh d án u tư và m t s chuyên gia ư c m i. Tuỳ i tư ng có th m i i di n cơ quan ch qu n, U ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính, B Khoa h c công ngh và môi trương, m t s cơ quan có liên quan, Văn phòng Chính ph . i u 17. Vi n Kinh t xây d ng ch u trách nhi m thNm nh chính t ng d toán các công trình thu c d án u tư nhóm A ngoài B . Trư ng h p theo ch o c a lãnh o B ph i l p H i ng thNm nh T ng d toán thì Vi n kinh t ph i h p v i Văn phòng thNm nh ch u trách nhi m t ch c H i ng thNm nh T ng d toán do Th trư ng ph trách làm Ch t ch và g m các thành viên thư ng xuyên: Văn phòng thNm nh, Vi n Kinh t xây d ng, V ch trì thNm nh d án và m t s chuyên gia ư c m i. Tuỳ i tư ng có th m i thêm i di n c a cơ quan ch quan, U ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính, B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Ban V t giá Chính ph , m t s cơ quan có liên quan và Văn phòng Chính ph . i u 18. Trư ng h p các công trình ngoài B thu c di n ph i thNm nh c thi t k k thu t và T ng d toán thì l p m t H i ng thNm nh thi t k k thu t - t ng u tư. Thành ph n thư ng xuyên bao g m c hai H i ng trên. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 19. Vi c tham d các cu c h p các H i ng - H i ngh tư v n. H i ngh thNm nh... trong và ngoài ngành u ph i qua ch nh c a Th trư ng có thNm quy n. 18.1. Gi y m i i di n B , lãnh o B , u viên H i ng thNm nh Nhà nư c do lãnh o B i d . Trư ng h p ư c c i thay thì lãnh o các c p C c, V c a ơn v thNm nh chính i d (có chuyên viên th lý h sơ cùng i d ).
 9. 18.2. Gi y m i i di n C c, V , Vi n và chuyên viên do Th trư ng ơn v c chuyên viên th lý h sơ và khi c n thi t m i chuyên viên ph i h p cùng i d . Các chuyên viên ư c c i d h i ngh ngoài B ph i h i ý c i di n phát bi u. 18.3. T t c các cu c h p ngoài B ngư i tham d ph i chuNn b ý ki n óng góp b ng văn b n và ch phát bi u theo văn b n chuNn b . Sau ó ph i ghi tóm t t n i dung cu c h p vào phi u m u báo cáo (ph l c) kèm theo b n ý ki n ã phát bi u t i cu c h p ó và lưu vào h sơ cùng b n th o văn b n. i u 20. H sơ trình lãnh o B ký duy t văn b n d th o c n có: 19.1. T trình, ho c công văn c a cơ quan xin thNm nh có d u c a văn thư B . 19.2. Toàn b h sơ (ho c báo cáo tóm t t n u h sơ quá l n) c a các cơ quan trình. 19.3. B n tóm t t thông tin (theo m u). 19.4. B n d th o văn b n có tên và ch ký chuyên viên nghiên c u chính (phía cu i) và ch k trình c a Th trư ng ơn v thNm nh chính ( trang u). B n in trình ký chính th c có ch ký c a Văn phòng B , và th trư ng ơn v thNm nh chính kèm theo b n th o ã ư c lãnh o B ký duy t. i u 21. - Văn phòng thNm nh là cơ quan u m i c a công tác thNm nh ch u trách nhi m ki m tra ôn c m b o thNm nh úng th i gian. Khi phát hi n ch m khâu nào thì k p th i báo cáo lãnh o B x lý. Văn phòng ThNm nh ch u trách nhi m v ch t lư ng h sơ nh n vào và thNm tra văn b n trư c khi Văn phòng B g i i. - Chuyên viên chính th lý h sơ và Th trư ng các ơn v thNm nh chính ph i ch u trách nhi m v n i dung thNm nh ph i h p ch t ch v i các ơn v ư c giao và ch u trách nhi m chính v nh ng sai sót, ch m tr th i gian theo quy nh i v i các d án, thi t k , t ng d toán, thi t k quy ho ch xây d ng ư c giao. - Các ơn v ư c giao ph i h p ph i h p tác ch t ch v i ơn v chính và ch u trách nhi m v nh ng ý ki n tham gia c a mình i v i d án ư c giao. - Các chuyên gia ư c m i ch u trách nhi m cá nhân v nh ng ý ki n c a mình. i u 22. B n quy ch này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các C c, V , Vi n, Ban thanh tra B và Văn phòng thNm nh có trách nhi m t ch c quán tri t quy ch này n t ng cán b chuyên viên c a ơn v . M i vi ph m quy nh c a quy ch này n t ng cán b chuyên viên c a ơn v . M i vi ph m quy nh c a quy ch này u ph i ư c xem xét và tuỳ theo m c x lý hành chính theo quy nh hi n hành.
 10. Trong th i h n hai tháng k t ngày b n quy ch thNm nh này có hi u l c các ơn v ã thNm nh chính các h sơ trư c ây u ph i hoàn ch nh h sơ lưu ( i u 20) c a t t c các i tư ng ã thNm nh xong và bàn giao cho Văn phòng thNm nh. Văn phòng thNm nh t ch c lưu gi và khai thác. B XÂY D NG C c, V :... TƯ LI U THÔNG TIN D ÁN U TƯ TRONG NƯ C S :........ 1. Tên d án:........................................................................................ 2. Ch u tư:...................................................................................... - a ch :... .......................................................................................... - B (t nh) ch qu n:... ....................................................................... 3. a i m công trình:... ................................................................... - Di n tích chi m t:... H s s d ng t:........................................ - S t ng cao:... ................................................................................... 4. M c tiêu: S n phNm:... .................................................................... Công su t:... ....................................................................................... Di n tích s d ng:... ........................................................................... 5. T ng v n u tư: Trong ó: Thi t b :... ................................................................ Xây l p:... ................................................................ 6. Ngu n v n:... ................................................................................. 7. Ti n th c hi n:... ....................................................................... 8. Cán b nghiên c u d án:... ........................................................... 9. Tóm t t n i dung công văn tr l i:... .............................................. -
 11. Công văn s :.... ngày.... tháng.... năm 1993. Ngư i báo cáo (H và tên) B Xây d ng C c, V :... TƯ LI U THÔNG TIN D ÁN U TƯ NƯ C NGOÀI S :... 1. Tên d án:... ............................................................. - Ti ng Vi t:... ............................................................. - Ti ng nư c ngoài:... .................................................. 2. Bên Vi t Nam: - a ch :... .................................................................. - Ch qu n:... .............................................................. 3. Bên nư c ngoài: - a ch :... .................................................................. - Nư c c p gi y phép kinh doanh:... ........................... 4. M c ích d án, quy mô công trình: - 5. a i m công trình: - Di n tích chi m t:... H s s d ng t:... - Giá thuê t:... ............................................................. - S t ng cao:... .............................................................. 6. V n - T ng v n u tư:.......................................................... - V n pháp nh:... ........................................................ - V n Vi t Nam góp:... b ng:....%
 12. - V n nư c ngoài góp:... b ng:...% 7. Th i h n liên doanh:... năm:... .................................. 8. Ti n th c hi n: 9. Cán b nghiên c u d án:... ..................................... 10. Công văn tr l i s :... ngày... tháng... năm 199... Ngư i báo cáo (H và tên) PHI U BÁO CÁO H P TH M NNH Ngày h p:... theo gi y m i:... .................................................. Tên DA T:... .......................................................................... Thu c (B , ngành, t nh):... ...................................................... Tóm t t n i dung cu c h p:... ................................................. NGƯ I D H P BÁO CÁO KÝ Ghi chú: H tên, C c, V i di n ơn v d h p. B N GÓP Ý C A ƠN VN PH I H P ơn v :... ............................................................. Tên d án u tư:... Thu c (B , t nh):.................. N i dung ý ki n óng góp:... .............................. Ngày... tháng... năm... ƠN VN VÀ NGƯ I GÓP Ý KI N
Đồng bộ tài khoản